Main content

Eerste rapportage na reorganisatie

Dit is onze eerste rapportage nadat we in januari 2019 gestart zijn met een nieuwe, Agile-werkwijze en organisatieinrichting. Terugkijkend hebben we heel veel gedaan en vooruitkijkend hebben we nog heel veel te doen! Directeur Yvonne van der Brugge-Wolring licht kort toe: ‘Door de nieuwe werkwijze is er veel meer transparantie in wat we doen. Hierover horen wij positieve geluiden van onze stakeholders.’

Samen plannen met stakeholders

Yvonne vervolgt: ‘We plannen ons werk samen met stakeholders. Wat we merken is dat we dit nog iets te optimistisch doen en we de systematiek nog niet helemaal te pakken hebben. Maar we maken voortgang. Ook de afstemming met stakeholders, onder andere door inzet van de routekaartoverleggen, wordt doorontwikkeld en steeds beter.’

Onze resultaten in de periode januari tot en met april 2019

Het leveren van betrouwbare en stabiele dienstverlening vormt het grootste deel van ons dagelijkse werk bij Logius. De beschikbaarheidsnorm voor vrijwel al onze voorzieningen is gehaald. Dat betekent dat klanten en eindgebruikers vrijwel continu gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Bij diensten als MijnOverheid, Diginetwerk en de Stelseldiensten was zelfs 100% beschikbaarheid tijdens de eerste vier maanden. Een deel van de Digipoort-infrastructuur en het BSN-Koppelregister bleven in twee maanden respectievelijk één maand net onder de afgesproken norm. De oorzaak is bekend en passende maatregelen zijn genomen.

Het beeld in de eerste vier maanden blijft dat het gebruik van de dienstverlening van Logius groeit. Dit is een trend die we de afgelopen jaren hebben gezien. De interesse in en het gebruik van digitale overheidsdiensten neemt nog steeds toe. Het aantal gebruikers van hogere betrouwbaarheidsniveaus van DigiD (zoals app en SMS) is verdrievoudigd. In januari sloten veertien organisaties aan op Diginetwerk en het totaal aantal gebruikte machtigen vervijfvoudigde in de afgelopen periode.

Logius helpt organisaties met een publieke taak om digitale dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven hun zaken eenvoudig en betrouwbaar kunnen regelen. We werken daarbij continu aan verbeteringen in onze dienstverlening. We hebben in het eerste kwartaal onder andere de volgende toegevoegde waarde gerealiseerd:

Apps hoog gewaardeerd De Berichtenbox/MijnOverheid app is de best gewaardeerde overheidsapp in de appstores van Android en iOS. Er zijn sinds 1 oktober 2018 circa 30 miljoen berichten geopend via de Berichtenbox app.
Aangiftecampagne 2018 succesvol De aangiftecampagne van 2018 is zonder incidenten verlopen. Vergeleken met afgelopen jaren bereikten we de hoogste piek in het aantal controles op Machtigen; op 1 maart waren er 800.000 gebruikte machtigingen per dag ten opzichte van 500.000 per dag in 2018.
Gebruiksgemak DigiD omhoog De DigiD release 5.10 is live: het gebruik en de toegankelijkheid is verbeterd. Ook is er een Engelstalige optie in alle functionaliteiten en schermen.
MijnOverheid notificaties De herhaalnotificatie staat standaard aan, waardoor de kans op het missen van berichten kleiner wordt.
Eerste ziekenhuis over op Machtigen Het eerste ziekenhuis is over op Machtigen. Ook is de zoekfunctie op de website aanzienlijk verbeterd.

Burgertevredenheid eerstelijns klantcontactcentrum

Burgers waarderen het contact via telefoon gemiddeld met een 8,3. Het contact per e-mail wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,3. Beide cijfers zijn licht gestegen ten opzichte van het tweede half jaar van 2018.

