Main content

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Logius en Leverancier met betrekking tot het Testen.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 12 juni 2018

Versie: 4.9

1 Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

 • Aanvraagformulier Preproductieomgeving: het formulier waarmee door Afnemer een opdracht voor beschikbaarstelling van DigiD in de Preproductieomgeving en Programmatuur wordt gegeven.
 • Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere overheden en burgers en/of bedrijven wenselijk acht en daarbij gebruik kan en mag maken van één of meer Diensten van Logius.
 • Afnemersdienst: de door Afnemer aangeboden elektronische dienst in het kader van het elektronisch verkeer tussen Afnemer en Gebruiker.
 • DigiD: de door Logius te verrichten Diensten ten behoeve van de verificatie van de identiteit van de Gebruiker ten behoeve van het gebruik van de Afnemersdienst (webdienst). DigiD is de code voor het verkrijgen van toegang door een Gebruiker tot een Afnemersdienst, overeenkomstig het door de Afnemer gekozen Zekerheidsniveau.
 • DigiD Checklist Testen: een document bevattende communicatieve en technische eisen waaraan een Afnemer dient te voldoen.
 • Gebruiker: degene die gebruik maakt van DigiD.
 • Koppelvlakspecificatie: de beschrijving van de technische eisen voor aansluiting op DigiD.
 • Leverancier: de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie die toegang verkrijgt tot de Preproductieomgeving.
 • Logius: dienst digitale overheid, baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Preproductieomgeving: de infrastructuur van Logius die vrijwel gelijk is aan de productieomgeving waarbinnen de Afnemersdienst wordt aangeboden, met als doel het Testen.
 • Programmatuur: alle computerprogrammatuur, waaronder de Koppelvlakspecificaties inclusief documentatie, die door Logius ten behoeve van het gebruik van de Preproductieomgeving aan Afnemer beschikbaar wordt gesteld.
 • Testen: het vergelijken van de Afnemersdienst met de eisen van Logius zoals die zijn opgenomen in de DigiD Checklist Testen teneinde vast te stellen dat hieraan wordt voldaan.
 • Voorwaarden: deze voorwaarden.

2 Toepasselijkheid en Voorwerp

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Logius en Leverancier met betrekking tot het Testen.

2.2 Logius biedt Leverancier de mogelijkheid gebruik te maken van de Preproductieomgeving en de daarbij behorende Programmatuur. Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om de Preproductieomgeving beschikbaar te maken en te houden. Logius garandeert niet dat de Preproductieomgeving en Programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken. Logius zal, voor zover de ondersteuning een directe relatie heeft met het Testen, zich naar beste vermogen hiervoor inspannen.

2.3 Leverancier verkrijgt toegang tot de Preproductieomgeving. Leverancier wordt niet aangesloten op de productieomgeving van DigiD.

2.4 Leverancier is verplicht zich te conformeren aan de door Logius vastgestelde Koppelvlakspecificaties.

2.5 Leverancier dient zich te onthouden van (technische) handelingen die de kwaliteit van de Preproductieomgeving negatief zou kunnen beïnvloeden. Het is Leverancier uitdrukkelijk niet toegestaan om de Preproductieomgeving te gebruiken voor het testen van de performance van DigiD.

2.6 Logius wijst Leverancier erop dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van en de toegang tot informatie, en dat zich hierdoor op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen in (de beschikbaarheid) van de Preproductieomgeving.

3 Overleg

3.1 Partijen wijzen ieder een contactpersoon aan.

3.2 Indien er een andere contactpersoon wordt aangewezen brengen partijen elkaar hiervan schriftelijk op de hoogte.

4 Prijzen en betaling

Leverancier is Logius voor a) het gebruik van de Preproductieomgeving en de daarbij behorende Programmatuur (inclusief documentatie en materialen) en b) de (eventueel te verlenen) ondersteuning indien deze ondersteuning een directe relatie heeft met het uitvoeren van de testwerkzaamheden geen vergoeding verschuldigd.

5 Duur en beëindiging

5.1 Deze Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van ondertekening van het Aanvraagformulier Preproductieomgeving en acceptatie van deze Voorwaarden.

5.2 Buiten hetgeen elders in deze Voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd het Testen met onmiddellijke ingang te beëindigen.

5.3 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het Testen voort te duren, blijven na beëindiging in stand. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: artikel 6 intellectueel eigendom, artikel 8 geheimhouding, artikel 9 aansprakelijkheid.

