Main content

In deze handleiding leest en ziet u hoe u kunt terugmelden met Digimelding. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 15 september 2021

Versie: 4.2

1. Inleiding

Waarom terugmelden?

Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Dat kan met Digimelding.

Met Digimelding kunt u bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van basisregistraties uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bronhouders van die basisregistraties. Bronhouders onderzoeken de melding en zorgen dat het gegeven zo nodig wordt aangepast in de betreffende basisregistratie(s).

Terugmelden houdt de kwaliteit van gegevens binnen de basisregistraties hoog, waardoor de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven lager wordt. Terugmelden draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen de overheid, zorgt voor betere dienstverlening en vergroot de mogelijkheden bij fraudebestrijding.

Gerede twijfel

Er is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:

 1. er is een sterk vermoeden dat een authentiek gegeven onjuist is,
 2. dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde uit de eigen processen en klantendoelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en informatie van de geregistreerde klant),
 3. de afnemer kent de definitie van dit authentieke gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen oordelen dat het niet klopt.

Meer informatie over terugmelden en gerede twijfel vindt u op de website van www.digitaleoverheid.nl.

Digimeldingportaal

Voor het op een efficiënte en uniforme manier melden van onjuistheden in basisregistraties is de generieke oplossing Digimeldingportaal ontwikkeld. Digimelding is een webportaal dat afnemers van gegevens uit basisregistraties kunnen gebruiken om op eenvoudige wijze terug te melden.

Bij eerste aansluiting op Digimeldingportaal stemt u met de basisregistraties waar u op wilt terugmelden af of u hier inderdaad op mag terugmelden. De voorwaarden hiervoor verschillen per basisregistratie. Als u terugmeldt op een basisregistratie waarvoor u niet geautoriseerd bent zal de melding niet inhoudelijk in behandeling worden genomen, maar worden afgekeurd.

Wanneer u reeds aangesloten bent op Digimeldingportaal op het moment dat een nieuwe basisregistratie via het portaal beschikbaar komt, ziet u dat onmiddellijk in de applicatie. U kunt echter slechts succesvol meldingen doen op deze nieuwe registratie, als u hierover afspraken hebt gemaakt met de bronhouder of landelijke voorziening die de basisregistratie beheert. De basisregistratie autoriseert u vervolgens om terug te melden.

Functionaliteiten

Digimeldingportaal en webservice bieden de volgende functionaliteiten:

 • Terugmelden: melding maken van gerede twijfel omtrent de juistheid van een gegeven uit één van de basisregistraties.
 • Intrekken: een eerder gedane terugmelding intrekken.
 • Zoeken: opzoeken en inzien van uw gedane meldingen.
 • Status volgen: de status van eerder gedane meldingen inzien.
 • Webservice: binnen uw eigen applicaties gebruik maken van de Digimelding functionaliteit.

Authenticatie via eHerkenning

Om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot Digimeldingportaal maakt Digimeldingportaal gebruik van eHerkenning. De afnemer heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 2 nodig. De eigen organisatie van de gebruiker bepaalt of de gebruiker bevoegd is om gebruik te maken van Digimeldingportaal. Er is geen onderscheid gemaakt in gebruikerstypen binnen Digimeldingportaal. Eenmaal ingelogd bent u gemachtigd om alle acties namens uw organisatie uit te voeren. Bent u niet gemachtigd dan verschijnt onderstaande melding en dient u contact op te nemen met uw machtigingsbeheerder.

Figuur 1 Meldingscherm niet gemachtigd eHerkenning

Figuur 1 Meldingscherm niet gemachtigd eHerkenning

Uit veiligheidsoverwegen wordt na inactiviteit van 30 minuten de sessie gesloten. Hierna dient u opnieuw in te loggen via eHerkenning. Reeds ingevoerde gegevens van onverstuurde meldingen gaan daarmee verloren.

Figuur 2 eHerkenning sessie verlopen

Figuur 2 eHerkenning sessie verlopen

Authenticatie via SingleSignOnRijk (SSOn Rijk)

Om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot Digimeldingportaal maakt Digimeldingportaal naast eHerkenning ook gebruik van SingleSignOnRijk (SSOn Rijk). De afnemer heeft hiervoor een IDU aanvraag gedaan bij SSC-ICT. De eigen organisatie van de gebruiker bepaalt of de gebruiker bevoegd is om gebruik te maken van Digimeldingportaal en koppelt dit aan de gebruiker terug. Is de machtiging incorrect dan verschijnt een aan onderstaande gelijkende melding en dient u contact op te nemen met Logius.

Figuur 3 SSOn incorrecte machtiging Figuur 3 SSOn incorrecte machtiging

Er is geen onderscheid gemaakt in gebruikerstypen binnen Digimeldingportaal. Eenmaal ingelogd bent u gemachtigd om alle acties namens uw organisatie uit te voeren. Bent u niet gemachtigd dan verschijnt onderstaande melding en dient u contact op te nemen met uw machtigingsbeheerder.

Versies besturingssysteem en browser 

Digimeldingportaal is geschikt voor de meeste moderne browsers. Uitgangspunt is dat ondersteuning plaatsvindt voor de browserversies N-1 (N min 1). Dit houdt in dat als een leverancier versie 5 uitgeeft, versie 4 wordt ondersteund, als de leverancier versie 6 uitgeeft, versie 5 wordt ondersteund etc.

