Main content

Deze pagina leidt u door het aansluitproces op Digilevering. Deze pagina beschrijft de drie fasen van het aansluitproces. Elk hoofdstuk gaat op één van die drie fasen in. In de paragrafen leest u een beschrijving van de stappen per fase.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 16 oktober 2017

Versie: 1.1

Inleiding

Doelgroep

Deze handleiding richt zich op organisaties die gebruik willen maken van Digilevering;

 • afnemer
 • houder landelijke voorziening (HLV) basisregistraties

 Suggesties

Logius vindt het belangrijk dat u snel mogelijk en zonder problemen van Digilevering gebruik kunt maken. Deze handleiding helpt u daarbij. Heeft u suggesties om dit proces verder te verbeteren? Stuur die dan op naar Logius.

Begeleiding bij aansluiten

Heeft u vragen over het aansluitproces? Neem dan contact op met Logius.

Bekijk alle documenten die u voor het aansluiten nodig heeft bij de documentatie.

Leeswijzer

Het aansluitproces beschrijft alle handelingen die u moet uitvoeren om met succes op Digilevering aan te sluiten. Het stappenplan bestaat uit stappen in drie fasen:

 1. Voorbereiden (H3)
 2. Aansluiten (H4)
 3. Toepassen (H5)

In de volgende hoofdstukken vindt u per fase de benodigde:

 • Documentatie
 • Rol- en taakverdeling
 • Stappen
 • Aandachtspunten (indien van toepassing)
 • Resultaat

Onderdelen bij elke processtap

Elke fase bestaat uit een aantal standaard onderdelen. Daaronder vindt u een korte beschrijving van de standaard paragrafen per stap.

Rol- en taakverdeling

Om succesvol op Digilevering te kunnen aansluiten, is het nodig dat verschillende personen in uw organisatie een taak op zich nemen.

In onderstaand schema vindt u een rolverdeling met bijbehorende taken, die nodig zijn om het aansluitproces zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Rolverdeling Taken en verantwoordelijkheden
Tekenbevoegde Heeft tekenbevoegdheid voor de organisatie die op Digilevering aansluit.
Projectleider Begeleidt het hele aansluitproces op Digilevering. Hierbij houdt hij de planning goed in de gaten.
Technisch specialist Heeft technische kennis van de omgeving waarop Digilevering wordt ingevoerd en heeft voldoende kennis van de specifieke systemen en standaarden.
Gebruiker De gebruiker is de persoon die in de toekomst via Digilevering berichten gaat versturen.

Stappen

Hier vindt u een beschrijving van alle stappen die u per processtap moet doen. Deze acties staan in chronologische volgorde. Zo zorgen we ervoor dat u niets in het aansluitproces vergeet.

Aandachtspunten

Bij het onderdeel ‘Aandachtspunten’ staan de zaken waarmee u in een procestap rekening moet houden.

Resultaat

In dit onderdeel beschrijven wij het resultaat van de processtap. Zo kunt u zelf checken of u dit resultaat heeft behaald.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van het aansluitproces hangt van een aantal zaken af, waaronder:

 • de aanvraag van PKIoverheid-certificaten;
 • beschikbare capaciteit binnen uw eigen organisatie en/of leverancier;
 • beschikbare kennis over uw systemen en de standaarden.
 • Wanneer uw aansluiting op de productieomgeving bijna gerealiseerd is, moeten enkele queues nog geactiveerd worden om een werkende aansluiting te realiseren, Logius activeert de queues tijdens het onderhoudsvenster van Digilevering. Deze vindt elke tweede donderdag van de maand plaats.

Fase 1: De voorbereiding

Documentatie

Digikoppeling

Voor er aangesloten kan worden op Digilevering moet de organisatie Digikoppeling compliant zijn. Bekijk meer informatie over het (implementeren van) Digikoppeling.

Als afnemer en houder landelijke voorziening moet u voor Digilevering gebruik maken van het koppelvlak ebMS.

Diginetwerk

Voor de connectiviteit van Digilevering kunt u gebruik maken van Diginetwerk of internet. Hierover maakt u afspraken met de Basisregistratie(s) waar u berichten van af gaat nemen. De Basisregistratie bepaalt of de informatie die zij levert over internet mag worden aangeleverd of dat zij hier gebruik van Diginetwerk voor eist. Bekijk meer informatie over Diginetwerk.

Rollen

Hieronder staan de rollen die nodig zijn om de stappen in deze fase te kunnen doorlopen. Per rol staat de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aangegeven.

