Main content

De Algemene Voorwaarden van Logius zijn de voorwaarden waaronder Logius haar diensten verleent aan Afnemers. Ze benoemen rechten en verplichtingen voor zowel Logius als Afnemers bij aansluiting op en gebruikmaking van de Diensten van Logius.

De voorwaarden zijn tot stand gekomen in samenspraak met de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Kamers van Koophandel Nederland en Centraal Bureau voor Statistiek. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle diensten van Logius, en gelden voor alle Afnemers.

Deze voorwaarden gelden niet voor Gebruikers. Voor Gebruikers van een Dienst gelden Gebruiksvoorwaarden. Naast de Algemene Voorwaarden zijn er documenten met nadere afspraken tussen Partijen, bijvoorbeeld een service niveau overeenkomst en specifieke voorwaarden.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 12 juni 2018

Versie: 1.1

1. Begrippen

De hierna met een hoofdletter geschreven begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • Aanvraagformulier: het formulier waarmee Afnemer een opdracht tot aansluiting op een Dienst plaatst.
 • Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere overheden en burgers en/of bedrijven wenselijk acht en daarbij gebruik kan en mag maken van één of meer Diensten van Logius.
 • Afnemersdienst: de door Afnemer aangeboden elektronische dienst in het kader van het elektronisch verkeer tussen Afnemer en Gebruiker.
 • Beveiligingsincident: een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of de beschikbaarheid van de Diensten van Logius.
 • Diensten: door Logius te leveren dienstverlening ten behoeve van de Afnemer op basis van voorwaarden.
 • Documentatie: alle schriftelijke informatie die Logius ten behoeve van de levering van de Dienst aan Afnemer beschikbaar stelt.
 • Gebruiker: een overheidsorganisatie of; onderneming of een rechtspersoon, die is ingeschreven in het Handelsregister of; natuurlijk persoon die is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), en in deze hoedanigheid gebruik maakt van de Diensten van Logius ten behoeve van het elektronisch verkeer met één of meerdere Afnemers.
 • Infrastructuur: de onderliggende IT componenten die Logius ten behoeve van de levering van de Dienst aan Afnemer beschikbaar stelt.
 • Logius: dienst digitale overheid, baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Partijen: Logius en Afnemer.
 • Programmatuur: alle computerprogrammatuur die Logius ten behoeve van de levering van de Dienst aan Afnemer beschikbaar stelt.

2. Gebruik van de Diensten

2.1 - De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houden de voorwaarden in waaronder Logius haar Diensten aanbiedt aan Afnemer.

2.2 - Afnemer zet de Diensten van Logius slechts in voor het elektronisch verkeer met Gebruikers ten behoeve van haar publieke taak.

2.3 - Afnemer is verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van haar publieke taak en daarmee van de vaststelling of zij gerechtigd is tot het inzetten van Diensten van Logius bij de Afnemersdienst.

2.4 - Partijen wijzen ieder voor de duur van de gebruikmaking van de Diensten een contactpersoon aan.

2.5 - Afnemer is verplicht prognoses aan te leveren voor het gebruik van de Diensten.

2.6 - In aanvulling op hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, informeren Partijen elkaar gevraagd en ongevraagd over al hetgeen voor de levering van Diensten voor de andere partij relevant is.

2.7 - Indien Afnemer constateert dat de Documentatie onjuiste informatie of onvolledige informatie bevat, wijst Afnemer Logius hierop. Logius zorgt ervoor dat de door haar in het kader van de geleverde Diensten ter beschikking gestelde en te onderhouden Documentatie zo spoedig mogelijk op haar kosten wordt vervangen door de juiste c.q. volledige.

2.8 - Afnemer is verplicht om, in geval van een wijziging van een Afnemersdienst die gevolgen kan hebben voor het gebruik van een Dienst waar zij een aansluiting op heeft, dit uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de realisatie te melden aan Logius. Afnemer en Logius treden in overleg om nadere afspraken te maken over de gebruikmaking van de Dienst.

2.9 - Voor de levering van Diensten en/of het gebruik van Infrastructuur kunnen door Logius kosten in rekening worden gebracht. Indien hier sprake van is, wordt dit in nadere afspraken overeengekomen.

2.10 - Voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing op de levering van Diensten.