Tabel 1 Compatibiliteitstabel Digimeldingportaal
Browser (versie) Geschikt voor Digimeldingportaal?
Microsoft Edge Ja
Firefox Ja
Opera Ja
Chrome Ja
Safari Ja

Bij oudere besturingssystemen en browsers kunnen sommige pagina’s minder goed worden weergegeven.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staat hoe u via eHerkenning kunt inloggen op Digimeldingportaal. In de hoofdstukken daarna staat hoe u gerede twijfel meldt via Digimeldingportaal (hoofdstuk 3) en een terugmelding inziet en intrekt (hoofdstuk 4). Deze handleiding gaat in principe over de gemeenschappelijke manier van terugmelden op alle aangesloten basisregistraties. Naarmate dit er meer worden, ontstaan er steeds meer zaken die per basisregistratie anders geregeld zijn. Vanaf hoofdstuk 6 volgt daarom per aangesloten basisregistratie een hoofdstuk waarin de unieke aspecten van de applicatie van deze basisregistratie zijn beschreven.

Voorbeeldschermen in deze gebruikershandleiding zijn vaak van één van de aangesloten basisregistraties. De corresponderende schermen van andere administraties kunnen hiervan afwijken, in tekst of de beschikbare velden. U kunt er van uit gaan dat de schermen wel dezelfde functionaliteit hebben – ze werken hetzelfde als de schermen die wel zijn afgebeeld. Waar dat niet zo is staat deze uitzondering aangegeven, bijvoorbeeld in een tabel.

Deze richtlijn geeft alleen weer hoe bepaalde meldingen gedaan, ingezien of ingetrokken kunnen worden met Digimeldingportaal. Meer informatie over het proces van terugmelden, zoals wanneer u moet terugmelden of wat de definitie is van bepaalde basisgegevens, is op te vragen bij de betreffende basisregistratie en/of uw eigen organisatie. In de hoofdstukken per basisregistratie komt ook een verwijzing naar de meer procesmatige handleidingen over het hoe en waarom van melden op specifieke basisregistraties.

2. Inloggen

Om een terugmelding te doen, gaat u naar portaal.digimelding.nl 

Het volgende scherm verschijnt:

Figuur 4 Startscherm eHerkenning en SSOn

Figuur 4 Startscherm eHerkenning en SSOn

Indien uw organisatie SSOn heeft geactiveerd voor uw werkplek, klikt u op het logo van SSOn rijk.

Het volgende scherm toont een lijst met één of meerdere overheidsorganisaties waarvoor SSOn rijk is geïmplementeerd, kies uw organisatie.

Figuur 5 Keuze organisatie

Figuur 5 Keuze organisatie

Klik op het logo van eHerkenning.

Het volgende scherm toont een lijst met alle aanbieders van een eHerkenningsmiddel.

Figuur 6 Keuze eHerkenningsaanbieder

Figuur 6 Keuze eHerkenningsaanbieder

U heeft minimaal eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Selecteer uw aanbieder en klik daarna op ‘Ga verder’. U komt in het inlogscherm van uw aanbieder.

Als voorbeeld geven we hieronder het scherm weer dat u krijgt als u een eHerkenningsmiddel van Digidentity hebt. De inlog van andere aanbieders kan hier van afwijken.

Figuur 7 eHerkenning Digidentity voorbeeldscherm

Figuur 7 eHerkenning Digidentity voorbeeldscherm

Inlogschermen zijn ook afhankelijk van het type eHerkenningsmiddel dat u hebt en de machtiging(en) die u van uw organisatie hebt gekregen.

Voor Digimeldingportaal kiest u normaal gesproken voor inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, beveiligingsniveau 2. Vul hier de inloggegevens in die u heeft ontvangen van uw eHerkenningsaanbieder.  Deze inloggegevens zorgen dat Digimeldingportaal u herkent als gebruiker, weet namens welke organisatie u terugmeldt en dat u namens die organisatie bevoegd bent om terug te melden.

Als u inlogt met een eHerkenningsmiddel van een hoger niveau kan het zijn dat u nog andere acties uit moet voeren, zoals het invoeren van een code die u per SMS ontvangt. 

Als er een storing is binnen het netwerk van eHerkenning kunt u niet inloggen op Digimeldingportaal. Als een dergelijke storing optreedt tijdens uw sessie wordt deze onderbroken. U krijgt in dat geval een foutmelding te zien, die u kunt melden aan uw eHerkenningleverancier. De foutmelding geeft aan dat er een storing is opgetreden en geeft u een aantal gegevens om door te geven aan de leverancier, zoals een uniek nummer en het precieze tijdstip waarop de storing optrad. Na het inloggen komt u in het startscherm van Digimeldingportaal. Via de tabbladen in de menubalk kunt u nu een terugmelding doen (tab Terugmelden) of een eerder gedane melding inzien of intrekken (tab Inzien terugmeldingen).

Figuur 8 Startscherm Digimeldingportaal

Figuur 8 Startscherm Digimeldingportaal

3. Gerede twijfel terugmelden

Terugmelden

 • Klik in de menubalk op “Terugmelden” om uw twijfel over gegevens in een basisregistratie terug te melden. Terugmelden kan alleen op authentieke gegevens uit de basisregistratie.

Meer informatie over authentieke gegevens is te vinden op de website van Digitale overheid www.digitaleoverheid.nl. Op deze site bevindt zich een overzichtsplaat de Stelselplaat. Deze toont de diverse verbindingen tussen afzonderlijke basisregistraties.

 • Klik op de betreffende basisregistratie (Handelsregister, Basisregistratie Personen of Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Terugmelden doet u in vijf stappen. Deze vijf stappen ziet u terug in het ‘lint’ bovenaan de pagina, onder de menubalk. Zie schermafbeelding 5 in stap 1. Dit lint blijft gedurende het opvoeren van de terugmelding zichtbaar, zodat u ziet bij welke stap u bent.

