Main content

Leren en ontwikkelen

We hebben de afgelopen periode veel gedaan en gerealiseerd. Vooruit kijkend ligt er ook een opgave. De nieuwe werkwijze begint zijn vruchten af te werpen. Daarbij blijven we leren en ontwikkelen we de organisatie en onze manier van werken steeds verder door. Hierbij nemen wij graag onze stakeholders me. In gezamenlijkheid bouwen we aan de digitale overheid.

SAFe-werken

Een waardevolle erkenning en beloning deze zomer is de nominatie voor de award “Overheidsorganisatie van het Jaar 2019”, waarbij Logius vanwege de nieuwe werkwijze en vooruitstrevendheid is genomineerd. We zijn er trots op tot de laatste tien genomineerde organisaties te behoren. In ons transformatieproces naar de SAFe-werkwijze is de dienstverlening doorgegaan. Dat hebben we ook beloofd. Een mooi resultaat is dan ook dat de continuïteit van dienstverlening die afgelopen periode stabiel is gebleven.

Investeren

Met de nieuwe organisatiestructuur en werkwijze is  nog niet altijd duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen. Gevolg is onder andere dat we achterlopen in het betalen van leveranciers. Ook zijn nog niet alle investeringsvoorstellen voor 2019 rond. We werken er hard aan om deze achterstand in te lopen, en investeren in de bespoediging van deze processen binnen de organisatie.

Verdere resultaten in de periode januari tot en met augustus 2019

Het leveren van betrouwbare en stabiele dienstverlening vormt het grootste deel van ons dagelijkse werk bij Logius. De beschikbaarheidsnorm voor vrijwel al onze voorzieningen is gehaald. Dat betekent dat klanten en eindgebruikers vrijwel continu gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Bij diensten als MijnOverheid, Diginetwerk en de Stelseldiensten was zelfs 100% beschikbaarheid tijdens de eerste acht maanden. Een deel van de Digipoort-infrastructuur bleef net onder de afgesproken norm. De oorzaak is bekend en passende maatregelen zijn genomen.

We werken continu aan verbetering van de dienstverlening. Daarbij streven we naar optimale toegevoegde waarde voor burger, bedrijf en overheid.

Logius helpt organisaties met een publieke taak om digitale dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven hun zaken eenvoudig en betrouwbaar kunnen regelen. We werken daarbij continu aan verbeteringen in onze dienstverlening. We hebben in de afgelopen 8 maanden onder andere de volgende toegevoegde waarde gerealiseerd:

 • Persoonlijke gegevens app ((PG-app)

  Met de PG-App kunnen gebruikers eenvoudiger toegang krijgen tot persoonlijke gegevens in MijnOverheid. Het ontwerp van de PG-App is najaar 2019 gereed en de realisatie van de app start eind 2019.

 • Pilot DigiD servicezuil gestart bij tien bibliotheken, ziekenhuizen en gemeenten

  DigiD gebruikers kunnen na een ID-check bij een DigiD Servicezuil extra privacygevoelige informatie inzien en uitwisselen met hun DigiD, zoals medische informatie. Eind mei is de pilot DigiD servicezuil gestart. Gebruikers kunnen op tien locaties een eenmalige ID-check toevoegen aan hun DigiD-app.

 • Beter inzicht in gebruik DigiD app

  Logius heeft een data dashboard waarin prestatieknelpunten en de beleving van de burger bij het gebruik van de DigiD app in een oogopslag inzichtelijk wordt. Daarmee kunnen snel aanpassingen in de app gedaan worden, waardoor we steeds beter aansluiten bij de gebruiker. De waarde voor de burger is dat hij merkt dat de app gebruiksvriendelijk is en blijft.

 • Berichtenbox – berichtaflevering aan overledenen niet meer getoond

  Als iemand overlijdt is het erg vervelend voor de nabestaanden als er nog berichten aan de overledene worden verstuurd. Daarom is er een functionaliteit toegevoegd aan de Berichtenbox om met terugwerkende kracht de status ‘overleden’ te activeren. Hierdoor wordt onbedoeld en ongewenst bezorgen van berichten geadresseerd aan overledenen voorkomen.

