Main content

Snel, veilig en eenvoudig zaken regelen met een goed bereikbare, transparante overheid. Dat is wat burgers en bedrijven willen. De overheid werkt daarom aan een digitale basisinfrastructuur die betere dienstverlening mogelijk maakt. Het Stelsel van Basisregistraties en de Stelselvoorzieningen spelen als onderdeel van deze infrastructuur een belangrijke rol in de gegevenshuishouding van de overheid.

Basisregistraties

In de basisregistraties worden basisgegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen, onroerende zaken, geografische basiskaarten en adressen verzameld en ontsloten voor gebruik door alle overheden. Door het eenmalig verzamelen van gegevens worden de administratieve lasten voor burgers en bedrijven beperkt en worden forse kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen voor de overheid zelf gerealiseerd. De Stelselvoorzieningen ondersteunen de basisregistraties bij eenvoudige, uniforme, betrouwbare en efficiënte gegevensuitwisseling met hun afnemers.

Digikoppeling

Voor een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven is naast eenmalig registreren van gegevens ook een goede en veilige uitwisseling van gegevens tussen overheden nodig. Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties uniform, veilig, betrouwbaar en efficiënt onderling informatie uitwisselen.

Digikoppeling is de standaard digitale verpakking voor berichtenuitwisseling tussen overheden. Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden. Deze standaarden implementeert u in uw eigen ICT-landschap.

Met één Digikoppeling-implementatie kunt u berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle e-overheidbouwstenen.

Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling gegevens uitwisselen. Door het besloten karakter is Diginetwerk een veiliger alternatief dan het open internet voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties. Via Diginetwerk heeft u connectiviteit met alle aangesloten overheidsorganisaties via één koppeling.

Digimelding

Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Dat kan met Digimelding.

Met Digimelding kunnen afnemers mogelijke onjuistheden in de gegevens van basisregistraties uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bronhouders van die basisregistraties. Bronhouders onderzoeken de melding en zorgen dat het gegeven zo nodig in de basisregistratie(s) wordt aangepast. U kunt aansluiten op het webportaal van Digimelding of een eigen lokale terugmeldfaciliteit ontwikkelen op basis van de Digimelding koppelvlakspecificatie (DMKS).

Met Digimelding kunt u:

  • mogelijke onjuistheden melden
  • statusinformatie opvragen over uw melding
  • de melding intrekken, als blijkt dat deze onterecht of onjuist was

Digilevering

Overheden moeten op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor hun taken relevant zijn. Via Digilevering ontvangt u als afnemer van de basisregistraties op een uniforme, betrouwbare en efficiënte manier gebeurtenisberichten over gegevens in de basisregistraties. Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor actuele en accurate berichtuitwisseling over gebeurtenissen. Verhuist bijvoorbeeld een bedrijf, verandert de waarde van een gebouw of wordt er een kind geboren? Via Digilevering  wordt u geïnformeerd over de gebeurtenis, en bepaalt u zelf welke gebeurtenisberichten voor u relevant zijn.

Stelselcatalogus

Overheden gebruiken de gegevens uit basisregistraties binnen hun werkprocessen. Een integraal beeld van de beschikbare begrippen en gegevens binnen het Stelsel van Basisregistraties en hun betekenis is daarom van groot belang.

De Stelselcatalogus is een online catalogus die medewerkers van de overheid inzicht geeft in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar en met wetgeving verbonden zijn. De Stelselcatalogus kan als hulpmiddel gebruikt worden bij de doorvertaling van het gebruik van (begrippen en gegevens uit) de basisregistraties naar de interne werkprocessen van afnemende organisaties.

Met de Stelselcatalogus kunt u:

  • het Stelsel van Basisregistraties in één oogopslag bekijken
  • begrippen en gegevens vergelijken
  • zien welke gegevens authentiek zijn
  • zien van welke wetgeving de gegevens zijn afgeleid
  • de inhoud van de Stelselcatalogus als Linked Open Data gebruiken in eigen werkprocessen

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.