Main content

Dit pagina beschrijft de functionele en technische specificaties van Lopende Zaken van MijnOverheid en hoe uw organisatie hiervan gebruik kan maken. Dit document vormt samen met het document Handleiding Aansluiten Lopende Zaken een eenheid waarin functioneel, technisch en procedureel wordt beschreven wat aansluiten inhoudt.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 17 februari 2021

Versie: 1.6

Inleiding

Doelgroep

Dit document richt zich op:

 • Overheidsorganisaties die gebruik willen maken van Lopende Zaken
 • Leveranciers die voor en in opdracht van overheidsorganisaties een aansluiting realiseren op Lopende Zaken

Leeswijzer

Dit document is bruikbaar voor zowel de technische implementatie als het overbrengen van het concept Lopende Zaken binnen uw organisatie. Met betrekking tot dit laatste wijzen wij u graag op de fact sheets van MijnOverheid die u kunt vinden op de website van Logius.

In dit document wordt een toepassing van Digikoppeling, PKIoverheid en Diginetwerk beschreven, voor meer informatie hierover, zie:

Voor meer informatie over  de stappen die genomen moeten worden om aan te sluiten op de Digikoppeling-adapter van Lopende Zaken, zie  de Handleiding Aansluiten Lopende Zaken.

Overzicht architectuur MijnOverheid

Figuur 1: Overzicht architectuur Lopende Zaken

Figuur 1: Overzicht architectuur Lopende Zaken

Functionaliteit Lopende Zaken

Met Lopende Zaken van MijnOverheid kunnen overheidsorganisaties op een veilige en betrouwbare wijze de burger informeren over het verloop van zijn of haar zaak die in behandeling is bij uw organisatie. Binnen MijnOverheid wordt hierdoor een historie van zaakstatuswijzigingen opgebouwd, die ook na het sluiten van desbetreffende zaakdossier voor de burger beschikbaar blijft. Zo ontstaat een zaakoverzicht over meerdere overheidsorganisaties binnen MijnOverheid voor de burger. Hiervoor dient uw organisatie de statusveranderingen van een zaak bij MijnOverheid aan te melden.

Het versturen van zaakberichten aan een burger gaat op basis van het Burgerservicenummer (BSN). Elke bij MijnOverheid geregistreerde burger krijgt een postbus voor zaakberichten op basis van het persoonlijk BSN.

De zaakinformatie die op MijnOverheid getoond wordt is beperkt. In het zaakbericht kan uw organisatie een verwijzing opnemen naar het zaakdossier op de website van uw organisatie.

Middels een e-mailbericht naar het persoonlijke e-mailadres wordt de burger geattendeerd op de ontvangst van één of meerdere zaakstatusupdates in Lopende Zaken.

Uitgangspunten gebruik Lopende Zaken

 • De burger ontvangt, in het geval dat er nieuwe zaakberichten zijn afgeleverd bij MijnOverheid, maximaal 1 maal per dag een notificatie. De burger kan het notificatie e-mailadres opgeven in zijn profiel van MijnOverheid.
 • Alleen aangesloten overheidsorganisaties en de beheerder van MijnOverheid hebben het recht en de mogelijkheid om zaakberichten naar een burger te sturen.
 • De aangesloten overheidsorganisatie stuurt alleen zaakstatus-informatie naar MijnOverheid van zaken waarvan een burger de initiator is.
 • Voor het uitwisselen van een BSN tussen overheidsorganisaties is geen toestemming van de burger nodig.
 • Het versturen van zaakberichten naar een burger verloopt via een beveiligde verbinding middels een PKIoverheid-certificaat met Overheidsidentificatienummer (OIN) tussen de server van uw organisatie en MijnOverheid.
 • Nadat uw organisatie is geauthenticeerd en geautoriseerd wordt het zaak-/vraagbericht in behandeling genomen.
 • Voor een aansluiting op Lopende Zaken dient de overheidsorganisatie akkoord te gaan en te voldoen aan de Algemene Voorwaarden van Logius en de Voorwaarden MijnOverheid.