Rolverdeling Taken en verantwoordelijkheden
Tekenbevoegde De afspraken tussen afnemer en houder landelijke voorziening moeten ondertekend worden door de tekenbevoegde persoon van de organisatie.
Projectleider De projectleider moet bij de afspraken tussen afnemer en houder landelijke voorziening zijn. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het invoeringsplan.

Stappen

In deze paragraaf vindt u alle stappen die nodig zijn in chronologische volgorde.

Inrichten projectteam

Met de volgende rollen:

Rolverdeling Taken en verantwoordelijkheden
Tekenbevoegde Heeft tekenbevoegdheid voor de organisatie die op Digilevering aansluit.
Projectleider Begeleidt het hele aansluitproces op Digilevering. Hierbij houdt hij de planning goed in de gaten.
Technisch specialist Heeft technische kennis van de omgeving waarop Digilevering wordt ingevoerd en heeft voldoende kennis van de specifieke systemen en standaarden.
Gebruiker De gebruiker is de persoon die in de toekomst via Digilevering berichten gaat versturen.

Afspraken tussen afnemer en houder landelijke voorziening

Voordat een houder landelijke voorziening berichten via Digilevering kan leveren aan een afnemer moeten zij hierover gezamenlijk afspraken maken. Het gaat hier om de juridische aansluiting ten behoeve van het leveren of ontvangen van gegevens. Dit wordt vastgelegd in een juridisch document. Een afnemer kan alleen de gegevens ontvangen die zijn vastgelegd in dit document.

Let op:

Logius speelt hier in principe geen rol in. Dit is een zaak tussen afnemer en houder landelijke voorziening. Dit speelt voor elke combinatie van afnemer en houder landelijke voorziening. De Serviceniveau Overeenkomst vanuit Logius is hierin wel leidend, let dus op dat de afspraken niet conflicteren met dat wat in de SNO van Logius is vastgelegd.

Opstellen invoeringsplan

Zorg dat u voor de aansluiting op Digilevering de volgende activiteiten heeft geregeld:

 • Type en scope van de implementatie vaststellen (bijvoorbeeld pilot, inrichting OTAP-omgeving, etc.).
 • Vaststellen functionele context implementatie. Hoe en welke functies kan de organisatie in- en extern gebruiken?
 • Planning die is vastgesteld tussen de afnemer en houder landelijke voorziening.

Inrichten beheer

Zodra de aansluiting met Digilevering in productie is, moet uw organisatie zelf de aansluiting van Digilevering kunnen beheren. Voor algemene vragen over Digilevering kunt u terecht bij Logius. Voor gebruikersvragen is het raadzaam om binnen uw organisatie gebruikersondersteuning in te richten met kennis van de berichtinhoud, uw eigen processen en techniek. Deze vragen kan Logius namelijk niet beantwoorden.

Resultaat

Aan het einde van deze voorbereiding heeft u:

 • Afspraken tussen afnemer en houder landelijke voorziening
 • Invoeringsplan met duidelijke planning
 • Plan voor inrichting beheer

Fase 2: Aansluiten op Digilevering preproductieomgeving

Documentatie

Voor deze fase heeft u de volgende documenten nodig:

 • Aanvraagformulier Digilevering

Rollen

Hieronder staan de rollen die nodig zijn om de activiteiten van deze stap te kunnen verrichten. Per rol staat de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aangegeven.

Rolverdeling Taken en verantwoordelijkheden
Tekenbevoegde Het Aanvraagformulier ondertekenen.
Projectleider Begeleidt het aansluitproces op de preproductie omgeving van Digilevering. Hierbij houdt hij de planning goed in de gaten.
Technisch specialist Aansluiten op de preproductie omgeving van Digilevering.
Gebruiker De gebruiker test mee in het testproces.

Stappen

In deze paragraaf vindt u alle stappen die nodig zijn in chronologische volgorde.

Aanvraagformulier Digilevering insturen

Om op Digilevering aan te sluiten, moet u het Aanvraagformulier Digilevering invullen en opsturen naar Logius. Dit aanvraagformulier vindt u op www.logius.nl/Digilevering onder ‘Aanvragen’. Voordat u op de productieomgeving aansluit op Digilevering, wordt eerst een aansluiting op de preproductieomgeving van Logius gerealiseerd. Als deze aansluiting in orde is, wordt de aansluiting op productie volbracht.

