Main content

De voorwaarden DigiD Machtigen productieomgeving bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Afnemers bij het gebruik van DigiD Machtigen. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de Voorwaarden DigiD en hebben betrekking op de dienst DigiD Machtigen. Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien, geldt het bepaalde in de Algemene voorwaarden Logius.

Deze Voorwaarden gelden voor aansluitingen aangevraagd tot 1 december 2022. Daarna gelden de Aansluitvoorwaarden DigiD en DigiD Machtigen.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 30 november 2018

Versie: 3.1

1 Begrippen

In aanvulling op de begrippen zoals gedefinieerd in de voorwaarden DigiD worden in deze Aanvullende voorwaarden de volgende, hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen, gehanteerd:

 • Afnemersdienst: door Afnemer aangeboden elektronische dienst in het kader van het elektronisch verkeer tussen Afnemer en Gebruiker.
 • DigiD Machtigen: de dienst waarbij Logius een Vertegenwoordigde en een Gemachtigde in staat stelt om een Machtiging te laten registreren en te onderhouden in de Machtigingsvoorziening en die een Afnemer in staat stelt te controleren op aanwezigheid en geldigheid van Machtigingen en Nabestaandenmachtigingen te registeren en in te trekken.
 • Dienstenset: is een verzameling van één of meer Afnemersdiensten. Met een Dienstenset kan een Vertegenwoordigde in één keer een Gemachtigde aanwijzen voor alle Afnemersdiensten die deel uitmaken van de Dienstenset. De Afnemersdiensten uit een Dienstenset kunnen geleverd worden door één en dezelfde maar ook door verschillende Afnemers.
 • DigiD Machtigen Checklist Testen: een document bevattende communicatieve en technische eisen waaraan een Afnemer dient te voldoen.
 • Gebruiker: de gemachtigde of de vertegenwoordigde die gebruik maakt van de voorziening DigiD Machtigen.
 • Geldigheidsduur: de periode waarbinnen de Machtiging geldig is.
 • Gemachtigde: een gebruiker van DigiD Machtigen die bevoegd is namens een Vertegenwoordigde bepaalde (rechts)handelingen te verrichten.
 • Koppelvlakspecificatie: de beschrijving van de technische eisen voor aansluiting op DigiD Machtigen.
 • Machtiging: de bevoegdheid die een Vertegenwoordigde verleent aan de Gemachtigde om in zijn naam uitdrukkelijk bepaalde en omschreven rechtshandelingen te verrichten.
 • Nabestaandenmachtiging: functionaliteit binnen DigiD Machtigen waarmee Vertegenwoordigde(n) zijnde de erven van een overledene, aan de Gemachtigde de bevoegdheid verleent/verlenen om in zijn/hun naam bepaalde (rechts)handelingen te verrichten.
 • Machtigingsvoorziening: de gemeenschappelijke voorziening waarin Machtigingen en Nabestaandenmachtigingen worden geregistreerd en waarin deze registraties kunnen worden onderhouden.
 • Machtigingscode: de code waarmee de Gemachtigde de registratie van een Machtiging of Nabestaandenmachtiging kan activeren of intrekken.
 • Vertegenwoordigde: een natuurlijk persoon die zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met Afnemers van DigiD Machtigen laat vertegenwoordigen door een Gemachtigde.

2 Aanvang, gebruik en beëindiging

2.1 Deze voorwaarden houden tezamen met de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden DigiD de voorwaarden in waaronder Logius DigiD Machtigen aanbiedt.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de datum van ondertekening van het Aanvraagformulier.

2.3 Afnemer kan de afname dan wel levering van de Afnemersdienst beëindigen per 1 januari van elk kalenderjaar. Een opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden vóór 1 juli van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

3 Aanbieden van DigiD Machtigen door Logius

3.1 In het kader van DigiD Machtigen biedt Logius Afnemer de volgende diensten aan:

 • Het verstrekken van een digitaal bewijs van een geregistreerde machtigingsrelatie
 • Gebruikersondersteuning door middel van telefonische of fysieke loketten bij vragen of klachten van Gebruikers of Afnemers
 • De mogelijkheid tot het registreren en intrekken van een Nabestaandenmachtiging.

3.2 Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om DigiD Machtigen in te richten, beschikbaar en in stand te houden.