Uitgangspunten functionaliteit Lopende Zaken

 • De zaak- en vraagberichten dienen te voldoen aan de berichtspecificaties zoals in dit document nader omschreven.
 • De ontvangen zaakberichten worden op technische juistheid gecontroleerd voordat ze in de Lopende Zaken van de burger worden geplaatst.
 • De verantwoordelijkheid voor het technisch juist aanleveren van zaak- en vraagberichten ligt bij de aangesloten overheidsorganisatie.
 • Een zaakbericht is persoonlijk en kan maar bij één BSN horen, ongeacht hoe algemeen deze van aard is.
 • MijnOverheid toont een statusoverzicht van lopende en recent afgehandelde zaken van de burger bij uw organisatie. Dit is een vereenvoudigd overzicht van de verzamelde zaakberichten.
 • Uw organisatie is verantwoordelijk voor het bijhouden van statusinformatie en levert deze bij MijnOverheid aan via een zaakbericht. De uitwisseling vindt plaats op basis van het BSN.
 • De burger kan via de zaakstatus op MijnOverheid doorlinken naar het zaakdossier indien uw organisatie dit aanbiedt. Dit zaakdossier is de verantwoordelijkheid van uw organisatie.
 • De link naar het zaakdossier binnen de website van uw organisatie dient altijd te beginnen met https://.
 • Uw organisatie bepaalt welke loketten voor Lopende Zaken worden ontsloten op MijnOverheid.

Techniek Lopende Zaken

Lopende Zaken van MijnOverheid maakt het mogelijk digitale zaakstatus-updates te versturen naar burgers.

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de techniek en uitgangspunten achter Lopende Zaken. Eerst zullen de algemene technische kaders geschetst worden waarbinnen deze functies van MijnOverheid zijn gevormd.

Technologie

Het geheel van MijnOverheid is ontwikkeld binnen de kaders en richtlijnen van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Hieruit volgt, wanneer het gaat over koppelen met externe (overheids)systemen, dat Digikoppeling toegepast dient te worden. Deze bouwsteen richt zich op het vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling en daarmee de samenwerking tussen organisaties. Daarnaast volgt het gebruik van PKIoverheid voor authenticatie en autorisatie van organisaties en systemen.

Naast de inhoud (de boodschap) en de logistiek (de envelop, Digikoppeling) is het noodzaak het feitelijke transport op te zetten. Digikoppeling kan niet alleen bij reeds bestaande transportvoorzieningen (eigen lijnen, Gemnet, Suwinet, internet) gebruikt worden, maar ook bij overheidsbrede voorzieningen als Diginetwerk (voorheen Koppelnet Publieke Sector).

Koppelvlakken

Berichten (statusupdates) voor Lopende Zaken worden via het ebMS-koppelvak aangeleverd, dit is conform de 'melding'-variant van Digikoppeling.

Uitgangspunten techniek Lopende Zaken

Zaakbericht:

 • Formaat: MijnOverheid ondersteunt het generieke StUF-zaakbericht. In hoofdstuk 4 wordt hier uitgebreid op ingegaan.
 • UTF-8: MijnOverheid gaat uit van de UTF-8 karakterset. Uw organisatie dient gegevens voor Lopende Zaken aan te bieden op basis van deze karakterset. Berichten die niet aan de karakterset voldoen worden afgekeurd.
 • Berichtverwerking: Berichtuitwisseling en verwerking zijn asynchroon. Dat betekent dat het bericht niet direct bij ontvangst wordt verwerkt en dat er enige tijd na ontvangst een foutbericht kan volgen, indien het aangeleverde technisch of inhoudelijk onjuist is. Bij succesvolle verwerking wordt er geen resultaatbericht terug gestuurd.

Transport:

 • Digikoppeling: ebMS-berichten worden met dubbelzijdig TLS (minimaal versie 1.2) uitgewisseld met behulp van een PKIoverheid-certificaat. Voor ebMS wordt een CPA contract opgesteld waarin het cliënt en server certificaat van Service Requester (uw organisatie) en Service Provider (Lopende Zaken MijnOverheid) is opgenomen.
 • Authenticatie: Digikoppeling verplicht het gebruik van PKIoverheid-certificaten inclusief Organisatieidentificatienummer (OIN).

