Main content

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid wordt vanaf 2023 gefinancierd vanuit een centraal budget. Het budget is beschikbaar voor Beheer & Exploitatie, Doorontwikkeling en Vernieuwing. BZK beheert dit budget.

De meeste diensten van Logius vallen onder deze GDI. Afnemers gebruiken voorzieningen zoals DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid. Vanaf 2023 ontvangen zij hier geen facturen meer voor van Logius.

Lees meer informatie over het GDI-programmeringsplan 2023 en de financiering ervan.

Facturen over vorige jaren

Afnemers ontvangen nog wel facturen van Logius voor de btw-verrekening 2021, eindafrekening 2022, en de btw-verrekening 2022.

Voorwaarden DigiD, Machtigen en MijnOverheid aangepast

De vermelding van onze tarieven is uit de voorwaarden gehaald.

Doorbelasting en tarieven 2018-2022

Tot en met 2022 was de financiering anders geregeld. Toen werden de kosten door Logius doorbelast aan afnemers. Hieronder ziet u de tarieven die toen zijn gerekend.

De tarieven voor 2022 zijn vastgesteld door de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de eigenaar van Logius.

 • DigiD: € 0,13 per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: € 0,88 per gebruikte machtiging, exclusief btw
 • MijnOverheid Berichtenbox: € 0,32 per verwerkt bericht, exclusief btw

Het ministerie van BZK heeft besloten dat de afrekening plaatsvindt op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hebben aangeleverd, is het historisch verbruik de basis.

Werkelijke kosten 2022

De afrekening vindt plaats op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. Organisaties die voor het eerst gebruik maken van een product, hoeven in het jaar van aansluiting niet te betalen voor het gebruik. Dat geldt niet bij substantieel gebruik.

De werkelijke kosten waren:

 • DigiD: 0,11 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 1,11 euro per gebruikte machtiging, exclusief btw
 • MijnOverheid Berichtenbox: 0,34 euro per verwerkt bericht, exclusief btw

Vanaf 2020 worden kosten afgerond op 2 decimalen

De tarieven voor 2021 zijn vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • DigiD: 0,14 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,66 euro per gebruik machtiging, exclusief btw
 • MijnOverheid Berichtenbox & Gegevens: 0,48 euro per verwerkt bericht, exclusief btw
 • MijnOverheid Berichtenbox: 0,32 euro per verwerkt bericht, exclusief btw*

* Tarief uitsluitend voor private organisaties met een publieke taak.

Het ministerie van BZK heeft besloten dat de afrekening plaatsvindt op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hebben aangeleverd, is het historisch verbruik de basis.

Werkelijke kosten 2021

De afrekening vond plaats op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. Organisaties die voor het eerst gebruik gingen maken van een product, hoefden in het jaar van aansluiting niet te betalen voor het gebruik. Dat gold niet bij substantieel gebruik.

De werkelijke kosten waren:

 • DigiD: 0,11 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 1,22 euro per gebruikte machtiging, exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,49 euro per verwerkt bericht, exclusief btw

Vanaf 2020 worden kosten afgerond op 2 decimalen

In 2020 golden onderstaande tarieven. Deze werden vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • DigiD: 0,138 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,732 euro per gebruik machtiging exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,40 euro per verwerkt bericht exclusief btw

De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hadden aangeleverd, was het historisch verbruik de basis.

Werkelijke kosten 2020

De afrekening vond plaats op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. Organisaties die voor het eerst gebruik gingen maken van een product, hoefden in het jaar van aansluiting niet te betalen voor het gebruik. Dat gold niet bij substantieel gebruik.

De werkelijke kosten waren:

 • DigiD: 0,10 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,81 euro per gebruik machtiging exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,49 euro per verwerkt bericht exclusief btw

Vanaf 2020 worden kosten afgerond op 2 decimalen

In 2019 golden onderstaande tarieven. Deze werden vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • DigiD: 0,117 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,44 euro per verwerkt bericht exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,705 euro per gebruik machtiging exclusief btw

De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hadden aangeleverd, was het historisch verbruik de basis.

Werkelijke kosten 2019

De afrekening vond plaats op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. Organisaties die voor het eerst gebruik gingen maken van een product, hoefden in het jaar van aansluiting niet te betalen voor het gebruik. Dat gold niet bij substantieel gebruik.

De werkelijke kosten waren:

 • DigiD: 0,116 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,708 euro per gebruik machtiging exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,467 euro per verwerkt bericht exclusief btw

In 2018 golden onderstaande tarieven. Deze werden vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • DigiD: 12,1 cent per succesvolle authenticatie, exclusief btw.
 • MijnOverheid: 45,4 cent per verwerkt bericht, exclusief btw (netto-tarief).
 • DigiD Machtigen is in 2018 niet in rekening gebracht.

De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hadden aangeleverd, was het historisch verbruik de basis.

