Main content

Beste relatie,

Dit jaar heb ik voor het eerst de eer om het jaarverslag van Logius te openen. Het jaar 2017 was voor Logius een bewogen jaar. Zo kregen we meer dan eens te maken media-aandacht en ontstond er kort na de jaarwisseling een verstoring die bijna de gehele dienstverlening raakte.

Logius is zich altijd zeer bewust van haar belangrijke schakel-positie tussen overheid, bedrijven en burgers. De confrontatie met een verstoring van deze omvang heeft ons nog meer doen beseffen dat de continuïteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening altijd topprioriteit is. Deze prioriteit hebben we eraan gegeven én met resultaat. De servicelevels van alle producten en diensten zijn in 2017 allemaal gehaald; een resultaat waar Logius trots op mag zijn.

In 2017 heeft de ministerraad besloten dat vanaf 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van Digipoort, DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Deze financieringsafspraak is bedoeld om de digitale overheid veilig, bruikbaar en toekomst-vast te houden en geldt vanaf 1 januari 2019 ook voor de overige voorzieningen van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Logius is als beheerorganisatie van een groot deel van de GDI-voorzieningen betrokken bij de uitvoering van dit Ministerraad-besluit. De nieuwe situatie is, voor zowel onze afnemers als voor ons, even wennen en we doen onze uiterste best om de transitie naar de nieuwe, transparante financieringsstructuur zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Tot slot wil ik nog enkele woorden over het jaar 2018 meegeven. Dit jaar staat voor Logius in het teken van transitie en doorontwikkeling. Onze omgeving vraagt ons om onze positie binnen de digitale overheid te versterken en daarbij doelmatig en efficiënt te zijn. Daarom hebben we de afgelopen tijd geïnvesteerd in het herijken van onze richting en koers, én het vergroten van onze toegevoegde waarde voor publieke organisaties, eindgebruikers en de digitale overheid als geheel. In dit jaarverslag leest u daarom niet alleen op welke wijze Logius het afgelopen jaar zijn meerwaarde heeft bewezen, maar ook hoe we dit in 2018 blijven doen.

Hartelijke groet,

Yvonne van der Brugge-Wolring

Algemeen directeur Logius

De in dit jaarverslag opgenomen financiële overzichten maken onderdeel uit van het departementale jaarverslag 2017 van het Ministerie van Binnenlands zaken en Koninkrijksrelaties. De Algemene Rekenkamer, die het departementale jaarverslag jaarlijks onderzoekt, zal op 16 mei haar oordeel hierover in een rapport aan de Staten-Generaal aanbieden. In dat rapport kan de Algemene Rekenkamer opmerkingen maken over de bedrijfsvoering en de in het departementaal jaarverslag 2017 opgenomen financiële overzichten van het agentschap.