Main content

De Voorwaarden Digilevering bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Afnemers en tussen Logius en Basisregistratiehouders bij het gebruik van Digilevering.

Deze voorwaarden zijn geaccepteerd door middel van ondertekening van het Aanvraagformulier door de Afnemer respectievelijk Basisregistratiehouder. Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Logius.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 23 februari 2021

1. Begrippen en afkortingen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze voorwaarden de volgende betekenis:

 • Abonnement: vastlegging van de set van mutaties van gegevenssoorten uit een Basisregistratie waar de Basisregistratiehouder de Afnemer op verzoek van de Afnemer voor heeft geautoriseerd, op basis waarvan de Afnemer via Digilevering berichten met de betreffende mutaties in gegevens ontvangt.
 • Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, college of   persoon met een publieke taak of bevoegdheid, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere overheden en burgers en/of bedrijven wenselijk acht en daarbij gebruik kan en mag maken van één of meer Diensten van Logius.
 • Basisregistratie: een bij wet ingestelde systematische verzameling van gegevens van rechtspersonen, natuurlijke personen, andere entiteiten  of zaken, die wordt beheerd ten behoeve van het gebruik door verschillende personen en door instellingen, of onderdelen daarvan, die belast zijn met de uitoefening van publieke taken. Basisregistraties bevatten authentieke (originele en betrouwbare) en niet-authentieke gegevens.
 • Basisregistratiehouder: beheerder en/of verantwoordelijke voor een  Basisregistratie.
 • Beveiligingsincident: een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of de beschikbaarheid van Digilevering.
 • Digikoppeling: een combinatie van generieke Koppelvlakstandaarden en ondersteunende diensten, op basis waarvan Afnemers (en Basisregistratiehouders)  onderling gestructureerd en gecontroleerd gegevens kunnen uitwisselen.
 • Digilevering: een Dienst gericht op het leveren van gebeurtenissen en/of mutaties in authentieke gegevens vanuit Basisregistraties aan Afnemers op basis van een abonnement met behulp van een centrale verwerkingsomgeving.
 • Gegevensuitwisseling: de elektronische uitwisseling van gegevens via Digikoppeling.
 • Koppelvlakstandaarden van Digikoppeling: een gestructureerde set van logistieke afspraken ten aanzien van het op gestandaardiseerde wijze gegevens uitwisselen tussen organisaties.
 • Overheidsidentificatienummer (OIN): een door Logius toegekend uniek nummer aan overheidsorganisaties, ten behoeve van onderlinge identificatie door Afnemers en authenticatie door opname in het PKIOverheid-certificaat.
 • Service niveau overeenkomst: document, waarin de concrete (service)afspraken voor Digilevering zijn opgenomen.
 • Serviceregister (DSR): openbaar register waarin de door Logius uitgegeven OIN’s en de door Logius aangeboden digitale diensten en webservices die werken op basis van Digikoppeling zijn opgenomen.
 • Webservices: services tussen applicaties die aan de Afnemers en Basisregistratiehouders worden aangeboden conform de Koppelvlakstandaarden, ontwikkeld en geleverd door of namens Afnemers of Logius.

2 Aanbieden van de dienst door Logius

2.1 Deze voorwaarden houden tezamen met de Algemene Voorwaarden de voorwaarden in waaronder Logius, als beheerder van Digilevering, Digilevering aanbiedt. De Algemene Voorwaarden gelden voor Basisregistratiehouders en Afnemers.

2.2 Voor zover ten aanzien van het beschikbaar stellen van Digilevering afspraken met betrekking tot onderhoud en/of dienstenniveaus worden gemaakt, zijn deze nader vastgelegd in de bij deze voorwaarden behorende  Service niveau overeenkomst.

2.3 Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om Digilevering beschikbaar te houden voor de Basisregistratiehouders en Afnemers.

2.4 Logius is verantwoordelijk voor zorgvuldige omgang met de door Basisregistratiehouders geleverde gegevens binnen de centrale verwerkingsomgeving van Digilevering, buiten de aan de Basisregistratiehouders en Afnemers ter beschikking gestelde beheeromgevingen van Digilevering.

