Begrippenlijst

G-P


GBA

afkorting van: Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

GEMMA

afkorting van: GEMeentelijke ModelArchitectuur

GMV

afkorting van: Gemeenschappelijke Machtigings- en Vertegenwoordigingsvoorziening

Functionaliteit van DigiD waarmee burgers iemand anders, een andere burger of een zakelijke relatie die namens hen optreedt, kunnen machtigen om hun zaken te behartigen bij de elektronische overheid.

HBAG

afkorting van: Hoofd Bedrijfschap Agrarische Groothandel

HEC

afkorting van: Het Expertise Centrum

HR

afkorting van: Handelsregister, Haagse Ring of Human Resource

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties geregistreerd die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland. De Haagse Ring is een verbinding tussen alle kerndepartementen, een aantal diensten en uitvoeringsorganisaties in Den Haag.

Human Resource is onderdeel van Human Resource Management Extensible Markup Language (HR-XML).

HR-XML

afkorting van: Human Resource Management Extensible Markup Language

HRN

acroniem van: Handelsregisternummer

HSM

afkorting van: Hardware Security Module

De randapparatuur die wordt gebruikt aan de serverkant om cryptografische processen te versnellen. Met name dient hierbij gedacht te worden aan het aanmaken van sleutels.

ICT

afkorting van: informatie- en communicatietechnologie

ICTU

afkorting van: ICT Uitvoeringsorganisatie

Stichting ICTU ontwikkelt ICT-voorzieningen voor de overheid in opdracht van de overheid.

IenW

afkorting van: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IETF

afkorting van: Internet Engineering Task Force

een standaardisatie-organisatie die internetstandaarden ontwikkelt en beheert.

IFC

afkorting van: Industry Foundation Classes

IND

afkorting van: Immigratie- en Naturalisatiedienst

ISO

afkorting van: Internationale Standaardisatie-Organisatie voor Standaardisatie

Een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties.

KING

afkorting van: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KLPD

afkorting van: Korps Landelijke Politiediensten

KPS

afkorting van: Koppelnet Publieke Sector (Oude naam van Diginetwerk)

KvK

afkorting van: Kamer van Koophandel

LJN

afkorting van: Landelijk Jurisprudentie Nummer

LNV

afkorting van: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LRA

afkorting van: Lokale Registration Authority

De organisatie-eenheid of functie, aan wie de uitvoering van de taak van Registration Authority is opgedragen, en die fysiek de identificatie gegevens van een aanvrager verzamelt, controleert, registreert en doorstuurt ten behoeve van de certificaatuitgifte.

LV

afkorting van: Landelijke voorziening

MARIJ

afkorting van: Model Architectuur Rijksdienst

MD5

afkorting van: Message Digest Algorithm

mGBA

afkorting van: modernisering GBA

MIG

afkorting van: Message Implementation Guidelines

MIME

afkorting van: Multipurpose Internet Mail Extentions

MVO

afkorting van: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NCC

afkorting van: Nationaal Crisis Centrum

NCP

afkorting van: Normalized Certificate Policy

Een Certificate Policy voor niet-gekwalificeerde certificaten die hetzelfde kwaliteitsniveau geeft als voor gekwalificeerde certificaten geldt (in de QCP), maar buiten de werking van de Europese Richtlijn 1999/93/EG en zonder dat het gebruik van een secure user device vereist is.

NCV

afkorting van: Nood Communicatievoorzieningen

NEI

afkorting van: Netherlands Economic Institute

NEN

afkorting van: Nederlands Normalisatie-Instituut

Het NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze.

NHR

afkorting van: Nieuw Handelsregister

NIST

afkorting van: National Institute of Standards & Technology

NLIP

afkorting van: Neutraal Logistiek Informatie Platform

NOiV

afkorting van: Nederland Open in Verbinding

NORA

afkorting van: Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NPDM

afkorting van: Nationaal Platform Data Model

NQC

afkorting van: Non-Qualified Certificate

Een certificaat dat niet voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, tweede lid van de Telecommunicatiewet, en/of niet is afgegeven door een CSP die voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, eerste lid van de Telecommunicatiewet en/of niet tot toepassing van de geavanceerde elektronische handtekening strekt.

Toelichting: In het kader van PKIoverheid zijn het Authenticiteitcertificaat en het vertrouwelijkheidcertificaat formeel niet-gekwalificeerde certificaten, maar inhoudelijk voldoen ze wel aan dezelfde eisen en hebben ze daardoor hetzelfde betrouwbaarheidsniveau.

NTP

afkorting van: Nederlands Taxonomie Project

Het NTP maakt het ondernemers makkelijker om hun financiële gegevens elektronisch aan te leveren bij de Kamer van Koophandel, Belastingdienst of Centraal Bureau voor de Statistiek.

NUP

afkorting van: Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid

OAI/PMH

afkorting van: Open Archives Initiative

OASIS

afkorting van: Organization for the Advancement of Structured Information Standards

Standaardisatieorganisatie die gericht is op e-business- en webservice-standaarden.

