Main content

Deze Aansluitvoorwaarden bevatten specifieke voorwaarden die gelden voor Digilevering inclusief Digikoppeling met gebruik making van de Collaboration Protocol Agreement (CPA). 

Deze voorwaarden gelden nadat overeengekomen is genoemde Diensten af te nemen van Logius en gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Logius.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 22 april 2024
Versie: 1.0

1. Begrippen en afkortingen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen en afkortingen hebben in deze Aansluitvoorwaarden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • Aansluitvoorwaarden: de onderhavige Aansluitvoorwaarden Digilevering.
 • Abonnement: vastlegging van de set van mutaties van gegevenssoorten uit een Basisregistratie waar de Basisregistratiehouder de Afnemer op diens verzoek voor heeft geautoriseerd, op basis waarvan de Afnemer via Digilevering berichten met de betreffende mutaties in gegevens ontvangt.
 • Basisregistratie: een bij wet ingestelde systematische verzameling van gegevens van rechtspersonen, natuurlijke personen, andere entiteiten  of zaken, die wordt beheerd ten behoeve van het gebruik door verschillende personen en door instellingen, of onderdelen daarvan, die belast zijn met de uitoefening van publieke taken. Basisregistraties bevatten authentieke (originele en betrouwbare) en niet-authentieke gegevens.
 • Basisregistratiehouder: beheerder, bronhouder van data en/of verantwoordelijke voor een Basisregistratie. In relatie tot deze voorwaarden tevens een Afnemer van Diensten.
 • CPA: Een Collaboration Protocol Agreement is een document bedoeld om benodigde specifieke functionele en technische eigenschappen en instellingen vast te leggen voor Digikoppeling tussen een Afnemer/verzender van een bericht (Basisregistratiehouder of Logius) en een Afnemer/ontvanger van een bericht, t.b.v. gegevensuitwisseling.
 • Derde(n): de partij, door Afnemers ook aangeduid als (transparante) Intermediair, die voor, namens of ten behoeve van een Afnemer berichten zendt zonder zelf aan te sluiten of gebruik te maken van Digilevering of Digikoppeling.
 • Digikoppeling: een combinatie van generieke Koppelvlakstandaarden en ondersteunende diensten, op basis waarvan Afnemers (en Basisregistratiehouders)  onderling gestructureerd en gecontroleerd gegevens kunnen uitwisselen. Het betreft hier gebruikmaking van Digikoppeling ebMS.
 • Digilevering: een Dienst gericht op het leveren van gebeurtenissen en/of mutaties in authentieke gegevens vanuit Basisregistraties door Logius aan Afnemers.
 • Gegevensuitwisseling: de elektronische uitwisseling van gegevens via Digikoppeling, Digilevering en Webservices als onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur.
 • Intermediair:
  • een transparante Intermediair is een organisatie die tussen twee (of meer) partijen berichten doorstuurt naar een Afnemer/ontvanger;
  • een niet-transparante Intermediair is een organisatie die zelf Afnemer is in de zin van deze Aansluitvoorwaarden doordat deze Afnemer berichten via Digikoppeling ontvangt routeert, en aflevert in opdracht en voor rekening van een Afnemer. Deze Intermediair kan dienen als sectoraal knooppunt, waarbij de intermediair meerdere partijen in een samenwerkingsverband ontzorgt en ondersteunt.
 • Koppelvlakstandaarden van Digikoppeling: een gestructureerde set van logistieke afspraken ten aanzien van het op gestandaardiseerde wijze gegevens uitwisselen tussen Afnemer en Logius.
 • Overheidsidentificatienummer (OIN): een door Logius toegekend uniek nummer aan overheidsorganisaties, ten behoeve van onderlinge identificatie door Afnemers en authenticatie door opname in het PKIOverheid-certificaat.
 • Service niveau overeenkomst tussen Afnemer en Logius: document, waarin de concrete (service)afspraken voor Digilevering zijn opgenomen.
 • Toetredingsvoorwaarden: De voorwaarden waaraan Afnemer dient te voldoen alvorens Digikoppeling , Digilevering kan worden afgenomen en waaraan Afnemer blijft voldoen gedurende de Dienstverlening
 • Webservices: services tussen applicaties die aan de Afnemers en Basisregistratiehouders worden aangeboden conform de Koppelvlakstandaarden, ontwikkeld en geleverd door  Afnemers of door Logius.

2. Toepasselijkheid en aanvaarding Aansluitvoorwaarden

2.1 - Deze Aansluitvoorwaarden zijn van toepassing,tussen Logius of een door Logius geselecteerde  Aanbieder voor Digilevering-diensten enerzijds en Afnemer(s) van de Diensten anderzijds. De Aansluitvoorwaarden gelden nadat het aansluitproces voor de Diensten is voltooid en Afnemer heeft verklaard aan de Toetredingsvoorwaarden te (blijven) voldoen gedurende de levering van de Diensten.