 • Betere toegankelijkheid

  Bij MijnOverheid is voorzien van een nieuwe ‘look and feel’. Naast verbeteringen in vormgeving en navigatie is aandacht besteed aan de informatievoorziening. De ontwerpen zijn uitgebreid getest door onze eindgebruikers. Onder meer door burgers die moeite hebben met lezen en schrijven, minder digitaal vaardige zijn, senioren, jongeren en frequente gebruikers.

 • Pilot Ouderlijk gezag

  Na het afronden van laatste testen in september, wordt vanaf oktober in de pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ onderzocht hoe ouders veilig en eenvoudig het elektronisch patiëntendossier van hun minderjarige kind kunnen inzien met hun eigen DigiD-inlogmiddel. De pilot vindt gezamenlijk plaats met het ministerie van VWS en Nictiz.

 • Vrijwillig machtigen: verbeteren website en vereenvoudigen registratieproces

  Burgers en organisaties kunnen op de website www.machtigen.digid.nl elkaar vrijwillig machtigen om zaken bij publieke dienstverleners voor een ander, of door een ander te (laten) regelen. Het registreren van deze machtiging moet eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn. Een renovatie van DigiD Machtigen was randvoorwaardelijk om dit te kunnen realiseren. Deze renovatie is inmiddels vergevorderd en er zijn nieuwe schermen ontwikkeld. Daarnaast hebben er gebruikersonderzoeken plaatsgevonden.

 • Digipoort/Platform Gegevensuitwisseling 0 - verwerving

  Binnenkort loopt het contract voor de dienstverlening van Digipoort van Logius af, voor de contracteren van een nieuwe leverancier is in 2019 een aanbesteding gestart. Met de nieuwe leverancier wordt Digipoort (zonder Handel & Transport) herbouwd. Doel is om 15 april 2020 de definitieve gunning te realiseren zodat de huidige dienstverlening van de Digipoort procesinfrastructuur kan worden gecontinueerd met vernieuwende technologieën.

 • Digipoort Handel & Transport

  De overdracht van het onderdeel Digipoort Handel & Transport naar Douane is voorbereid. De voorziening is opgeschaald om voorbereid te zijn op de effecten van de Brexit. De migratie naar het Overheidsdatacentrum in Amsterdam is voltooid.

 • DigiInkoop

  Binnen DigiInkoop zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. De BTW code selectie is aangepast, er zijn Business Intelligence rapportages en beheerrapportages opgesteld. Het instellen van een nieuw wachtwoord is mogelijk gemaakt en er is een AVG-proof privacy statement opgesteld. Ook is er is een berichtenverkeermonitor ontwikkeld voor uitgaande berichten zoals: inkooporders, facturen en verplichtingen.

 • Platformontwikkeling

  Om in de toekomst een wendbare en flexibelere manier van dienstverlening te bieden, bouwt Logius het Logius Platform. Hiervoor is een eerste ontwikkelomgeving opgeleverd. Dit is een belangrijke stap voor in het productie brengen van het platform waar Logius haar dienstverlening onderbrengt. Hierin vindt nauwe samenwerking plaats met I&W die al beschikking heeft over het zogenoemde ‘Standaard Platform’.

 • Ontwikkelingen Diginetwerk

  De betrouwbaarheid van Diginetwerk is verhoogd door een koppeling met NCSC. Hiermee kunnen overheden hun mail over Diginetwerk uitwisselen in plaats van over het publieke Internet (hogere veiligheid).

De totale begroting voor 2019 telt € 237 mln. Onderdeel daarvan is een goedgekeurde investeringsagenda ter waarde van € 25,6 mln. De realisatie van de investeringsvoorstellen loopt achter. Een verklaring hiervoor is de complexiteit in besluitvorming. Daarnaast doet zich vertraging voor op de opschaling van capaciteit en de contractverstrekking. .

Het betaalgedrag op facturen is onder de norm. Dit wordt mede veroorzaakt door de recente reorganisatie. We sturen erop dat het betaalgedrag bij de volgende rapportage weer volgens de norm is.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.