Main content

Iedere vier maanden doet Logius verslag en geeft een samenvatting van wat ze heeft gedaan. Deze pagina gaat over de periode mei tot en met augustus 2022. U vindt hier het voorwoord van Yvonne van der Brugge, en de samenvatting van de rapportage.

Wilt u de volledige rapportage als pdf ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@logius.nl.

Voorwoord

Als water uit de kraan

Logius heeft weer de continuïteit in de dienstverlening geleverd die u van ons gewend bent: de beschikbaarheid van onze diensten en producten lag over de hele linie op of boven de norm (>99,8 % beschikbaar). Een prachtig resultaat! De vanzelfsprekendheid dat onze dienstverlening altijd en overal beschikbaar en veilig is, laat zich vergelijken met water uit de kraan. Iedereen vindt het volstrekt normaal en denkt er niet over na, maar intussen zetten professionals dagelijks hun kennis en kunde in om dit waar te maken.

Vernieuwing IT-fundament

Om toekomstvaste dienstverlening te kunnen blijven leveren, werken we aan de vernieuwing van ons IT-fundament. De continuïteit blijft daarbij gewaarborgd op basis van de oude infrastructuur. De knelpunten die eerder naar voren kwamen worden opgelost. De voortgang verloopt voorspoedig. Dit betekent dat de voorbereiding van de migraties binnenkort gaan starten. Meer informatie hierover vindt u op pagina 32 in de sectie infrastructuur.

Beheren en vernieuwen

Dit jaar wordt de vernieuwing van de Digitale Overheid voor het eerst geprogrammeerd via het Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO). Intussen zet de staatssecretaris Koninkrijkrelaties en Digitalisering de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid om in een werkagenda. Hierdoor is onze werkcontext continu in beweging, maar krijgen we een steeds concreter beeld bij de politieke ambities. Logius draagt bij aan het waarmaken van de diverse ambities, waarbij we een toets op haalbaarheid en consequenties voor de uitvoering doen van alle plannen. Tegelijkertijd blijft het zaak om met elkaar te bewaken dat de beheerkant de aandacht en inzet behoudt die nodig is.

KOOP-Logius vervlechting

Ten slotte zijn de voorbereidingen voor de ‘lift en shift’ van KOOP naar Logius per 1 januari 2023 in volle gang. Ik kijk er naar uit om met alle collega’s van KOOP en Logius ook komende tijd samen met onze omgeving te werken aan een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Yvonne van der Brugge, algemeen directeur

Samenvatting

Logius stuurt nog steeds op een budgetneutraal resultaat. De huidige prognose voor 2022 is € 262,4 mln., dit is € 2,4 mln. boven budget van € 260,0 mln.. De prognose is opgesteld vanuit de organisatie, hierin zijn nog niet alle effecten meegenomen vanuit bijv. vrijval van transitorische posten en indexaties op contracten. Deze samenvatting geeft verder kort weer wat de highlights en aandachtspunten in onze dienstverlening waren van mei t/m augustus. Vervolgens komt aan bod hoe het in deze periode met Logius als organisatie is vergaan. Dit gebeurt aan de hand van de drie speerpunten uit ons jaarplan 2022: digitale inclusie, wendbaar en flexibel, in verbinding.

Toegang

Pilots Gezag met KMAR en Politie gestart en succesvol, er worden nu al per week ongeveer 30.000 toetsen van ouderlijk gezag gedaan. De meldkamers Politie en Marechaussee Schiphol zijn heel tevreden. Naar het einde van het jaar toe worden 500.000 toetsen verwacht.

Interactie

EIDAS toegang voor MijnOverheid staat klaar voor livegang. Functionaliteit is gereed voor productie zodra de koppeling door de eHerkenningsmakelaar wordt opgeleverd. (Functionaliteit is inmiddels eind september live gegaan)

Gegevensuitwisseling

De continuïteit van de dienstverlening is boven de norm geweest, ondanks vertragingen in het IT-fundament die ook de nodige aandacht hebben gevraagd. Daarnaast zijn er verbeteringen in het berichtenverkeer met de (semi-) overheid doorgevoerd en onderzocht en zijn er stappen gezet in het voorbereiden van de migratie naar de nieuwe Digipoort.

Infrastructuur

Door de invoer van een nieuw tarief model is vanaf 2023 het Standaard Platform kostendekkend. Voor 2022 is het doel Standaard Platform kostendekkend te krijgen. Hiervoor lopen gesprekken met afnemers van SP voor een aanvullende dekkingsbijdrage.

Aandachtspunten

Tekorten als gevolg van vertraging infrastructuur

De vertraging van de oplevering van de nieuwe infrastructuur leidt tot tekorten op de begroting, zowel op de B&E als de doorontwikkeling. De meerkosten als gevolg van de vertraging vernieuwing IT infra worden in principe conform huidige afspraken rond financiering doorbelast via de tarieven aan de afnemers en in de investeringspostopdrachten. Daarnaast wordt met de eigenaar nog gekeken naar mogelijke andere oplossingen.

