Main content

Deze Voorwaarden BSNk bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Afnemers bij het gebruik van het BSNk en daarmee verbonden diensten.

Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Logius.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 29 april 2019

Versie: 1.3 - definitief

1. Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

 • Aanvraagformulier: het formulier waarmee door Afnemer aan Beheerder een opdracht wordt gegeven voor beschikbaarstelling en gebruik van het BSNk, de Productieomgeving, de Programmatuur en de Diensten.
 • Afnemer: de Authenticatiedienst, Middelenuitgever, Toegangsdienst, Machtigingenregister of de eIDAS berichtenservice die het door haar ingevulde Aanvraagformulier stuurt naar Beheerder, technisch aansluit op het BSNk of feitelijk gebruik maakt van het BSNk.
 • Beheerder: Logius, de beheerorganisatie die in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het BSNk beheert.
 • BSNk: Een publieke voorziening, onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die ten behoeve van polymorfe pseudonimisering pseudoniemen en sleutelmateriaal verstrekt.
 • BSNk Checklist Testen: document bevattende de testen die een Afnemer bij een nieuwe of gewijzigde aansluiting op het BSNk in samenwerking met de Beheerder succesvol heeft uitgevoerd. Dit document bevat de (technische) eisen waaraan een Afnemer dient te (blijven) voldoen en is opgenomen in de Bijlage 1 bij de Voorwaarden.
 • BSNk Technische interfaces: het document dat de technische specificaties van het BSNk bevat en is bijgevoegd als bijlage 2.
 • Diensten: de diensten Activatie, Transformatie, Sleutelbeheer en Stelselbeheer zoals gedefinieerd in de BSNk technische interfaces.
 • Identificatiemiddel: een identificatiemiddel, zoals gedefinieerd in de BSNk technische interfaces.
 • Koppelvlakspecificaties: de beschrijving van de (technische) eisen voor aansluiting op het BSNk, zoals gedefinieerd in de BSNk technische interfaces.
 • Machtigingenregister: partij die ten behoeve van toegang tot dienstverlening een elektronische verklaring afgeeft waaruit blijkt dat een natuurlijke persoon, onderneming of rechtspersoon optreedt namens een andere natuurlijke persoon, onderneming of rechtspersoon.
 • Authenticatiedienst: partij die authenticatieprocedures uitvoert waarmee Gebruikers worden geauthentiseerd daarbij gebruikmakend van elektronische Authenticatiemiddelen verstrekt door een Middelenuitgever. De Authenticatiedienst levert op basis van de authenticatieprocedure een Authenticatieverklaring aan de toegangsdienst.
 • Middelenuitgever: partij die een elektronisch Authenticatiemiddel verstrekt aan de Gebruiker en het middel bij het BSNk activeert voor gebruik in het Publieke domein. De Middelenuitgever biedt de Gebruiker de mogelijkheid om zijn Authenticatiemiddel(en) te beheren en zorgt ervoor dat het BSNk Inzageregister een actuele status van de Authenticatiemiddelen (of de relatie) heeft.
 • Toegangsdienst: partij die verklaring verstrekt over de identiteit van een Gebruiker aan de Dienstverlener. Op basis van deze verklaring besluit de Dienstverlener over toegang van de Gebruiker tot de Dienst. De Toegangsdienst verstrekt de verklaringen op basis van verklaringen van een Authenticatiedienst. De Toegangsdienst biedt de Gebruiker de mogelijkheid een Authenticatiedienst te kiezen.
 • eIDAS berichtenservice: een voorziening in het Nederlandse eIDlandschap die authenticatie van en naar andere lidstaten onder de eIDAS-verordening mogelijk maakt. De eIDAS-berichtenservice treedt hiervoor op als een Authenticatiedienst en Machtigingenregister richting het Nederlandse eID-landschap tbv authenticatie van Gebruikers met een middel uit een andere lidstaat naar Nederlandse Dienstverleners en als Dienstverlener richting het Nederlandse eIDlandschap tbv authenticatie van Gebruikers met een Nederlandse middel naar Dienstverleners in andere lidstaten.
 • Partij: Beheerder of Afnemer.
 • Partijen: Beheerder en Afnemer.
 • Productieomgeving: de voor het BSNk benodigde technische infrastructuur van Beheerder, die bestaat uit hardware en Programmatuur.
 • Programmatuur: alle computerprogrammatuur, waaronder de Koppelvlakspecificaties inclusief documentatie, die door Beheerder ten behoeve van het gebruik van het BSNk aan Afnemer beschikbaar wordt gesteld.
 • Voorwaarden: deze VoorwaardenBSNk

2. Toepasselijkheid en Aanvraagformulier

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de terbeschikkingstelling en het gebruik van het BSNk, de Productieomgeving, de Programmatuur en de Diensten en op alle rechtshandelingen en feitelijke handelingen (inclusief niet-handelen) van Afnemer of Beheerder met betrekking tot het BSNk.

2.2. Afnemer aanvaardt de Voorwaarden door het invullen van het Aanvraagformulier of door feitelijk gebruik te maken van het BSNk, de Productieomgeving, de Programmatuur of de Dienst(en).

2.3. Na ontvangst van het door Afnemer volledig en juist ingevulde Aanvraagformulier kan Beheerder dit formulier en de daarin gegeven opdracht aanvaarden of weigeren. Indien Beheerder dit Aanvraagformulier weigert, zal Beheerder dit schriftelijk of elektronisch aan Afnemer mededelen onder opgave van redenen.

3. Gebruik van het BSNk

3.1. Beheerder biedt Afnemer de mogelijkheid gebruik te maken van de Productieomgeving en de daarbij behorende Programmatuur. Beheerder zal zich naar beste vermogen inspannen om de Productieomgeving beschikbaar te stellen en te houden. Beheerder garandeert niet dat de Productieomgeving en Programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken.

3.2. Beheerder wijst Afnemer erop en Afnemer aanvaardt dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van en de toegang tot (digitale) data en informatie, en dat zich hierdoor op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen in (de beschikbaarheid) van de Productieomgeving en Programmatuur.

3.3. Afnemer dient te voldoen aan de BSNk Checklist Testen die onderdeel is van deze Voorwaarden.

3.4. Afnemer is verplicht zich te conformeren aan de door Beheerder vastgestelde Koppelvlakspecificaties.

3.5. Beheerder behoudt zich het recht voor de door haar vastgestelde Koppelvlakspecificaties te wijzigen. Daarbij geeft Beheerder Afnemer een redelijke termijn om de wijzigingen door te voeren.

3.6. Afnemer dient zich te onthouden van (technische) handelingen die de kwaliteit van de Productieomgeving negatief zouden kunnen beïnvloeden. Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de Productieomgeving of Programmatuur te gebruiken voor een ander doel dan de diensten van hetBSNk.

3.7. Voor het gebruik van BSNk kan door Logius kosten in rekening worden gebracht. Indien hier sprake van is, wordt dit in nadere afspraken overeengekomen.

3.8. Afnemer geeft toestemming voor vermelding van haar organisatie op de website van Beheerder, www.logius.nl.

3.9. Beheerder kan aanwijzingen geven over de wijze van aanduiden en communicatie ten aanzien van Diensten. Afnemer handelt conform deze aanwijzingen van Beheerder.

3.10. Afnemer maakt in eigen publicaties of reclame-uitingen geen melding van Diensten van Beheerder of Beheerder zelf als referentie, tenzij daarvoor in overleg of schriftelijk toestemming is gegeven door Beheerder, anders dan is aangegeven in de SNO. Beheerder weigert de toestemming niet zonder redelijke grond.

3.11. Afnemer is verplicht prognoses aan te leveren voor het gebruik van de Diensten.

4. Overleg

4.1. Partijen wijzen ieder een contactpersoon aan.

4.2. Indien er een andere contactpersoon wordt aangewezen brengen Partijen elkaar hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte.

5. Intellectueel eigendom en documentatie

5.1. Alle intellectuele (eigendoms-)rechten op de Productieomgeving en Programmatuur, die Beheerder in het kader van het BSNk aan Afnemer ter beschikking stelt, blijven berusten bij Beheerder of bij de derde van wie Beheerder het recht heeft verkregen om (delen van) de Productieomgeving en Programmatuur aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot daarvoor in aanmerking komende (delen van) de Productieomgeving en Programmatuur, verleent Beheerder hierbij aan Afnemer voor de periode dat Afnemer gebruik maakt van het BSNk een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Afnemer is gerechtigd de door Beheerder ter beschikking gestelde documentatie slechts voor intern gebruik binnen Afnemer te reproduceren. Er worden afspraken worden opgesteld over het informeren van derden ten behoeve van de dienstverlening van Afnemer.

5.2. Beheerder kan in het kader van het BSNk (elektronische) documentatie ter beschikking stellen aan Afnemer. Beheerder spant zich in om deze documentatie actueel te houden. Indien deze documentatie onjuiste informatie bevat of onvolledig, onduidelijk of verouderd is, zal Afnemer Beheerder schriftelijk of elektronisch hierop wijzen.

5.3. Indien naar het oordeel van Beheerder aannemelijk is dat komt vast te staan dat de door Beheerder ter beschikking gestelde (delen van de) Productieomgeving of Programmatuur inbreuk maakt op enig intellectueel (eigendoms-)recht of een ander recht van een derde, is Beheerder gerechtigd naar eigen keuze:

 1. ervoor te zorgen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van het ter beschikking gestelde, of
 2. terbeschikkingstelling van de desbetreffende (delen van de) Productieomgeving of Programmatuur te staken, of
 3. naar het redelijke oordeel van Beheerder gelijkwaardige (delen van de) Productieomgeving of Programmatuur ter beschikking te stellen aan Afnemer, het voorgaande zonder dat Afnemer recht heeft op enige schadevergoeding. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Beheerder ter zake is hiermee uitgesloten.

5.4. Afnemer mag aanduidingen van de Beheerder of andere rechthebbenden met betrekking tot intellectuele (eigendoms-)rechten en andere herkomstaanduidingen niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

6. Bescherming van persoonsgegevens

6.1. Voor zover Partijen persoonsgegevens verwerken zullen Partijen handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

6.2. Op eerste verzoek van Beheerder zal Afnemer op eigen kosten alle medewerking aan Beheerder verlenen om een

gegevensbeschermingseffectbeoordeling zoals bedoeld in de AVG uit te (laten) voeren of om een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld in de AVG te sluiten met Beheerder.

7. Geheimhouding

7.1. Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie over elkaars organisatie en over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere partij zou schaden voor zover deze informatie niet al behoort tot het publieke domein.

7.2. Indien bij het gebruik van het BSNk of het verlenen van de Diensten vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij, zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het gebruik van het BSNk en het verlenen van de Diensten, en de toegang tot die vertrouwelijke informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat Partijen en deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Ook over informatie aangaande de beveiliging van de Productieomgeving en de Programmatuur zal Afnemer strikte vertrouwelijkheidbetrachten.

7.3. De verplichtingen van de artikel 7.1. en 7.2. gelden tevens voor ingeschakelde derden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Partijen zijn jegens elkaar in geen geval aansprakelijk voor schade, tenzij er sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van één der Partijen.

9. Duur en beëindiging

9.1. Deze Voorwaarden treden in werking op de datum van de ondertekening van het Aanvraagformulier van de Dienst die de Afnemer van Beheerder afneemt.

9.2. Partijen zijn gerechtigd de afname dan wel levering van de Diensten schriftelijk te beëindigen in het geval sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting door één der Partijen, na schriftelijke melding daarvan, met inachtneming van een redelijke termijn.

9.3. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen uit de Voorwaarden, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers vanBeheerder.

10. Beveiliging en techniek

10.1. Afnemer zorgt ervoor dat bij het gebruik van het BSNk, de Productieomgeving, de Programmatuur of de Diensten wordt voldaan aan de door Beheerder bekendgemaakte (technische) eisen en gebruik wordt gemaakt van de door Beheerder voorgeschreven beveiligingsmiddelen en beveiligingsmaatregelen. Deze voorgeschreven (technische) eisen, beveiligingsmiddelen en beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen in de Koppelvlakspecificaties en de BSNk Checklist Testen.

10.2. Afnemer is verplicht om, in geval van een wijziging van een Afnemersdienst die gevolgen kan hebben voor het gebruik van het BSNk waar zij aansluiting op heeft, dit uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan de realisatie te melden aan Beheerder. Afnemer en Beheerder treden in overleg om nadere afspraken te maken over de gebruikmaking van de Dienst.

10.3. Indien naar het redelijke oordeel van Beheerder door Afnemer niet wordt voldaan aan de door Beheerder gestelde (technische) eisen, beveiligingsmiddelen of beveiligingsmaatregelen, heeft Beheerder het recht de toegang van Afnemer tot de Productieomgeving en de Programmatuur tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

10.4. Beheerder heeft het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot de Productieomgeving of Programmatuur tijdelijk op te schorten indien er sprake is van een (mogelijk) beveiligingsincident.

10.5. Beheerder heeft het recht na aankondiging de toegang tot de Productieomgeving of Programmatuur tijdelijk op te schorten indien onderhoud of aanpassing plaatsvindt aan de Productieomgeving en/of Programmatuur.

11. Wijziging van de Voorwaarden

11.1. Beheerder is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afnemer wordt uiterlijk twintig werkdagen voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld via de internetsite van Beheerder) geïnformeerd.

11.2. In het geval Afnemer een wijziging van de Voorwaarden niet aanvaardt, heeft Beheerder het recht de toegang van Afnemer tot de Productieomgeving en/of de Programmatuur tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat Afnemer recht heeft op enige schadevergoeding.

12. Geschillenbeslechting

12.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Indien zich een geschil voordoet met betrekking tot de Diensten en dit geschil niet na deugdelijk gevoerd onderling overleg tot oplossing kan worden gebracht, zullen de betrokken partijen een commissie van onafhankelijke deskundigen benoemen, waarbij elke partij daartoe een deskundige aanwijst, terwijl deze aldus aangewezen deskundigen de derde aanwijzen, die als voorzitter van de commissie zal fungeren. De commissie van deskundigen brengt een advies uit, dat – in het geval het een organisatie van de Rijksoverheid betreft – slechts terzijde kan worden gesteld door een besluit van de ministerraad.

13. Algemeen

13.1. Algemene leverings-, betalings-, of inkoopvoorwaarden, dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van Partijen (met uitzondering van de Algemene Voorwaarden Logius die van toepassing zijn) worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing.

13.2. De bepalingen in de Voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Beheerder ter zake van het BSNk en de Diensten.

13.3. Voor zover ten aanzien van het beschikbaar stellen van BSNk afspraken met betrekking tot onderhoud en/of dienstenniveau’s worden gemaakt, zijn deze vastgelegd in de bij deze Voorwaarden BSNk behorende Service Niveau Overeenkomst (zie bijlage 3).

13.4. Beheerder kan (onderdelen van) de Diensten en/of Infrastructuur te allen tijde zonder aankondiging vooraf (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van onvoorziene storingen.

13.5. Beheerder mag bij de terbeschikkingstelling van het BSNk of de verlening van Diensten naar eigen inzicht derden inschakelen.

13.6. Beheerder mag rechten en verplichtingen in het kader van het BSNk of de verlening van Diensten overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan vooraf op de hoogte stellen. Afnemer is bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Beheerder rechten en verplichtingen in het kader van het BSNk of de verlening van Diensten over te dragen aan derden.

13.7. Beheerder heeft het recht, indien daartoe aanleiding bestaat, in ieder geval maar niet uitsluitend bij nieuwe ontwikkelingen, doorontwikkeling of indien dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van haar Diensten, Diensten te wijzigen en daarbij versies van Diensten uit te faseren. Beheerder informeert afnemers zo snel mogelijk over geplande ontwikkelingen. In geval Afnemer een wijziging in de Diensten niet aanvaardt, treden Partijen in overleg over de termijn waarop de levering van de Diensten wordt beëindigd.

13.8. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de terbeschikkingstelling van het BSNk of na beëindiging van de Diensten voort te duren, blijven na beëindiging ervan in stand. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: artikel 5 (intellectueel eigendom en documentatie), artikel 7 (geheimhouding), artikel 8 (aansprakelijkheid) en artikel 12 (toepasselijkrecht).

13.9. Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, dan zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zullen Beheerder en een vertegenwoordiging van de Afnemers overleg plegen omtrent de formulering van een nieuwe vergelijkbare en rechtens toelaatbare bepaling, waarbij zij zoveel mogelijk doel en strekking van de vervallen bepaling in acht nemen. Het hiervoor genoemde laat de toepasselijkheid van het overige in deze Voorwaarden onverlet.

13.10. Het Servicecentrum van Beheerder fungeert als het centrale contactpunt voor Afnemer voor vragen over (eventuele verstoring in) de werking van Diensten en/of Infrastructuur. De contactgegevens zijn te vinden op de website van Beheerder.

14. Bijlagen

De volgende bijlagen, die Afnemer heeft ontvangen van Beheerder en waarvan de laatste versies altijd leidend en beschikbaar zijn via de Confluence omgeving van BSNk, maken onlosmakelijk deel uit van de Voorwaarden:

 • Bijlage 1: BSNk Checklist Testen;
 • Bijlage 2: BSNk Technische Interfaces;
 • Bijlage 3: Service Niveau overeenkomst voor Afnemers BSNk P.