Main content

Iedere vier maanden doet Logius verslag en geeft een samenvatting van wat ze heeft gedaan. Deze pagina gaat over de periode januari tot en met april 2022. U vindt hier het voorwoord van Yvonne van der Brugge en Joop Groen, en de samenvatting van de rapportage. 

Wilt u de volledige rapportage als pdf ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@logius.nl.

Voorwoord

Nieuw kabinet en eerste initiatief

Op 10 januari vond de beëdiging van kabinet Rutte IV plaats. Voor het eerst kreeg een kabinet een bewindspersoon voor digitalisering. De staatssecretaris heeft inmiddels de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid bekend gemaakt. Daarbij staat de EU Wallet voor burgers en bedrijven hoog op haar agenda. In deze wallet kan de nationale digitale identiteit worden gekoppeld aan persoonlijke ‘attributen’ zoals rijbewijs, diploma’s en bankrekening. BZK/Digitale Samenleving, Logius en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens trekken samen op in de uitwerking ervan. Als één van de eerste initiatieven die aansluiten bij de agenda van het kabinet vermelden we met enige trots de MijnGegevens app. Hierdoor krijgt de de burger eenvoudig inzicht in de gegevens die bij de overheid bekend zijn.

Continuïteit in dienstverlening 

Intussen hebben we (gelukkig) bijna onopgemerkt weer de continuïteit in de dienstverlening geleverd die u van ons gewend

bent: de beschikbaarheid van onze diensten en producten lag over de hele linie op de norm. Daar zijn we enorm trots op! Om toekomstvaste dienstverlening te kunnen blijven leveren, werken we logischerwijs ook aan de vernieuwing van onze infrastructuur. De continuïteit blijft daarbij gewaarborgd op basis van de oude infrastructuur.

Voortgang van de drie Logius speerpunten

Logius kent in haar jaarplan 2022 drie organisatiebrede speerpunten: 'digitale inclusie', 'wendbaar en flexibel en bewegen mee met de omgeving' en 'in verbinding met elkaar en onze omgeving'.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Digitale inclusie

Zoals in het Jaarplan 2022 is aangegeven doen we hier al het nodige aan. Tegelijk is onze inzet nog te versnipperd en afhankelijk van opdrachten van afnemers. Met het aanstellen van een coördinator Digitale Inclusie is een stap gezet om dit jaar samenhang te brengen in onze activiteiten. Zij gaat als eerste aan de slag met het concretiseren van de ambitie en hoe te komen tot een duidelijke aansturing op en bundeling van prioriteiten.

De lopende activiteiten voor een inclusieve dienstverlening leverden diverse resultaten op. Zo hebben we de A-status (= volledige toegankelijk) behaald voor de website van MijnOverheid. Verder heeft Logius dit jaar vier gebruikersonderzoeken ingepland om de gebruikers van onze voorzieningen te vragen naar hun ervaringen. Het eerste onderzoek heeft al plaatsgevonden, doelgroep waren de laaggeletterden. We hebben de eerste 60 medewerkers getraind op Duidelijke Taal. Hierdoor communiceren we begrijpelijker en in eenvoud naar zowel de burger als intern.

Wendbaar en flexibel, bewegen mee met de omgeving

Een aantal voorbeelden waaruit onze wendbaarheid en flexibiliteit blijkt zijn de volgende: BZK heeft de Programmadirectie Informatievoorziening (PDI) opgeheven, waarbij de programma’s overgeheveld zijn naar Logius. Besloten is om de vervlechting met KOOP een jaar later te laten ingaan, nu per 2023. De nieuwe hoofdstructuur aanpassingen zijn zo goed als volledig operationeel (directie Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaarden, CIO, Data & Analyse). Na het opheffen van de coronamaatregelen lijkt hybride werken het nieuwe normaal te worden. We zoeken met elkaar nog naar de optimale omstandigheden.