3.3 Voor de levering van DigiD Machtigen brengt Logius per 1 januari 2019 kosten in rekening. De wijze waarop deze kosten tot stand komen is beschreven op de website van Logius: www.logius.nl/financiering. Na het doorlopen van de geldende governance stelt de eigenaar van Logius jaarlijks de hoogte van de tarieven vast.

3.4 Voor zover ten aanzien van het beschikbaar stellen van DigiD Machtigen afspraken met betrekking tot onderhoud en/of dienstenniveaus worden gemaakt, zijn deze nader vastgelegd in de bij deze voorwaarden ten behoeve van DigiD Machtigen behorende serviceniveau overeenkomst.

3.5 Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot nakoming van de afspraken in de serviceniveau overeenkomst. Indien Afnemer zich niet aan de afspraken in de serviceniveau overeenkomst houdt, is Logius niet verplicht tot nakoming van de afspraken met betrekking tot kwaliteit van de dienstverlening van DigiD Machtigen.

3.6 In geval van registratie van een Nabestaandenmachtiging worden door Logius alle actieve Machtigingen en aanvragen van Machtigingen (ook van andere Afnemers), waar de overledene als Vertegenwoordigde of Gemachtigde geregistreerd staat, automatisch ingetrokken.

3.7 Er kan per Dienst of Dienstenset slechts één Nabestaandenmachtiging per overledene worden geregistreerd. In geval van registratie van een tweede Nabestaandenmachtiging voor dezelfde Dienst(enset) in relatie tot dezelfde overledene, wordt de eerder geregistreerde Nabestaandenmachtiging automatisch ingetrokken.

4 Gebruik van DigiD Machtigen door Afnemer

4.1 Afnemer kan op verschillende wijzen aansluiten op DigiD Machtigen. Afnemer is verantwoordelijk voor de keuze voor de wijze van aansluiten op DigiD Machtigen.

4.2 Afnemer is verantwoordelijk voor het vaststellen van zijn Afnemersdiensten waarvoor een geregistreerde Machtiging of Nabestaandenmachtiging wordt geaccepteerd. Afnemer geeft het verzoek tot gebruik van Afnemersdiensten door aan Logius middels het Aanvraagformulier DigiD Machtigen Diensten.

4.3 Afnemer kan gebruikmaken van een Dienstenset. Logius is gerechtigd om de samenstelling van een Dienstenset te wijzigen.

4.4 Afnemer is verantwoordelijk voor de controle of de beoogd Gemachtigde bevoegd is om namens de Vertegenwoordigde(n) te handelen.

4.5 Afnemer is verantwoordelijk voor de registratie en intrekking van een Nabestaandenmachtiging. Gemachtigde dient de Nabestaandenmachtiging na registratie door de Afnemer, te activeren.

4.6 Indien Gemachtigde de Afnemer verzoekt om intrekking van de Machtiging, voldoet  Afnemer terstond aan dat verzoek.

4.7 Indien Afnemer tijdens de registratie van de Nabestaandenmachtiging constateert dat er door hemzelf een fout of onjuistheid in de

Nabestaandenmachtiging is gemaakt, trekt Afnemer de

Nabestaandenmachtiging in. Afnemer doet dit op zorgvuldige wijze, en bij voorkeur met inachtneming van het  vier ogen principe.

4.8 Afnemer dient iedere keer dat gebruik wordt gemaakt van geregistreerde Machtiging of Nabestaandenmachtiging, digitaal bewijs van het bestaan van de geregistreerde machtigingsrelatie bij DigiD Machtigen op te vragen.

4.9 Afnemer is verantwoordelijk voor het voldoen en het blijven voldoen aan de DigiD Machtigen Checklist Testen.

4.10 Afnemer is verplicht zich te conformeren aan de door Logius vastgestelde Koppelvlakspecificaties.

4.11 Logius behoudt zich het recht voor de door haar vastgestelde Koppelvlakspecificaties te wijzigen. Daarbij geeft Logius Afnemer een redelijke termijn om de wijzigingen door te voeren.

5 Wijzing van deze voorwaarden

5.1 Logius heeft het recht deze voorwaarden DigiD Machtigen te wijzigen. De Afnemer wordt hierover uiterlijk een maand voor wijzigingsdatum schriftelijk geïnformeerd.

5.2 In het geval Afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet aanvaardt, wordt de levering van DigiD Machtigen beëindigd met inachtneming van een termijn van twee maanden na wijzigingsdatum.