Main content

In 2017 heeft de ministerraad besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van Digipoort, DigiD, Machtigen, en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Vanaf 1 januari 2019 worden ook overige voorzieningen doorbelast aan de afnemers.

De tarieven voor 2022 zijn vastgesteld door de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de eigenaar van Logius.

 • DigiD: € 0,13 per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: € 0,88 per gebruikte machtiging, exclusief btw
 • MijnOverheid Berichtenbox: € 0,32 per verwerkt bericht, exclusief btw

Het ministerie van BZK heeft besloten dat de afrekening plaatsvindt op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hebben aangeleverd, is het historisch verbruik de basis.

De tarieven voor 2021 zijn vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • DigiD: 0,14 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,66 euro per gebruik machtiging, exclusief btw
 • MijnOverheid Berichtenbox & Gegevens: 0,48 euro per verwerkt bericht, exclusief btw
 • MijnOverheid Berichtenbox: 0,32 euro per verwerkt bericht, exclusief btw*

* Tarief uitsluitend voor private organisaties met een publieke taak.

Het ministerie van BZK heeft besloten dat de afrekening plaatsvindt op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hebben aangeleverd, is het historisch verbruik de basis.

Werkelijke kosten 2021

De afrekening vond plaats op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. Organisaties die voor het eerst gebruik gingen maken van een product, hoefden in het jaar van aansluiting niet te betalen voor het gebruik. Dat gold niet bij substantieel gebruik.

De werkelijke kosten waren:

 • DigiD: 0,11 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 1,22 euro per gebruik machtiging exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,49 euro per verwerkt bericht exclusief btw

Vanaf 2020 worden kosten afgerond op 2 decimalen

In 2020 golden onderstaande tarieven. Deze werden vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • DigiD: 0,138 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,732 euro per gebruik machtiging exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,40 euro per verwerkt bericht exclusief btw

De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hadden aangeleverd, was het historisch verbruik de basis.

Werkelijke kosten 2020

De afrekening vond plaats op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. Organisaties die voor het eerst gebruik gingen maken van een product, hoefden in het jaar van aansluiting niet te betalen voor het gebruik. Dat gold niet bij substantieel gebruik.

De werkelijke kosten waren:

 • DigiD: 0,10 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,81 euro per gebruik machtiging exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,49 euro per verwerkt bericht exclusief btw

Vanaf 2020 worden kosten afgerond op 2 decimalen

In 2019 golden onderstaande tarieven. Deze werden vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • DigiD: 0,117 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,44 euro per verwerkt bericht exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,705 euro per gebruik machtiging exclusief btw

De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hadden aangeleverd, was het historisch verbruik de basis.

Werkelijke kosten 2019

De afrekening vond plaats op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. Organisaties die voor het eerst gebruik gingen maken van een product, hoefden in het jaar van aansluiting niet te betalen voor het gebruik. Dat gold niet bij substantieel gebruik.

De werkelijke kosten waren:

 • DigiD: 0,116 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • DigiD Machtigen: 0,708 euro per gebruik machtiging exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,467 euro per verwerkt bericht exclusief btw

In 2018 golden onderstaande tarieven. Deze werden vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • DigiD: 12,1 cent per succesvolle authenticatie, exclusief btw.
 • MijnOverheid: 45,4 cent per verwerkt bericht, exclusief btw (netto-tarief).
 • DigiD Machtigen is in 2018 niet in rekening gebracht.

De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hadden aangeleverd, was het historisch verbruik de basis.

Werkelijke kosten 2018

De afrekening vond plaats op basis van werkelijke kosten en werkelijk verbruik. Organisaties die voor het eerst gebruik gingen maken van een product, hoefden in het jaar van aansluiting niet te betalen voor het gebruik. Dat gold niet bij substantieel gebruik.

De werkelijke kosten waren:

 • DigiD: 0,104 euro per succesvolle authenticatie, exclusief btw
 • MijnOverheid: 0,380 euro per verwerkt bericht exclusief btw
 • DigiD Machtigen is in 2018 niet in rekening gebracht.

Vanaf 1 januari 2019 worden de Stelselcatalogus, Digimelding, Digikoppeling en Digilevering, Samenwerkende Catalogi, PKIoverheid en Digitoegankelijkheid door Logius doorbelast aan 13 departementen, IPO, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de Unie van Waterschappen. Individuele afnemers ontvangen dan ook geen factuur.

Voor al deze voorzieningen samen wordt één verdeelsleutel bepaald. Voor het bepalen van de verdeelsleutel gaat Logius uit van de omvang van de departementen en de medeoverheden zoals vermeld in de rijksbegroting. Er wordt geen tarief op basis van gebruik per afnemer berekend, omdat er geen directe koppeling kan worden gelegd met het profijt bij individuele afnemers.

Voor de voorzieningen DigiD, DigiD machtigen, MijnOverheid geldt het volgende facturatieproces.

Maand Wat gebeurt er?
maart verzending voorschotfactuur
juni verzending eindfactuur
juli vaststelling tarieven
 • U ontvangt per voorziening één factuur;
 • Sommige organisaties hebben meerdere aansluitingen op DigiD. Op de factuur voor DigiD staat het verwachte verbruik van álle aansluitingen die uw organisatie heeft. U ontvangt dus nog steeds één factuur als uw organisatie meerdere aansluitingen heeft. Hetzelfde geldt voor uw factuur voor MijnOverheid;
 • De eerste 999 gelukte authenticaties (DigiD) of verwerkte berichten (MijnOverheid) worden niet in rekening gebracht. Als uw geschatte verbruik gelijk aan of lager is dan 999 afname-eenheden, dan ontvangt u geen voorschotfactuur.Mocht het werkelijk verbruik hoger uitvallen dan 999 afname-eenheden, dan ontvangt u alsnog een factuur voor het verbruik boven de 999 afname-eenheden.
 • In een aantal domeinen en branches heeft de koepelorganisatie aanvullende financieringsafspraken gemaakt. De leden van deze koepelorganisaties ontvangen voor deze voorzieningen geen factuur. Of dit voor uw organisatie geldt, hoort u van uw koepelorganisatie. U kunt hierover natuurlijk ook zelf contact opnemen met uw koepelorganisatie.