Berichtspecificaties Lopende Zaken

Om berichten op basis van het ebMS-protocol te kunnen ontvangen beschikt Lopende Zaken over een zogenaamde Digikoppeling-adapter. Dit is een voorziening die in staat is om de door Digikoppeling beschreven protocollen te gebruiken. Dit betekent dat ook de uitgaande kant, uw organisatie, een Digikoppeling-adapter (of gateway) nodig heeft. De HTTPS-verbinding (TLS) die tot stand wordt gebracht tussen deze twee Digikoppeling -adapters is beveiligd met een PKIoverheid-certificaat inclusief Organisatieidentificatienummer (OIN). Aangezien Digikoppeling 1.0 wordt gebruikt, is het bericht (payload van het ebMS-bericht) niet digitaal ondertekend.

Adressering

Uitwisselingen van berichten over de ebMS-koppelvlakstandaard van Digikoppeling is gebaseerd op services welke gevonden kunnen worden in het Serviceregister. Voor meer informatie over het Serviceregister, zie aansluitkit: https://www.logius.nl/digikoppeling. Hierin zijn alle services van overheidsorganisaties opgenomen waarmee gekoppeld kan worden. Bij de ebMS-koppelvlakstandaard is een zogenaamd Collaboration Protocol Agreement (CPA) noodzakelijk voor iedere koppeling. Dit CPA kan aangemaakt worden via de CPA-creatievoorziening en dient vervolgens ingeladen te worden in beide Digikoppeling-adapters. In de hier bovengenoemde documenten wordt hier dieper op ingegaan. Het CPA zorgt onder andere voor de adressering. Uw organisatie stuurt via uw Digikoppeling-adapter het zaakbericht naar het adres beschreven in het CPA.

Digikoppeling ebMS

Digikoppeling houdt zich niet bezig met de inhoud van het bericht: 'het heeft geen boodschap aan de boodschap'. Het beschrijft slechts de ebMS-'envelop' waarin het inhoudelijke bericht geplaatst wordt. Het inhoudelijke bericht is in dit geval een zaakbericht. In dit hoofdstuk wordt de structuur van het zaakbericht beschreven. 

De benodigde technische bestanden (XSD-bestanden) voor Lopende Zaken ontvangt u wanneer u het Aanvraagformulier MijnOverheid (preproductie) naar het Servicecentrum Logius stuurt.

Gegevensmodel zaakbericht

MijnOverheid ondersteunt voor het aanleveren van zaakgegevens het generieke StUF-zaakbericht. 

StUF staat voor Standaard Uitwisselings Formaat, voor meer informatie over StUF-zaken, zie bibliotheek: http://www.gemmaonline.nl/index.php/Sectormodel_Zaken:_StUF-ZKN 

De gegevens vanuit dit berichtformaat worden getoond aan de burger via MijnOverheid. Het gegevensmodel wordt in deze paragraaf toegelicht. 

Hieronder volgt een overzicht van alle gegevens van het zaakbericht. De gegevens worden onderverdeeld in stamgegevens die van toepassing zijn op de zaak die weinig of niet veranderen én de gegevens die gedurende het verloop van een zaak horen te veranderen, te weten de status.

Zaak  
Gegeven Toelichting
Afzender De applicatie/organisatie waarvan de zaak afkomstig is. Dit gegeven zorgt voor de koppeling met uw Lopende Zaken loket bij MijnOverheid.
Zaak ID Unieke identificatie van deze zaak, deze blijft gelijk over de levensduur van de zaak.
Zaakomschrijving Een korte omschrijving, naam of titel van de zaak.
Zaaktoelichting Een uitgebreide toelichting van de zaak. (optioneel)
Startdatum Datum waarop de zaak formeel gestart is.
Geplande einddatum Datum waarop de zaak naar verwachting beëindigd zal zijn. (optioneel)
Einddatum Datum waarop de zaak formeel beëindigd is. In het laatste bericht is dit veld verplicht, zodat duidelijk is dat de zaak is afgehandeld. (optioneel)
Verwijzing Een verwijzing naar een al dan niet gepersonaliseerde informatiebron op het internet waarop de voortgang van de zaak in verder detail bekeken kan worden. In de

meeste gevallen zal dit een link zijn naar een zaakdossier op een website van of namens de

verzender waarop meer informatie beschikbaar is. (optioneel)
Status  
Gegeven Toelichting
Datum statuswijziging Datum en tijdstip waarop deze status formeel is bereikt.
Statusomschrijving Een korte omschrijving, naam of titel van de status.
Statustoelichting Een uitgebreide toelichting van de status. (optioneel)

Restricties en specifieke formaten van de gegevens worden gedefinieerd in de XML-schema's van het StuF-zaakbericht. 

