Main content

De Voorwaarden Digipoort voor de koppelvlakken WUS / ebMS / SOAP 2008 bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Afnemers bij het gebruik van Digipoort.

Deze voorwaarden zijn geaccepteerd door middel van ondertekening van het Aanvraagformulier door de Afnemer. Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Logius. Deze voorwaarden gelden niet voor Gebruikers, daarvoor zijn de Gebruiksvoorwaarden Digipoort.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 15 juli 2013

1. Begrippen

Digipoort: een Infrastructuur van Logius, met de koppelvlakken WUS / ebMS / SOAP 2008, welke op gestandaardiseerde wijze Informatieprocessen uitvoert.

Informatieproces: een geordend geheel van activiteiten dat ziet op de verwerking van informatie.

Koppelvlakspecificatie: de beschrijving van het operationele gebruik en de technische eisen voor aansluiting op Digipoort.

Serviceniveauovereenkomst: document, ondertekend door de Afnemer en door Logius, waarin de concrete (service)afspraken tussen Afnemer en Logius voor Digipoort zijn opgenomen.

 

2. Aanbieden

2.1 Deze Voorwaarden Digipoort houden tezamen met de Algemene Voorwaarden de voorwaarden in waaronder Logius in kader van haar Diensten Digipoort aanbiedt.

2.2 Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om Digipoort in te richten, beschikbaar te houden en in stand te houden.

2.3 Voor zover in ten aanzien van het beschikbaar stellen van Digipoort afspraken met betrekking tot onderhoud en/of dienstenniveaus worden gemaakt, zijn deze per dienst nader vastgelegd in de bij deze bij deze voorwaarden behorende Serviceniveauovereenkomsten.

2.4 Het succesvol uitvoeren van Informatieprocessen via Digipoort is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het systeem van de Afnemer.

 

3. Gebruik

3.1 Voor het gebruik van Digipoort dient de Afnemer aan te sluiten op Digikoppeling en te voldoen aan de Digikoppeling-standaarden met betrekking tot PKI-overheidcertificaten, koppelvlakspecificaties en OIN-registratie.

3.2 De Afnemer is verplicht zich te conformeren aan de toepasselijke door Logius aangewezen Koppelvlakspecificaties.

3.3 Logius behoudt zich het recht voor de door haar vastgestelde Koppelvlakspecificaties te wijzigen. Daarbij geeft Logius de Afnemer een redelijke termijn om de wijzigingen door te voeren.

3.4 De verantwoordelijkheid voor het doen van een openstelling, een kenbaarmaking van de mogelijkheid van Berichtenverkeer tussen een Gebruiker en de Afnemer zoals bedoeld in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt bij de Afnemer.

3.5 De Afnemer is gerechtigd het gebruik van Digipoort te beëindigen. De Afnemer informeert bij beëindiging de Gebruikers.

 

4. Gebruik van services

Digipoort bevat verschillende services die de Afnemer kan gebruiken in het Informatieproces. In de voorwaarden of dienstbeschrijving behorend bij een specifieke Dienst kan zijn aangegeven dat gebruik van bepaalde services daarvoor noodzakelijk is.

 

5. Wijziging voorwaarden

5.1 Logius heeft het recht deze voorwaarden na overleg met het afnemersoverleg (bestaande uit Afnemers, beleidsopdrachtgevers en Logius) te wijzigen. De Afnemer wordt uiterlijk een maand voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk geïnformeerd.

5.2 In het geval de Afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet aanvaardt, wordt de levering van Digipoort beëindigd met inachtneming van een termijn van twee maanden na wijzigingsdatum.