Main content

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door Logius. Deze verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door of in opdracht van Logius worden gebruikt. Naast deze algemene verklaring zijn er specifieke verklaringen die u kunt vinden op de webpagina’s van onze producten. In deze specifieke verklaringen staat aanvullende informatie over de redenen waarom en hoe door onze producten uw gegevens worden verwerkt, hoe lang uw gegevens bewaard worden en aan wie uw gegevens worden verstrekt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevens die direct over iemand gaan of informatie die naar deze persoon te herleiden is, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Waarvoor verwerkt Logius persoonsgegevens?

Logius verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen en voor de uitvoering van wettelijke taken, zoals de uitgifte van een DigiD, het gebruik van de Berichtenbox maar ook voor het beantwoorden van uw vragen. Voor het beantwoorden van uw vragen verwerkt Logius in ieder geval uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Afhankelijk van uw vraag kan ook uw BSN of andere benodigde informatie die noodzakelijk is voor de ondersteuning verwerkt worden. Deze gegevens worden 18 maanden bewaard.

Neemt u namens een afnemer contact op met Logius dan registreren wij uw gegevens in ons systeem. We bewaren deze gegevens om u goed van dienst te kunnen zijn als u nogmaals contact met ons opneemt. De gegevens worden bewaard voor de duur van het gebruik van Logius-diensten, en daarna maximaal vijf jaar. Wanneer u bij Logius aangeeft geen contactpersoon meer te zijn, verwijderen wij uw gegevens binnen 10 werkdagen.

Voor specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring op de website van het product waar u mee te maken heeft. Voorbeelden van producten van Logius die persoonsgegevens van u gebruiken zijn DigiD en MijnOverheid.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn gegevens?

De minister en staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijken. Zij beslissen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel en op welke manier. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden gebruikt. U kunt hen hierop aanspreken.

Op grond waarvan gebruikt Logius mijn gegevens?

Logius mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik;
  • Het gebruik is nodig voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, bijvoorbeeld als u een dienst levert aan Logius;
  • Het gebruik is nodig voor de publieke taak, bijvoorbeeld de uitgifte van DigiD.

In de specifieke verklaringen is aangegeven op welke van deze gronden uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Hoe beschermt Logius mijn gegevens?

Logius voldoet aan de AVG door passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet Logius met zowel technische als organisatorische maatregelen. Daarvoor is een gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging vastgesteld binnen de overheid. Meer informatie over deze normen vindt u in de BIO-Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

Hoe lang bewaart Logius mijn gegevens?

Op grond van de AVG mag Logius uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na verloop van de bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd. In sommige gevallen volgen de bewaartermijnen uit de wet, in andere gevallen stelt Logius die vast.

In bepaalde gevallen komen de gegevens op grond van de Archiefwet in aanmerking voor archivering in het algemeen belang. In dat geval worden de gegevens na verloop van tijd overgebracht naar het Nationaal archief.

In de specifieke verklaringen worden de bewaartermijnen concreet genoemd.

Welke rechten heb ik?

Op grond van de AVG kunt u verzoeken om:

  • inzage in uw gegevens;
  • correctie en verwijdering van uw gegevens;
  • beperking van het gebruik van uw gegevens.

Er kunnen redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zal Logius dit goed aan u uitleggen. In bepaalde gevallen heeft u ook recht op:

  • uw gegevens in digitale vorm;
  • bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Contact over uw rechten?

Uw verzoek op grond van de AVG (zie hierboven) kunt u indienen door een brief te sturen naar postbus 96810, 2509 JA Den Haag of via het contactformulier.

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier bezwaar en beroep tegen instellen.

Wat als ik vragen of klachten heb?

Lees meer informatie over de privacywetgeving. U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan Logius doorgeven via het contactformulier, telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 96810, 2509 JA Den Haag.

Logius heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over Logius in te dienen. Dat kan online, of bel 088 - 180 52 50.