Figuur 9 Vijf stappen

Figuur 9 Vijf stappen

Stap 1 – Kies basisregistratie

 • Selecteer de basisregistratie waarin zich de gegevens bevinden waar u op wilt terugmelden. Selecteer één van de mogelijkheden in het keuzevak ‘Basisregistratie’. 

Let op: Alle basisregistraties die aangesloten zijn op Digimeldingportaal staan als mogelijkheden vermeld, maar meldingen op registraties waarmee uw organisatie geen afspraken heeft gemaakt over terugmelding zullen niet inhoudelijk in behandeling genomen worden.

 • Kies een basisregistratie in het dropdown menu rechtsboven in het scherm, bijvoorbeeld de BRP (Basisregistratie Personen).

Figuur 10 Keuze registratie

Figuur 10 Keuze registratie

Stap 2 – Kies soort object

 • Klik op de tab Terugmelden.

Figuur 11 Terugmelden tabblad – Kies soort object

Figuur 11 Terugmelden tabblad – Kies soort object

 • Vul objectidentificatie in

Nadat u een basisregistratie heeft gekozen, dient u de ‘Objectidentificatie' in te voeren. Door middel van een uniek identificatienummer vertelt u Digimeldingportaal, op welke persoon of welk bedrijf u wilt terugmelden. Het unieke identificatienummer hangt af van de basisregistratie waarop u de terugmelding doet. Tabel 2 beschrijft welke objectidentificatie mogelijk is in de verschillende basisregistraties.

Tabel 2 Mogelijkheden voor objectidentificatie per basisregistratie
Basisregistratie Mogelijkheden objectidentificatie Aantal tekens Uitleg
Handelsregister (HR) KvK nr. 8 Kamer van Koophandel (KVK) nummer
Basisregistratie Personen (BRP) BSN 9 Burger Service Nummer
Basisregistratie Personen (BRP) A-nummer  10 Administratienummer
Basisregistratie Personen (BRP) Adres  50 Adres van de betreffende persoon
Adressen en gebouwen (BAG) BAG-identificatie 4/16 BAG Object-ID. Een uniek nummer waarmee een BAG object geïdentificeerd wordt. Lengte 4 of 16
Adressen en gebouwen (BAG) Locatie 21 Locatie, een coördinatenpaar in het volgende formaat: 123456,789 987654,321
Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) Locatie 21 Locatie, een coördinatenpaar in het volgende formaat: 123456,789 987654,321
Basisregistratie topografie(BRT) Locatie 21 Locatie, een coördinatenpaar in het volgende formaat: 123456,789 987654,321
Waterketenkaart (WKK) WKK-identificatie 38 GkG Object-ID. Een uniek nummer waarmee een WKK object geïdentificeerd wordt.

In het formaat: {1A2B3C4D-5E6F-0a1b-2c3d-4e5f6a7b8c9d}
Waterketenkaart (WKK) Locatie 21 Locatie, een coördinatenpaar in het het formaat: 14;155.000,000;463.000,000

Voor basisregistraties die meerdere mogelijkheden voor objectidentificatie kennen, kunt u in dit scherm kiezen tussen deze mogelijkheden middels een keuzemenu. Bij basisregistraties die maar één objectidentificatie kennen ontbreekt het veld “Soort objectidentificatie” op dit scherm.

Stap 3 – Vul de waarden in 

Onder één objectidentificatie vallen nog meerdere gegevens. Nadat u de objectidentificatie hebt (gekozen en) ingevuld kunt u daarom aangeven welk zogenaamd Basisregistratie-object u wilt aanpassen. Hiervoor maakt u gebruik van een keuzemenu, dat alle mogelijkheden van de gekozen basisregistratie weergeeft.

Figuur 12 Voorbeeldscherm - Basisregistratie BRP – Soort objectidentificatie BSN-nummer

 Figuur 12 Voorbeeldscherm - Basisregistratie BRP – Soort objectidentificatie BSN-nummer

Kiest u uit de lijst voor het basisregistratie-object waar uw gerede twijfel over hebt. Als u op over meerdere Basisregistratieobjecten tegelijk gerede twijfel hebt, zult u meerdere meldingen achter elkaar moeten doen, een melding per basisregistratie-object. In zo’n geval is het voor het onderzoek wel praktisch als u in uw toelichting (stap 4) aangeeft dat de meldingen verwant zijn en hoeveel meldingen u hierover heeft gedaan. 

Als u alle velden heeft ingevuld, klikt u op Volgende voor de volgende stap.

In tabel 3 staan per basisregistraties de basisregistratie-objecten waarop kan worden teruggemeld opgesomd, plus eventuele uitzonderingen.

Tabel 3 Basisregistratie-objecten per basisregistratie
Basisregistratie Basisregistratie-objecten
BRP
 • Persoon
 • Ouder 1
 • Ouder 2
 • Nationaliteit
 • Huwelijk/geregistreerd partnerschap
 • Overlijden
 • Inschrijving
 • Verblijfplaats
 • Kind
 • Verblijfstitel
 • Gezagsverhouding
 • Reisdocument
 • Kiesrecht
HR
 • Onderneming
 • Vestiging van een onderneming of rechtspersoon
 • Rechtspersoon zonder onderneming
 • Functievervulling door rechtspersoon
 • Functievervulling Maatschap
 • Functievervulling VOF
BAG
 • Ligplaats
 • Nummeraanduiding
 • Openbare ruimte
 • Pand
 • Standplaats
 • Verblijfsobject
 • Woonplaats
 • Kies voor Basisregistratie. En vul de ‘Kies soort object’ pagina in, selecteer ‘Soort objectidentificatie’, vul de overige benodigde velden in inclusief het ‘Basisregistratie-object’ en klik op Volgende

Figuur 13 Voorbeeldscherm - Basisregistratie BRP – Soort objectidentificatie BSN-nummer

Figuur 13 Voorbeeldscherm - Basisregistratie BRP – Soort objectidentificatie BSN-nummer

Figuur 14 Waarde basisregistratie en zelf waargenomen waarde

Figuur 14 Waarde basisregistratie en zelf waargenomen waarde

Afhankelijk van de gekozen basisregistratie, moet eerst informatie worden gegeven over de melding zelf. Dit wordt bij het (optionele) blok algemene gegevens ingevuld. Onder inhoudelijke gegevens kunt u aangeven aan welke inhoudelijke waarden u twijfelt. De algemene gegevens zijn verplicht indien deze gebruikt worden in het proces. 

