Main content

Deze checklist testen helpt uw organisatie bij het testen van de WOZ-inzage aansluiting op de preproductieomgeving van MijnOverheid. Het beschrijft de technische eisen, de testopdracht, een aanpak en het bevat een sjabloon voor het testrapport dat uw organisatie dient in te leveren bij Logius.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 20 juli 2020

Versie: 1.4

Inleiding

Doelstelling van het hanteren van criteria is te zorgen voor veiligheid, duidelijk, eenduidig en correct gebruik van MijnOverheid. Deze pagina beschrijft hoe en wat uw organisatie moet testen voor de koppeling met de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid. Voor overige documentatie van MijnOverheid en actuele informatie, kijk op: https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid

Doelgroep

Deze pagina richt zich op:

  1. Gemeenten die hun WOZ-registraties willen ontsluiten op MijnOverheid.
  2. Leveranciers die voor en in opdracht van deze gemeenten een aansluiting realiseren op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid.

Suggesties

Logius vindt het belangrijk dat u snel en zonder problemen aan kunt sluiten op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid. Heeft u suggesties om dit proces verder te verbeteren? Stuur die dan op naar Logius.

Overzicht architectuur WOZ-inzage MijnOverheidFiguur 1: Overzicht architectuur WOZ-inzage MijnOverheid

Testopdracht

Uw organisatie moet aantonen dat het in staat is om correcte antwoordberichten te leveren op de verschillende vraagberichten die MijnOverheid stuurt vanuit de WOZ-inzage functionaliteit. De antwoordberichten moeten in het juiste formaat aangeleverd worden, zodat MijnOverheid de WOZ-pagina's correct kan opbouwen. Daarnaast moet u aantonen dat uw systeem de PDF-taxatieverslagen op de juiste wijze kan aanleveren, zodat MijnOverheid deze aan de burger kan aanbieden.

Testscope

De WOZ-inzage koppeling en bijbehorende functionaliteiten vallen binnen de scope van het Checklist testen WOZ-inzage. Dit betreft de drie vraag-/antwoordberichten uit de API documentatie WOZ-inzage, de varianten daarin en het PDF-taxatieverslag.

Benodigde documentatie en testbasis

De inhoud van de volgende pagina's moet bekend zijn voor aanvang van de testen:

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Voor aanvang van deze test dient Fase 2 uit de Handleiding Aansluiten WOZ-inzage succesvol uitgevoerd te zijn, dit houdt kort samengevat het volgende in:

  • Uw organisatie is in bezit van een PKIoverheid-certificaat inclusief OIN of HRN (in geval van een leveranciersaansluiting);
  • De webservice van uw organisatie is ingericht en in staat om antwoordberichten met WOZ-gegevens te genereren zoals beschreven in de API-documentatie WOZ-inzage en de Technische bestanden WOZ-inzage, de interne acceptatietest is succesvol afgerond en er zijn geen openstaande blokkerende bevindingen;
  • Uw webservice heeft een werkende netwerkverbinding met de preproductieomgeving van MijnOverheid;
  • Uw organisatie is in bezit van test-DigiD-accounts met de bijbehorende test-BSN's.

Testaanpak

De testaanpak, om op een gestructureerde manier de koppelingen en functionaliteiten te testen, onderkent een aantal fases:

  1. Voorbereiding;
  2. Uitvoering;
  3. Afronding.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding worden de werkzaamheden uitgevoerd die het mogelijk maken om in een korte tijd alle testen uit te voeren en de resultaten te verkrijgen.

Klaarzetten testdata

Zorg ervoor dat alle testgegevens bekend en beschikbaar zijn en afgeleverd kunnen worden bij MijnOverheid. Voor alle testen die uitgevoerd moeten worden zijn testgegevens nodig, zorg dat u hierin volledig bent, zie de tabellen hieronder als voorbeeld voor een mogelijke testset. Raadpleeg hierbij ook de API documentatie WOZ-inzage. Naast de testgegevens dient u mogelijk ook systemen te configureren en gereed te stellen om de testgegevens te generen en af te leveren.

Let op: de preproductieomgeving van MijnOverheid gebruikt altijd gemeentecode 766 en WOZ-object 075700020202 in de vraagberichten naar uw webservice.

Operatie: mijnOverheid- vraagWRDDetails
WOZ-object/ waardepeildatum- combinatie Details Toelichting
0 - Foutbericht
1 geen Antwoordbericht zonder detailgegevens van de WOZ- object/waardepeildatum- combinatie
1 gedeeltelijk Antwoordbericht met een gedeelte van de detailgegevens van de WOZ- object/waardepeildatum- combinatie
1 compleet Antwoordbericht met alle gevraagde detailgegevens van de WOZ- object/waardepeildatum- combinatie
Operatie: mijnOverheid- vraagTaxatieverslag
WOZ-object/ waardepeildatum- combinatie PDF- taxatieverslag Toelichting
0 - Foutbericht
1 1 Eén PDF-taxatieverslag behorend bij de WOZ- object/waardepeildatum- combinatie

Registreren test-BSN's bij preproductie MijnOverheid

Log met de test DigiD-accounts in op de preproductieomgeving burgerportaal van MijnOverheid (https://preprod.mijn.overheid.nl) om de accounts te registeren. Op die manier worden de test-BSN's in het systeem geladen en kan MijnOverheid vraagberichten voor deze BSN's naar uw webservice sturen.

