Main content

F-P


FI

Fiscaal Nummer

FIPS

Federal Information Processing Standard. Een officiële standaard voor de Verenigde Staten en uitgegeven door de NIST. In het kader van PKI zijn vooral FIPS 140 (“Security Requirements for Cryptographic Modules”) en FIPS 186-2 (“Digital Signature Standard”) van belang.

FTP

File Transfer Protocol, IP-protocol gebruikt voor het uitwisselen van databestanden

FTPs

FTP getransporteerd door middel van SSL

FQDN

Fully Qualified Domain Name

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

GE

Gigabit Ethernet

Gemachtigde

Synoniem voor wettelijke term 'gevolmachtigde'. Degene die door de volmacht-gever de bevoegdheid is verleend om in naam van deze rechtshandelingen te verrichten.

GEMMA

GEMeentelijke ModelArchitectuur

GMV

Gemeenschappelijke Machtigings- en Vertegenwoordigingsvoorziening. Functionaliteit van DigiD waarmee burgers iemand anders, een andere burger of een zakelijke relatie die namens hen optreedt, kunnen machtigen om hun zaken te behartigen bij de elektronische overheid.

GUID

Globally Unique Identifier

GZIP

GNU zip: een datacompressieprogramma dat bestanden comprimeert in het gz-formaat. 

Handelsregister

De basisregistratie waarin ondernemingen en rechtspersonen, of niet natuurlijke personen, met hun identificatienummers zijn opgenomen. Wordt beheerd door KVK.

HBAG

Hoofd Bedrijfschap Agrarische Groothandel

HEC

Het Expertise Centrum

HR

Handelsregister, Haagse Ring of Human Resource. In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties geregistreerd die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland. De Haagse Ring is een verbinding tussen alle kerndepartementen, een aantal diensten en uitvoeringsorganisaties in Den Haag.

Human Resource is onderdeel van Human Resource Management Extensible Markup Language (HR-XML).

HR-XML

Human Resource Management Extensible Markup Language

HRN

Handelsregisternummer

HSM

Hardware Security Module

De randapparatuur die wordt gebruikt aan de serverkant om cryptografische processen te versnellen. Met name dient hierbij gedacht te worden aan het aanmaken van sleutels.

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol (poort 80), IP-protocol gebruikt tussen webbrowsers en webservers

HTTPs

HTTP getransporteerd door middel van TLS (poort 443)

ICMP

Internet Control Message Protocol

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

ICTU

ICT Uitvoeringsorganisatie. Stichting ICTU ontwikkelt ICT-voorzieningen voor de overheid in opdracht van de overheid.

Identificatie

Het claimen van een identiteit.

Identificatienummer

Een identificatienummer is een reeks cijfers waarmee iets of iemand (een entiteit, een partij) in een bepaalde context uniek wordt aangeduid.

IEC

International Engineering Consortium

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IETF

Internet Engineering Task Force. Een standaardisatie-organisatie die internetstandaarden ontwikkelt en beheert.

IFC

Industry Foundation Classes

INCIDENT

Een ongeplande onderbreking of kwaliteitsvermindering van een IT-service. Storing van een configuratie-item die nog geen impact op de service heeft is ook een incident. (bron: ITILv3)

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Interactie-ontwerp

Document dat alle gebruikersinteractie en schermen beschrijft.

IPS/IDS

Intrusion prevention systems / Intrusion Detection System

ISO

Internationale Standaardisatie-Organisatie voor Standaardisatie. Een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties.

KEC

Koppelvlak Externe Communicatie

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

KOPPELNETWERK

Een besloten netwerk dat onderdeel vormt van Diginetwerk conform de gedefinieerde architectuur van Diginetwerk

Koppelvlak

Synoniem met Engelse term 'interface'. Een koppelvlak is de verbinding tussen twee systemen. Om een koppelvlak te realiseren zijn nodig (a) specificaties en (b) implementaties in mensen en middelen.

KPS

Koppelnet Publieke Sector (Oude naam van Diginetwerk)

KVK

Kamer van Koophandel

LJN

Landelijk Jurisprudentie Nummer

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lopende zaken

Een onderdeel van MijnOverheid dat een overzicht geeft van persoonlijke zaak statussen van burgers bij de overheid.

