Main content

Logius vervult de rol van kenniscentrum voor Digitale Toegankelijkheid en verspreidt deze kennis via digitoegankelijk.nl. Overheidsorganisaties vinden hier alle informatie die zij nodig hebben. Daarnaast levert Logius ondersteuning met de Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring.

Logius voert zelf geen handhavende taken uit, maar monitort in hoeverre overheidsorganisaties voldoen aan de wettelijke verplichting. Deze informatie kan worden gebruikt door organisaties die zijn belast met de handhaving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gemeenteraad of provincie.

Ook verstrekt Logius informatie over toegankelijkheid aan het beleidsverantwoordelijke departement, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie informeert op basis hiervan onder andere de Tweede Kamer in hoeverre overheidsorganisaties aan hun wettelijke toegankelijkheidsverplichting voldoen.