Main content

De Voorwaarden Digikoppeling bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Afnemers in het kader van Digikoppeling in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Logius, van toepassing op alle diensten van Logius. Deze Voorwaarden Digikoppeling vervangen de Voorwaarden Digikoppeling van 1 juli 2017 en gelden niet voor Gebruikers. Voor hen gelden de Gebruiksvoorwaarden Digikoppeling.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 1 januari 2021

1 Begrippen en afkortingen

In aanvulling op de begrippen in de Algemene Voorwaarden Logius, hebben de hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen in deze Voorwaarden Digikoppeling de volgende betekenis:

1.1. Aanvraagformulier: formulier beschikbaar op de Website waarmee Afnemer een aanvraag voor een (Sub)OIN of wijziging van gegevens met betrekking tot een (Sub)OIN indient of een opdracht voor beschikbaarstelling van Diensten ten behoeve van Digikoppeling plaatst, dan wel de opzegging, beëindiging en/of intrekking daarvan.

1.2. Afnemer: in aanvulling op het begrip Afnemer in de Algemene Voorwaarden Logius geldt voor deze Voorwaarden dat:

  • I. een Afnemer zowel de hoedanigheid kan hebben van diensten-aanbieder, waarbij de Afnemer diensten, Webservices of gegevens aan andere organisaties aanbiedt, als de hoedanigheid van dienstenafnemer, waarbij de Afnemer gebruik maakt van diensten, Webservices of gegevens die worden ontvangen van andere organisaties;
  • II. onder Afnemer tevens worden verstaan; organen, personen en colleges als bedoeld in art 1:1 lid 2 Awb, colleges van advies, overige bijzondere organisaties met een publieke taak en internationale organisaties met rechtspersoonlijkheid.

1.3. Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR): publiek raadpleegbaar elektronisch register met OIN’s en SubOIN’s en daarmee verband houdende gegevens.

1.4. Collaboration Protocol Agreement (CPA): beschrijving van de functionele en technische eigenschappen van de 'ebXML Messaging Service' (ebMS) –gegevensuitwisseling in een XML-document, als onderdeel van de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden.

1.5. Compliancetesten: functionaliteit binnen het Digikoppeling Portaal waarmee Afnemer kan testen of zijn software conform de eisen van de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden functioneert.

1.6. CPA Register: elektronische voorziening die Afnemer ondersteunt bij het aanmaken van een CPA ten behoeve van gegevensuitwisseling conform de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden.

1.7. Digikoppeling: de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden en de Digikoppeling Voorzieningen.

1.8. Digikoppeling Koppelvlakstandaarden: set van, door het Forum Standaardisatie (www.forumstandaardisatie.nl) vastgestelde en op internationale open standaarden gebaseerde, standaarden voor gestructureerde en gecontroleerde elektronische gegevens-uitwisseling met en binnen de overheid.

1.9. Digikoppeling Portaal: de door Logius beheerde internetsite portaal.digikoppeling.nl van waaruit toegang wordt verleend tot de Digikoppeling Voorzieningen.

1.10. Digikoppeling Voorzieningen: de COR, het CPA Register en de Compliancetesten.

1.11. OIN-nummersystematiek: regels voor samenstelling van OIN’s en SubOIN’s. De systematiek is onderdeel van de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden.

1.12. Organisatie-identificatienummer (OIN): uniek nummer, samengesteld volgens de OIN-nummersystematiek, dat Logius heeft toegekend aan Afnemer en dat is gekoppeld en fungeert als numeriek alternatief voor de organisatienaam van Afnemer, ten behoeve van de identificatie, authenticatie, autorisatie, adressering en routering van digitaal berichtenverkeer met en binnen de overheid.

1.13. PKIoverheidscertificaat: digitaal certificaat van PKIoverheid (Public Key Infrastructure voor de overheid) dat de betrouwbaarheid van de informatie-uitwisseling via e-mail, websites of andere gegevensuitwisseling waarborgt.

1.14. Serviceniveau overeenkomst (SNO): document waarin (service)afspraken tussen Logius en Afnemer zijn opgenomen voor Digikoppeling.