Inplannen testen

Het is raadzaam het netwerkoverzicht te controleren, gemaakt in Fase 2 van de Handleiding Aansluiten Berichtenbox, op een correcte weergave van de testopstelling en de juistheid van contactgegevens van betrokken beheerorganisaties. Zodra uw organisatie klaar is met de voorbereiding kunt u contact opnemen met Logius om de periode af te stemmen waarin de testen plaats gaan vinden.

Uitvoering

Indien de voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan aangevangen worden met het uitvoeren van de testen. Voor de inhoud van de testen zie, naast uw eigen testscenario's, het Sjabloon: WOZ-inzage Testrapport.

Indien u onverhoopt tijdens het testen tegen beschikbaarheidsproblemen aanloopt van de preproductieomgeving van MijnOverheid, neem dan contact op met Logius.

Afronding

Na afronden van de geplande testen en het opstellen van testrapporten, raadt Logius aan om testware (testberichten, -tooling etc.) te bewaren.

Zorg ervoor dat alle acceptanten de testrapportage hebben geaccepteerd alvorens de resultaten met Logius te delen.

Indien Logius uw testrapport heeft goedgekeurd dan is het aansluiten op Preproductie succesvol afgerond. Uw organisatie kan beginnen met de aansluiting op productie.

Sjabloon: WOZ-inzage Testrapport

Het onderstaande sjabloon kunt u gebruiken bij de voorbereiding van uw testplan en kunt u, ingevuld, toesturen naar Logius ten behoeve van het goedkeuren van de aansluiting van uw organisatie op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid.

Organisatie gegevens

Algemeen

Datum test: ___________________________

Organisatie: ___________________________

Testrapport ingevuld door: ___________________________

E-mail: ___________________________

Telefoonnummer: ___________________________

OIN/HRN: ___________________________

Endpoint webservice: ___________________________

□ De WOZ-gegevens die deze webservice levert zijn gekoppeld aan de BAG, middels BAG-id's. (niet verplicht)

□ Ondergetekende verklaard namens bovenstaande organisatie het WOZ-inzage Testrapport volledig naar waarheid te hebben ingevuld. Handtekening: ___________________________ Datum: ___________________________

Checklist WOZ-inzage Testen

Nr Omschrijving Toelichting / Resultaat
  Operatie: mijnOverheid-vraagWRDDetails  
1* Lever een antwoord voor deze operatie zonder detailgegevens. Controleer op een juiste weergave van de geleverde gegevens in het detailscherm.  
2* Lever een antwoord voor deze operatie met detailgegevens. Controleer op een juiste weergave van de geleverde gegevens in het detailscherm.  
  Operatie: mijnOverheid- vraagTaxatieverslag  
3* Lever een antwoord voor deze operatie met PDF-taxatieverslag. Controleer of het PDF-taxatieverslag correct is overgekomen en weergegeven wordt.  

* screenshot toevoegen

Screenshots

Voeg hieronder de screenshots in van de resultaten bij de bovenstaande testen waarbij dit is aangegeven.

Nr Screenshot
1 [voeg screenshot in]
2 [voeg screenshot in]
3 [voeg screenshot in]

Limited productierun

De limited productierun is het eerste gebruik van de nieuwe koppelingen in productie. Logius raadt u aan om een beperkte productietest uit te voeren. In de productierun worden de verschillende vraag-antwoordscenario's gecontroleerd.

Voor de LPR selecteert uw organisatie zelf een aantal betrokkenen bij het aansluitproject. Zodra uw organisatie bericht heeft gekregen van de Waarderingskamer kunnen de betrokkenen inloggen op MijnOverheid met hun eigen DigiD-account. Zolang de koppeling tussen de Landelijke Voorziening WOZ en MijnOverheid niet is gelegd, moeten betrokkenen in bezit zijn van een koophuis in de aansluitende gemeente.

Indien u een probleem constateert bij het uitvoeren van de LPR, breng Logius dan op de hoogte, zodat eventueel de koppeling ongedaan kan worden gemaakt.

Voor de LPR adviseert Logius om de testen 2 en 3 van het sjabloon uit te voeren. Controleer bij de LPR of alles, de informatie over uw organisatie en de berichten die u verstuurd heeft, correct en naar wens worden weergegeven in MijnOverheid.

Contact

Indien u meer informatie wenst over de Checklist testen WOZ-inzage, neem dan contact op met Logius.