Main content

De Voorwaarden Digimelding bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Afnemers en tussen Logius en Basisregistratiehouders bij het gebruik van Digimelding.

Deze voorwaarden zijn geaccepteerd door middel van ondertekening van het Aanvraagformulier voor Digimelding door de Afnemer / Basisregistratiehouder. Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Logius.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 12 juni 2018

1. Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze voorwaarden de volgende betekenis:

 • Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, een college, een intermediair of een persoon
  • met een publieke taak of bevoegdheid en
  • die gerechtigd is tot het ontvangen van gegevens van Basisregistraties.
 • Authentiek gegeven: een in de Basisregistratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 van de Wet basisregistratie personen als authentiek wordt aangemerkt.
 • Basisregistratie: een bij wet ingestelde systematische verzameling van gegevens van rechtspersonen, natuurlijke personen, andere entiteiten of zaken, die wordt beheerd ten behoeve van het gebruik door verschillende personen en door instellingen, of onderdelen daarvan, die belast zijn met de uitoefening van publieke taken.
 • Basisregistratiehouder: beheerder en/of verantwoordelijke voor een Basisregistratie.
 • Digikoppeling: een combinatie van generieke Koppelvlakstandaarden en ondersteunende diensten, op basis waarvan Afnemers (en Basisregistratiehouders) onderling gestructureerd en gecontroleerd gegevens kunnen uitwisselen.
 • Digimelding: Een dienst van Logius gericht op het beheren van een digitale voorziening die Afnemers met een wettelijke plicht tot terugmelden aan de Basisregistratiehouder ten aanzien van (authentieke) gegevens die zij gebruiken uit de Basisregistraties en waarover zij gerede twijfel hebben over de juistheid, in staat stelt dit te doen.
 • Koppelvlakstandaarden van Digikoppeling: een gestructureerde set van logistieke afspraken ten aanzien van het op gestandaardiseerde wijze uitwisselen van gegevens tussen organisaties.
 • Overheidsidentificatienummer (OIN): nummer gebaseerd op het fiscale nummer van de Afnemer/ Basisregistratiehouder dan wel indien de Afnemer/ Basisregistratiehouder niet beschikt over een fiscaal nummer, een voor Digikoppeling toegekend nummer, dat in het OIN-register is opgenomen, gekoppeld aan een Afnemer/Basisregistratiehouder en bijbehorende Webservices, ten behoeve van onderlinge identificatie door Afnemers en Basisregistratiehouders en opname in het PKIoverheid-certificaat.
 • OIN-register: openbaar register waarin de OIN’s van overheidsorganisaties zijn opgenomen.
 • Serviceniveau overeenkomst (SNO): document, ondertekend door de Afnemer/Basisregistratiehouder en door Logius, waarin de concrete (service)afspraken voor Digimelding zijn opgenomen.   

2 Aanbieden van de dienst door Logius

2.1 Deze voorwaarden houden tezamen met de Algemene Voorwaarden de voorwaarden in waaronder Logius, als beheerder van Digimelding, Digimelding aanbiedt. De Algemene Voorwaarden gelden voor Afnemers en Basisregistratiehouders.

2.2 Voor zover ten aanzien van het beschikbaar stellen van Digimelding afspraken met betrekking tot onderhoud en/of dienstenniveaus worden gemaakt, zijn deze nader vastgelegd in de bij deze voorwaarden behorende Serviceniveau overeenkomst.

2.3 Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om Digimelding beschikbaar te houden voor de Afnemers en Basisregistratiehouders.

2.4 Logius is verantwoordelijk voor de werking en beveiliging van de berichtuitwisseling vanaf het moment van ontvangst in Digimelding, voor het proces binnen Digimelding en de aflevering van berichten bij de Basisregistratiehouder.

2.5 Basisregistratiehouder is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van zijn systeem zodat Logius de melding kan afleveren.

3 Gebruik van Digimelding

3.1Toegang tot Digimelding kan worden verkregen via:

 • het portaal, of
 • de webservice (in combinatie met internet of Diginetwerk)

3.2 Voor het gebruik van Digimelding brengt Logius de Afnemer/Basisregistratiehouder geen kosten in rekening.

4 Aansluiting op Digimelding

Door Basisregistratiehouders

4.1 Basisregistratiehouders kunnen door middel van webservices (in combinatie met  internet of Diginetwerk) gebruik maken van Digimelding.

4.2 Om aan te kunnen sluiten en gebruik te kunnen maken van Digimelding dient de Basisregistratiehouder:

 1. met zijn OIN en beschikbare services opgenomen te zijn in het OIN-register van Digikoppeling
 2. te beschikken over een geldig PKIoverheid-certificaat met daarin zijn OIN opgenomen
 3. te conformeren aan Voorwaarden Digikoppeling en de koppelvlakstandaarden Digikoppeling en deze voorwaarden te accepteren

4.3 Indien de Basisregistratiehouder bij aanmelding nog niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 4.2, draagt de Basisregistratiehouder daarvoor eerst zelf zorg alvorens het aansluitproces op Digimelding te (kunnen) vervolgen.

Door Afnemers

4.4 Afnemers kunnen via het portaal dan wel via de webservice (in combinatie met  internet of Diginetwerk) gebruik maken van Digimelding.

