Main content

Voor wie is het OIN?

Het OIN maakt een onderscheid in gebruikers en afnemers. Beiden kunnen het OIN aanvragen.

Gebruikers zijn:

'Een privaatrechtelijke rechtspersoon of personenvennootschap zonder publieke taak of bevoegdheid die in deze hoedanigheid gebruik maakt van één of meer diensten van Logius ten behoeve van digitaal berichtenverkeer met de overheid.'

Afnemers zijn:

'Een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere overheden en burgers en/of bedrijven wenselijk acht en daarbij gebruik kan en mag maken van één of meer Diensten van Logius.'

Aanvullend staat in de voorwaarden Digikoppeling:

1.2. Afnemer: in aanvulling op het begrip Afnemer in de Algemene Voorwaarden Logius geldt voor deze Voorwaarden dat:

  • I. een Afnemer zowel de hoedanigheid kan hebben van diensten-aanbieder, waarbij de Afnemer diensten, Webservices of gegevens aan andere organisaties aanbiedt, als de hoedanigheid van dienstenafnemer, waarbij de Afnemer gebruik maakt van diensten, Webservices of gegevens die worden ontvangen van andere organisaties;
  • II. onder Afnemer tevens worden verstaan; organen, personen en colleges als bedoeld in art 1:1 lid 2 Awb, colleges van advies, overige bijzondere organisaties met een publieke taak en internationale organisaties met rechtspersoonlijkheid.

Stappenplan

Voldoet uw organisatie aan bovenstaande beschrijving van gebruiker of afnemer, dan kunt u een organisatie-identificatienummer aanvragen bij Logius.

Aan de aanvraag van een OIN-nummer zijn geen kosten verbonden.

Verstuur het aanvraagformulier (onderaan deze pagina). Let op: het meesturen van bewijsstukken is voor sommige aanvragen noodzakelijk.

Logius voert een aantal controles uit om te kijken of:

  • Uw organisatie voldoet aan de eisen van de voorwaarden.
  • Het RSIN-nummer geldig is.
  • En de opgegeven naam en adres overeenkomt met uw inschrijving in het Handelsregister. Als uw organisatie niet is ingeschreven in het Handelsregister zal Logius andere bronnen raadplegen om de opgegeven gegevens te verifiëren. 

U krijgt hiervan bericht. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u uw organisatie-identificatienummer binnen tien dagen. Als uw OIN is goedgekeurd, dan zet Logius uw organisatie ook in het CPA-register. U hoeft hiervoor dus geen apart verzoek meer in te dienen.

U dient dezelfde organisatienaam te gebruiken voor deze aanvraag als op het aanvraagformulier van Logius. Als u niet in aanmerking komt voor een organisatie-identificatienummer, kunt u bij een certificaatverlener (CSP) een PKIoverheid-certificaat aanvragen met een Handelsregisternummer (HRN).

OIN aanvragen

Gebruik dit formulier om een organisatie-identificatienummer (OIN) aan te vragen bij Logius.

SubOIN aanvragen

Heeft u al een OIN en heeft uw organisatie een publieke taak of heeft u behoefte aan een subOIN ten behoeve van (SAAS-)dienstverlening aan uw publieke klanten? Dan kunt u ook een subOIN aanvragen voor onderdelen van uw organisatie die geen rechtspersoon zijn. Zo zijn deze onderdelen op te zoeken in het register. Het subOIN moet wel gerelateerd zijn aan uw organisatie.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging doorvoeren in uw OIN of subOIN? Vul dan een van de onderstaande formulieren in