1.15. Sub-Organisatie-identificatienummer (SubOIN): uniek nummer, samengesteld volgens de OIN-nummersystematiek, dat Logius heeft toegekend aan een Afnemer voor een organisatieonderdeel, samenwerkingsverband of voorziening van Afnemer of dat Logius op verzoek van een verantwoordelijke SubOIN-beheerder heeft toegekend en is gekoppeld aan een organisatie, instelling of buitenlandse rechtspersoon in zijn sectorregistratie en fungeert als numeriek alternatief voor de naam daarvan, ten behoeve van de identificatie, authenticatie, autorisatie, adressering en routering van digitaal berichtenverkeer met en binnen de overheid.

1.16. SubOIN-beheerder: Afnemer die door Logius de status is verleend van SubOIN-beheerder en die op basis van geldige registraties met unieke identificerende nummers in de sectorregistratie die deze voor de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak beheert, voor eigen rekening en risico, SubOIN’s kan laten aanmaken, toekennen, beheren, corrigeren of intrekken.

1.17. Trust Service Provider (TSP): een commerciële verlener van vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening (EU) 910/2014 (eIDAS) die PKIoverheid-certificaten mag leveren.

1.18. Verordening (EU) 910/2014 (eIDAS): Verordening (EU) Nr.910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

1.19. Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming): Verordening (EU)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming

1.20. Voorwaarden: de onderhavige Voorwaarden Digikoppeling.

1.21. Webservices: services tussen softwareapplicaties conform de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden.

1.22. Website: de internetwebsite www.logius.nl van Logius.

 

2 Ter beschikkingstelling Digikoppeling door Logius

2.1. Logius stelt Digikoppeling ter beschikking aan Afnemer conform deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Logius die Afnemer heeft ontvangen en aanvaard. De algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer, hoe genaamd dan ook, zijn niet van toepassing op Digikoppeling en worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

2.2. Indien Afnemer gebruik wenst te maken van Digikoppeling, zal Afnemer het op de Website beschreven stappenplan doorlopen, alle daarin beschreven handelingen uitvoeren en (technische) documenten aanvaarden ten behoeve van het aansluiten op Digikoppeling. Voorafgaand aan en vanaf realisatie van de aansluiting van Afnemer op Digikoppeling is Afnemer gebonden aan deze (technische) documenten. Bij het gebruik en het beheer van Digikoppeling zal Afnemer het bepaalde in deze (technische) documenten in acht nemen. Het stappenplan is te vinden op de Website.

2.3. In de bij deze Voorwaarden behorende SNO, gepubliceerd op de Website zijn nadere afspraken met betrekking tot beschikbaarheid, onderhoud en dienstenniveaus ten aanzien van het ter beschikking stellen van Digikoppeling opgenomen.

3 Gebruik en beheer Digikoppeling Koppelvlakstandaarden

3.1. Logius zal zich naar beste vermogen inspannen de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden in overleg met Afnemers te actualiseren en op de Website en/of het Digikoppeling Portaal beschikbaar te stellen voor Afnemer.

3.2. Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om het beheer van de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden uit te voeren in een open proces met inbreng van alle belanghebbenden. Logius publiceert het beheermodel van de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden op de Website en/of het Digikoppeling Portaal.

3.3. Afnemer is verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden binnen zijn organisatie, conform de door Logius op de Website en/of het Digikoppeling Portaal gepubliceerde (technische) documenten inzake de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden.

3.4. Afnemer is bij de inrichting, het aanbieden en leveren van Webservices verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden conform de door Logius op het Digikoppeling Portaal en/of Website gepubliceerde (technische) documenten inzake de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden.

4 Gebruik en beheer Digikoppeling Voorzieningen

4.1. Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om de Digikoppeling Voorzieningen beschikbaar te stellen aan de Afnemer.

4.2. Logius beheert als enige partij de COR waarin voor alle uitgegeven OIN’s en SubOIN’s is vastgelegd:

  • aan welke organisatie, organisatieonderdeel, voorziening of samenwerkingsverband (Sub)OIN’s zijn toegekend;
  • welke publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon verantwoordelijk is voor het actueel houden van de gegevens bij bovengenoemde (Sub)OIN’s;
  • of de status van de (Sub)OIN’s actief is of ingetrokken;
  • de contactgegevens van de bij de (Sub)OIN’s betrokken personen en/of afdelingen.

4.3. Naast de gegevens zoals genoemd in artikel 4.2, kunnen in de COR ook registratienummers en organisatiecodes worden weergegeven uit andere officiële registers, die buiten de verantwoordelijkheid van Logius tot stand zijn gekomen. Aan de vermelding van deze andere registratienummers en organisatiecodes in de COR kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij foutieve vermeldingen of gewenste wijzigingen dient Gebruiker zich te wenden tot de houder van het register of de verantwoordelijke uitgevende instantie. De naam van de houder of uitgevende instantie wordt vermeld in de COR.

