Digimelding

Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Dat kan uniform, betrouwbaar en efficiënt met Digimelding.

Uw organisatie kan aansluiten op het webportaal van Digimelding (Digimelding) of een eigen lokale terugmeldfaciliteit ontwikkelen op basis van de Digimelding Annotatiespecificatie (Digimelding AS).

Met Digimelding kunt u:

 1. Terugmelden: doorgeven van een vermoedelijk onjuist gegeven in een basisregistratie, eventueel met bijlagen erbij.
 2. Intrekken: een eerder gedane melding is in te trekken als later blijkt dat het gegeven toch juist is.
 3. Status bijhouden: de melder kan de status van een melding inzien.

Digimelding is één van de Stelselvoorzieningen.

Een voorbeeld

In de Basisregistratie Personen (BRP) van een gemeente staat een inwoner geregistreerd als overleden. Maar volgens de Basisregistratie Inkomen (BRI) krijgt deze inwoner nog steeds een AOW-uitkering. Een ambtenaar merkt dit verschil op en meldt dit via Digimelding. Digimelding draagt er zorg voor dat de melding bij de BRI terecht komt. De beheerder van de BRI constateert dat de melding klopt en past de gegevens aan.

Hoe werkt het?

Afhankelijk van welke toepassing van Digimelding uw organisatie gekozen heeft, benadert u het webportaal van Digimelding via internet en logt hier in met eHerkenning of de lokale terugmeldfaciliteit binnen de eigen applicaties. U geeft in de toepassing aan welke vermeende onjuistheid u heeft geconstateerd. Via Digimelding ontvangt de bronhouder van de betreffende basisregistratie de melding en gaat hiermee aan de slag. U kunt de status van uw melding inzien en u krijgt bericht als uw melding is verwerkt.

Voordelen van terugmelden

 • Terugmelden houdt de kwaliteit van gegevens binnen de basisregistraties hoog, waardoor de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven lager wordt.
 • Terugmelden draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen de overheid, zorgt voor betere dienstverlening en vergroot de mogelijkheden bij fraudebestrijding.

Voordelen van terugmelden via Digimelding

 • Met één aansluiting op of implementatie van Digimelding kunt u eenvoudig terugmelden op alle basisregistraties.
 • Met Digimelding ontvangen basisregistraties eenduidig terugmeldingen, zodat verwerking makkelijker en sneller gaat.

Kosten

Uw aansluiting op Digimelding is kosteloos. Ook voor het gebruik van Digimelding brengt Logius geen kosten in rekening. Ook in 2015 biedt Logius kostenvrij ondersteuning bij het aansluiten voor basisregistraties, manifestpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen.

Houd wel rekening met kosten voor het inschakelen van een ICT-leverancier om de aansluiting te realiseren, de aanschaf van een eHerkenningsmiddel en de aanpassingen aan uw systemen.

Slim delen van gegevens met de Stelselvoorzieningen

Snel, veilig en eenvoudig zaken regelen met een goed bereikbare, transparante overheid. Dat is wat burgers en bedrijven willen. De overheid werkt daarom aan een digitale basisinfrastructuur die betere dienstverlening mogelijk maakt. Het Stelsel van de Basisregistraties en de Stelselvoorzieningen spelen als onderdeel van deze infrastructuur een belangrijke rol in de gegevenshuishouding van de overheid.

De Stelselvoorzieningen ondersteunen de Basisregistraties bij uniforme, betrouwbare en efficiënte berichtenuitwisseling met hun afnemers. De Stelselvoorzieningen bestaan uit:

 • Digikoppeling: Om digitaal berichten uit te wisselen met andere overheden.
 • Digilevering: Om actuele en accurate berichten te ontvangen over gebeurtenissen.
 • Digimelding: Om melding te maken van mogelijk onjuiste gegevens in de basisregistraties.
 • Stelselcatalogus: Om informatie te vinden over de gegevens in de basisregistraties.