Bewerkerovereenkomst

Alleen voor de houder landelijke voorzieningen

Tussen de houder landelijke voorziening en Logius moet een bewerkerovereenkomst worden gesloten, zodat de levering via Digilevering mogen worden gedaan. Tijdens het aansluittraject zal Logius dit document aanleveren en verzoeken te onderteken.

Aansluiting realiseren en testen

In deze fase wordt de technische implementatie gerealiseerd, zodat de berichten in de elektronische postkamer terecht komen. In deze fase zijn 3 subfase te definiëren:

 • Connectiviteit
 • Infrastructuur
 • Berichtenverkeer

In de volgende subparagrafen wordt hierop ingegaan.

Connectiviteit

Levering catalogus gebeurtenissen

Alleen voor houder landelijke voorzieningen

De houder landelijke voorziening voert in Digilevering zelf gebeurtenissen in waarop gegevens geleverd kunnen worden. De houder landelijke voorziening is zelf verantwoordelijk om deze catalogus binnen Digilevering te onderhouden met de juiste gebeurtenissen. Dit gaat via de Digilevering webinterface.

Let op!

Bij wijzigingen van gebeurtenissen in de catalogus is de houder landelijke voorziening zelf verantwoordelijk om dit te communiceren naar de afnemer en indien noodzakelijk afspraken te maken voor het definiëren van nieuwe abonnementen.

Inrichting infrastructuur

Hier wordt de eigen netwerk- en serverinfrastructuur ingericht, zodat wordt voldaan aan de Digikoppeling koppelvlakstandaard ebMS en kan worden aangesloten op Digilevering. Voor de connectiviteit kan gekozen worden voor Diginetwerk of internet Dit is afhankelijk van wat een Basisregistratie eist. Zie Diginetwerk.

PKIoverheid-certificaten aanvragen

Met behulp van PKI-certificaten is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen, beveiligd op een hoog niveau van betrouwbaarheid. Voor de preproductieomgeving volstaat een test certificaat. Meer informatie hierover vindt u op www.logius.nl/pkioverheid.

Voor de webapplicatie Digilevering is er een browsercertificaat nodig. Dit certificaat wordt ingelezen in alle browsers waarmee Digilevering benaderd wordt. Dit kan eventueel ook in de proxy. Dit certificaat is organisatie gebonden.

Bepaal of u PKIoverheid-certificaten bij een certificaatverstrekker moet aanvragen of controleer of u bestaande PKIoverheid-certificaten kunt hergebruiken.

Heeft u al PKIoverheid-certificaten? Dan kunt u nieuwe PKIoverheid certificaten bij uw certificaatverstrekker aanvragen. U moet voor de preproductieomgeving en de productieomgeving zowel een test- als een productiecertificaat aanvragen.

Let op!

Het aanvragen van PKIoverheid-certificaten kunt u het beste zo vroeg mogelijk in het aansluitproces doen, omdat het een aantal weken kan duren voor uw registratie als nieuwe abonnee rond is. De uitgifte van de certificaten verloopt overigens sneller als uw organisatie al abonnee is van een PKIoverheid-certificaatverstrekker.

Infrastructuur

Alleen voor houder landelijke voorzieningen

De houder landelijke voorziening bouwt software die hun systemen koppelen aan de Digilevering op basis van de Digikoppeling koppelvlakstandaarden, het use case model voor Digilevering alsmede de bijbehorende use case specifications, XSD's en EbMS Service Specificaties(ESS). Deze zijn te vinden in het Serviceregister.

Alleen voor afnemers

De afnemer bouwt een eigen systeem om berichten te ontvangen. Hier is er de mogelijkheid om optioneel gebruik te maken van de service om objectverzamelingen te kunnen wijzigen, bij deze actie wordt een bericht naar Digilevering gestuurd. Hiervoor zijn de Digikoppeling koppelvlakstandaarden, het use case model voor de Digilevering alsmede de bijbehorende use case specifications, XSD's en EbMS Service Specificaties(ESS) beschikbaar. Deze zijn terug te vinden in het Serviceregister.

Berichtenverkeer

Integratie- en ketentest

Vóór de integratie met Digilevering in productie vinden een aantal stappen plaats. In een aantal gevallen wordt eerst in de preproductieomgeving een keten opgezet. In elk geval wordt de ketentest in de ketentest omgeving uitgevoerd, waarna (bij succes) de productieomgeving wordt ingericht. Het doel hierbij is om het berichtenverkeer tussen houder landelijke voorziening en afnemer na te bootsen en te testen of dit goed gaat.