2.5 Logius draagt zorg voor de registratie en de beschrijving van de Digilevering dienst in het Serviceregister van Digikoppeling.

2.6 Logius draagt zorg voor de juiste inregeling in de centrale verwerkingsomgeving van Digilevering van de attribuuttypen en objecttypen zoals die door de Basisregistratiehouder zijn aangeleverd.

2.7 De Afnemer is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van haar eigen systeem, zodat Logius de gegevens kan leveren.

3 Aansluiting op Digilevering

3.1 Om aan te kunnen sluiten op en gebruik te kunnen maken van Digilevering dient de Basisregistratiehouder

 1. voor de connectiviteit te beschikken over Diginetwerk
 2. met zijn OIN opgenomen te zijn in het Serviceregister van Digikoppeling
 3. te beschikken over een geldig PKI Overheidcertificaat met daarin zijn OIN opgenomen
 4. te conformeren aan Voorwaarden Digikoppeling en de koppelvlakstandaarden Digikoppeling
 5. deze voorwaarden te accepteren

3.2 Om aan te kunnen sluiten op en gebruik te kunnen maken van Digilevering dient de Afnemer

 1. Voor de connectiviteit te beschikken over Diginetwerk; Indien Afnemers connectiviteit willen middels Internet is art. 4.2 van toepassing
 2. te beschikken over een geldig PKI Overheidcertificaat met daarin zijn OIN opgenomen
 3. te conformeren aan Voorwaarden Digikoppeling en de koppelvlakstandaarden Digikoppeling
 4. deze voorwaarden te accepteren.   

3.3 Indien de Basisregistratiehouder bij aanmelding nog niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in 3.1, draagt de Basisregistratiehouder daarvoor eerst zelf zorg alvorens het aansluitproces op Digilevering te (kunnen) vervolgen.

4 Gebruik van Digilevering

Verantwoordelijkheden voor verbindingen en eigen processen

4.1 De Afnemer/Basisregistratiehouder is er zelf verantwoordelijk voor dat software die zijn eigen systemen koppelt aan de centrale verwerkingsomgeving van Digilevering in ieder geval werkt conform de zogeheten ebMS koppelvlakstandaard van Digikoppeling.

4.2 Afnemers zijn bij gebruik van Internet gehouden aan een betrouwbare adequate informatiebeveiliging.

5 Verantwoordelijkheden van Basisregistratiehouders

Verantwoordelijkheid voor eigen beheeromgevingen

5.1 De Basisregistratiehouder is zelf verantwoordelijk voor alle vormen van beheer binnen zijn eigen systemen.

5.2 De Basisregistratiehouder is zelf verantwoordelijk voor het beheer van gebruikers binnen de aan hem ter beschikking gestelde beheeromgeving binnen Digilevering. Daartoe wordt bij de aanmelding op Digilevering een hoofdgebruiker van de Basisregistratiehouder aangewezen door de Basisregistratiehouder.

5.3 Voor het gebruik van Digilevering dient de Basisregistratiehouder aan te sluiten conform de Voorwaarden en de koppelvlakstandaarden Digikoppeling.

5.4 De Basisregistratiehouder is verplicht zich te conformeren aan de toepasselijke door Logius aangewezen Koppelvlakspecificaties.

5.5 Logius behoudt zich het recht voor de door haar vastgestelde Koppelvlakspecificaties te wijzigen. Daarbij geeft Logius de Basisregistratiehouder een redelijke termijn om de wijzigingen door te voeren.

Verantwoordelijkheid voor inhoud van geleverde gegevens

5.6 De Basisregistratiehouder is verantwoordelijk voor de inhoud van de geleverde gegevens die via de Digilevering aan Afnemers worden aangeboden.

5.7 De Basisregistratiehouder is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbare levering van gegevens tussen zijn eigen systemen en de systemen van Digilevering.

