Main content

Vanaf 23 september van dit jaar geldt het Besluit digitale toegankelijkheid overheid voor alle websites van alle overheidsinstanties. In verband met de coronacrisis is aan DigiToegankelijk een aantal keer de vraag gesteld of het niet beter zou zijn om deze datum uit te stellen. Zo is de ingangsdatum van de Omgevingswet, die in 2021 in werking zou treden, mede om deze reden naar achteren geschoven. Het Besluit is sinds juli 2018 van kracht.

Wat houdt de verplichting in?

De datum van 23 september 2020 blijft, voor zover nu bekend, gehandhaafd. Het is daarbij belangrijk om te weten wat de wettelijke verplichting nu precies inhoudt. Vanaf de genoemde datum moeten overheidsinstanties de toegankelijkheidsnorm toepassen op al hun websites. Als een website nog niet volledig toegankelijk is, dan moet de organisatie op basis van een gestructureerde aanpak en binnen een redelijk haalbare termijn, toewerken naar volledig voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. In een toegankelijkheidsverklaring, die is ondertekend door een bestuurder of een verantwoordelijk functionaris, wordt verklaard hoe ver de overheidsinstantie is gevorderd met de toegankelijkheid van de website. Daarbij zijn vier verschillende statussen mogelijk: voldoet niet aan de norm, eerste stappen gezet, voldoet gedeeltelijk aan de norm, voldoet volledig aan de norm.

Hoe voldoe ik aan de verplichting?

Een overheidsinstantie voldoet aan de verplichting door:

  • De toegankelijkheidseisen toe te passen

    Overheidsinstanties zijn verplicht om de toegankelijkheid van websites en apps te optimaliseren op basis van de toegankelijkheidsnorm (Europese standaard EN 301 549. Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA).
  • Een toegankelijkheidsverklaring te publiceren

    Overheidsinstanties zijn verplicht om voor al hun websites en apps een toegankelijkheidsverklaring op te stellen en te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden.

Hoe pak ik dat aan?

Wat moet je als overheidsinstantie geregeld hebben om ervoor te zorgen dat je op 23 september 2020 voldoet aan de wettelijke verplichting? Dat zijn concreet vier stappen:

  • Zorg dat je een overzicht hebt van alle websites die onder de verantwoordelijkheid vallen van jouw organisatie.
  • Benoem maatregelen. Dit doe je op basis van een volledig toegankelijkheidsonderzoek. Is dit nog niet uitgevoerd, plan dan op zo kort mogelijke termijn het onderzoek in. Lukt dit niet voor 23 september 2020, plan het dan zo snel mogelijk na die datum en neem die planning op in de toegankelijkheidsverklaring. En is op voorhand duidelijk dat het niet haalbaar is om de toegankelijkheid te verbeteren? Kies dan als maatregel om de website volledig te gaan vernieuwen of uit te faseren.
  • Publiceer voor elke website voor 23 september een toegankelijkheidsverklaring. De maatregelen die je in stap 2 hebt benoemd kun je daarin verwerken. Gebruik hiervoor de invulassistent. Daarmee maak je eenvoudig een verklaring die voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
  • Blijf intussen werken (indien nodig) aan het verbeteren van de toegankelijkheid van jouw websites.

Maak gebruik van alle informatie op digitoegankelijk.nl. Op die manier zorg je ervoor dat jouw organisatie in control is voordat de wettelijke verplichting van start gaat.

Heb je hulp nodig?

Neem contact op met Logius via https://www.digitoegankelijk.nl/contact

Gerelateerde dienst(en)