De waarden van de waarneming worden in de gegevensvelden ingevuld. In de onderstaande schermafbeelding staan als voorbeeld de gegevensvelden uit de BRP. In dit voorbeeld bestaat er gerede twijfel over Attribuutnaam ‘Voornamen Persoon’ en daarnaast over ‘Geboortedatum Persoon’. De zoals deze in de basisregistratie staat, staan aan de linkerzijde in de kolom ‘Waarde basisregistratie’ en de ‘Zelf waargenomen waarde’ is de waarde zoals u deze zelf heeft waargenomen.

Figuur 15 Terugmelden tabblad – Vul de waarden in – Inhoudelijke gegevens

Figuur 15 Terugmelden tabblad – Vul de waarden in – Inhoudelijke gegevens

U hoeft meestal alleen de velden in te vullen waar u gerede twijfel over

heeft. In een enkel geval is het invullen van een veld verplicht, dat staat dan aangegeven met een *. Het verplichte veld is in zo’n geval noodzakelijk om de melding correct te kunnen verwerken. Velden die niet verplicht zijn en waar u geen twijfel over heeft laat u leeg.

Alleen de ingevulde velden worden verstuurd naar de desbetreffende basisregistratie. Indien u meer context wilt meegeven dan kan dit door 2x dezelfde waarde in te voeren bij ‘Waarde basisregistratie’ als bij ‘Zelf waargenomen waarde’. Bijvoorbeeld als alleen het huisnummer niet goed is kunt u zowel het huisnummer als de straatnaam als de woonplaats meegeven waarbij alleen het huisnummer een gewijzigde waarde kent. De ontvanger heeft dan direct het gehele adres tot zijn beschikking. 

U vult steeds zowel de waarde in die nu in de basisregistratie staat als de waarde die u zelf waargenomen heeft. 

Als u een veld wilt vullen dat nu leeg is laat u het veld in de kolom ‘waarde basisregistratie’ leeg en plaatst uw waarneming in de kolom er naast. Als u wilt dat een veld leeg wordt waar nu tekst staat, dan laat u juist het veld in de kolom ‘zelf waargenomen waarde’ leeg en vult wel de waarde van de basisregistratie in. 

In het geval dat u een ontbrekende relatie tussen twee gegevens wilt aangeven hoeft u doorgaans maar een paar velden in te vullen. U verwijst namelijk naar een reeds bestaand object in de basisregistratie, door de objectidentificatie in te voeren. 

Als u bijvoorbeeld in de BRP wilt aangeven dat een kind niet aangegeven staat bij de ouder, dan volstaat het om het BSN in te vullen van dit kind. De naam van het kind, geboortedatum et cetera kunt u leeg laten. De basisregistratie kan deze immers zelf vinden. Dit werkt ook zo bij andere relaties, basisregistraties en objectidentificaties. 

Als u de objectidentificatie niet weet van de relatie die u wilt toevoegen kunt u in plaats daarvan alsnog de gegevensvelden invullen die wel bij u bekend zijn. 

De invulvelden zijn afgesteld op de inhoud die er bij hoort, zoals u ook kunt zien in de kolom ‘Formaat’: 

 • Er is een maximum aan het aantal karakters per veld, aangegeven met het getal tussen haakjes.
 • Specifieke velden kunnen alleen getallen (numeriek), letters (tekst) of getallen en letters (alphanumeriek) bevatten
 • Datumvelden gebruiken de indeling JJJJ-MM-DD (2014-01-05 is 5 januari 2014).
 • Waar dat logisch is kunt u de waarde selecteren uit een lijst, zoals bij de geslachtsaanduiding van een natuurlijk persoon. 

De applicatie verkleint de kans op invoerfouten, doordat het checkt of uw invoer voldoet aan deze eisen. Deze check vindt plaats op het moment dat u op ‘volgende’ klikt. Als er fouten in de invoer zijn geslopen krijgt u in rode letters een foutmelding boven aan het invulscherm. Ook staan de velden waar het om gaat in rood gemarkeerd, zoals te zien is in de onderstaande schermafbeelding. U kunt deze velden onmiddellijk aanpassen en opnieuw op ‘volgende’ klikken.

Figuur 16 Foutmelding ingevulde attribuutwaarden

Figuur 16 Foutmelding ingevulde attribuutwaarden

Als u de gegevens juist hebt ingevuld en op ‘volgende’ heeft geklikt komt u bij Stap 4, ‘Geef aanvullende informatie’. 

Stap 4 – Geef aanvullende informatie

In deze stap kunt u aanvullende informatie meegeven zoals contactgegevens, bijlagen en een toelichting.