4.5 Om aan te kunnen sluiten en gebruik te kunnen maken van Digimelding dient de Afnemer in ieder geval:

 1. zich hebben aangemeld bij de dienst Digimelding
 2. aan te sluiten op Digikoppeling, conform de voorwaarden Digikoppeling en de koppelvlakstandaarden Digikoppeling en deze voorwaarden te accepteren

4.6 Afhankelijk van de keuze voor het portaal of de webservice geldt het volgende:

 1. Gebruik van het portaal: Afnemer dient te beschikken over een eHerkennigsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2
 2. Gebruik van de webservice: Afnemer dient te beschikken over een geldig PKIoverheid-certificaat met daarin zijn OIN opgenomen

5 Verantwoordelijkheden

Voor Basisregistratiehouders en Afnemers

Verantwoordelijkheid voor verbindingen en eigen processen

5.1 De Afnemer/Basisregistratiehouder is verantwoordelijk voor het zodanig inrichten van zijn eigen processen en techniek dat deze kunnen communiceren met de centrale verwerkingsomgeving van Digimelding.

5.2 De Afnemer/Basisregistratiehouder is verantwoordelijk voor het gebruikers-, gebruiks- en applicatiebeheer binnen zijn eigen systeem en voor de werking en beveiliging van de berichtuitwisseling in hun ontvangende en verwerkende systemen

Voor Basisregistratiehouders

Verantwoordelijkheid voor eigen beheeromgeving

5.3 Basisregistratiehouder is verantwoordelijk voor:

 1. de betrouwbare ontvangst van een terugmelding tussen de systemen van Digimelding en zijn eigen systemen
 2. de betrouwbare verzending van terugkoppeling op een terugmelding tussen zijn eigen systemen en de systemen van Digimelding
 3. de terugkoppeling op een terugmelding die via Digimelding met een afnemer wordt uitgewisseld
 4. de vaststelling of en in welke gevallen een Afnemer gerechtigd is om op zijn Basisregistratie terug te melden, alsmede de aanlevering van deze vaststelling bij Digimelding

Voor Afnemers

Verantwoordelijkheid voor eigen beheeromgeving

5.4 Afnemer is verantwoordelijk voor de werking en beveiliging van de berichtuitwisseling tussen hun eigen systemen en Digimelding, tot het moment van ontvangst van het bericht door Digimelding.

5.5 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van een terugmelding die via Digimelding met Basisregistratiehouder wordt uitgewisseld.

Verantwoordelijkheid voor de toegang tot de gegevens

5.6 De Afnemer is verantwoordelijk voor het regelen van autorisaties voor toegang voor personen binnen haar organisatie en voor het verhinderen van toegang tot Digimelding via de systemen van de Afnemer voor onbevoegden.

5.7 De Afnemer is er verantwoordelijk voor dat haar organisatie door de betreffende Basisregistratiehouder geautoriseerd is tot terugmelding via Digimelding.

6 Beveiliging

6.1 De Afnemer/Basisregistratiehouder is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen (decentrale) fysieke IT-infrastructuur.

6.2 Indien de Afnemer/Basisregistratiehouder gebruik maakt van Digimelding via webservice in combinatie met internet, is de Afnemer/Basisregistratiehouder verantwoordelijk voor de connectiviteit en de uitwisseling van gegevens tot aan het moment van ontvangst van het bericht door de Digimelding voorziening.

De artikelen 7 en 8 zijn van toepassing op Basisregistratiehouders.

7 Privacy

7.1 De Basisregistratiehouder is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor de persoonsgegevens zoals die zich (kunnen) bevinden in de meldingen van de Afnemer.

7.2 Logius verwerkt de gegevens in de Digimelding ten behoeve van de Basisregistratiehouder en is in die hoedanigheid aan te merken bewerker van persoonsgegevens in de zin van de AVG.

7.3 Basisregistratiehouder sluit met Logius een Verwerkersovereenkomst.

7.4 Persoonsgegevens zullen binnen Digimelding worden verwerkt ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke plicht van Afnemers om gegevens die zij gebruiken uit de Basisregistratie(s) en waarover zijn gerede twijfel hebben over de juistheid aan de Basisregistratie(s) terug te melden.

7.5 Logius en de Basisregistratiehouder zorgen binnen de Digimeldingketen voor beveiliging van persoonsgegevens en informatie tegen verlies, onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik en onrechtmatige verwerking, door passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen overeenkomstig de voorschriften in de vigerende wetgeving.

8 Aansprakelijkheid

Basisregistratiehouder vrijwaart Logius voor vorderingen ten gevolge van het gebruik van Digimelding, waaronder in ieder geval vorderingen van Afnemers die gebruikmaken van de services van de betreffende Basisregistratie.

9 Duur en beëindiging

In afwijking van artikel 11.2 van de Algemene Voorwaarden Logius is de Afnemer/Basisregistratiehouder gerechtigd het gebruik van Digimelding te beëindigen.

10 Koppelvlakspecificaties

Logius behoudt zich het recht voor de door haar vastgestelde koppelvlakspecificaties te wijzigen. Logius geeft de Afnemer/Basisregistratiehouder daarbij een redelijke termijn om de wijzigingen door te voeren.

11 Wijziging van de voorwaarden

11.1 Logius heeft het recht deze voorwaarden periodiek te wijzigen. Afnemer/Basisregistratiehouder wordt uiterlijk een maand voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk geïnformeerd.

11.2 In het geval Afnemer/Basisregistratiehouder een wijziging in de voorwaarden niet aanvaardt, wordt de aansluiting op Digimelding beëindigd met inachtneming van een termijn van twee maanden na wijzigingsdatum.