Main content

Voorwoord

Iedere vier maanden doet Logius verslag en geeft een samenvatting van wat ze heeft gedaan. Deze pagina gaat over de periode mei tot en met augustus 2023. U vindt hier het voorwoord van Tom Kok, en de samenvatting van de rapportage.

Wilt u de volledige rapportage als pdf ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@logius.nl.

Continuïteit

Met de Viermaandsrapportage mei t/m augustus 2023 verantwoordt Logius zich naar de eigenaar. Logius leverde deze vier maanden continuïteit in de dienstverlening: de beschikbaarheid lag over de hele linie op of boven de norm van 99,8 % beschikbaarheid. Dat is betrouwbaar werken.

Transparantie

Er is een nieuwe maandrapportage over alle lopende opdrachten om opdrachtgevers bij BZK beter in staat te stellen de voortgang van hun projecten te volgen. Een belangrijke stap in transparantie. 
Er zijn de afgelopen maanden talloze bijeenkomsten geweest van Logius, BZK en leden van de programmeringsraad generieke digitale infrastructuur om zich te verdiepen in de gewenste migratiestrategie van voorzieningen. Vaak ook in de vorm van een langdurige ‘deepdive’. Ook dit proces heeft aanzienlijk bijgedragen tot nieuwe transparantie tussen Logius en BZK. De verhoudingen in de contacten tussen BZK en Logius zijn uitgesproken positief.

AC ICT

Zorgvuldigheid boven snelheid is het uitgangspunt bij de heroriëntatie binnen Logius naar aanleiding van de adviezen van het Adviescollege ICT. Voor elke voorziening wordt uitvoerig opnieuw bekeken wat de beste migratieaanpak is en ook de strategie voor migratie als geheel wordt opnieuw geformuleerd. Dat heeft grote waarde voor de toekomstige stabiliteit van de voorzieningen. Het heeft ook forse vertraging tot gevolg voor het tempo van migraties. Dat is een lastig gevolg voor afnemers en de mensen die aan die voorzieningen werken. Het is zoals het is.

Mensen

Het is nog niet gelukt om de volledige controle op de financiële administratie terug te hebben. Er zijn afspraken gemaakt met de eigenaar over de aanpak om dit binnen dit jaar op orde te krijgen. Dit is een van de meer dan veertig verbetertrajecten die er nu binnen onze organisatie lopen. Het zal beter. 
Logianen zijn vakmensen en kunnen en willen niet werken binnen structuren en met processen die niet meewerken. In combinatie met ruim 170 vacatures betekent dat veel werk boven op de reguliere taken. Petje af voor alle Logianen die niet voor minder gaan dan excellent werken aan de digitale basis van de overheid. Om vanuit diepe betrokkenheid burgers, ondernemers en collega’s elke dag weer beter te bedienen.

Samenvatting domeinen

Toegang

 • De beschikbaarheid van DigiD, Machtigen, E-herkenning, PKI overheid is stabiel en boven de norm gebleven.
 • Groei voor DigiD & Machtigen van gebruik t.o.v. vorig jaar in het tweede kwartaal.
 • DigiD is vanaf 1 juli gereed voor inloggen op betrouwbaarheidsniveau Hoog met het eRijbewijs in aanloop naar de WDO.
 • De gezagsmodule wordt breed ingezet bij de Koninklijke Marechaussee, politie en Veilig thuis.

Interactie

 • Continuïteit en veiligheid is wederom  gewaarborgd voor gebruikers en afnemers.
 • NOK's van applicatiediensten MijnOverheid en Generieke Services zijn getekend en afgerond.
 • ​Na herbezinning FBS is het programma opgeknipt in fase 1: herbouw GLOBE naar BBO & fase 2: waarin alle innovatie zit die moet leiden tot het federatief berichtenstelsel zoals voorgenomen.

Publicatie

 • De dienstverlening heeft onverstoord plaatsgevonden.
 • De migratie naar Standaard Platform en ODC Noord verloopt goed. Verwachting afronding zomer 2024.
 • Gestart met Open Source maken van programmatuur LinkExtractor.
 • De attendering BKW wordt opgeleverd in september. Uitrol start in november.
 • Omgevingswet migreert haar infrastructuur om per 1 jan in werking te treden.
  WO-index gerealiseerd.

Gegevensuitwisseling

 • De continuïteit en veiligheid van Digipoort, Digimelding, Digilevering, Stelselcatalogus, COR, CPA Register, DigiInkoop is gewaarborgd.
 • DigiInkoop is volgens planning uit gefaseerd.
 • De herbouw van de digipoort is voor het grootste deel afgerond.
 • Om dit verder naar productie te brengen moet nog besloten worden over het landings-platform. Of doorgaan op LPC/PICARD of voor productie uitwijken naar de public cloud.​

Infrastructuur

 • De beschikbaarheid van Diginetwerk was 100%.
 • De continuïteit van de Haagse Ring; Rijksnetwerkdiensten is conform SLA en er zijn geen bijzonderheden en/of verstoringen of incidenten te melden.
 • E-Herkenning is in productie gegaan op LPC op 2 oktober 2023.​
 • AC/ICT: Elke voorziening werkt een migratieplan uit. Stelseldiensten staat op het punt om begin oktober te migreren van EASI naar Picard.

Samenvatting Bedrijfsvoering

Financiën

 • Op het onderdeel B&E GDI is op basis van de prognoses een onderrealisatie zichtbaar van € 18,842 miljoen. Hier staan ongedekte uitgaven Kleine Doorontwikkeling en Vertraging IT Fundament tegenover. In totaal € 10,395 miljoen. Per saldo € 8,447 miljoen (3,9 procent) onderschrijding.
 • In de tabel is op het onderdeel B&E niet GDI per saldo een onderrealisatie zichtbaar van  € 0,7 miljoen.
 • In de tabel is op het onderdeel Doorontwikkeling per saldo een onderschrijding zichtbaar van € 4,958 miljoen.

Personeel en organisatie

 • Ziekteverzuim: Het voortschrijdend verzuim is voor Logius t/m augustus 5,6%. Het verzuim laat in de afgelopen maanden een dalende trend zien.
 • Gesprekscyclus Rijk: Momenteel zien we dat 12,8% van alle medewerkers een geregistreerd gesprek heeft gevoerd.
 • Formatie: In januari 2023 met de komst van KOOP de formatie uitgebreid naar 625 fte. Per maart 2023 is t.a.v. KOOP nog een addendum O&F goedgekeurd waarmee de totale formatie voor Logius/KOOP uitkomt op 700,5 fte.
 • Bezetting: De bezetting ambtelijk personeel is toegenomen van 504,78 fte in januari naar 525,95 fte in augustus.
 • Externe inhuur: Het percentage externe inhuur (39,4%) zit ver boven de Roemer norm van 10%. De stijgende lijn van externe inhuur vlakt af.
 • Collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt: Logius heeft het quotum inmiddels gehaald (ultimo augustus 2023):
 • Integriteit: Er zijn geen integriteitsmeldingen geweest dit jaar.

Inkoop

 • In de periode van 1 mei t/m 31 augustus hebben zich geen nieuwe onrechtmatigheden voorgedaan.

Risico’s

 • Voor deze VMR zijn de strategische risico’s uit het Logius jaarplan 2023 door de CIO en risicomanagement geüpdatet.

Duurzaamheid

 • Ten behoeve van een klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030 is de CO2-prestatieladder ingevoerd.
 • Nieuwe vaste coördinator duurzaamheid is op 15 mei gestart.