4.4. Logius is verantwoordelijk voor de goede werking van de COR en op correcte wijze conform de OIN-nummersystematiek toekennen van unieke OIN’s en SubOIN’s.

4.5. Logius is verantwoordelijk voor de correcte registratie van (Sub)OIN’s en bijbehorende gegevens in de COR zoals die worden aangeleverd door Afnemer of door een SubOIN-beheerder.

4.6. Logius controleert voor OIN’s organisatienamen en identificerende registratienummers uit het Handelsregister (KvK-nummer en RSIN) als bedoeld in de Handelsregisterwet aan de hand van het Handelsregister voor zover organisaties daarin zijn opgenomen.

4.7. Afnemer is verantwoordelijk en draagt er zorg voor dat de gegevens gekoppeld aan zijn OIN en SubOIN(s) actueel, volledig en juist zijn en blijven. Afnemer verstrekt tijdig alle wijzigingen in deze gegevens door middel van het Aanvraagformulier en/of op andere wijze zoals aangegeven op de Website en/of het Digikoppeling Portaal.

4.8. Logius stelt het CPA Register beschikbaar waarmee Afnemer zelf CPA’s kan creëren. Afnemer verstrekt daarvoor (persoons)gegevens die worden verwerkt in het CPA Register. Afnemer is verantwoordelijk voor de correctheid van ingevoerde gegevens in het CPA Register. Het CPA Register wordt ter beschikking gesteld via het Digikoppeling Portaal en wordt beheerd door de Justitiële Informatiedienst (JustID) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

4.9. Logius stelt via het Digikoppeling Portaal Compliancetesten beschikbaar aan Afnemer. Afnemer ontvangt bij gebruik van de Compliancetesten testrapportages. Deze rapportages geven een indicatie van de mate waarin de Digikoppeling implementatie door de Afnemer functioneert conform de eisen van de Digikoppeling Koppelvlakstandaarden.

4.10. Afnemer gebruikt tijdens het gebruik van de Compliancetesten geen (productie)gegevens die persoonsgegevens of vertrouwelijke bedrijfsgegevens bevatten.

5 Toekenning van (Sub)OIN’s door Logius aan Afnemers of aan Afnemer gelieerde derde partij

5.1. Afnemer kan Logius verzoeken om aan de organisatie van Afnemer een OIN toe te kennen indien Afnemer als rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister zoals bedoeld in de Handels-registerwet of is aan te merken als een orgaan, persoon of college zoals bedoeld in art 1:1 lid 2 Algemene wet bestuursrecht.

5.2. Afnemer kan, ten behoeve van de uitvoering van een publieke taak, Logius verzoeken om een SubOIN toe te kennen aan een eigen organisatieonderdeel of aan een voorziening onder zijn verantwoordelijkheid of aan een derde partij, waaronder mede begrepen een samenwerkingsverband, indien (i) Afnemer een OIN heeft, (ii) het organisatieonderdeel of de voorziening of de derde partij nog geen (Sub)OIN heeft en (iii) het organisatieonderdeel of de derde partij zelf geen rechtspersoon is en ofwel onderdeel uitmaakt van de organisatie van Afnemer dan wel dat Afnemer zeggenschap heeft over de voorziening of over deze derde partij. Afnemer blijft verantwoordelijk voor het gebruik van het SubOIN door dit organisatieonderdeel, deze voorziening of door deze derde partij.

5.3. Logius kent een (Sub)OIN toe en registreert deze in de COR indien (i) een bevoegd vertegenwoordiger van de Afnemer het Aanvraagformulier juist en volledig heeft ingevuld en ondertekend en (ii) Afnemer voldoet aan de criteria genoemd in artikel 5.1 en 5.2.

5.4. Logius kan in afwijking van de vereisten genoemd in dit artikel op aanvraag van de betreffende organisatie, een OIN of SubOIN toekennen aan colleges van advies, aan overige bijzondere organisaties met een publieke taak en aan internationale organisaties met rechtspersoonlijkheid.

5.5. Een door Logius toegekend SubOIN heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Na verstrijken van deze termijn bestaat telkens de mogelijkheid tot verlenging met een zelfde geldigheidsduur. Afnemer ontvangt minimaal drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van de termijn een signalering via het emailadres dat Afnemer heeft opgegeven met betrekking tot het betreffende SubOIN.