In verbinding met elkaar en onze omgeving

De governance en werkwijze rondom de (Generieke Digitale Infrastructuur) GDI is nieuw. We nemen actief deel aan de programmeringstafels en denken mee met het bureau MIDO (Meerjarige Infrastructuur Digitale Overheid). Ook binnen Logius zelf is de samenwerking versterkt tussen alle directies en de zogenaamde Agile Release Trains en met de leveranciers. Een ander voorbeeld van een interne nauwe(re) samenwerking zijn recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Samen komen zij tot acties richting de arbeidsmarkt in het kader van de verambtelijkingsopgave. ‘In verbinding’ was ook het thema van het eerste hybride Logius Café. We organiseren dit voor alle medewerkers om elkaar te vinden, te informeren en kennis te maken met toekomstige collega’s van KOOP. Richting de afnemers van onze dienstverlening is er een Logius Remote Roadshow gehouden om in verbinding te blijven met onze afnemers die we niet wekelijks spreken en hen te informeren over onze dienstverlening. And last but not least, staatssecretaris Van Huffelen deed haar eerste werkbezoek in Nederland bij Logius. Na afloop was ze enthousiast over ons werk en hoe het werkbezoek verliep.

Tot slot verwijzen wij naar de samenvatting voor een overzicht van behaalde resultaten en de aandachtspunten.

Dit voorwoord is geschreven door Yvonne van der Brugge-Wolring, algemeen directeur, en Joop Groen, plaatsvervangend algemeen directeur a.i.

Samenvatting

Highlights

  • MijnGegevens app is gelanceerd
  • Gebruikers van DigiD kunnen in een ander EER-land inloggen met hun DigiD op niveau Substantieel of Hoog
  • De burger krijgt geen onnodige brieven meer voor machtigingen die inmiddels zijn geactiveerd
  • MijnOverheid heeft het hoogste niveau van toegankelijkheid behaald, de A-status 
  • De nieuwe SWIFT oplossing is gebouwd bij Digipoort
  • Digikoppeling is uitgebreid met een standaard voor REST-API koppelvlakken, waardoor overheidsorganisaties zo gegevens veilig kunnen delen met andere overheidsorganisaties
  • Een extern onderzoek naar hergebruik van Diginetwerk voor Internet of Things is afgerond. Belangrijkste uitkomst is dat synergie met name kan bij IoT-datadeling tussen stelseldeelnemers
  • In maart is BZK/Logius gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3

Aandachtspunten

Logius is het fundament onder haar dienstverlening aan het vernieuwen. Om toekomstbestendig, flexibel en wendbaar in te kunnen blijven spelen op maatschappelijke behoeftes en om de kosten van de dienstverlening te verlagen. Een onderdeel hiervan is de IT-infrastructuur, die wordt opgebouwd door een nieuwe leverancier. 

De opbouw van deze IT-infrastructuur is vertraagd. Een eerste versie is november 2021 opgeleverd, maar tijdens de voorbereidingen van de migraties zijn er in Q1 2022 essentiële tekortkomingen geconstateerd op de nieuwe IT-infrastructuur. Dit staat een veilig en stabiel migratietraject in de weg. 

In april zijn er maatregelen getroffen om de complexiteit van de in Q1 geconstateerde tekortkomingen op de nieuwe infrastructuur te inventariseren en de impact van de vertraging te onderzoeken. Een van de genomen maatregelen is het inlassen van een migratiepauze om straks een veilig migratietraject te kunnen garanderen. In Q2 is er gefocust op het analyseren en oplossen van de tekortkomingen van de IT-infrastructuur. Daarnaast werken we uit welke impact de vertraging heeft op onder andere de financiën en de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit alles dient in Q3 als input voor het herijken van de aanpak en planning. Deze zijn mede afhankelijk van de voortgang van het oplossen van de tekortkomingen. Dit heeft onze extra aandacht en prioriteit. We doen dit traject in samenwerking met de verschillende BZK-onderdelen middels een regulier overleg en onze afnemers (via de PGDI).

Per saldo verwacht Logius op basis van huidige inzichten een overschrijding op begroting ten opzichte van de budgettaire kaders van € 3,5 mln (1,4%). Uiteraard sturen we op 0.