Main content

Gebruikers van (overheids-)gegevens kunnen via een abonnementenservice berichten ontvangen van (basis-) registraties. Zij geven zelf aan welke berichten zij willen ontvangen. Op basis van de informatie in de berichten kan de gebruiker verschillende werkprocessen starten.  

2017

Er is gewerkt aan het verder op orde brengen van de basis van Digilevering, o.a. door het treffen van continuïteitsmaatregelen en de mogelijkheid tot het bufferen van berichten.

LV-WOZ is als nieuwe registratie aangesloten. Ook zijn de basisregistraties BAG, HR, LRZA en WOZ gestart met het aanleveren van berichten. De levering van WOZ-berichten heeft helaas vertraging opgelopen vanwege enkele technische onvolkomendheden in de keten. In 2018 wordt deze berichtenstroom alsnog opgeleverd.

2018

De acties om Digilevering technisch helemaal op orde te brengen worden voortgezet. Er wordt een nieuwe versie met een gemoderniseerde code en een aantal nieuwe functionaliteiten uitgebracht. De lopende aansluittrajecten voor LV-WOZ en BRK worden in productie genomen en MijnOverheid sluit aan op berichten van BRP.

Er wordt geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van het aantal berichtenstromen en onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om Digilevering modulair te maken in losse herbruikbare functionele onderdelen i.p.v. één integrale voorziening. Dit in het kader van de recent vernieuwde visie op Stelseldiensten.

Cijfers

 

Beschikbaarheid: 98,5% (Norm: 98%).