LRA

Lokale Registration Authority. De organisatie-eenheid of functie, aan wie de uitvoering van de taak van Registration Authority is opgedragen, en die fysiek de identificatie gegevens van een aanvrager verzamelt, controleert, registreert en doorstuurt ten behoeve van de certificaatuitgifte.

LV

Landelijke voorziening

MARIJ

Model Architectuur Rijksdienst

MD5

Message Digest Algorithm

mGBA

Modernisering GBA

MIG

Message Implementation Guidelines

MIME

Multipurpose Internet Mail Extentions

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NAFIN

Netherlands Armed Forces Integrated Network

NCC

Nationaal Crisis Centrum

NCP

Normalized Certificate Policy. Een Certificate Policy voor niet-gekwalificeerde certificaten die hetzelfde kwaliteitsniveau geeft als voor gekwalificeerde certificaten geldt (in de QCP), maar buiten de werking van de Europese Richtlijn 1999/93/EG en zonder dat het gebruik van een secure user device vereist is.

NCV

Nood Communicatievoorzieningen

NEI

Netherlands Economic Institute

NEN

Nederlands Normalisatie-Instituut. Het NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze.

NHR

Nieuw Handelsregister

NIST

National Institute of Standards & Technology

NLIP

Neutraal Logistiek Informatie Platform

NOiV

Nederland Open in Verbinding

NORA

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NPDM

Nationaal Platform Data Model

NQC

Non-Qualified Certificate. Een certificaat dat niet voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, tweede lid van de Telecommunicatiewet, en/of niet is afgegeven door een CSP die voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, eerste lid van de Telecommunicatiewet en/of niet tot toepassing van de geavanceerde elektronische handtekening strekt.

Toelichting: In het kader van PKIoverheid zijn het Authenticiteitcertificaat en het vertrouwelijkheidcertificaat formeel niet-gekwalificeerde certificaten, maar inhoudelijk voldoen ze wel aan dezelfde eisen en hebben ze daardoor hetzelfde betrouwbaarheidsniveau.

NTP

Nederlands Taxonomie Project. Het NTP maakt het ondernemers makkelijker om hun financiële gegevens elektronisch aan te leveren bij de Kamer van Koophandel, Belastingdienst of Centraal Bureau voor de Statistiek.

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid

OAI/PMH

Open Archives Initiative

OASIS

Organization for the Advancement of Structured Information Standards. Standaardisatieorganisatie die gericht is op e-business- en webservice-standaarden.

OCCP

Open Charge Point Protocol

OCSP

Online Certificate Status Protocol. Een methode om de geldigheid van certificaten on line (en real-time) te controleren. Deze methode kan worden gebruikt als alternatief voor het raadplegen van de Certificate Revocation List.

ODC

OverheidsDataCenter

ODF

Open Document Format

ODP

OverheidsDienstenPlatform. Het programma OverheidsDienstenPlatform (ODP) is in het leven geroepen om generieke voorzieningen te realiseren die de e-overheid gaan ondersteunen.

OID

Object Identifier. Een rij van getallen gescheiden door punten die op unieke wijze en permanent een object aanduidt. Binnen de PKI voor de overheid worden OID's toegekend aan alle CP's en aan alle CA's.

OIN

Organisatie-identificatienummer. Het OIN (en voor bedrijven HRN) wordt gebruikt als digitale identificatie in het berichtenverkeer. Zowel om partijen te herkennen (authenticatie middels PKIoverheidscertificaten) als voor de routering van berichten.

OPTA

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OSB

Overheidsservicebus. Overheidsservicebus is de oude naam van Digikoppeling.

OSSLO

Open Source Software Leveranciers Organisatie

OTP

Overheidstransactiepoort. De Overheidstransactiepoort (OTP) is de oude naam van Digipoort.

OWMS

Overheid.nl Web Metadata Standaard

PA

Policy Authority. De Policy Authority (PA) ondersteunt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het beheer over de PKI voor de overheid.

PDF

Portable Document Format

PI

Procesinfrastructuur

PIN

Personal Identification Number

PKI

Public Key Infrastructure. Een samenstel van architectuur, techniek, organisatie, procedures en regels, gebaseerd op public key cryptografie. Het doel is het hiermee mogelijk maken van betrouwbare elektronische communicatie en betrouwbare elektronische dienstverlening.

PKI Overheid

Stelsel van afspraken, standaarden en voorschriften binnen de e-overheid over het toepassen van PKI bij de communicatie tussen overheidsinstanties.