Toelichting toevoegen 

Beschrijf in het invoerveld waarom u gerede twijfel heeft. Een aantal van de meest voorkomende redenen om gerede twijfel te hebben zijn voor het gemak in een keuzelijst samengevoegd (zie onderstaande schermafbeelding uit de BRP) Of deze lijst beschikbaar is, is afhankelijk van de gekozen basisadministratie. Staat uw reden er niet bij, of wilt u meer toelichting geven, laat de lijst dan staan op “(kies uit onderstaande lijst of vul zelf een toelichting in).” Hoe beter u uw terugmelding kunt onderbouwen, hoe beter de bronhouder uw terugmelding kan onderzoeken.

Figuur 17 Voorbeeld van toelichting bij een melding

Figuur 17 Voorbeeld van toelichting bij een melding

Meldingskenmerk toevoegen 

Als u binnen uw eigen organisatie een eigen nummeringsysteem hebt voor meldingen, kunt u een eigen meldingskenmerk invullen. Als u geen eigen meldingskenmerk ingeeft, wordt automatisch een kenmerk aangemaakt als u de terugmelding verstuurt. Voor de basisregistratie personen geldt een extra beperking in het aantal tekens dat uw zelfgegeven meldingskenmerk kan bevatten (zie tabel 4).

 

Tabel 4 Beperking meldingskenmerk per basisregistratie
Basisregistratie Beperking meldingskenmerk
BRP 12 tekens
HR 40 tekens
BAG 40 tekens
BGT 40 tekens
BRT 40 tekens
WKK 40 tekens

Bronhouder toevoegen 

Voor basisregistratie BRP is het verplicht om een Bronhouder toe te voegen.

Figuur 18 Bronhouder – Selecteer uit het Downdown menu een bronhouder om toe te voegen

Figuur 18 Bronhouder – Selecteer uit het Downdown menu een bronhouder om toe te voegen

Contactgegevens toevoegen

Voor de behandelaar van de terugmelding (bronhouder) is het handig om te weten met wie hij contact kan opnemen bij vragen over de terugmelding. Vul daarom altijd uw contactgegevens in. U ontvangt overigens geen ontvangstbevestiging van uw terugmelding per e-mail. 

Bijlage toevoegen

In sommige basisregistratie kunt u uw gerede twijfel onderbouwen met een bijlage, zoals een oprichtingsakte. In tabel 5 staat per registratie aangegeven of bijlagen zijn toegestaan. U kunt dit ook zien op het scherm, de optie is alleen weergegeven als bijlagen zijn toegestaan.

 

Tabel 5 Bijlagen toegestaan per basisregistratie
Basisregistratie Bijlage toegestaan?
BRP Ja
HR Ja
BAG Ja
BGT Ja
BRT Ja
WKK Nee

Figuur 19 Bijlage – Choose File om een bestand toe te voegen

Figuur 19 Bijlage – Choose File om een bestand toe te voegen

Onder de kop ‘Bijlagen’ kunt u één of meer bestanden bijvoegen, tot een maximum aantal van 5 bijlagen. Klik hiervoor op ‘Choose File’ en kies het bestand op uw pc of netwerk. De totale grootte van de bijlagen bij een melding mag maximaal 20 MB zijn. 

 • Klik op `Volgende' om naar de laatste stap te gaan.

Stap 5 – Verstuur de melding 

Voordat u de terugmelding verstuurt, ziet u alle gegevens van uw terugmelding nog eens op een rij (in het onderstaande voorbeeld van een melding op het BRP).

Figuur 20 Controlescherm – Verstuur de melding

Figuur 20 Controlescherm – Verstuur de melding

 • Controleer deze gegevens goed. Klopt er iets niet, klik dan op `Vorige', onderin het scherm, om een stap terug te gaan (en zo nodig meerdere keren voor meerdere stappen terug) en pas de gegevens aan. 

Let op: van gegevens die via een keuzelijst geselecteerd zijn in het vorige scherm ziet u de code op het scherm terug en niet de naam die geselecteerd is in de keuzelijst. 

 • Klik tot slot op `Versturen.' Digimeldingportaal  stuurt uw terugmelding naar de betreffende basisregistratie. Na deze stap volgt de bevestiging dat de Terugmelding succesvol is verstuurd. 

U ontvangt geen ontvangstbevestiging van uw terugmelding per e-mail.

Figuur 21 Bevestigingsscherm – Terugmelding is succesvol verstuurd

Figuur 21  Bevestigingsscherm – Terugmelding is succesvol verstuurd

Foutmelding

Wanneer uw terugmelding niet succesvol is verstuurd, krijgt u daarvan een foutmelding op het scherm. Het is aangeraden op een later tijdstip nogmaals te proberen de terugmelding in te dienen.

Wanneer het probleem zich voor blijft doen, neem dan contact op met Logius.

Figuur 22 Foutmelding

Figuur 22  Foutmelding

4. Inzien terugmeldingen 

Op het tabblad “Inzien terugmeldingen” kunt u meldingen zoeken, inzien en desgewenst intrekken. Klik op tab “Inzien Terugmeldingen.”

Figuur 23 Inzien terugmeldingen

Figuur 23 Inzien terugmeldingen

Het lint bovenaan de pagina geeft de stappen aan die men doorloopt: 

“Zoek terugmelding”, “Controleer terugmelding” en “Geef toelichting en trek in”. Dit zijn de stappen die u doorloopt bij het intrekken van een melding, maar u kunt ook zoeken en inzien zonder daadwerkelijk een melding in te trekken.

Terugmelding zoeken 

De eerste stap is altijd om uw terugmelding(en) te zoeken.

