Main content

De voorwaarden MijnOverheid preproductieomgeving bevatten de specifieke voor- waarden die gelden tussen Logius en Afnemers bij het gebruik van MijnOverheid. Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien, geldt het bepaalde in de Alge- mene Voorwaarden Logius. Begrippen uit de Algemene Voorwaarden Logius gelden eveneens voor deze voorwaarden, tenzij hiervan in deze voorwaarden wordt afge- weken.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 6 juli 2014

Versie: 1.0

1. Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze voorwaarden de volgende betekenis:

Aanvraagformulier MijnOverheid Preproductieomgeving: het formulier waarmee Afnemer een opdracht geeft voor beschikbaarstelling van Mijn- Overheid in de Preproductieomgeving en Programmatuur.

Checklist Testen: een document bevattende communicatieve en technische eisen waaraan een Afnemer dient te voldoen.

Koppelvlakspecificatie: de beschrijving van de technische eisen voor aan- sluiting op (onderdelen van) MijnOverheid.

Preproductieomgeving: de infrastructuur van Logius die functioneel gelijk is aan de productieomgeving waarbinnen de Afnemersdienst wordt aangeboden, met als doel het Testen.

Testen: het vergelijken van de Afnemersdienst met de eisen van Logius zoals die zijn opgenomen in de Checklist Testen die voor MijnOverheid gelden, teneinde vast te stellen dat hieraan wordt voldaan.

 

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Logius en Afnemer met betrekking tot het Testen.

2.2 Afnemer dient zich te onthouden van (technische) handelingen die de kwaliteit van de Preproductieomgeving negatief zou kunnen beïnvloeden. Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de Preproductieomgeving te gebruiken voor het testen van de performance van MijnOverheid.

 

3. Duur en beëindiging

3.1 Deze voorwaarden worden van toepassing op het moment van ondertekening van het Aanvraagformulier Preproductieomgeving.

3.2 Ieder der partijen is gerechtigd het Testen met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

4. Aansprakelijkheid

In afwijking op artikel 9 van de Algemene Voorwaarden Logius is Logius in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik van de Pre- productieomgeving, behoudens schade ten gevolge van opzet of grove schuld.

 

5. Beveiliging

In aanvulling op artikel 5 van de Algemene Voorwaarden Logius zijn de voorgeschreven eisen en beveiligingsmiddelen/maatregelen opgenomen in de Koppelvlakspecificaties MijnOverheid en de Checklisten Testen.

 

6. Inschakeling derden

6.1 Logius mag bij de uitvoering van het Testen naar eigen inzicht derden inschakelen.

6.2 Logius mag rechten en verplichtingen in het kader van het Testen overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan vooraf op de hoogte stellen. Afnemer is bevoegd na toestemming van Logius rechten en verplichtingen in het kader van het Testen over te dragen aan derden.

 

7. Varia

7.1 Logius is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt uiterlijk twintig werkdagen voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk geïnformeerd.

7.2 De bepalingen in deze voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uit- latingen van Logius ter zake van het Testen.