Organisatie-identificatienummer (OIN)

Overheidsorganisaties bieden digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven en wisselen onderling veilig gegevens met elkaar uit. Om dit mogelijk te maken moeten overheidsorganisaties, of private organisaties met een publieke taak digitaal herkenbaar en betrouwbaar zijn. Voor de identificatie van overheidsorganisaties wordt het Organisatie-identificatienummer (OIN) gebruikt. Voor bedrijven is het Handelsregisternummer (HRN) het unieke identificerende nummer.

Wat is het OIN?

Elke overheidsorganisatie die digitaal zaken doet kan een uniek Organisatie-identificatienummer (OIN) krijgen. Het OIN is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt door overheidspartijen of organisaties met een publieke taak in de digitale communicatie met andere publieke of private partijen. Dit nummer kunt u aanvragen bij Logius. 

Wat is het HRN?

Ook bedrijven en privaatrechtelijke instellingen zonder publieke taak of bevoegdheid moeten door overheden geïdentificeerd kunnen worden. Daar wordt het Handelsregisternummer (HRN) voor gebruikt. Dit nummer wordt niet door Logius uitgegeven. Organisaties die niet in aanmerking komen voor een OIN, krijgen een HRN bij de aanvraag van een PKI certificaat. De certificaatverlener (CSP) zal het HRN afleiden bij de creatie van het certificaat.

Wie kunnen een OIN aanvragen?

Het OIN wordt door Logius uitgegeven aan organisaties in de publieke sector of met een publieke taak. Logius voert een controle uit of uw organisatie aan deze eis voldoet, voordat zij het nummer verstrekt.

Meer informatie

Hoofdregel is dat de organisatie die een OIN wil aanvragen via het Servicecentrum van Logius moet voldoen aan onderstaande omschrijving:

’Een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere overheden en burgers en/of bedrijven wenselijk acht en daarbij gebruiken daarbij gebruik kan en mag maken van één of meer Diensten van Logius’.

Als de organisatie niet een gemeente, provincie, waterschap, gerechtshof of rechtbank is, dan controleert Logius of de organisatie voldoet aan één van de volgende criteria:

  1. Is aangewezen bij wet of heeft een wettelijke taak.
  2. Is aangesteld bij instellingsbesluit of ander besluit en vervult een publieke taak.
  3. Valt overwegend onder de invloed van een ’een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid. 

Als de organisatie aan een van deze drie criteria voldoet, dan kan zij een OIN ontvangen van Logius. Bij criteria 2 en 3 wordt rekening gehouden met het criterium ‘zelfstandig genoeg’.

Gemeentelijke of regionale samenwerkingsverbanden die vallen onder de Wet Gemeenschappelijke Regeling dienen de relevante besluiten over de instelling en taken van het samenwerkingsverband mee te sturen met de aanvraag.

Waar wordt het OIN of HRN gebruikt?

Het OIN of HRN nummer wordt opgenomen in het PKIoverheidscertificaat dat u voor communicatie met de overheid nodig heeft. De CSP waar u uw certificaat aanschaft draagt zorg voor de controle van het nummer en het invoegen van het nummer op de juiste locatie in het certificaat.

Het OIN of HRN wordt in bepaalde gevallen ook gebruikt als identificatienummer voor het adresseren of routeren van berichten in het elektronisch verkeer tussen met andere overheden en burgers en/of bedrijven. 

PKIoverheid-certificaten

Als een overheidsorganisatie gebruik wil maken van een digitale dienst van een andere overheidsorganisatie moet worden vastgesteld of dat is toegestaan. De organisatie die de dienst aanbiedt moet eerst identificeren welke organisatie de dienst wil afnemen, voordat zij kan vaststellen of de organisatie geautoriseerd mag worden.

Deze identificatie vindt plaats door de dienstaanbieder aan de hand van het OIN van de afnemer zoals opgenomen in het PKIoverheid-certificaat. Als uw organisatie over een OIN beschikt, kan uw organisatie een PKIoverheid-certificaat aanvragen bij een CSP. U kunt een overzicht van OIN’s raadplegen in het openbare Digikoppeling Serviceregister.

OIN, HRN & Digikoppeling

Beveiliging van de digitale uitwisseling tussen e-overheidsvoorzieningen en tussen e-overheidsvoorzieningen en bedrijven is van groot belang omdat er bijvoorbeeld persoonsgegevens worden uitgewisseld. Om betrouwbaar berichten uit te wisselen tussen overheden en tussen overheden en bedrijven wordt Digikoppeling gebruikt. Digikoppeling schrijft het gebruik van PKIoverheidcertificaten met een OIN of HRN voor om de identiteit van een website of server te controleren, voor het opzetten van een beveiligde verbinding tussen servers en voor de ondertekening en versleuteling van berichten. Het implementatietraject van Digikoppeling start voor overheidsorganisaties dan ook met de aanvraag van een OIN