5.6. Logius en Afnemer spannen zich naar beste vermogen in om slechts één OIN of SubOIN toe te kennen aan één organisatie, organisatie-onderdeel, voorziening of samenwerkingsverband voor optimale identificatie.

5.7. Indien de zeggenschap over een organisatieonderdeel, voorziening of samenwerkingsverband wijzigt of overgaat naar een andere organisatie kan de verantwoordelijkheid voor een SubOIN na voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Logius worden overgedragen. Daarvoor dienen de latende en overnemende organisatie zo spoedig mogelijk een aanvraag in bij Logius via het Servicecentrum van Logius. Logius registreert de aangevraagde wijziging in de COR indien (i) het Aanvraagformulier juist en volledig is ingevuld en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van beide organisaties en (ii) De overnemende organisatie voldoet aan de criteria voor toekenning genoemd in deze Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden Digikoppeling.

6 Toekenning SubOIN’s op verzoek en onder verantwoordelijkheid van een SubOIN-beheerder

6.1. Voor Afnemer die tevens SubOIN-beheerder is gelden onverkort de verplichtingen voor Afnemer als genoemd in deze Voorwaarden en daarnaast de verplichtingen voor SubOIN-beheerder.

6.2. Logius kan op verzoek een Afnemer die ter uitvoering van zijn publieke taak een permanente sectorregistratie beheert met unieke nummers ter identificatie van organisaties, instellingen of buitenlandse rechtspersonen in een specifieke sector, de status verlenen van SubOIN-beheerder. Logius heeft altijd het recht om deze status in te trekken na schriftelijke mededeling aan deze Afnemer onder opgave van redenen.

6.3. SubOIN-beheerder kan op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico conform de OIN-nummersystematiek SubOIN’s laten toekennen aan organisaties, instellingen of buitenlandse rechtspersonen, die zijn geregistreerd in een door SubOIN-beheerder beheerde permanente sectorregistratie. Een SubOIN-beheerder dient daarvoor een door een bevoegd vertegenwoordiger ondertekend verzoek in bij Logius met aanlevering van de unieke identificerende nummers en bijbehorende gegevens van deze organisaties, instellingen of buitenlandse rechtspersonen. De SubOIN-beheerder mag alleen SubOIN’s laten aanmaken en laten toekennen voor een in artikel 7.2 aangegeven doel. De SubOIN-beheerder zorgt ervoor dat de toegekende SubOIN’s en de organisatie, instelling of buitenlandse rechtspersoon waaraan hij dit SubOIN heeft laten toekennen voldoen en blijven voldoen aan het bepaalde in de Voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot, de eisen die Artikel 7 stelt aan het gebruik van SubOIN’s.

6.4. SubOIN-beheerder kan een aangemaakt en toegekend SubOIN als bedoeld in artikel 6.3 op verzoek laten intrekken en/of bijbehorende in de COR geregistreerde gegevens laten wijzigen. De SubOIN-beheerder dient daarvoor een door een bevoegd vertegenwoordiger ondertekend verzoek in bij Logius en levert voor een verzoek tot wijziging de benodigde gegevens aan, waarna Logius de intrekking en/of wijziging zal registreren in de COR.

6.5. SubOIN-beheerder is verplicht de identiteit van een organisatie, instelling of buitenlandse rechtspersoon voorafgaand aan de toekenning van een SubOIN te verifiëren en periodiek opnieuw te controleren en minimaal eens in de drie jaar vast te stellen.

6.6. SubOIN-beheerder is verantwoordelijk voor het actueel houden en tijdig laten aanpassen van gegevens bij een SubOIN in de COR als er zich wijzigingen voordoen aangaande de betreffende organisatie, instelling of buitenlandse rechtspersoon.

6.7.SubOIN-beheerder borgt dat een door hem toegekend SubOIN alleen wordt gebruikt zolang de aan de desbetreffende organisatie, instelling of buitenlandse rechtspersoon gekoppelde registratie in de in artikel 6.2 bedoelde sectorregistratie geldig is en de organisatie, instelling of buitenlandse rechtspersoon feitelijk bestaat. De geldigheidsduur van het door SubOIN-beheerder toegekende SubOIN is maximaal gelijk aan de duur van de geldigheid van de registratie in de sectorregistratie. Indien een SubOIN niet (meer) voldoet aan het bepaalde in de Voorwaarden zal de SubOIN-beheerder dit SubOIN onmiddellijk laten intrekken.

