Main content

De Voorwaarden preproductieomgeving Digilevering bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Afnemers respectievelijk Logius en Basisregistratiehouders bij het gebruik van de preproductieomgeving.

Deze voorwaarden zijn geaccepteerd door middel van ondertekening van het Aanvraagformulier voor Digilevering door de Afnemer / Basisregistratiehouder. Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Logius.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 23 februari 2021

1 Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze voorwaarden de volgende betekenis:

  • Aanvraagformulier Preproductieomgeving: formulier van Logius waarmee door Afnemer of Basisregistratiehouder een opdracht tot levering van Diensten wordt geplaatst.
  • Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere overheden en burgers en/of bedrijven wenselijk acht en daarbij gebruik kan en mag maken van één of meer Diensten van Logius.
  • Basisregistratie: een bij wet ingestelde systematische verzameling van gegevens over rechtspersonen, natuurlijke personen, andere entiteiten of zaken die wordt beheerd ten behoeve van het gebruik door verschillende personen en door instellingen, of onderdelen daarvan, die belast zijn met de uitoefening van publieke taken. Basisregistraties bevatten authentieke (originele en betrouwbare) en niet-authentieke gegevens.
  • Basisregistratiehouder: beheerder en/of verantwoordelijke voor een Basisregistratie.
  • Digilevering: een Dienst gericht op het leveren van gebeurtenissen en/of mutaties authentieke gegevens vanuit Basisregistraties aan Afnemers op basis van een abonnement met behulp van een centrale verwerkingsomgeving.
  • Preproductieomgeving: een Infrastructuur van Logius die qua functionaliteit vrijwel gelijk is aan de productieomgeving van Digilevering ten behoeve van het uitvoeren van testen.
  • Testen: activiteiten van Afnemers/Basisregistratiehouders en Logius in de preproductieomgeving (zoals het aanleveren en ontvangen van testberichten) ten behoeve van  het beoordelen van de connectiviteit en de functionaliteit van de voorziening.

2 Gebruik van de Diensten

2.1 Deze voorwaarden houden tezamen met de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden Digikoppeling de voorwaarden in waaronder Logius de Preproductieomgeving aanbiedt.

2.2 Logius biedt Afnemers/Basisregistratiehouders de mogelijkheid gebruik te maken van de Preproductieomgeving. Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om de Preproductieomgeving beschikbaar te maken en te houden. Logius garandeert niet dat de Preproductieomgeving zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken. Logius zal, voor zover de ondersteuning een directe relatie heeft met het Testen, zich naar beste vermogen hiervoor inspannen.

2.3 Aan het succesvol doorlopen van testen kan Afnemer geen rechten ontlenen voor de aansluiting op Digilevering. De resultaten van het Testen zijn indicatief en geven geen garantie over de werking van het Berichtenverkeer na de definitieve aansluiting op Digilevering.

2.4 De Afnemer/Basisregistratiehouder maakt voor het Testen gebruik van reguliere certificaten. Deze certificaten kunnen ook gebruikt worden in de productie-omgeving van Digilevering.

2.5 Afnemer/Basisregistratiehouder dient zich te onthouden van (technische) handelingen die de kwaliteit van de Preproductieomgeving negatief zouden kunnen beïnvloeden. Het is Afnemer/Basisregistratiehouder uitdrukkelijk niet toegestaan om de Preproductieomgeving te gebruiken voor het testen van de performance van Digilevering zonder hierover Logius gekend te hebben.

3 Duur en beëindiging

3.1 Deze Voorwaarden treden in werking vanaf het moment va ondertekening van het Aanvraagformulier Preproductieomgeving en acceptatie van deze Voorwaarden.

3.2 Buiten hetgeen elders in deze Voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd het Testen met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele (eigendoms-) rechten op de Preproductieomgeving die Logius in het kader van het Testen aan Afnemers/Basisregistratiehouders ter beschikking stelt, blijven berusten bij Logius of bij de derde van wie Logius het recht heeft verkregen om (delen van) de Preproductieomgeving aan Afnemers/Basisregistratiehouders ter beschikking te stellen.

5 Privacy

Logius voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op hem rusten. Logius zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn, en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

6 Geheimhouding

Indien bij het Testen vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij, zal de andere partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van het Testen en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Over informatie, aangaande de beveiliging van de Preproductieomgeving zal de Afnemer/Basisregistratiehouder strikte vertrouwelijkheid betrachten.

7 Aansprakelijkheid

Partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik van de Preproductieomgeving, behoudens schade ten gevolge van opzet of grove schuld.

8 Wijziging van de voorwaarden

8.1 Logius heeft het recht deze voorwaarden periodiek te wijzigen. De Afnemer/Basisregistratiehouder wordt uiterlijk een maand voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk geïnformeerd.

8.2 In het geval Afnemer/Basisregistratiehouder een wijziging in deze voorwaarden niet aanvaardt, wordt de levering van de Preproductieomgeving beëindigd met inachtneming van een termijn van twee maanden na wijzigingsdatum.