Werkelijke kosten 2018

De afrekening vond plaats op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. Organisaties die voor het eerst gebruik gingen maken van een product, hoefden in het jaar van aansluiting niet te betalen voor het gebruik. Dat gold niet bij substantieel gebruik.

De werkelijke kosten waren:

 • DigiD: 0,104 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,380 euro per verwerkt bericht exclusief btw
 • DigiD Machtigen is in 2018 niet in rekening gebracht.

Vanaf 1 januari 2019 tot en met 2022 worden de Stelselcatalogus, Digimelding, Digikoppeling en Digilevering, Samenwerkende Catalogi, PKIoverheid en Digitoegankelijkheid door Logius doorbelast aan 13 departementen, IPO, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de Unie van Waterschappen. Individuele afnemers ontvangen dan ook geen factuur.

Voor al deze voorzieningen samen wordt één verdeelsleutel bepaald. Voor het bepalen van de verdeelsleutel gaat Logius uit van de omvang van de departementen en de medeoverheden zoals vermeld in de rijksbegroting. Er wordt geen tarief op basis van gebruik per afnemer berekend, omdat er geen directe koppeling kan worden gelegd met het profijt bij individuele afnemers.

Voor de voorzieningen DigiD, DigiD machtigen, MijnOverheid geldt het volgende facturatieproces.

Maand Wat gebeurt er?
maart verzending voorschotfactuur
juni verzending eindfactuur
juli vaststelling tarieven
 • U ontvangt per voorziening één factuur;
 • Sommige organisaties hebben meerdere aansluitingen op DigiD. Op de factuur voor DigiD staat het verwachte verbruik van álle aansluitingen die uw organisatie heeft. U ontvangt dus nog steeds één factuur als uw organisatie meerdere aansluitingen heeft. Hetzelfde geldt voor uw factuur voor MijnOverheid;
 • De eerste 999 gelukte authenticaties (DigiD) of verwerkte berichten (MijnOverheid) worden niet in rekening gebracht. Als uw geschatte verbruik gelijk aan of lager is dan 999 afname-eenheden, dan ontvangt u geen voorschotfactuur.Mocht het werkelijk verbruik hoger uitvallen dan 999 afname-eenheden, dan ontvangt u alsnog een factuur voor het verbruik boven de 999 afname-eenheden.
 • In een aantal domeinen en branches heeft de koepelorganisatie aanvullende financieringsafspraken gemaakt. De leden van deze koepelorganisaties ontvangen voor deze voorzieningen geen factuur. Of dit voor uw organisatie geldt, hoort u van uw koepelorganisatie. U kunt hierover natuurlijk ook zelf contact opnemen met uw koepelorganisatie.

Vijf veelgestelde vragen over de doorbelasting 2018-2022

De tarieven werden berekend door de  kosten voor beheer en exploitatie op te tellen en te delen door het verwachte gebruik. De tarieven werden jaarlijks vastgesteld door de eigenaar van Logius: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

U kunt  het bedrag dat uw organisatie moet betalen berekenen. Dit doet u door uw verwachte jaarverbruik voor een dienst te vermenigvuldigen met het tarief. Uw organisatie leverde in het eerste kwartaal van het voorgaande kalenderjaar een verbruiksprognose aan. Is het u niet gelukt om op tijd een verbruiksprognose aan te leveren, dan kunt u uitgaan van uw verbruik van voorgaande jaren.

U ontvangt de facturen van Logius over 2022 via e- mail. Die komen binnen bij de financiële administratie van uw organisatie. Als Logius geen digitaal factuuradres van uw organisatie heeft, stuurt zij de factuur naar het fysieke vestigingsadres van uw organisatie. U kunt contact opnemen met Logius als u wilt weten welk adres zij gebruikt om  de factuur te versturen: doorbelasting@logius.nl.

Uw organisatie betaalde jaarlijks een voorschotfactuur. Deze factuur betekent letterlijk een ‘voorschot op gebruik’. Dit voorschot was gebaseerd op de door uw organisatie aangeleverde verbruiksprognose. Als Logius die verbruiksprognose niet had ontvangen, ging zij uit van uw verbruik van de afgelopen jaren.

In het daaropvolgende jaar ontving uw organisatie de eindfactuur. De eindfactuur over 2022 ontvangt u dus nog.  Op deze eindfactuur staat het werkelijke verbruik en het bedrag dat u definitief moet betalen.

In 2017 besloot de ministerraad dat alle kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid vanaf 1 januari 2018 worden doorbelast aan afnemers. Deze financieringsafspraak was bedoeld om de digitale overheid veilig, bruikbaar en toekomstvast te houden. Vanaf 1 januari 2019 geldt hij ook voor de overige voorzieningen van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Vanaf 2023 geldt een centrale financiering. U ontvangt geen facturen meer.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.