Main content

De afdeling standaarden van Logius beheert een aantal digitale standaarden die effectieve en veilige gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen overheden onderling en tussen overheden, burgers en bedrijven. Deze open standaarden zijn een belangrijke bouwsteen voor allerlei digitale dienstverlening, variƫrend van digitale belastingaangifte tot volledig geautomatiseerde inkoopprocessen.

Visie

De overheid levert doelmatige en doeltreffende dienstverlening aan burgers en bedrijven. Standaardisatie en open standaarden vormen het fundament voor een uniforme, veilige en geharmoniseerde digitale dienstverlening. Het belang hiervan neemt toe in een samenleving die steeds verder digitaliseert.

Missie

Standaardisatie en open standaarden vormen het fundament van de digitale dienstverlening van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid. Logius beheert standaarden, draagt bij aan de kwaliteit van dat beheer en bevordert zowel standaardisatie als het juiste gebruik van open standaarden. Logius doet dit werk vanuit een passie voor transparantie en de interoperabiliteit van de Logius-voorzieningen.

Taken

Logius is - binnen de reikwijdte van zijn opdracht - verantwoordelijk voor:

  • In beheer nemen en doorontwikkelen van open standaarden
  • Kwaliteitscyclus (PDCA) op de open standaarden toepassen
  • Borgen van aansluiting op nationale en internationale ontwikkelingen van open standaarden
  • Adviseren over standaardisatie en toepassing van open standaarden
  • Publicatie en actueel houden van specificaties

Organisatie

De medewerkers van de afdeling standaarden hebben diepgaande kennis van harmonisatie en standaardisatie, zowel op semantisch als technisch niveau. In totaal werken bij deze afdeling ongeveer veertig mensen. Hun taak is vorm te geven aan het gebruik van standaarden binnen de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid en daarbuiten.

Voor de medewerkers is kennis van open standaarden en het voeren van een open governance rondom standaarden cruciaal voor het juiste gebruik. Daarbij is het belangrijk om huidige en toekomstige nationale en internationale ontwikkelingen (binnen en buiten de overheid) te integreren in de standaarden. Door deze inzet bevordert Logius een optimaal gebruik van de standaarden en is de interoperabiliteit met overheidsvoorzieningen gewaarborgd.

Samenwerking

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is beleidsopdrachtgever van Logius. Dit ministerie is vanuit de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de digitalisering van Nederland. Vanuit die rol overleggen beleidsmakers van BZK met Logius over digitaliseringsvraagstukken waarbij open standaarden belangrijk zijn.

Daarnaast staat Logius voor elke afzonderlijke dienst of standaard die het beheert met verschillende marktpartijen en overheden in contact. Deze leveren elk vanuit hun eigen deskundigheid hun bijdrage aan het beheer of de doorontwikkeling van een standaard.

Ook werkt Logius samen met het Forum Standaardisatie aan de promotie van open standaarden via kennisplatforms, bijeenkomsten en seminars. De standaarden die Logius beheert, zijn verplichte standaarden voor overheidsorganisaties en staan op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het Forum of zijn verplicht via wetgeving.

Producten en diensten

  • Logius faciliteert en neemt deel aan verschillende overleggen in het kader van het beheer op standaarden. Voorbeelden hiervan zijn: de SBR Expertgroep Gegevens, SBR Werkgroep NT, Council of Participants Simplerinvoicing, de stuurgroep SMeF (Semantisch Nodel eFacturatie), API Platform. Logius draagt bij aan goede besluitvorming maar heeft geen besluitvormende rol.
  • Logius levert (in opdracht) nieuwe (versies van) standaarden op aan belanghebbenden met (overeengekomen) extra producten, zoals voorbeelden en documentatie. Logius is verantwoordelijk voor de uitvoering van het versiebeheer.
  • Logius toetst (in opdracht) de kwaliteit van standaarden (met behulp van tooling) en daarmee samenhangende producten, zoals testberichten en documentatie (handleidingen). De uitkomsten worden gedeeld onder de deelnemers en gerapporteerd aan de opdrachtgever.
  • Logius is een kenniscentrum voor het beheer en toepassing van open standaarden. We toetsen op verzoek bestaande beheerorganisaties en geeft adviezen met betrekking tot standaardenbeheer. De basis hiervoor ligt in het BOMOS-beheermodel voor open standaarden en BOMOS2i, ten behoeve van de implementatie van het beheermodel
  • Logius draagt bij aan de doorontwikkeling van BOMOS2i en organiseert samen met het Forum Standaardisatie bijeenkomsten. Deze hebben tot doel BOMOS2i niet alleen te onderhouden, maar ook door te ontwikkelen.