OCCP

afkorting van: Open Charge Point Protocol

OCSP

afkorting van: Online Certificate Status Protocol

Een methode om de geldigheid van certificaten on line (en real-time) te controleren. Deze methode kan worden gebruikt als alternatief voor het raadplegen van de Certificate Revocation List.

ODF

afkorting van: Open Document Format

ODP

afkorting van: OverheidsDienstenPlatform

Het programma OverheidsDienstenPlatform (ODP) is in het leven geroepen om generieke voorzieningen te realiseren die de e-overheid gaan ondersteunen.

OID

afkorting van: Object Identifier

Een rij van getallen gescheiden door punten die op unieke wijze en permanent een object aanduidt. Binnen de PKI voor de overheid worden OID's toegekend aan alle CP's en aan alle CA's.

OIN

afkorting van: Organisatie-identificatienummer

OPTA

afkorting van: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OSB

afkorting van: Overheidsservicebus

Overheidsservicebus is de oude naam van Digikoppeling.

OSSLO

afkorting van: Open Source Software Leveranciers Organisatie

OTP

afkorting van: Overheidstransactiepoort

De Overheidstransactiepoort (OTP) is de oude naam van Digipoort.

OWMS

afkorting van: Overheid.nl Web Metadata Standaard

PA

afkorting van: Policy Authority

De Policy Authority (PA) ondersteunt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het beheer over de PKI voor de overheid.

PDF

afkorting van: Portable Document Format

PI

afkorting van: Procesinfrastructuur

PIN

afkorting van: Personal Identification Number

PKI

afkorting van: Public Key Infrastructure

Een samenstel van architectuur, techniek, organisatie, procedures en regels, gebaseerd op public key cryptografie. Het doel is het hiermee mogelijk maken van betrouwbare elektronische communicatie en betrouwbare elektronische dienstverlening.

PSB

afkorting van: Programmaraad Stelsel van Basisregistraties

PUK

afkorting van: Personal Unblocking Key

De deblokkeringcode voor cryptografische modules.

PvE

afkorting van: Programma van Eisen

PvU

afkorting van: Programma van Uitgangspunten

PWC

afkorting van: Price Waterhouse Coopers

Q-Z


QC

afkorting van: Qualified Certificate (gekwalificeerd certificaat)

"Een certificaat dat voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, tweede lid van de Telecommunicatiewet, en is afgegeven door een certificatiedienstverlener die voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, eerste lid van de Telecommunicatiewet" (Definitie Wet Elektronische Handtekeningen.)

In het kader van de wet EH wordt alleen het handtekeningcertificaat beschouwd. In het kader van PKIoverheid worden echter nog twee andere typen certificaten behandeld. Alleen het handtekeningcertificaat wordt hierbij beschouwd als een gekwalificeerd certificaat. Het vertrouwelijkheidcertificaat en het authenticiteitcertificaat zijn geen gekwalificeerde certificaten, maar bezitten binnen PKIoverheid wel hetzelfde betrouwbaarheidsniveau.

QCP

afkorting van: Qualified Certificate Policy

Een Certificate Policy die een uitwerking van de vereisten bevat die zijn omschreven in artikel 18.15, eerste en tweede lid van de Telecommunicatiewet.

RA

afkorting van: Registration Authority

Een entiteit binnen de verantwoordelijkheid van de CSP. Een Registration Authority zorgt voor de verwerking van certificaataanvragen en alle daarbij behorende taken waarbij de verificatie van de identiteit van de certificaathouder de belangrijkste is. De RA heeft een duidelijke relatie met een of meerdere Certification Authorities: De RA geeft – na de verificatie - opdracht aan de Certification Authorities voor de productie van certificaten. Een RA kan tegelijkertijd voor meerdere Certification Authorities functioneren.

RBV

afkorting van: Rijksbegrotingsvoorschriften

RDW

afkorting van: Rijksdienst voor Wegverkeer

RSS

afkorting van: Really Simple Syndication

SAML

afkorting van: Security Assertion Markup Language

SBR

afkorting van: Standard Business Reporting

SEPA

afkorting van: Single Euro Payments Area

SETU

afkorting van: Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche

SHA

afkorting van: Secure Hash Algorithm

Een bepaald algoritme dat een concrete invulling geeft voor een hashfunctie. Het nog veel gebruikte SHA-1 is ontwikkeld door de Amerikaanse overheid en maakt een Message Digest van 160 bits aan. De Advanced Encryption Standard en SHA-2 zijn opvolgers hiervan.

SIDES

afkorting van: Staffing Industry Data Exchange Standards

SIKB

afkorting van: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

SIP

afkorting van: Session Initiation Protocol

SMTP

afkorting van: Simple Mail Transfer Protocol

Protocol voor het verzenden van e-mail.

SOAP

afkorting van: Simple Object Acces Protocol

op XML gebaseerde techniek om elektronische documenten te voorzien van logistieke gegevens.

SSCD

afkorting van: Secure Signature Creation Device

"Een middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen dat voldoet aan de eisen gesteld krachtens artikel 18.17, eerste lid van de Telecommunicatiewet" (Definitie Wet Elektronische Handtekeningen).