Elk zaakbericht bevat bovenstaande gegevens. Door elk bericht dus opnieuw dezelfde complete omschrijving van de zaak te laten bevatten – ook al is er sinds de laatste statuswijziging niets veranderd – kan MijnOverheid er zeker van zijn dat er voldoende context van de zaak bekend is om aan de burger te tonen.

Representatie en verwerking

De volgorde van verzending en ontvangst kan onvoorspelbaar zijn. Ook kan er enige tijd zitten tussen het moment dat een zaakbericht gemaakt wordt binnen uw organisatie en het moment waarop het zaakbericht verwerkt wordt binnen MijnOverheid. Het moment van ontvangst en verwerking kan dus niet gebruikt worden als moment waarop de gecommuniceerde gegevens van toepassing zijn. 

De verschillende statussen van een zaak worden allereerst gesorteerd op het tijdstip waarop een status is bereikt. Indien statussen op hetzelfde tijdstip zijn bereikt, dan wordt gesorteerd op de volgorde zoals deze bij MijnOverheid zijn binnengekomen.

StUF-zaakbericht

In deze paragraaf wordt het StUF-zaakbericht in detail beschreven.  De belangrijkste worden elementen toegelicht en een voorbeeldbericht beschreven. Foutberichten worden in paragraaf 4.8 beschreven. 

Toelichting op elementen StUF-bericht

Logius raadt aan om de StUF-standaard en met name de StUF-zaken documentatie door te nemen voor een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van deze standaard en de betrokken gegevenselementen.

Element Toelichting
berichtcode Vaste waarde "Lk01"
organisatie (zender) Het OIN van uw organisatie. Dit dient overeen te komen met uw PartyID uit het CPA.
applicatie (zender) De applicatie of naam van uw organisatie
administratie (zender) Dit gegeven wordt gebruikt om het zaakbericht aan uw Lopende Zaken loket binnen MijnOverheid te koppelen. Standaard wordt hiervoor de naam van de organisatie gebruikt bijvoorbeeld "Gemeente Amsterdam".
organisatie (ontvanger) Het OIN van MijnOverheid "00000004003214345001"
applicatie (ontvanger) Vaste waarde "MijnOverheid"
administratie (ontvanger) Vaste waarde "Lopende zaken"
referentienummer Unieke identificatie van het StUF-bericht (niet de zaak zelf).
tijdstipBericht Tijdstip waarop dit StUF-bericht is aangemaakt (niet de zaak zelf).
entiteittype Vaste waarde "ZAK"
identificatie Unieke identificatie van deze zaak, deze blijft gelijk over de levensduur van de zaak.
omschrijving (binnen ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK") Een korte omschrijving, naam of titel van de zaak.
Toelichting Een uitgebreide toelichting van de zaak.
Startdatum Datum waarop de zaak formeel gestart is.
einddatumGepland Datum waarop de zaak naar verwachting beëindigd zal zijn.
Einddatum Datum waarop de zaak formeel beëindigd is.
extraElement naam="verwijzing" Een verwijzing naar een informatiebron op het internet met betrekking tot deze zaak. Deze verwijzing moet beginnen met _ https://_ (maximaal 1000 karakters).
inp.bsn Het BSN van de burger waar deze zaak betrekking op heeft.
Omschrijving (binnen ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT" > ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT") Een korte omschrijving, naam of titel van de status.
toelichting (heeft) Een uitgebreide toelichting van de status.
datumStatusGezet Datum en tijdstip waarop deze status formeel is bereikt.

Voorbeeld StUF-zaakbericht

De ebMS-envelop is voor de overzichtelijkheid achterwege gelaten.