Bijsturing op aandachtsgebieden eerste VMR

In de eerste VMR hebben we aangegeven dat we op een tekort afstevenden voor Standaard Platform. We hebben toen ook gemeld dat er vertraging optrad bij de vernieuwing van het IT Fundament. Logius heeft hierop ingegrepen met gerichte aandacht vanuit de organisatie en directie. Dit heeft resultaat gehad:

  • Voor Standaard Platform hebben we vanaf 2023 een nieuw tariefmodel en wordt in 2022 een aanvullende bijdrage gevraagd van afnemers. Hiermee wordt het tekort op korte termijn en duurzaam op lange termijn opgelost.
  • De vernieuwing van het IT-Fundament is herpland, de Tweede kamer is geïnformeerd en er wordt in samenspraak met BZK gewerkt aan een oplossing voor de extra kosten die de vertraging van de vernieuwing van het IT-Fundament met zich meebrengt. Hierover wordt separaat gecommuniceerd met BZK.

Update speerpunten 2022

Digitale inclusie

De inzet van Logius op het verbeteren van de toegankelijkheid van de meest gebruikte sites en apps leverde deze periode de A-status (= volledig toegankelijk) op voor DigiD Machtigen. Ook voor de toegankelijkheid van de Berichtenbox app iOS versie is de A-status behaald, voor de Android versie zijn we er bijna.

In mei is voor de doelgroep kwetsbare ouderen een onderzoek gedaan naar hun ervaringen met DigiD, MijnOverheid en de website van DigiD Machtigen. In gesprek met ouderen en helpers van ouderen zijn knelpunten in het gebruik in kaart gebracht. Op basis van deze informatie verbetert Logius deze applicaties verder, zodat de toegankelijkheid en gebruiksgemak verder groeien.

Verder kunnen DigiD gebruikers nu in het buitenland inloggen met hun DigiD, waardoor het voor Nederlanders die binnen de EU wonen en werken makkelijker is om zaken te regelen met lokale overheden.

Logius werkt ook aan meer interne bewustwording van digitale inclusie en het belang ervan. Op 17 mei is een Logius Café gewijd aan het onderwerp. Hierin is onder andere ingegaan op de toegankelijkheidseisen, het belang van duidelijke taal en gebruikersonderzoek. Bovenal is benadrukt dat tenminste een kwart van alle mensen het op enig moment moeilijk vindt om digitaal zaken te regelen met de overheid, tijdelijk of altijd. En dat dit thema dus blijvend aandacht vraagt van iedereen die werkt aan de digitale overheid.

Wendbaar en flexibel, bewegen mee met de omgeving

Logius vergroot haar wendbaarheid en flexibiliteit door vaker te werken met multi-disciplinaire teams. Zo krijgen de teams “Optimaliseren Resource keten” en “Optimaliseren Inkoop Keten” nu sneller duidelijk welke middelen nodig zijn, waar flexibeler gewerkt kan worden en wat er speelt bij naburige organisaties.

Bij het openstellen van vacatures zoeken we de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van Logius. Een mooi voorbeeld is de werving van een adviseur voor team eHerkenning. Na een verkenning met de businessconsultants bleek er veel overlap van werkzaamheden. Door een collega met en voor meerdere organisatieonderdelen te laten samenwerken, wordt de rol van adviseur eHerkenning nu flexibeler en wendbaarder ingevuld.

De governance en werkwijze rondom de GDI krijgt verder vorm. In dit oefenjaar stellen we ons pro-actief op om van het MIDO een succes te maken. Op verschillende manieren en niveaus hebben we daarvoor onze bijdrage geleverd.

Het hybride werken is intussen het nieuwe normaal geworden. De collega’s weten steeds beter de balans te vinden en te werken op de plek die het beste past bij het type werk van dat moment.

In verbinding met elkaar en onze omgeving

In de afgelopen periode leverde onze inzet om verbinding met elkaar en onze omgeving te versterken diverse resultaten op. Belangrijke interne mijlpaal was Logius Start, ons nieuwe intranet. De ‘ouderwetse’ nieuwsbrief is vervangen door een platform met alle informatie en nieuws voor Logius intern. Logius Start stelt collega’s bovendien in staat om actief met elkaar in verbinding te zijn door zelf nieuws te kunnen publiceren.

Verder zijn de contacten in het kader van onze governance versterkt. Zo is er een tweewekelijks overleg opgestart tussen coördinatoren en Portfoliomanagement voor het domein Toegang, nemen de coördinatoren deel aan het leertraject PO/C Atelier. Daarnaast is de samenwerking binnen geheel Logius op unieke wijze geïntensiveerd voor het opstellen van de verwervingstrategie en sourcing van infrastructuur.

Logius en KOOP hebben een gezamenlijk “Café” gehouden voor alle medewerkers waarbij zij informatie kregen over de vervlechting en hun vragen konden stellen, op weg naar de lift en shift van 1 januari aanstaande.