6.8. SubOIN-beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de (persoons)gegevens en de unieke registratienummers uit zijn sectorregistratie die de SubOIN-beheerder aanlevert aan Logius en SubOIN-beheerder is verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die hij verricht of laat verrichten met betrekking tot de SubOIN’s en bijbehorende gegevens. De SubOIN-beheerder vrijwaart Logius van alle (rechts)gevolgen met betrekking tot het gebruik en alle handelingen met de unieke nummers uit zijn sectorregistratie, de daarop gebaseerde SubOIN’s en de bijbehorende gegevens. De SubOIN-beheerder is aansprakelijkheid voor eventuele schade die Logius lijdt ten gevolge van het gebruik van de op verzoek van SubOIN-beheerder aangemaakte, toegekende, gewijzigde of ingetrokken SubOIN’s, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de eventuele gevolgen van opzegging door de SubOIN-beheerder en/of beëindiging van zijn sectorregistratie en/of intrekking van SubOIN’s ingeval van misbruik of oneigenlijk gebruik.

6.9. Logius heeft, onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en 8 en in aanvulling daarop, te allen tijde het recht om met opgaaf van zwaarwegende reden  een of meerdere SubOIN’s in te trekken die eerder op verzoek van SubOIN-beheerder zijn aangemaakt en toegekend en stelt in voorkomend geval de SubOIN-beheerder hiervan, zo mogelijk vooraf, op de hoogte.

6.10. SubOIN-beheerder verstrekt aan Logius alle informatie over het technisch en inhoudelijk beheer van de in artikel 6.2 bedoelde sectorregistratie die relevant is voor de goede werking van de COR, waaronder de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de desbetreffende contactpersonen.

6.11. SubOIN-beheerder kan zijn gebruik van Digikoppeling Voorzieningen en/of zijn eigen OIN of door hem toegekende SubOIN’s beëindigen door opzegging. Bij opzegging is de SubOIN-beheerder verplicht alle door hem toegekende SubOIN’s in te trekken.

7 Gebruik van OIN’s en SubOIN’s

7.1. Afnemer en SubOIN-beheerder zijn gehouden om de redelijke aanwijzingen van Logius met betrekking tot het gebruik van (Sub)OIN’s op te volgen.

7.2. Het is Afnemer en SubOIN-beheerder uitsluitend toegestaan om OIN’s en SubOIN’s te gebruiken voor identificatie, authenticatie, autorisatie, adressering en routering van digitaal berichtenverkeer met en binnen de overheid.

7.3. Een OIN en SubOIN zijn strikt verbonden aan één organisatie, organisatieonderdeel, voorziening, rechtspersoon of samenwerkingsverband en niet overdraagbaar.

7.4.  Afnemer en SubOIN-beheerder zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de aan hen of in opdracht van hen toegekende OIN’s en SubOIN‘s. Logius is niet verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van OIN’s en SubOIN’s door Afnemer, SubOIN-beheerder of door een andere (derde) partij.

7.5. Indien Afnemer of SubOIN-beheerder kennis heeft van misbruik of oneigenlijk gebruik van een OIN of SubOIN, dient hij dit onverwijld via het Servicecentrum aan Logius te melden. Logius kan na onderzoek besluiten het betreffende OIN of SubOIN in te trekken. Afnemer en SubOIN-beheerder zijn zelf verantwoordelijk voor het stopzetten of blokkeren van het gebruik van het (Sub)OIN en de daarmee gepaard gaande gegevensuitwisseling. 

8 Intrekking van OIN’s en SubOIN’s

8.1. Afnemer kan Logius verzoeken een aan Afnemer toegekend OIN of SubOIN in te trekken, onverminderd het bepaalde in artikel 6.7.

8.2. Indien Afnemer haar (bedrijfs)activiteiten gaat beëindigen of ophoudt te bestaan, doet Afnemer hiervan onverwijld melding aan Logius via het Servicecentrum waarna Logius het OIN en de SubOIN’s van Afnemer zo spoedig mogelijk intrekt na de datum van beëindiging van de (bedrijfs)activiteiten.