PSA

Project Start Architectuur

PSB

Programmaraad Stelsel van Basisregistraties

PUK

Personal Unblocking Key. De deblokkeringcode voor cryptografische modules.

PvE

Programma van Eisen

PvU

Programma van Uitgangspunten

PWC

Price Waterhouse Coopers

Q-Z


QC

Qualified Certificate (gekwalificeerd certificaat)

"Een certificaat dat voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, tweede lid van de Telecommunicatiewet, en is afgegeven door een certificatiedienstverlener die voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, eerste lid van de Telecommunicatiewet" (Definitie Wet Elektronische Handtekeningen.)

In het kader van de wet EH wordt alleen het handtekeningcertificaat beschouwd. In het kader van PKIoverheid worden echter nog twee andere typen certificaten behandeld. Alleen het handtekeningcertificaat wordt hierbij beschouwd als een gekwalificeerd certificaat. Het vertrouwelijkheidcertificaat en het authenticiteitcertificaat zijn geen gekwalificeerde certificaten, maar bezitten binnen PKIoverheid wel hetzelfde betrouwbaarheidsniveau.

QCP

Qualified Certificate Policy. Een Certificate Policy die een uitwerking van de vereisten bevat die zijn omschreven in artikel 18.15, eerste en tweede lid van de Telecommunicatiewet.

QoS

Quality of Service

RA

Registration Authority. Een entiteit binnen de verantwoordelijkheid van de CSP. Een Registration Authority zorgt voor de verwerking van certificaataanvragen en alle daarbij behorende taken waarbij de verificatie van de identiteit van de certificaathouder de belangrijkste is. De RA heeft een duidelijke relatie met een of meerdere Certification Authorities: De RA geeft – na de verificatie - opdracht aan de Certification Authorities voor de productie van certificaten. Een RA kan tegelijkertijd voor meerdere Certification Authorities functioneren.

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RDW

Rijksdienst voor Wegverkeer

RINIS

Routeringsinstituut (inter)nationale informatiestromen

RNI

Register Niet Ingezetenen. Een van de basisregistraties van de e-overheid.

RIPE

Réseaux IP Européens

RIR

Regional Internet Registry

RON

Rijksoverheidsnetwerk

RSIN

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen krijgen bij inschrijving bij KVK naast een KVK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties.

RSS

Really Simple Syndication. RSS is een familie van webfeedformaten. Het wordt vooral gebruikt bij weblogs, fora, podcasts of nieuwssites om telkens op de hoogte te kunnen zijn van de laatste berichten.

SAML

Security Assertion Markup Language. SAML is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen.

SBR

Standard Business Reporting

SEPA

Single Euro Payments Area

ServiceID

Identificerende servicenaam. De ServiceID wordt gebruikt bij het aanmaken van de CPA.

SETU

Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche

SHA

Secure Hash Algorithm. Een bepaald algoritme dat een concrete invulling geeft voor een hashfunctie. Het nog veel gebruikte SHA-1 is ontwikkeld door de Amerikaanse overheid en maakt een Message Digest van 160 bits aan. De Advanced Encryption Standard en SHA-2 zijn opvolgers hiervan.

SIDES

Staffing Industry Data Exchange Standards

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

SIP

Session Initiation Protocol

SLA

Service Level Agreement. Zie SNO.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Een IP-Protocol om e-mail uit te wisselen.

SMTPs

SMTP getransporteerd door middel van SSL

SNMP

Simple Network Management Protocol

SNO

Service Niveau Overeenkomst. Zie SLA.

SOAP

Simple Object Acces Protocol. Een op XML gebaseerde techniek om elektronische documenten te voorzien van logistieke gegevens.

SSCD

Secure Signature Creation Device. "Een middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen dat voldoet aan de eisen gesteld krachtens artikel 18.17, eerste lid van de Telecommunicatiewet" (Definitie Wet Elektronische Handtekeningen).

Binnen de PKI voor de overheid is in domein Burger gekozen voor de smartcard als SSCD. In domein Overheid en Bedrijven kunnen zowel smartcards als USB-tokens worden gebruikt, mits deze aan de gestelde eisen voldoen.