6 Intellectueel eigendom

6.1 Alle intellectuele (eigendoms-)rechten op de Preproductieomgeving en Programmatuur, die Logius in het kader van het Testen aan Leverancier ter beschikking stelt, blijven berusten bij Logius of bij de derde van wie Logius het recht heeft verkregen om (delen van) de Preproductieomgeving en Programmatuur aan Leverancier ter beschikking te stellen. Met betrekking tot daarvoor in aanmerking komende (delen van) de Preproductieomgeving en Programmatuur, verleent Logius hierbij aan Leverancier voor de duur van de testperiode een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Leverancier is gerechtigd de door Logius ter beschikking gestelde documentatie slechts voor intern gebruik te reproduceren.

6.2 Logius zorgt ervoor dat de door hem geleverde en te onderhouden documentatie - en bij wijziging Programmatuur de dan te leveren documentatie – zo spoedig mogelijk op zijn kosten wordt vervangen, gewijzigd of aangepast indien op enig moment tijdens gebruik door Leverancier van Programmatuur blijkt dat de documentatie onjuiste informatie bevat of anderszins onvolledig, onvoldoende, onduidelijk of verouderd is. Indien de documentatie onjuiste informatie bevat of anderszins onvolledig, onvoldoende, onduidelijk of verouderd is, wordt Logius schriftelijk hierop gewezen.

6.3 Indien naar het oordeel van Logius aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Logius ter beschikking gestelde (delen van) Preproductieomgeving of Programmatuur inbreuk maken op enig recht van een derde, is Logius gerechtigd, naar eigen keuze:

 1. ervoor te zorgen dat Leverancier gebruik kan blijven maken van het ter beschikking gestelde, of
 2. terbeschikkingstelling van de desbetreffende (delen van) de Preproductieomgeving of Programmatuur te staken, of
 3. naar eigen redelijke oordeel van Logius gelijkwaardige (delen van) de Preproductieomgeving of Programmatuur ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding terzake is hiermee uitgesloten.

6.4 Leverancier mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele (eigendoms-)rechten en vergelijkbare rechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

7 Privacy

7.1 Leverancier staat ervoor in dat hij zich conformeert aan de vigerende wet- en regelgeving, betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Gebruik van persoonsgegevens in de Preproductieomgeving is niet toegestaan.

7.2 Logius voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op hem rusten. Logius zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8 Geheimhouding

Indien bij het Testen vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij, zal de andere partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van het Testen en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Over informatie, aangaande de beveiliging van de Preproductieomgeving en de Programmatuur zal Leverancier strikte vertrouwelijkheid betrachten.

9 Aansprakelijkheid

Partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor schade, behoudens schade ten gevolge van opzet of grove schuld van partijen.

10 Overmacht

10.1 Een partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van Logius.

10.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan één maand zal duren, heeft de andere partij het recht om het Testen met onmiddellijke ingang te beëindigen.

11 Beveiliging/Techniek

11.1 Leverancier zorgt ervoor dat ter uitvoering van het Testen wordt voldaan aan de door Logius bekendgemaakte (technische) eisen en gebruik wordt gemaakt van de door Logius voorgeschreven beveiligingsmiddelen/maatregelen. Deze voorgeschreven eisen en beveiligingsmiddelen/maatregelen zijn opgenomen in de Koppelvlakspecificaties DigiD en de DigiD Checklist Testen.

11.2 Logius heeft het recht de (technische) eisen en beveiligingsmiddelen/maatregelen tijdens de duur van het Testen te wijzigen. Leverancier wordt van een dergelijke wijziging uiterlijk twintig werkdagen voordat hieraan voldaan moet worden, schriftelijk geïnformeerd, tenzij een kortere termijn nodig is in verband met (mogelijke) beveiligingsincidenten. Indien naar het redelijk oordeel van Logius door Leverancier niet wordt voldaan aan de door Logius gestelde (technische) eisen, heeft Logius het recht toegang tot de Preproductieomgeving en de Programmatuur tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

11.3 Logius heeft het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot de Preproductie tijdelijk op te schorten indien er sprake is van een mogelijk beveiligingsincident.

11.4 Logius heeft het recht na aankondiging de toegang tot de Preproductieomgeving tijdelijk op te schorten indien onderhoud of aanpassing plaatsvindt aan de Preproductieomgeving en/of Programmatuur.

12 Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13 Varia

13.1 Algemene leverings-, betalings-, of inkoopvoorwaarden, dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van partijen zijn niet van toepassing op het Testen.13.2 Logius is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Leverancier wordt uiterlijk twintig werkdagen voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk geïnformeerd.

13.3 De bepalingen in deze Voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Logius ter zake van het Testen.

13.4 Logius mag bij de uitvoering van het Testen naar eigen inzicht derden inschakelen.

13.5 Logius mag rechten en verplichtingen in het kader van het Testen overdragen aan derden en zal Leverancier daarvan vooraf op de hoogte stellen. Leverancier is bevoegd na toestemming van Logius rechten en verplichtingen in het kader van het Testen over te dragen aan derden.