2.11 - Afnemer geeft toestemming voor vermelding van haar organisatie op de Logius website, www.logius.nl.

2.12 - Logius kan aanwijzingen geven over de wijze van aanduiden en communicatie ten aanzien van Diensten. Afnemer handelt conform deze aanwijzingen van Logius.

2.13 - Afnemer maakt in eigen publicaties of reclame-uitingen geen melding van Diensten van Logius of Logius zelf als referentie, tenzij daarvoor in overleg of schriftelijk toestemming is gegeven door Logius. Logius weigert de toestemming niet zonder redelijke grond.

3. Inspanningsverplichting

Logius zal zich inspannen de voor haar uit deze voorwaarden en nadere afspraken voortvloeiende verplichtingen naar beste vermogen na te komen, met inachtneming van de belangen van Afnemers en Gebruikers.

4. Servicecentrum Logius

Servicecentrum Logius fungeert als het centrale contactpunt voor Afnemer voor vragen over (eventuele verstoring in) de werking van de Diensten en/of Infrastructuur. De contactgegevens zijn te vinden op de website van Logius.

5. Beveiliging

5.1 - Partijen zorgen ervoor dat bij de aansluiting/gebruikmaking van de Diensten wordt voldaan aan de door Logius bekendgemaakte (technische) eisen en gebruik wordt gemaakt van de door Logius voorgeschreven beveiligingsmiddelen/-maatregelen.

5.2 - Logius heeft het recht de (technische) eisen en beveiligingsmiddelen/ maatregelen tijdens de duur van de levering/het gebruik van de Diensten te wijzigen. In geval van wijziging, stelt Logius Afnemer een redelijke termijn binnen welke hieraan moet worden voldaan.

5.3 - Indien naar het redelijk oordeel van Logius door Afnemer niet wordt voldaan aan de door Logius gestelde (technische) eisen, heeft Logius het recht de levering van Diensten tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Een dergelijk besluit wordt door Logius met redenen omkleed en geschiedt schriftelijk.

5.4 - Logius heeft het recht zonder aankondiging vooraf de levering van Diensten tijdelijk op te schorten indien er sprake is van een Beveiligingsincident.

6. Onderhoud

6.1 - Logius kan (onderdelen van) de Diensten en/of Infrastructuur na aankondiging tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van gepland onderhoud.

6.2 - Onderhoud en onderhoudsmomenten zijn uitgewerkt in de serviceniveau overeenkomst van de betreffende Dienst.

7. Storing

Logius kan (onderdelen van) de Diensten en/of Infrastructuur te allen tijde zonder aankondiging vooraf (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen.

8. Geheimhouding

8.1 - Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie over elkaars organisatie en over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere partij zou schaden voor zover deze informatie niet al behoort tot het publieke domein.

8.2 - Indien bij levering en gebruikmaking van de Diensten vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis komt van Logius of vertrouwelijke informatie van Logius ter kennis komt van de Afnemer, zullen Partijen deze informatie alleen gebruiken voor zover noodzakelijk voor de Diensten en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Afnemer en Logius staan ervoor in dat deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Over informatie aangaande de beveiliging van Diensten en de Programmatuur betrachten Partijen strikte vertrouwelijkheid.

8.3 - De verplichtingen van de artikelen 8.1 en 8.2 gelden tevens voor ingeschakelde derden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 - In het kader van aansprakelijkheid gelden de algemene regels van het Nederlands recht ten aanzien van de inhoud en omvang van wettelijke verplichtingen tot schadevergoedingen.

9.2 - Afnemer vrijwaart Logius voor vorderingen van de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, ten gevolge van het gebruik van de Dienst.

10. Intellectuele eigendom

10.1 - Alle intellectuele (eigendoms-) rechten op (delen en/of resultaten van) Programmatuur of Documentatie die Logius ten behoeve van de levering van Diensten aan Afnemer ter beschikking stelt, blijven berusten bij Logius of bij de derde van wie Logius het recht heeft verkregen om (delen en/of resultaten van) Programmatuur en/of Documentatie aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot daarvoor in aanmerking komende (delen en/of resultaten van) Programmatuur en/of Documentatie verleent Logius aan Afnemer voor de duur van de levering van Diensten een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Afnemer is gerechtigd de door Logius ter beschikking gestelde Documentatie slechts voor intern gebruik te reproduceren, tenzij door Logius anders is aangegeven.