Figuur 24 Terugmeldingen zoeken (voorbeeld BAG)

Figuur 24 Terugmeldingen zoeken (voorbeeld BAG)

U kunt zoeken op één of meer van de volgende criteria:

 • BRP - BSN – nummer, A-nummer of adres
 • Hr – Kvk nummer 
 • BAG – id of locatie 
 • BGT – locatie
 • BRT – locatie
 • WKK – locatie of GkG id
 • Meldingskenmerk, het Digimelding-kenmerk
 • Status van de melding
 • Periode (Vanaf datum en tot en met een bepaalde datum) 

Alleen op criteria die zijn ingevuld, wordt gezocht. Zoekt u op meldingskenmerk, type dan het gehele kenmerk in – de zoekmachine zoekt niet op delen van het woord of met tekens als “?” of “*” als wildcards.

Overzicht terugmeldingen 

U krijgt nu een overzicht van alle terugmeldingen die voldoen aan de door u gestelde criteria. U kunt deze terugmeldingen sorteren door op de betreffende kolomtitel te klikken. 

Het overzicht geeft meldingen van alle basisregistraties weer. Elke basisregistratie bepaalt zelf hoeveel meldingen worden weergegeven in dit overzicht en hoe lang reeds afgesloten meldingen zichtbaar blijven. Het aantal meldingen, dat u in dit overzicht kunt zien en de periode waarin reeds afgehandelde meldingen in het overzicht blijven staan verschilt per basisregistratie. Een beschrijving hiervan is terug te vinden in de hoofdstukken over de specifieke basisregistraties, dus als u een melding niet direct terug kunt vinden is het raadzaam deze door te lezen. 

De status van de melding geeft aan waar in het verwerkingsproces de melding zich bevindt. De mogelijke statussen verschillen per basisregistratie, zie paragraaf 5 Mogelijke Statussen voor een overzicht.

Figuur 25 Terugmeldingen zoeken (voorbeeld HR)

Figuur 25 Terugmeldingen zoeken (voorbeeld HR)

Om de details van een melding op te vragen klikt u op de desbetreffende regel. U komt dan in het scherm met detailinformatie over deze terugmelding. 

In het detailscherm ziet u onder andere:

 • de gegevens van de terugmelder
 • statusgeschiedenis
 • de rubriek en de attributen waarop is teruggemeld
 • de zelf opgegeven actuele waarde uit de basisregistratie 
 • de zelf waargenomen waarde

In dit scherm is ook het statusverloop van de terugmelding te volgen: onder het kopje ‘Status’ zijn alle statussen gesorteerd op datum en tijdstip, waarbij meldingen met de nieuwste status bovenaan staan.

In de volgende schermafdruk is een voorbeeld te zien van een detailscherm van een melding op het HR.

Figuur 26 Detailscherm melding

Figuur 26 Detailscherm melding

Details van terugmelding; intrekken 

Heeft u melding gemaakt van gerede twijfel over gegevens in een basisregistratie, maar is die twijfel inmiddels weggenomen, of heeft u een fout gemaakt in de melding? Dan kunt u uw terugmelding intrekken. De terugmelding wijzigen is niet mogelijk, terugtrekken en opnieuw indienen wel. 

Klik op “Zoek terugmeldingen” en zoek zoals in 4.1 beschreven de betreffende melding op. Als u op de regel van de melding hebt geklikt en het scherm met de details van de geselecteerde melding voor u hebt, kunt u kiezen om de melding in te trekken. Klik hiervoor op ‘Intrekken,’ de groene knop onderaan. 

U komt vervolgens op het scherm Intrekken. Hier kunt u een toelichting invoeren waarom u de melding intrekt. U kunt de tekst zelf invoeren, of kiezen uit de keuzelijst van vaak voorkomende redenen om meldingen in te trekken. Klik daarna op ‘Versturen’ om de intrekking te versturen.

Figuur 27 Intrekken van melding met bijbehorende Toelichting

Figuur 27 Intrekken van melding met bijbehorende Toelichting

Vervolgens toont het scherm dat de intrekking verstuurd is naar de betreffende basisregistratie.

Figuur 28 Intrekking succesvol verstuurd

Figuur 28 Intrekking succesvol verstuurd

5. Mogelijke Statussen

In tabel 6 vindt u alle mogelijke statussen per basisregistratie, met een korte toelichting. Voor de precieze betekenis van de diverse statussen verwijzen wij u naar de betreffende basisregistraties.

Tabel 6 Mogelijke statussen per basisregistratie
Basis-registratie Mogelijke statussen Toelichting
HR Nieuw Terugmelding Nieuw Object is gemeld
HR Correctie Terugmelding Correctie is gemeld
HR Wijziging Terugmelding Wijziging is gemeld
HR In behandeling Melding is in behandeling
HR Niet ontvankelijk** Melding is niet ontvankelijk verklaard
HR Ingetrokken** Melding is ingetrokken door de melder
HR Afgehandeld** Melding is afgehandeld
BRP Gemeld Melding is gemeld
BRP In behandeling Melding is in behandeling
BRP Ingetrokken** Melding is ingetrokken door melder
BRP Onvoldoende informatie De bijhouder ontvangt een terugmelding die onvoldoende informatie bevat en niet in behandeling kan worden genomen. De melding wordt afgesloten, met een toelichting voor de afnemer.
BRP Verkeerde bronhouder Melding is bij verkeerde bronhouder terecht gekomen. De bijhouder kan de informatie naar de juist bijhouder sturen.
BRP Afgehandeld** Melding is afgehandeld
BAG In behandeling Melding is in behandeling
BAG Gerede twijfel Gerede twijfel over een object, melding vraagt om correctie
BAG Ontbrekend object Object ontbreekt, melding vraagt om toevoeging
BAG Verkeerde bronhouder Melding is bij verkeerde bronhouder terecht gekomen.
BAG Niet ontvankelijk* Melding is niet ontvankelijk verklaard
BAG Ingetrokken** Melding is ingetrokken door de melder
BAG Afgehandeld** Melding is afgehandeld
BGT In behandeling Melding is in behandeling
BGT Gerede twijfel Gerede twijfel over een object, melding vraagt om correctie
BGT Ontbrekend object Object ontbreekt, melding vraagt om toevoeging
BGT Verkeerde bronhouder Melding is bij verkeerde bronhouder terecht gekomen.
BGT Niet ontvankelijk* Melding is niet ontvankelijk verklaard
BGT Ingetrokken** Melding is ingetrokken door de melder
BGT Afgehandeld** Melding is afgehandeld
BRT In behandeling Melding is in behandeling
BRT Gerede twijfel Gerede twijfel over een object, melding vraagt om correctie
BRT Ontbrekend object Object ontbreekt, melding vraagt om toevoeging
BRT Verkeerde bronhouder Melding is bij verkeerde bronhouder terecht gekomen.
BRT Niet ontvankelijk* Melding is niet ontvankelijk verklaard
BRT Ingetrokken** Melding is ingetrokken door de melder
BRT Afgehandeld** Melding is afgehandeld
WKK In behandeling Melding is in behandeling
WKK Gerede twijfel Gerede twijfel over een object, melding vraagt om correctie
WKK Ontbrekend object Object ontbreekt, melding vraagt om toevoeging
WKK Verkeerde bronhouder Melding is bij verkeerde bronhouder terecht gekomen.
WKK Niet ontvankelijk* Melding is niet ontvankelijk verklaard
WKK Ingetrokken** Melding is ingetrokken door de melder
WKK Afgehandeld** Melding is afgehandeld