Autorisatie

Bij het aanmelden op Digilevering wordt er een hoofdgebruiker gemachtigd. Per organisatie is er één hoofdgebruiker, deze kan rollen toekennen aan andere gebruikers. Organisaties kunnen meerdere gebruikers hebben. Hiervoor moet de organisatie zelf de autorisatie inregelen. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het beheer van eigen gebruikers.

Aandachtspunten

PKIoverheid-certificaat

Als uw organisatie nog niet eerder PKIoverheid-certificaten heeft aangevraagd, dan moet uw organisatie als abonnee worden aangemeld. Hierdoor kan het aanvragen van een PKIoverheid-certificaat een lange doorlooptijd hebben. Controleer daarom zo vroeg mogelijk of uw organisatie al is aangemeld bij een certificaatverstrekker. Bekijk meer informatie over het aanvragen van een PKIoverheid-certificaat.

Let op!

In het aanvraagformulier van Digilevering moet u gegevens van het PKIoverheid-certificaat opgeven. U moet dit certificaat dus al hebben voordat u een aanvraag kunt doen.

Resultaat

Na afloop van stap 2 heeft u de volgende zaken geregeld:

 • Ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier Digilevering gestuurd naar Logius
 • Bewerkerovereenkomst opgesteld en afgesloten tussen Logius en houder landelijke voorziening
 • Aansluiting preproductie omgeving Digilevering gerealiseerd en getest

Fase 3: Aansluiten op Digilevering productieomgeving

Middelen

Voor deze stap heeft u de volgende documenten nodig:

 • Aanvraagformulier Digilevering (Deze is tijdens het preproductie aansluittraject al aangeleverd.)

Rollen

Hieronder staan de rollen die nodig zijn om de activiteiten van deze stap te kunnen verrichten. Per rol staat de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aangegeven.

Rolverdeling Taken en verantwoordelijkheden
Tekenbevoegde Het Aanvraagformulier productieomgeving ondertekenen.
Projectleider Begeleidt het aansluitproces op de productieomgeving van Digilevering. Hierbij houdt hij de planning goed in de gaten.
Technisch specialist Aansluiten op de productieomgeving van Digilevering.
Gebruiker De gebruiker test mee in het testproces.

Stappen

In deze paragraaf vindt u alle stappen die nodig zijn in chronologische volgorde.

Aansluiting productie omgeving Digilevering realiseren en testen

In deze fase wordt de technische implementatie gerealiseerd, zodat de berichten in de elektronische postkamer terecht komen. In deze fase zijn 3 subfase te definiëren:

 • Connectiviteit
 • Infrastructuur
 • Berichtenverkeer

In de volgende subparagrafen wordt hierop ingegaan.

Connectiviteit

Levering catalogus gebeurtenissen

Alleen voor houder landelijke voorzieningen

De houder landelijke voorziening voert in Digilevering zelf gebeurtenissen in waarop gegevens geleverd kunnen worden. De houder landelijke voorziening is zelf verantwoordelijk om deze catalogus binnen Digilevering te onderhouden met de juiste gebeurtenissen. Dit gaat via de Digilevering webinterface.

Let op!

Bij wijzigingen van gebeurtenissen in de catalogus is de houder landelijke voorziening zelf verantwoordelijk om dit te communiceren naar de afnemer en indien noodzakelijk afspraken te maken voor het definiëren van nieuwe abonnementen.

Inrichting infrastructuur

Hier wordt de eigen netwerk- en serverinfrastructuur ingericht, zodat wordt voldaan aan de Digikoppeling koppelvlakstandaard(ebMS) en kan worden aangesloten op de Digilevering. Hiervoor kan gekozen worden voor Diginetwerk of internet. Dit is afhankelijk van wat een Basisregistratie eist. Zie Diginetwerk.

PKIoverheid-certificaten aanvragen

Met behulp van PKI-certificaten is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen, beveiligd op een hoog niveau van betrouwbaarheid.

Voor de webapplicatie Digilevering is er een browsercertificaat nodig. Dit certificaat wordt ingelezen in alle browsers waarmee Digilevering benaderd wordt. Dit kan eventueel ook in de proxy. Dit certificaat is organisatie gebonden.

Bepaal of u PKIoverheid-certificaten bij een certificaatverstrekker moet aanvragen of controleer of u bestaande PKIoverheid-certificaten kunt hergebruiken.

Heeft u al PKIoverheid-certificaten? Dan kunt u nieuwe PKIoverheid certificaten bij uw certificaatverstrekker aanvragen. U moet voor de preproductieomgeving en de productieomgeving zowel een test- als een productiecertificaat aanvragen.