2.2 - Door het gebruik van Digilevering of de Digilevering-diensten aanvaarden Afnemer en de door Afnemer of Logius ingeschakelde Derde(n) deze Aansluitvoorwaarden die bindend zijn voor hen. Daar waar in deze Aansluitvoorwaarden wordt gerefereerd aan “Afnemer” wordt naast de Afnemer ook de door Afnemer of Logius ingeschakelde Derde bedoeld.

2.3 - Indien Aanbieder en Afnemer een overeenkomst sluiten in het kader van Digilevering, zal deze overeenkomst verwijzen naar deze Aansluitvoorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst. Logius is geen partij bij deze overeenkomst tussen Aanbieder en Afnemer. 
Afspraken en dienstverlening tussen Afnemers onderling, al dan niet door tussenkomst van Intermediairs, vallen uitdrukkelijk buiten de scope van deze Aansluitvoorwaarden.

3. Informatie en  documentatie

3 - Logius stelt informatie en documentatie over Digilevering ter beschikking op de website van Logius en zal zich naar beste vermogen inspannen om de informatie en documentatie actueel te houden.

4. gebruik van Digilevering en aanverwante Diensten

4.1 - Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om Digilevering beschikbaar te houden voor Basisregistratiehouders en Afnemers.

4.2 - Logius is verantwoordelijk voor zorgvuldige omgang met de door Afnemers (w.o. Basisregistratiehouders) geleverde gegevens binnen de centrale verwerkingsomgeving van Digilevering, buiten de aan Afnemers ter beschikking gestelde beheeromgevingen van Digilevering.

4.3 - Logius draagt zorg voor de juiste inregeling in de centrale verwerkingsomgeving van Digilevering van attribuuttypen en objecttypen zoals die door de Basisregistratiehouder zijn aangeleverd.

4.4 - De afnemer stelt de CPA op in afstemming met Logius.
Na Digikoppeling en afname van Digilevering is het gebruik van de CPA de verantwoording van de partijen waartussen de CPA’s gelden. Afnemers informeren Logius over hetgeen van belang is om de Diensten te borgen waaronder gebreken in de instellingen.

4.5 - De Afnemer is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en beheer van haar eigen systeem, zodat Logius de gegevens kan leveren.

4.6    De Afnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat software die zijn eigen systemen koppelt aan de centrale verwerkingsomgeving van Digilevering in ieder geval werkt conform de zogeheten ebMS koppelvlakstandaard van Digikoppeling.

4.7 - Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de relatie met andere Afnemers en door hen ingeschakelde Derden en Aanbieders, Intermediairs en de door hen geleverde Webservices.   De Afnemer informeert Logius over de inschakeling van Intermediairs met vermelding van de  eigen OIN en OIN van de Intermediairs.

4.8    Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van haar gegevens.

4.9 - De Intermediair mag de berichtinhoud niet wijzigen.  Alleen een niet-transparante Intermediair kan tevens gemachtigd zijn om als een eindpunt  van berichten te fungeren.

5. Vergoeding

Voor het gebruik van Digilevering brengt Logius geen kosten in rekening.

6. Beveiliging

Afnemer en Logius zullen hun Diensten en netwerken beveiligen conform de BIO en geldende wet en regelgeving.

7. Aansprakelijkheid

7.1 - Aanbieder en Logius zijn niet aansprakelijk  voor enige schade die ontstaan is door het gebruik van Diensten, waaronder ook begrepen is schade ten gevolge van het niet, niet juist of onveilig toepassen van informatiebeveiligingsstandaarden.

7.2 - Afnemer vrijwaart Aanbieder en Logius voor alle vorderingen van Derden, uit welke hoofde dan ook, ten gevolge van het gebruik van Diensten of het niet, niet juist of onveilig toepassen van de informatiebeveiligingsstandaarden.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 - maakt op enig geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, alsmede anderszins niet onrechtmatig is jegens Derden. Aanbieder en Afnemer vrijwaren elkaar Aanbieder en Afnemer garanderen dat het toegang verlenen tot respectievelijk het gebruik van Digilevering en aanverwante Diensten  geen inbreuk voor vorderingen van Derden op grond van vermeende inbreuk op genoemd recht.

9. Duur en beëindiging

9.1 - Onverminderd hun overige wettelijke rechten, zijn Logius en Afnemer gerechtigd om de Digilevering-diensten schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

9.2 - Logius heeft het recht zonder nadere aankondiging het gebruik van Digilevering door Afnemer tijdelijk op te schorten indien er sprake is van niet voldoen aan de gestelde eisen.

9.3 - Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging voort te duren, blijven na beëindiging in stand. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval de verplichtingen in artikel 10 (Aansprakelijkheid) en artikel 14 (Geschillenbeslechting).

10. Wijziging van de Aansluitvoorwaarden

10.1 - Logius heeft het recht de Aansluitvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afnemer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. De meest recente voorwaarden worden gepubliceerd op www.logius.nl

10.2 - In het geval de Afnemer een wijziging in de Aansluitvoorwaarden niet aanvaardt, kan zij de Digilevering-diensten schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.