De mogelijke statussen die met 1 * of 2 ** zijn weergegeven in deze tabel betekenen dat het proces van terugmelden is geëindigd: de melding is niet goed ontvangen, afgewezen of al verwerkt. In alle andere gevallen wordt de melding nog verder onderzocht of verwerkt.

6. Sluiten 

U kunt Digimeldingportaal afsluiten door op het kruisje rechtsboven te klikken. Uw sessie is dan beëindigd. 

U kunt eHerkenning afsluiten via de menuoptie Uitloggen, rechtsboven in het menu. U komt hierna weer terug op de aanmeld-/inlogpagina van Digimeldingportaal.

Figuur 29 Uitloggen – Rechts bovenaan in menubalk

 Figuur 29 Uitloggen – Rechts bovenaan in menubalk

Dit kan van belang zijn als u bijvoorbeeld binnen een  samenwerkingsverband terugmeldingen doet voor meerdere gemeenten. U dient dan wel in het machtigingenregister van eHerkenning te zijn aangemeld door de gemeenten namens wie u terugmeldt.

7. Uniek voor het HR

Er is een aantal zaken dat per basisregistratie verschilt, of zelfs uniek zijn voor een enkele basisregistratie. In dit hoofdstuk staan deze zaken beschreven voor het HR. 

Autorisatie voor terugmelden op het Handelsregister

Alle overheidsorganisaties die zijn aangesloten op Digimeldingportaal kunnen ook eenvoudig terugmelden op het Handelsregister. Hiervoor vult u het formulier in op de website van de Kamer van Koophandel.

Terugmelden stap 2 – kies soort object 

Het HR maakt onderscheid tussen drie typen terugmelding:

 • Nieuw object
 • Kleine correctie
 • Wijziging

U zult dus naast het opgeven van een objectidentificatie en basisregistratie-object ook moeten selecteren van welke aard uw terugmelding is.

Figuur 30 Voorbeeldscherm Basisregistratie HR – Drie typen terugmelding

Figuur 30 Voorbeeldscherm Basisregistratie HR – Drie typen terugmelding

Wijziging wordt gebruikt voor het terugmelden van een geconstateerde feitelijke afwijking op authentieke gegevensset (denk aan verhuizing of nieuwe vestiging en dergelijke). 

Correctie wordt gebruikt om een aanpassing van de authentieke gegevensset te doen zonder dat er sprake is van wijziging van de feitelijke situatie (denk aan schrijffouten en dergelijke). 

Toevoeging (nieuw object) wordt gebruikt om ontbrekende gegevens toe te voegen. Denk hierbij aan nieuwe vestigingen, handelsnamen. Het ontbreken van een onderneming of rechtspersoon valt hier niet onder. 

Zoekresultaten 

Het overzicht van meldingen die uw organisatie heeft gedaan op gegevens in het HR zal regelmatig worden opgeschoond. Meldingen die meer dan een half jaar geleden zijn afgehandeld zullen niet meer in de lijsten verschijnen die u krijgt na zoeken. Dit geldt nadrukkelijk alleen voor meldingen waarvan het onderzoek is afgerond of waarop geen onderzoek zal plaatsvinden. Alle meldingen die in behandeling zijn zullen in de overzichten blijven staan. 

8. Uniek voor de BRP

Er is een aantal zaken dat per basisregistratie verschilt, of zelfs uniek zijn voor een enkele basisregistratie. In deze paragraaf staan deze zaken beschreven voor de BRP. 

Autorisatie voor terugmelden op de basisregistratie personen 

Alle overheidsorganisaties die zijn aangesloten op Digimeldingportaal kunnen ook eenvoudig terugmelden op de BRP. Indien u beschikt over gegevens vanuit de BRP dan kunt u bij een twijfel over de juistheid van de gegevens hierover een melding doen. 

Verschillende bronhouders 

Doordat de BRP bij verschillende bronhouders is belegd (de gemeenten), moet een terugmelding doorgezet worden vanuit de Landelijke Voorziening naar de juiste bronhouder. Bij dit doorzetten wordt een aantal zaken automatisch gecontroleerd, zoals of de melder geautoriseerd is om terug te melden op de BRP en of het BSN of A-nummer dat gebruikt is inderdaad bestaat. Bronhouders krijgen alleen meldingen te zien die voldoen aan die voorwaarden. 