8.3. Bij misbruik of oneigenlijk gebruik van het OIN of SubOIN’s heeft Logius het recht om betreffende Afnemer uit te sluiten van verder gebruik van deze (Sub)OIN’s en kan Logius deze zonder voorafgaande aankondiging direct intrekken, onverminderd het bepaalde in artikel 7.5

8.4. Logius heeft het recht om een ongebruikt of buiten gebruik geraakt (sub)OIN in te trekken en controleert daartoe periodiek of een (sub)OIN nog in gebruik is en de desbetreffende in de COR geregistreerde organisatie, rechtspersoon, samenwerkingsverband of voorziening nog bestaat.

8.5. Ingeval van een zwaarwegend belang en uitzonderlijke omstandigheden van Afnemer kan Logius een ingetrokken (Sub)OIN van Afnemer laten herleven en opnieuw registreren in de COR, mits de gronden voor intrekking zijn opgeheven. Afnemer kan daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij Logius en verstrekt daarvoor alle relevante informatie aan Logius.

9 Webservices, PKI overheidscertificaten en OIN

9.1. Afnemer kan bij een TSP een PKIoverheidscertificaat aanvragen, waar het (Sub)OIN in opgenomen kan worden.

9.2. Afnemer dient voor het afnemen of aanbieden van Webservices voor Digikoppeling te beschikken over een PKIoverheidcertificaat van een TSP naar keuze. Voor het aanbieden en afnemen van Webservices of diensten op basis van Digikoppeling is gebruik van een PKIoverheidcertificaat vereist.

9.3. Een Afnemer die als aanbieder van Webservices optreedt is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang daartoe en kan daarvoor aanvullende eisen stellen. Logius is geen partij bij en niet verantwoordelijk voor deze Webservices van Afnemer.

10 Beveiliging

10.1. Afnemer is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen (decentrale) fysieke computernetwerkinfrastructuur en alle gegevens daarbinnen.

10.2. Logius kan te allen tijde (tijdelijk) de toegang tot de Digikoppeling Voorzieningen, het Digikoppeling Portaal en de Website onderbreken indien er sprake is van een (mogelijk) Beveiligingsincident. Logius zal bij een dergelijke onderbreking Afnemer zo spoedig mogelijk via de Website of het Digikoppeling Portaal informeren over de aard en verwachte duur ervan.

11 Onderhoud

11.1. Logius kan (onderdelen van) de Digikoppeling Voorzieningen, het Digikoppeling Portaal en de Website te allen tijde (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen en stelt Afnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte ingeval van substantiële storingen.

11.2. Logius kan (onderdelen van) de Digikoppeling Voorzieningen, het Digikoppeling Portaal en de Website na aankondiging tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud.

12 Privacy

12.1. De door Afnemer en SubOIN-beheerder verstrekte persoonsgegevens worden door Logius verwerkt ten behoeve van de registraties in de COR, voor het onderhouden en controleren van de (Sub)OIN-registratie van Afnemers, SubOIN-beheerders en daaraan gerelateerde derde partijen, ten behoeve van het CPA Register, voor het bieden van gebruikers-ondersteuning en voor de controle op en het tegengaan van misbruik of oneigenlijk gebruik van Digikoppeling.

12.2. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

12.3. Afnemer en SubOIN-beheerder zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door Afnemer of SubOIN-beheerder aangeleverde (persoons)gegevens ten behoeve van de Digikoppeling Voorzieningen. Afnemer en SubOIN-beheerder garanderen Logius dat betrokken personen toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

12.4. De door Afnemer of SubOIN-beheerder verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt, zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of zonder dat er sprake is van ondubbelzinnige toestemming van Afnemer of SubOIN-beheerder zelf. Afnemer is zich ervan bewust dat de COR een publiek raadpleegbaar elektronisch register is in het Digikoppeling Portaal met (sub)OIN’s en daarmee verband houdende gegevens.

13 Beëindiging

Afnemer kan zijn gebruik van Digikoppeling Voorzieningen en/of toegekende (Sub)OIN’s beëindigen door opzegging. Hiervoor dient Afnemer melding te maken middels het Aanvraagformulier bij Logius via het Servicecentrum, waarna Logius de betrokken (Sub)OIN’s zal intrekken en het gebruik van de Digikoppeling Voorzieningen door Afnemer zal beëindigen. Het bepaalde in artikel 7 en artikel 8 blijft onverminderd van kracht.

14 Slotbepalingen

Logius heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inachtneming van de belangen van Afnemer en andere afnemers en gebruikers. Afnemer wordt hierover uiterlijk een maand voor wijzigingsdatum geïnformeerd via de Website en/of via het Digikoppeling Portaal.