Let op!

Het aanvragen van PKIoverheid-certificaten kunt u het beste zo vroeg mogelijk in het aansluitproces doen, omdat het een aantal weken kan duren voor uw registratie als nieuwe abonnee rond is. De uitgifte van de certificaten verloopt overigens sneller als uw organisatie al abonnee is van een PKIoverheid-certificaatverstrekker.

Infrastructuur

Alleen voor houder landelijke voorzieningen

De houder landelijke voorziening bouwt software die hun systemen koppelen aan de Digilevering op basis van de Digikoppeling koppelvlakstandaarden, het use case model voor Digilevering alsmede de bijbehorende use case specifications, XSD's en EbMS Service Specificaties(ESS). Deze zijn te vinden in het Serviceregister.

Alleen voor afnemers

De afnemer bouwt een eigen systeem om berichten te ontvangen. Hier is er de mogelijkheid om optioneel gebruik te maken van de service om objectverzamelingen te kunnen wijzigen, bij deze actie wordt een bericht naar Digilevering gestuurd. Hiervoor zijn de Digikoppeling koppelvlakstandaarden, het use case model voor de Digilevering alsmede de bijbehorende use case specifications, XSD's en EbMS Service Specificaties(ESS) beschikbaar. Deze zijn terug te vinden in het Serviceregister.

Berichtenverkeer

Integratietest

Als deze stap te bereikt is, betekent dit dat er al succesvol testberichten zijn verstuurd over de preproductie omgeving. In de productieomgeving is het niet wenselijk om testberichten te sturen, omdat hierdoor testdata in productie ontstaat. Hiervoor is de ping/pong functionaliteit binnen Digilevering ontwikkeld. Met deze ping/pong functionaliteit is het mogelijk de integratie tussen afnemer/houder landelijke voorziening te testen zonder dat dit invloed heeft op de productiedata.

Autorisatie

Bij het aanmelden op Digilevering wordt er een hoofdgebruiker gemachtigd. Per organisatie is er één hoofdgebruiker, deze kan rollen toekennen aan andere gebruikers. Organisaties kunnen meerdere gebruikers hebben. Hiervoor moet de organisatie zelf de autorisatie inregelen. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het beheer van eigen gebruikers.

Monitoren van het berichtenverkeer

Digilevering faciliteert berichtenstromen van landelijke voorzieningen naar afnemers. Ten einde stagnatie van deze stromen tijdig te onderkennen dan wel voldoende tijdig in te kunnen spelen op een behoefte aan grotere verwerkingscapaciteit is het noodzakelijk het berichtenverkeer te monitoren. Hierbij is een rol weggelegd voor zowel de houder landelijke voorzieningen, de afnemers als Logius. Voor de houders landelijke voorzieningen: geeft Digilevering aan dat berichten in goede orde worden ontvangen (ebMS-acknowledgements); voor afnemers: worden berichten uit Digilevering ontvangen conform verwachtingen (tendens van de berichtenaantallen); voor Logius: worden berichten van de landelijke voorzieningen ontvangen conform verwachtingen (tendens van de berichtenaantallen) en geven de afnemers aan de berichten in goede orde te ontvangen (ebMS-acknowledgemenets)

Het is belangrijk, dat het abonnement daadwerkelijk worden afgeleverd via Digilevering en niet in de basisregistratie blijven hangen. Het is daarom van belang om het berichtenverkeer tussen de basisregistratie en Digilevering als voorziening op dit punt te monitoren, zodat problemen met bijvoorbeeld certificaten en infrastructuur deze stroom niet onderbreken. Hierbij is het ook van belang dat de afnemer het abonnement afneemt.

Vermelding website

Als uw organisatie in productie staat wordt de naam vermeld op de website van Logius onder Digilevering ‘wie doen er mee’.

Aandachtspunten

PKIoverheid-certificaat

Ook in de productie omgeving Digilevering is een PKIoverheid-certificaat nodig. Bekijk meer informatie over het aanvragen van een PKIoverheid-certificaat.

Resultaat

Na afloop van stap 3 heeft u de volgende zaken geregeld:

 • Aansluiting productie omgeving Digilevering gerealiseerd en getest;
 • Houder landelijke voorziening: proces voor bijwerken catalogus met gebeurtenissen is ingericht;
 • De abonnementen zijn vastgelegd in de Digilevering applicatie;
 • Uw organisatie is te vinden op www.logius.nl/digilevering onder ‘wie doen er mee’.