Main content

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) is een publiek-privaat forum. Het houdt zich bezig met het faciliteren van beleidsmatige discussies over (de toekomst van) e-facturatie en e-procurement in Nederland. Dit resulteert in standpunten, adviezen en informatie-uitwisseling, op het gebied van e-factureren en e-procurement.

Het NMBF wordt door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gefaciliteerd. Het is de nationale evenknie van het European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (EMSFEl). Hierin zijn alle nationale fora van de EU-lidstaten en EU-associatielanden vertegenwoordigd met afvaardigingen uit bedrijfsleven en overheid. Logius verzorgt, samen met BZK, het NMBF Bestuur en de communicatie, via de NMBF-website en LinkedIn-pagina.

Het NMBF geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies

Het doel van het NMBF is om de implementatie van e-factureren en e-procurement in Nederland te bevorderen. Ze hebben daarbij een informerende en adviserende rol. De Nederlandse overheid en Europese organen kunnen voorgenomen beleid bij het NMBF toetsen, of om een onafhankelijk advies te vragen. Daarnaast kan het NMBF ook een advies ongevraagd en op eigen initiatief geven, ook aan de EMSFEI en de Nederlandse overheid en politiek. Belangrijke toegevoegde waarde van het NMBF is dat het een onafhankelijk advies kan geven op basis van publiek-privaat draagvlak.

Mijlpalen tot dusver

Sinds de heractivering van het NMBF eind 2019  zijn onder andere, onderstaande zaken bereikt:

  • De leden van het NMBF hebben gewerkt aan een advies over het verlagen van drempels voor grootschalige adoptie van e-facturatie in Nederland. Dit advies is aangeboden aan het aan de Staatssecretaris van BZK.  De NMBF-leden concluderen dat de aanzienlijke voordelen van e-factureren in Nederland nog grotendeels onbenut blijven. Om hierin verandering te brengen zijn vier aanbevelingen aan de staatssecretaris gedaan.
  • Het Bestuur van het NMBF heeft de NMBF-website en LinkedIn-pagina ingericht

om op een interactieve manier informatie aan te kunnen bieden en nieuws, recente ontwikkelingen en beleidsvraagstukken onder de aandacht brengen. Ook dient de website voor het centraal kunnen ontsluiten van adviezen, vergaderstukken en activiteiten van het NMBF.

  • Er is een logo en huisstijl ontwikkeld om het NMBF een duidelijk profiel te geven.
  • Er is een interviewreeks gestart met de NMBF-leden. In de interviews komen forumleden aan het woord over hun ervaringen, opvattingen en visie. Hoe kijken zij vanuit hun verschillende invalshoeken naar de ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van e-factureren en e-procurement. De interviews worden gepubliceerd op de NMBF-website en LinkedInpagina.
  • Het NMBF is kennispartner geworden van het Factuurcongres dat Heliview jaarlijks organiseert. Het NMBF stelt zich zo zichtbaar op als ambassadeur voor brede implementatie van e-facturatie en e-procurement. Het doel van deze samenwerkingen is het creëren van een ‘win-winsituatie’. Waarbij de naamsbekendheid of ‘thought leadership’ positie van de samenwerkingspartners versterkt wordt. En waarbij NMBF haar kennis inbrengt om de inhoud van het congresprogramma te verbeteren en onder andere helpt om uit haar netwerk interessante sprekers aan te dragen.
  • Vanuit zowel het NMBF en het Standaardisatieplatform e-facturatie (STPE) is vastgesteld dat compliancy meer aandacht verdient. Reden voor het NMBF om eind 2020 een werkgroep Compliancy in het leven te roepen. De werkgroep heeft zich daarbij gericht op de berichtenstandaard NLCIUS en het Peppol-afsprakenstelsel. In april 2021 volgt het rapport over e-factureren en Compliancy.

Logius en BZK

Het bestuur van het NMBF bestaat uit een voorzitter en een secretaris. De voorzitter wordt benoemd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De secretaris wordt aangewezen door het ministerie van BZK of Logius. Logius en het ministerie van BZK zorgen samen voor de secretariële ondersteuning van het NMBF.