Eén van die voorwaarden is het verplicht meegeven van de juiste behandelend bronhouder. 

Dit is terug te zien in de statussen: de status “Gemeld” betekent dat de melding is doorgezet naar de door de melder meegegeven bronhouder en daar in behandeling is gegeven. 

Indien u een fout constateert bij een melding met de status “Gemeld” dan  kunt u de melding intrekken en een nieuwe, gewijzigde, melding indienen. De melding krijgt dan status “Ingetrokken”, hiermee komt dit terugmeldingsprocess ten einde.

Status Inzien

Met de Digimeldingportaal  functie “Status Inzien” kan bekeken worden of de terugmelding daadwerkelijk is doorgezet naar de betreffende bronhouder (Status “Gemeld”) of dat de terugmelding in behandeling is genomen (Status “In behandeling”) of dat deze de status heeft gekregen (Status “Onvoldoende Informatie”) of dat er een verkeerde bronhouder is meegegeven (Status “Verkeerde bronhouder”) en als laatste of de melding compleet is afgehandeld en het verzoek verwerkt (Status “Afgehandeld”).

Het kan zijn dat de door u geselecteerde bronhouder toch niet de juiste bijhouder is van de persoonsgegevens. De bijhouder krijgt dan de mogelijkheid om de melding alsnog door te zetten naar de juiste bronhouder, door de status “Verkeerde bronhouder” te selecteren en de melding door te zetten naar de juiste bronhouder.

Ook kan het zijn dat de bijhouder oordeelt niet genoeg informatie te hebben om het verzoek in behandeling te nemen. De bijhouder zet de status van de melding dan op “Onvoldoende Informatie” en voorziet de melder van uitleg waarom de melding afgesloten wordt en waar mogelijk welke informatie ontbreekt. De melding wordt hiermee afgesloten en het terugmeldproces komt ten einde. 

Indien de bijhouder oordeelt dat hij inderdaad de juiste eigenaar is van de gegevens én hij voldoende informatie heeft om het verzoek te verwerken, dan zet hij de status op “In Behandeling”.

Na het afronden het onderzoek / verifieren van de correctheid van de gegevens en corrigeren,  zet de bijhouder de status op “Afgehandeld” en hiermee komt het terugmeldproces ook ten einde. Hierbij krijgt de bijhouder de mogelijkheid toelichting te geven wat er met de melding gebeurd is.

Zoekresultaten

Een zoekopdracht of inzien van een melding is een bevraging op alle basisregistraties, inclusief de BRP. Bevragingen van de BRP kosten tijd, waardoor het ophalen van de resultaten enige tijd kan duren.

Het detailoverzicht van meldingen op de BRP geeft telkens alleen de meest recente status weer. Eerdere statussen worden overschreven.

9. Uniek voor BAG

Er is een aantal zaken dat per basisregistratie verschilt, of zelfs uniek is voor een enkele basisregistratie. In deze paragraaf staan deze zaken beschreven voor de BAG. 

Autorisatie voor terugmelden op de BAG

Alle overheidsorganisaties die zijn aangesloten op Digimeldingportaal  kunnen ook eenvoudig terugmelden op de BAG. Hiervoor is geen aanvullende actie nodig bij de houder van de landelijke voorziening van de BAG (Kadaster).

Verschillende bronhouders

Doordat de BAG bij verschillende bronhouders is belegd (de gemeenten), wordt een terugmelding doorgezet vanuit de Landelijke Voorziening naar de juiste bronhouder.

Bij het intrekken van meldingen is er een ‘vertraging’ – de bronhouder moet op de hoogte gesteld worden van het feit dat de melding is ingetrokken. Dit is in de status te zien als ‘intrekking doorgemeld.’

Zoekresultaten

Een zoekopdracht of inzien van een melding is een bevraging op alle basisregistraties, inclusief de BAG. Bevragingen van de BAG kosten tijd, waardoor het ophalen van de resultaten enige tijd kan duren. 

10. Uniek voor BGT

Er is een aantal zaken dat per basisregistratie verschilt, of zelfs uniek is voor een enkele basisregistratie. In deze paragraaf staan deze zaken beschreven voor de BAG.

Autorisatie voor terugmelden op de BAG

Alle overheidsorganisaties die zijn aangesloten op Digimeldingportaal  kunnen ook eenvoudig terugmelden op de BAG. Hiervoor is geen aanvullende actie nodig bij de houder van de landelijke voorziening van de BAG (Kadaster).

Verschillende bronhouders

Doordat de BAG bij verschillende bronhouders is belegd (de gemeenten), wordt een terugmelding doorgezet vanuit de Landelijke Voorziening naar de juiste bronhouder. 

Bij het intrekken van meldingen is er een ‘vertraging’ – de bronhouder moet op de hoogte gesteld worden van het feit dat de melding is ingetrokken. Dit is in de status te zien als ‘intrekking doorgemeld.’

Zoekresultaten 

Een zoekopdracht of inzien van een melding is een bevraging op alle basisregistraties, inclusief de BAG. Bevragingen van de BAG kosten tijd, waardoor het ophalen van de resultaten enige tijd kan duren.

Documentbeheer

Datum Versie Auteur Opmerkingen
28-04-2019 1.0 Logius Initiële versie
09-03-2021 2.4 Capgemini Aanpassing op doorontwikkeling
01-07-2021 4.0 Capgemini Aanpassingen op administraties
15-09-2021 4.1 Logius Aanpassingen SSOn
14-10-2021 4.2 Logius Review Rvig