 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZKN:zakLk01 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"
xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/zkn0310_msg_lopende-zaken.xsd">
<ZKN:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>00000001234567890000</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>Applicatienaam zaaksysteem</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>Gemeente Middelrijn</StUF:administratie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>00000004003214345001</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>Lopende zaken</StUF:administratie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>723423782376634789234</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>201402261410</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype>ZAK</StUF:entiteittype>
</ZKN:stuurgegevens>
<ZKN:parameters>
<StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</ZKN:parameters>
<ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK" StUF:verwerkingssoort="T">

<ZKN:identificatie>LT01FT1312</ZKN:identificatie>
<ZKN:omschrijving>Aanvraag paspoort</ZKN:omschrijving>
<ZKN:toelichting>Zaak toelichting: een uitgebreide toelichting van uw aanvraag voor
een nieuw paspoort.</ZKN:toelichting>
<ZKN:startdatum>20140226</ZKN:startdatum>
<ZKN:einddatumGepland>20140320</ZKN:einddatumGepland>

<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElementnaam="verwijzing">https://example.org/zaak/18273</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>

<!-- MijnOverheid gebruikt onderstaande elementen niet -->
<ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT" StUF:verwerkingssoort="T">
<ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT" StUF:verwerkingssoort="T">
<ZKN:omschrijving>[wordt niet gebruikt]</ZKN:omschrijving>
<ZKN:code>1</ZKN:code>
<ZKN:ingangsdatumObject>20140226</ZKN:ingangsdatumObject>
</ZKN:gerelateerde>
</ZKN:isVan>
<!-- einde -->

<ZKN:heeftAlsInitiator StUF:entiteittype="ZAKBTRINI" StUF:verwerkingssoort="T">
<ZKN:gerelateerde>
<ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS"
StUF:verwerkingssoort="I">
<BG:inp.bsn>900027629</BG:inp.bsn>

<!-- MijnOverheid gebruikt onderstaande elementen niet -->
<BG:geslachtsnaam>Janssen</BG:geslachtsnaam>
<BG:voorvoegselGeslachtsnaam/>
<BG:voorletters>J</BG:voorletters>
<BG:voornamen>Jan</BG:voornamen>
<BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
<BG:geboortedatum>19812310</BG:geboortedatum>
<BG:verblijfsadres></BG:verblijfsadres>
<!-- einde -->

</ZKN:natuurlijkPersoon>
</ZKN:gerelateerde>
</ZKN:heeftAlsInitiator>

<ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT" StUF:verwerkingssoort="T">
<ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT" StUF:verwerkingssoort="I">

<!-- MijnOverheid gebruikt onderstaande elementen niet -->
<ZKN:zkt.code>23</ZKN:zkt.code>
<!-- einde -->

<!-- MijnOverheid gebruikt onderstaande elementen niet -->
<ZKN:zkt.omschrijving>[wordt niet gebruikt]</ZKN:zkt.omschrijving>
<!-- einde -->

<!-- MijnOverheid gebruikt onderstaande elementen niet -->
<ZKN:volgnummer>1</ZKN:volgnummer>
<ZKN:code>5</ZKN:code>
<!-- einde -->

<ZKN:omschrijving>Status omschrijving:
Geregistreerd</ZKN:omschrijving>

<!-- MijnOverheid gebruikt onderstaande elementen niet -->
<ZKN:ingangsdatumObject>20140226</ZKN:ingangsdatumObject>
<!-- einde -->


</ZKN:gerelateerde>
<ZKN:toelichting>Status toelichting: Uw aanvraag is geregistreerd en wij
zijn nu druk bezig om alles voor u in orde te maken.</ZKN:toelichting>
<ZKN:datumStatusGezet>20121113141056789</ZKN:datumStatusGezet>
</ZKN:heeft>
</ZKN:object>
</ZKN:zakLk01

Mapping van gegevenselementen op webweergave

Het gegevensmodel uit paragraaf 4.3 wordt gebruikt om de mapping van gegevenselementen van een zaakbericht op de webweergave van MijnOverheid aan te duiden.