Eerste proof of concept Regie op Gegevens De eerste Proof of Concept voor de Persoonlijke Gegevens App is opgeleverd.
Pilot routeringsvoorziening geslaagd De pilot met de Routeringsvoorziening is geslaagd als onderdeel van het programma eID. De routeringsvoorziening zorgt ervoor dat overheden relatief eenvoudig meerdere inlogvoorzieningen kunnen ontsluiten.
Inloggen met twee-factor-authenticatie stimuleren Steeds meer organisaties stappen over op twee-factor-authenticatie als veilige manier om met de overheid te communiceren. De DigiD app is aangepast om dit makkelijker te kunnen doen. Ook zijn er servicezuilen beschikbaar waarmee burgers hun DigiD kunnen opwaarderen naar niveau substantieel.
Nieuwe taxonomie voor SBR De nieuwe versie van de Nederlandse Taxonomie SBR is beschikbaar. Dit is een gezamenlijk woordenboek voor gegevensuitwisseling. Ook is de definitieve versie Nederlandse Taxonomie 1e extensie Belastingdienst gepubliceerd: van belang vanwege de aangifte erfbelasting en schenkbelasting 2019.
Succesvolle voorbereidingen Brexit Voor de Handel- en Transportsector leveren we een bijdrage aan de voorbereiding op de verwerking van mogelijke piekbelasting in het aantal berichten. De performancetesten in de keten zijn inmiddels succesvol afgerond.
Schaalbaar berichtenverkeer

Het CIBG, het Handelsregister en de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen van de KvK maken als eerste gebruik van de nieuwe Digilevering Open Source omgeving. De eerste berichten zijn succesvol verzonden. Doordat we gebruik maken van vernieuwde open source technologie is snellere aflevering van berichten mogelijk en blijft de omgeving goed schaalbaar voor piekmomenten in het berichtenverkeer, tegen relatief lage kosten.

Eerste API live

Logius heeft een API (Application Programming Interface) gebouwd voor de Centrale OIN Raadpleegvoorziening. Hiermee kunnen andere overheden altijd actuele Organisatie Identificatie Nummers ophalen voor hun dienstverleningsprocessen. Voorheen kon dit alleen handmatig via de website of met een bestand dat periodiek gecontroleerd moest worden.

Kwaliteit basisregistraties

188 gemeenten zijn aangesloten op Digimelding en kunnen nu geautomatiseerd correcties op basisregistraties melden. Terugmeldingen zijn belangrijk om de kwaliteit van registraties te verbeteren.

De eerste stap naar microservices De Proof of Concept met de notificatieservice is geslaagd. Hiermee zetten we een eerste stap richting het werken met generieke microservices.

 

De totale begroting voor 2019 telt € 222,1 mln. Onderdeel daarvan is een goedgekeurde investeringsagenda ter waarde van € 25,6 mln. De realisatie loopt achter; dit komt door vertraging in administratieve processen, bestuurlijke en politieke zaken. De uitvoering van een aantal investeringsposten wordt inhoudelijk al wel opgepakt.

Bij DigiD is er een stijging van de kosten als gevolg van het toegenomen gebruik van twee-factor-authenticatie.Het betaalgedrag op facturen is onder de norm. Dit wordt mede veroorzaakt door de recente reorganisatie. We sturen erop dat het betaalgedrag bij de volgende rapportage weer volgens de norm is.

Logius heeft dit jaar een nieuwe organisatiestructuur en werkwijze ingevoerd: SAFe bij Logius. Dit hebben we gedaan om flexibeler én meer wendbaar te werken om zo goed in te spelen op veranderende wensen en eisen uit de samenleving. Zo willen we steeds waarde blijven toevoegen voor onze klanten en eindgebruikers.

Later dit jaar organiseert Logius weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek en evalueren we de eerste ervaringen met de doorontwikkeling van Logius . Onze  interne en externe formatie is vrijwel gelijk aan de norm voor 2019. Het ziekteverzuim is 5,3%; dit ligt boven de Verbaannorm; er wordt aan gewerkt om dit naar beneden te brengen.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.