Organisaties buiten de Rijksoverheid betalen btw

Logius is verplicht om 21% btw te berekenen over de doorbelasting van DigiD, Digipoort, MijnOverheid en andere soortgelijke diensten aan organisaties die geen onderdeel uitmaken van de rijksoverheid. Dit is definitief vastgesteld door de belastinginspecteur.

Impact btw-plicht verschilt per afnemer

Met de btw-plicht ontstaat het recht op btw-vooraftrek. Dit is het terugvorderen door Logius van aan leveranciers betaalde btw bij de belastinginspectie, waarna dit wordt verrekend met de afnemers buiten de Rijksoverheid. Wat deze BTW-plicht voor u als afnemer betekent, is afhankelijk van uw situatie. Voor meer informatie over de eventuele gevolgen voor uw organisatie neemt u contact op met uw financiële afdeling/belastingconsulent. U kunt ook contact opnemen met de koepelorganisatie voor uw domein/branche of de Belastingdienst.

Btw in 2018

In 2018 wordt de onderstaande werkwijze gehanteerd voor organisaties die geen onderdeel uitmaken van de Rijksoverheid:

 1. Logius stuurt de facturen voor gebruikt van DigiD, MijnOverheid en Digipoort voor 2018 met 21% btw aan organisaties buiten het Rijk.
 2. Logius heeft een werkwijze uitgewerkt in overleg met de Belastingdienst- waardoor Logius over 2018 btw terug kan vorderen.
 3. Op basis van de afgesproken werkwijze vordert Logius de betaalde btw over de diensten waarvoor zij btw-plichtig is geworden ondernemersdiensten terug bij de Belastingdienst. Dit bedrag verdelen we over de afnemers die geen onderdeel uitmaken van de Rijksoverheid.
 4. Vanaf week 28 in 2019 ontvangen de organisaties een creditnota over 2018. Uw organisatie ontvangt dus een bedrag retour. Hoeveel dit is, ziet u op de creditnota. De basis hiervoor is het werkelijk door Logius teruggevorderde btw-bedrag.

Btw in 2019

In 2019 is afgesproken de werkwijze van 2018 te continueren. Dit betekent concreet:

 1. Logius stuurt de facturen voor gebruikt van DigiD, MijnOverheid en Digipoort voor 2019 met 21% btw aan organisaties buiten het Rijk.
 2. Logius heeft  een werkwijze uitgewerkt in overleg met de Belastingdienst- waardoor Logius over 2019 btw terug kan vorderen.
 3. Op basis van de afgesproken werkwijze vordert Logius de betaalde btw over de diensten waarvoor zij btw-plichtig is geworden  ondernemersdiensten terug bij de Belastingdienst. Dit bedrag verdelen we over de afnemers die geen onderdeel uitmaken van de Rijksoverheid.
 4. Vanaf week 28 in 2020 ontvangen de organisaties een creditnota over 2019. Uw organisatie ontvangt dus een bedrag retour. Hoeveel dit is, ziet u op de creditnota. De basis hiervoor is het werkelijk door Logius teruggevorderde btw-bedrag.

Btw in 2020

Logius werkt aan een meer verfijnde wijze van vooraftrek voor 2020. Wij informeren u hierover op het moment dat hier meer duidelijkheid over bestaat. 

Vijf veelgestelde vragen over de doorbelasting

De tarieven zijn berekend door optelling van de kosten voor beheer en exploitatie en deling door het verwachte gebruik. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als eigenaar van Logius.

U berekent het bedrag dat uw organisatie moet betalen door uw verwachte jaarverbruik voor een dienst te vermenigvuldigen met het tarief. Uw organisatie heeft in het eerste kwartaal van het voorgaande kalenderjaar een verbruiksprognose aangeleverd. Als u niet in staat bent geweest om tijdig een prognose aan te leveren, kunt u uitgaan van uw historisch verbruik.

Logius stuurt de factu(u)r(en)per e- mail naar de financiële administratie van uw organisatie. Indien er geen digitaal factuuradres beschikbaar is, stuurt Logius de factuur naar het fysieke vestigingsadres van uw organisatie. U kunt contact opnemen met Logius als u wilt weten welk adres gehanteerd wordt voor het verzenden van de factuur: doorbelasting@logius.nl.

Uw organisatie betaalt jaarlijks een voorschotfactuur. Deze factuur betekent letterlijk een ‘voorschot op gebruik’. Dit voorschot is gebaseerd op de door uw organisatie aangeleverde verbruiksprognose of – indien dat niet op tijd gelukt is – het historisch verbruik.

Uw organisatie ontvangt in het jaar erop de eindfactuur. Op deze eindfactuur staat het werkelijk verbruik vermeld en het bedrag wat u definitief moet betalen.

In 2017 heeft de ministerraad besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Deze financieringsafspraak is bedoeld om de digitale overheid veilig, bruikbaar en toekomstvast te houden en geldt vanaf 1 januari 2019 ook voor de overige voorzieningen van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Voorwaarden aangepast

Logius heeft de (product)voorwaarden van DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid aangepast aan de financieringsafspraken.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.