Binnen de PKI voor de overheid is in domein Burger gekozen voor de smartcard als SSCD. In domein Overheid en Bedrijven kunnen zowel smartcards als USB-tokens worden gebruikt, mits deze aan de gestelde eisen voldoen.

SSH

afkorting van: Secure Shell

SSH maakt het mogelijk om op een versleutelde manier in te loggen op een andere computer, en op afstand commando's op de andere computer uit te voeren via een shell. Omdat ssh met encryptie werkt is het voor eventuele afluisteraars, die de (internet)verbinding aftappen, zo goed als onmogelijk om wachtwoorden of commando's te achterhalen.

SSL

afkorting van: Secure Sockets Layer

Een protocol gecreëerd door Netscape voor het beheer van de veiligheid van bericht verzendingen in een netwerk en de toegang tot web servers. Het woord socket verwijst hierbij naar de methode om data heen en weer tussen een client en een server programma te sturen in een netwerk of tussen programmalagen in dezelfde computer.

SSO

afkorting van: Single Sign-On

Een procedure waarbij slechts één authenticatie per sessie nodig is, waardoor het niet nodig is dat eindgebruikers zich binnen een sessie voor meerdere applicaties moeten authenticeren.

STOSAG

afkorting van: Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen

StUF

afkorting van: Standaard Uitwisselings Formaat

StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.

SUD

afkorting van: Secure User Device

Een middel dat de private sleutel(s) van de gebruiker bevat, deze sleutel(s) tegen compromittering beschermt en elektronische ondertekening, authenticatie of ontcijfering uitvoert namens de gebruiker.

SUWI

afkorting van: Structuur Werk en Inkomen

SVB

afkorting van: Sociale Verzekeringsbank

SZW

afkorting van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TMF

afkorting van: TerugMeldFaciliteit

Als een afnemer bepaalde gegevens van de basisregistratie als fout interpreteert, moet hij dat met de TMF eenmalig en efficiënt terug kunnen melden. Door één faciliteit te ontwikkelen wordt voorkomen dat iedere basisregistratiehouder en -afnemer deze apart moeten ontwikkelen, maar wordt ook voorkomen dat een afnemer aan bijvoorbeeld aan drie verschillende basisregistraties, en voor ieder op eigen wijze, moet terugmelden. Die éénmalige, efficiënte en uniforme melding is het doel van de TMF.

TNO

afkorting van: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TPM

afkorting van: Third Party Mededeling

TSP

afkorting van: Trust Service Provider

UBL

afkorting van: Universal Business Language

USB

afkorting van: Universal Serial Bus

UWV

afkorting van: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VISI

afkorting van: Open standaard voor communicatie in de bouw

VKA

afkorting van: Verdonck, Klooster & Associates

VNG

afkorting van: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten bij andere overheden. Verder adviseert de VNG haar leden over actuele ontwikkelingen en heeft zij een platformfunctie.

VPN

afkorting van: Virtual Private Network

Een techniek waarmee een logisch afgescheiden netwerk op een algemeen toegankelijk fysiek netwerk kan worden gebouwd. Deze techniek wordt momenteel veel gebruikt om be­veiligd telewerken of flexwerken mogelijk te maken.

VTC

afkorting van: Vernieuwing Toezicht Chemie

VWA

afkorting van: Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

afkorting van: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W3C

afkorting van: World Wide Web Consortium

een organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt en beheert.

Wajong

afkorting van: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WCIT

afkorting van: World Congress on Information Technology

WDO

afkorting van: Wereld Douane Organisatie

Webservice

afkorting van: 

Een webservice kan omschreven worden als een koppelvlak van een applicatiecomponent die toegankelijk is via standaard webprotocollen en waarbij wordt gecommuniceerd via XML zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld SOAP). Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het Internet) vanaf een client (een (web)applicatie of component) een dienst op te vragen aan een server, bijvoorbeeld het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak.

WEH

afkorting van: Wet Elektronische Handtekeningen

De wet elektronische handtekeningen (Wet EH) die in eerste vorm op 18 mei 2001 aan de Tweede Kamer is aangeboden en op 6 mei 2003, na enige aanpassingen, door de Eerste Kamer is aangenomen. De wet is van kracht sinds 21 mei 2003. Het dossiernummer is 27 743.

WFS

afkorting van: Web Feature Service

WIA

afkorting van: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wmo

afkorting van: Wet maatschappelijke ondersteuning

WMS

afkorting van: Web Map Service

WOZ

afkorting van: Wet waardering onroerende zaken

WSDL

afkorting van: Web Service Description Language

WSRP

afkorting van: Web Services for Remote Portlets

WSW

afkorting van: Wet sociale werkvoorziening

WUS

afkorting van: Web Services met UDDI en SOAP

XBRL

afkorting van: eXtensible Business Reporting Language

XML

afkorting van: Extensible Markup Language

XSD

afkorting van: XML Schema Definition

ZBO

afkorting van: Zelfstandig Bestuursorgaan