10.2 - Indien Logius aantoont dat het aannemelijk is dat onder de Algemene Voorwaarden ter beschikking gestelde (delen en/of resultaten van) Programmatuur en/of Documentatie inbreuk maken op enig recht van een derde, is Logius gerechtigd, (i) ervoor te zorgen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van het ter beschikking gestelde, of (ii) terbeschikkingstelling van de desbetreffende (delen en/of resultaten van) Programmatuur en/of Documentatie te staken, en naar eigen redelijk oordeel van Logius gelijkwaardige (delen en/of resultaten van) Programmatuur en/of Documentatie ter beschikking te stellen.

10.3 - Logius vrijwaart Afnemer voor vorderingen van derden met betrekking tot intellectuele eigendom, ten gevolge van de levering van Diensten, het gebruik door de Afnemer van Infrastructuur, Programmatuur en/of Documentatie.

10.4 - Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele (eigendoms)rechten en vergelijkbare rechten niet verwijderen.

11. Duur en beëindiging

11.1 - De Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum van ondertekening van het Aanvraagformulier van de eerste Dienst die de Afnemer van Logius afneemt.

11.2 - Partijen zijn gerechtigd de afname dan wel levering van de Diensten schriftelijk te beëindigen in het geval er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting door één der Partijen, na schriftelijke melding daarvan, met inachtneming van een redelijke termijn.

11.3 - Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de levering van Diensten voort te duren, blijven na beëindiging hiervan in stand. Tot deze verplichtingen behoren: artikel 8 Geheimhouding, artikel 9 Aansprakelijkheid, artikel 10 Intellectuele eigendom, artikel 12 Privacy en artikel 15 Geschillenbeslechting.

12. Privacy

12.1 - Afnemer staat ervoor in dat zij in verband met de Afnemersdienst gerechtigd is tot verwerking van persoonsgegevens welke verbonden zijn aan de gebruikmaking van Diensten van Logius waarvan de Afnemer gebruik maakt, waaronder maar niet enkel het gebruik van wettelijk gereguleerde persoonsgebonden nummers.

12.2 - Partijen voldoen aan de eisen, gesteld in de vigerende wet- en regelgeving, betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

12.3 - De verplichtingen uit de artikelen 12.1 en 12.2 gelden tevens voor ingeschakelde derden.

13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

13.1 - Logius heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Afnemer wordt uiterlijk een maand voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk geïnformeerd.

13.2 - In het geval Afnemer een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt de levering van de Diensten beëindigd met inachtneming van een termijn van twee maanden na wijzigingsdatum.

14. Wijziging van de Diensten

14.1 - Logius heeft het recht, indien daartoe aanleiding bestaat, in ieder geval maar niet uitsluitend bij nieuwe ontwikkelingen, doorontwikkeling of indien dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van haar Diensten, Diensten te wijzigen en daarbij versies van Diensten uit te faseren. Logius informeert Afnemers zo snel mogelijk over geplande ontwikkeling.

14.2 - In het geval Afnemer een wijziging in de Diensten niet aanvaardt, treden Partijen in overleg over de termijn waarop de levering van de Diensten wordt beëindigd.

15. Geschillenbeslechting

15.1 - Op deze Algemene Voorwaarden en onderliggende specifieke voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15.2 - Indien zich een geschil voordoet met betrekking tot de Diensten en dit geschil niet na deugdelijk gevoerd onderling overleg tot oplossing kan worden gebracht, zullen de betrokken partijen een commissie van onafhankelijke deskundigen benoemen, waarbij elke partij daartoe een deskundige aanwijst, terwijl deze aldus aangewezen deskundigen de derde aanwijzen, die als voorzitter van de commissie zal fungeren. De commissie van deskundigen brengt een advies uit, dat - in het geval het een organisatie van de Rijksoverheid betreft - slechts terzijde kan worden gesteld door een besluit van de ministerraad.

16. Slotbepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, dan zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zullen Logius en een vertegenwoordiging van de Afnemers overleg plegen omtrent de formulering van een nieuwe vergelijkbare en rechtens toelaatbare bepaling, waarbij zij zoveel mogelijk doel en strekking van de vervallen bepaling in acht nemen. Het hiervoor genoemde laat de toepasselijkheid van het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde onverlet.