Zaak  
Gegeven Toelichting
Afzender Wordt niet getoond op MijnOverheid. Wordt gebruikt om het juiste loket te koppelen aan de zaak.
Zaak ID Wordt niet getoond op MijnOverheid. Wordt gebruikt om verschillende zaakstatussen te relateren aan dezelfde zaak.
Zaakomschrijving Een korte omschrijving, naam of titel van de zaak.
Zaaktoelichting Een uitgebreide toelichting van de zaak. (optioneel)
Startdatum Datum waarop de zaak formeel gestart is.
Geplande einddatum Datum waarop de zaak naar verwachting beëindigd zal zijn. (optioneel)
Einddatum Datum waarop de zaak formeel beëindigd is (optioneel). In het laatste bericht is dit veld verplicht, zodat duidelijk is dat de zaak is afgehandeld.
Verwijzing Een verwijzing naar een informatiebron op het internet met betrekking tot de zaak. (optioneel)
Status  
Gegeven Toelichting
Datum statuswijziging Datum en tijdstip waarop deze status formeel is bereikt.
Statusomschrijving Een korte omschrijving, naam of titel van de status.
Statustoelichting Een uitgebreide toelichting van de status. (optioneel)

Let op!

De einddatum wordt alleen bij de laatste zaakstatus van een zaak weergegeven. Het toesturen van de einddatum zorgt ervoor dat de zaak verplaatst worden naar "afgehandelde zaken".

Verwerking van zaakbericht

Zodra MijnOverheid een zaakbericht ontvangen heeft van uw organisatie wordt een aantal controles uitgevoerd. Voor verwerking van het zaakbericht moet uw organisatie succesvol geauthenticeerd en geautoriseerd zijn. Als dit het geval is controleert MijnOverheid of:

 • Het BSN actief is op MijnOverheid
 • Het gestuurde zaakbericht (XML-document) moet voldoen aan de definities van een zaakbericht uit dit document en de XML-schema's voor Lopende Zaken
 • Het opgegeven loket (a.d.h.v. het afzendergegeven) actief is
 • Het zelfde zaakbericht niet eerder is binnengekomen

Als tenminste één controle negatief uitvalt, stuurt het systeem een foutbericht naar de afzender en stopt de verwerking. De geadresseerde burger merkt hier niets van, het zaakbericht wordt namelijk niet afgeleverd en daarmee niet getoond binnen MijnOverheid.

Wanneer alle controles succesvol zijn uitgevoerd worden de Lopende Zaken voor de burger bijgewerkt en ontvangt de burger een notificatie.

Foutberichten en foutcodes

In onderstaande tabel worden de verschillende foutcodes beschreven die MijnOverheid terugstuurt indien de verwerking van een zaakbericht is mislukt.

Foutcode Toelichting
LZ-10 Lopende zaken loket is niet actief of bestaat niet.
LZ-30 XML-structuur is onjuist of inhoud is niet valide (validatie XSD).
LZ-40 Bericht wordt geweigerd omdat een ander identiek bericht reeds is verwerkt.
LZ-50 BSN is onbekend of niet actief.
LZ-60 OIN ongeldig of onbekend.

Voorbeeld foutbericht bij StUF-zaakbericht 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<StUF:Fo01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="{+}http://www.egem.nl/StUF/StUF0301+ ../koppelvlakken/0301/stuf0301.xsd">

<StUF:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Fo01</StUF:berichtcode>

<StUF:zender>

<StUF:organisatie>00000004003214345001</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>MijnOverheid</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>Lopende zaken</StUF:administratie>

</StUF:zender>

<StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>00000001234567890000</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>Applicatienaam zaaksysteem</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>loketID_bij_MO</StUF:administratie>

</StUF:ontvanger>

<StUF:referentienummer>0123417774483422021383573409</StUF:referentienummer>

<StUF:tijdstipBericht>20131104145649</StUF:tijdstipBericht>

<StUF:crossRefnummer>012341777448342202</StUF:crossRefnummer>

</StUF:stuurgegevens>

<StUF:body>

<StUF:code>LZ-60</StUF:code>

<StUF:plek>server</StUF:plek>

<StUF:omschrijving>LZ60: Ontvanger StUF:organisatie is niet het OIN van

MijnOverheid</StUF:omschrijving>

</StUF:body>

</StUF:Fo01Bericht>

Contact

Indien u meer informatie wenst over de Lopende Zaken functionaliteit van MijnOverheid, neem dan contact op met Logius.