Verantwoordelijkheid voor de vaststelling rechtmatigheid leveringen aan Afnemer

5.8 De Basisregistratiehouder is verantwoordelijk voor:

 1. de vaststelling of een Afnemer gerechtigd is om gegevens uit zijn Basisregistratie geleverd te krijgen
 2. de autorisatie van de Afnemer voor bepaalde gegevenssoorten
 3. de aanlevering van deze informatie onder a en b aan Logius, in de vorm van de betreffende autorisatie of een verklaring van akkoord van de Basisregistratiehouder en de Afnemer.

Verantwoordelijkheid voor aanlevering gegevens ten behoeve van inregel in abonnementen

5.9 De Basisregistratiehouder is verantwoordelijk voor de definiëring en aanlevering van gegevenssoorten en de juistheid daarvan, waarop Afnemers zich voor gebeurtenissen kunnen abonneren en bij deze gebeurtenissen gegevens geleverd krijgen. De Basisregistratiehouder is tevens verantwoordelijk voor de juiste aanlevering daarvan aan Logius ter inregeling in Digilevering.

Accordering abonnementen

5.10 Digilevering biedt de mogelijkheid aan Basisregistratiehouder om een Afnemer te mandateren zodat deze Afnemer zelf (een aanpassing in) een abonnement kan opvoeren. De Basisregistratiehouder geeft dit mandaat expliciet en per Afnemer en voert dit in Digilevering.

6 Verantwoordelijkheden van Afnemers

6.1 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor alle vormen van beheer binnen zijn eigen systemen.

6.2 Voor het gebruik van Digilevering dient de Afnemer aan te sluiten conform de Voorwaarden en de koppelvlakstandaarden Digikoppeling.

6.3 De Afnemer is verplicht zich te conformeren aan de toepasselijke door Logius aangewezen Koppelvlakspecificaties.

6.4 Logius behoudt zich het recht voor de door haar vastgestelde Koppelvlakspecificaties te wijzigen. Daarbij geeft Logius de Afnemer een redelijke termijn om de wijzigingen door te voeren.

6.5 Afnemers  moeten door Basisregistratiehouders ingevoerde abonnementen accorderen.

7 Vergoeding

Voor het gebruik van Digilevering brengt Logius aan de Afnemer/ Basisregistratiehouder geen kosten in rekening.

8 Beveiliging

8.1 De Afnemer/Basisregistratiehouder is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen (decentrale) fysieke infrastructuur.

8.2 Afnemers zijn bij gebruik van Internet gehouden aan een betrouwbare adequate informatiebeveiliging.

9 Privacy

9.1 De Basisregistratiehouder is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) voor de persoonsgegevens zoals die zich (kunnen) bevinden in de leveringen van de gegevens aan de Afnemers.

9.2 Logius verwerkt de gegevens in de Digilevering ten behoeve van de Basisregistratiehouder en is in die hoedanigheid aan te merken als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de AVG.

9.3 Basisregistratiehouder sluit met  Logius een Verwerkersovereenkomst.

9.4 Logius en de Afnemer/Basisregistratiehouder zorgen binnen de Digilevering keten voor beveiliging van persoonsgegevens en informatie tegen verlies, onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik en onrechtmatige verwerking, door passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen overeenkomstig de voorschriften in de vigerende wetgeving en rekening houdende met de van toepassing zijnde standaarden voor beveiliging.

10 Wijziging van de voorwaarden

10.1 Logius heeft het recht deze voorwaarden periodiek te wijzigen. Afnemer/Basisregistratiehouder wordt uiterlijk een maand voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk geïnformeerd.

10.2 In het geval Afnemer/Basisregistratiehouder een wijziging in de voorwaarden niet aanvaardt, wordt de aansluiting op Digilevering beëindigd met inachtneming van een termijn van twee maanden na wijzigingsdatum.

11 Duur en beëindiging

De Afnemer/Basisregistratiehouder is gerechtigd het gebruik van  Digilevering te beëindigen.