SSH

Secure Shell. SSH maakt het mogelijk om op een versleutelde manier in te loggen op een andere computer, en op afstand commando's op de andere computer uit te voeren via een shell. Omdat ssh met encryptie werkt is het voor eventuele afluisteraars, die de (internet)verbinding aftappen, zo goed als onmogelijk om wachtwoorden of commando's te achterhalen.

SSL

Secure Sockets Layer. Een protocol gecreëerd door Netscape voor het beheer van de veiligheid van bericht verzendingen in een netwerk en de toegang tot web servers. Het woord socket verwijst hierbij naar de methode om data heen en weer tussen een client en een server programma te sturen in een netwerk of tussen programmalagen in dezelfde computer. Het gebruik is verboden sinds 2015, de functie is overgenomen door TLS.

SSO

Single Sign-On. Een procedure waarbij slechts één authenticatie per sessie nodig is, waardoor het niet nodig is dat eindgebruikers zich binnen een sessie voor meerdere applicaties moeten authenticeren.

s-Testa

Secure-Trans European Services for Telematics between Administrations

STOSAG

Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen

StUF

Standaard Uitwisselings Formaat. StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.

SUD

Secure User Device. Een middel dat de private sleutel(s) van de gebruiker bevat, deze sleutel(s) tegen compromittering beschermt en elektronische ondertekening, authenticatie of ontcijfering uitvoert namens de gebruiker.

SUWI

Structuur Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TLS

Transport Layer Security. Opvolger van SSL. Gestandaardiseerde verzameling protocollen waarmee authententicatie, vertrouwelijkheid en integriteit van data tijdens transport gewaarborgd kan worden.

TMF

TerugMeldFaciliteit. Als een afnemer bepaalde gegevens van de basisregistratie als fout interpreteert, moet hij dat met de TMF eenmalig en efficiënt terug kunnen melden. Door één faciliteit te ontwikkelen wordt voorkomen dat iedere basisregistratiehouder en -afnemer deze apart moeten ontwikkelen, maar wordt ook voorkomen dat een afnemer aan bijvoorbeeld aan drie verschillende basisregistraties, en voor ieder op eigen wijze, moet terugmelden. Die éénmalige, efficiënte en uniforme melding is het doel van de TMF.

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TPM

Third Party Mededeling

TSP

Trust Service Provider

UBL

Universal Business Language

UDP

User Datagram Protocol

USB

Universal Serial Bus

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VIR-BI

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie

VISI

Open standaard voor communicatie in de bouw

VKA

Verdonck, Klooster & Associates

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten bij andere overheden. Verder adviseert de VNG haar leden over actuele ontwikkelingen en heeft zij een platformfunctie.

VoIP

Voice over IP

VPC

Virtual Private Cloud

VPN

Virtual Private Network. Een techniek waarmee een logisch afgescheiden netwerk op een algemeen toegankelijk fysiek netwerk kan worden gebouwd. Deze techniek wordt momenteel veel gebruikt om be­veiligd telewerken of flexwerken mogelijk te maken.

VTC

Vernieuwing Toezicht Chemie

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W3C

World Wide Web Consortium. Een organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt en beheert.

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAN-I

Wide Area Network Interconnect

WCIT

World Congress on Information Technology

WDO

Wereld Douane Organisatie

Webservice

Een webservice kan omschreven worden als een koppelvlak van een applicatiecomponent die toegankelijk is via standaard webprotocollen en waarbij wordt gecommuniceerd via XML zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld SOAP). Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het Internet) vanaf een client (een (web)applicatie of component) een dienst op te vragen aan een server, bijvoorbeeld het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak.

WEH

Wet Elektronische Handtekeningen. De wet elektronische handtekeningen (Wet EH) die in eerste vorm op 18 mei 2001 aan de Tweede Kamer is aangeboden en op 6 mei 2003, na enige aanpassingen, door de Eerste Kamer is aangenomen. De wet is van kracht sinds 21 mei 2003. Het dossiernummer is 27 743.

WFS

Web Feature Service

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WMS

Web Map Service

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSDL

Web Service Description Language. XML-taal waarmee de interfaces van webservices kunnen worden beschreven.

WSRP

Web Services for Remote Portlets

WSW

Wet sociale werkvoorziening

WUS

Acroniem voor WSDL, UDDI en SOAP. Binnen Digikoppeling gebruikt voor synchroon berichtenverkeer (bevragingen).

XBRL

eXtensible Business Reporting Language

XML

Extensible Markup Language

XSD

XML Schema Definition

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan