Main content

De voorwaarden MijnOverheid productieomgeving bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Afnemers bij het gebruik van MijnOverheid. Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Logius. Begrippen uit de Algemene Voorwaarden Logius gelden eveneens voor deze voorwaarden, tenzij hiervan in deze voorwaarden wordt afgeweken.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 12 juni 2018

Versie: 2.9

1. Begrippen

Aanvraagformulier MijnOverheid: het formulier waarmee door Afnemer een opdracht voor beschikbaarstelling van Diensten ten behoeve van MijnOverheid wordt geplaatst.

Afnemersoverleg: het Afnemersoverleg bestaat uit Afnemers en beleidsopdrachtgever(s) die voor langere tijd garant staan voor de financiering van alle activiteiten van MijnOverheid (uitgezonderd de doorontwikkeling). Logius voert het secretariaat.

Berichtenbox: elektronische berichtenbox binnen MijnOverheid waarin een burger persoonlijke berichten van door hem geselecteerde Afnemers ontvangt.

Dossier Afspraken en Procedures (DAP): het document dat afspraken tussen Logius en Afnemer bevat over onder meer procedures, contactpersonen en overleggen.

Dossier Financiële Afspraken (DFA): het document dat financiële afspraken tussen Logius en Afnemer bevat met betrekking tot aansluit- en/of gebruikskosten MijnOverheid.

Gebruiker: Gebruiker als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden Logius die een natuurlijk persoon is.

Lopende Zaken: de persoonlijke elektronische dienst op MijnOverheid waarin een Gebruiker kan zien welke zaken hij bij de aangesloten Afnemers heeft lopen.

Koppelvlakspecificatie: de beschrijving van de technische eisen voor aansluiting op MijnOverheid.

MijnOverheid: de website op het webadres mijn.overheid.nl van Logius waarop elektronische diensten aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld.

Persoonlijke Gegevens: de persoonlijke elektronische dienst op MijnOverheid waarin een Gebruiker kan zien welke persoonlijke gegevens zijn geregistreerd bij de aangesloten Afnemers.

Serviceniveau Overeenkomst MijnOverheid: het document dat afspraken tussen Logius en Afnemer bevat met betrekking tot beschikbaarheid, onderhoud en/of het niveau van dienstverlening van MijnOverheid.

Zekerheidsniveau: de door Logius aangeboden DigiD zekerheidsniveaus op grond waarvan authenticatiemiddelen worden ingezet, te weten: DigiD zekerheidsniveau Basis (gebruikersnaam en wachtwoord), DigiD zekerheidsniveau Midden (gebruikersnaam en wachtwoord aangevuld met SMS authenticatie).

 

2. Inwerkingtreding

2.1 Deze voorwaarden houden tezamen met de Algemene Voorwaarden de voorwaarden in waaronder Logius MijnOverheid aan Afnemer aanbiedt.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de datum van ondertekening van het Aanvraagformulier MijnOverheid.

 

3. Aanbieden door Logius

3.1 In aanvulling op de in de Algemene Voorwaarden Logius opgenomen Diensten biedt Logius in het kader van MijnOverheid de Afnemer de volgende Diensten aan:

  • Berichtenbox
  • Persoonlijke Gegevens
  • Lopende Zaken

3.2 Logius is verantwoordelijk voor de goede werking van MijnOverheid en de daaronder vallende functionaliteiten.

3.3 Naast de Algemene Voorwaarden Logius gelden de afspraken opgenomen in de Serviceniveau Overeenkomst MijnOverheid, het Dossier Financiële Afspraken en Dossier Afspraken en Procedures.

3.4 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt na overleg met het Afnemersoverleg het benodigde Zekerheidsniveau voor MijnOverheid vast.

3.5 In aanvulling op artikel 5.2 van de Algemene Voorwaarden Logius heeft Logius het recht om na overleg met het Afnemersoverleg de Koppelvlakspecificaties te wijzigen.

3.6 Logius mag bij de uitvoering van de Diensten derden inschakelen.

3.7 Logius is bewerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) voor het verwerken van persoonsgegevens binnen MijnOverheid. Logius is de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de functionaliteiten van MijnOverheid.

3.8 Voor de levering van MijnOverheid brengt Logius per 1 januari 2018 kosten in rekening. De wijze waarop deze kosten tot stand komen is beschreven op de website van Logius: www.logius.nl/financiering. Na het doorlopen van de geldende governance stelt de eigenaar van Logius jaarlijks de hoogte van de tarieven vast.

 

4. Gebruik

4.1 Afnemer is verplicht zich te conformeren aan de door Logius in overleg met de Afnemers vastgestelde Koppelvlakspecificaties.

4.2 Afnemer is de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens binnen MijnOverheid.

 

5. Berichtenbox

5.1 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar verzonden de berichten die via de Berichtenbox aan Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.

5.2 Voor de Berichtenbox brengt Logius aan Afnemer aansluit- en gebruikskosten (per bericht en/of een vast bedrag per Afnemer) in rekening.

 

6. Persoonlijke Gegevens

6.1 In aanvulling op artikel 4.2 van deze voorwaarden is Afnemer verantwoordelijk voor de juistheid van de (persoons)gegevens van de Gebruiker die in Persoonlijke Gegevens worden getoond, alsmede de wijze waarop deze worden gepresenteerd.

6.2 Voor Persoonlijke Gegevens brengt Logius aan Afnemer aansluitkosten in rekening.

 

7. Lopende Zaken

7.1 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van de dossiers, de zaaksgegevens die worden getoond en de correctheid van de weblinks naar eventuele achterliggende dossiers.

7.2 Voor Lopende Zaken brengt Logius aan Afnemer geen kosten in rekening.

 

8. Wijziging Voorwaarden

8.1 Logius heeft het recht deze Voorwaarden MijnOverheid na overleg met het Afnemersoverleg te wijzigen. De Afnemer wordt uiterlijk een maand voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk geïnformeerd.

8.2 In het geval Afnemer een wijziging in de voorwaarden niet aanvaardt, wordt de levering van MijnOverheid beëindigd met inachtneming van een termijn van twee maanden na wijzigingsdatum.