Main content

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Beheerder en Afnemer met betrekking tot het Testen.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 29 april 2019

Versie: 1.3 - definitief

1. Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

 • Aanvraagformulier: het formulier waarmee door Afnemer aan Beheerder een opdracht wordt gegeven voor beschikbaarstelling en gebruik van het BSNk, de Productieomgeving, de Programmatuur en de Diensten.
 • Afnemer: de Authenticatiedienst, Middelenuitgever, Toegangsdienst, Machtigingenregister of de eIDAS berichtenservice die het door haar ingevulde Aanvraagformulier stuurt naar Beheerder, technisch aansluit op het BSNk of feitelijk gebruik maakt van het BSNk.
 • Beheerder: Logius, de beheerorganisatie die in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het BSNk beheert.
 • BSNk: Een publieke voorziening, onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die ten behoeve van polymorfe pseudonimisering pseudoniemen en sleutelmateriaal verstrekt.
 • BSNk Checklist Testen: document bevattende de testen die een Afnemer bij een nieuwe of gewijzigde aansluiting op het BSNk in samenwerking met de Beheerder succesvol heeft uitgevoerd. Dit document bevat de (technische) eisen waaraan een Afnemer dient te (blijven) voldoen en is opgenomen in de Bijlage 1 bij de Voorwaarden.
 • BSNk Technische interfaces: het document dat de technische specificaties van het BSNk bevat en is bijgevoegd als bijlage 2.
 • Diensten: de diensten Activatie, Transformatie, Sleutelbeheer en Stelselbeheer zoals gedefinieerd in de BSNk technische interfaces.
 • Identificatiemiddel: een identificatiemiddel, zoals gedefinieerd in de BSNk technische interfaces.
 • Koppelvlakspecificaties: de beschrijving van de (technische) eisen voor aansluiting op het BSNk, zoals gedefinieerd in de BSNk technische interfaces.
 • Machtigingenregister: partij die ten behoeve van toegang tot dienstverlening een elektronische verklaring afgeeft waaruit blijkt dat een natuurlijke persoon, onderneming of rechtspersoon optreedt namens een andere natuurlijke persoon, onderneming of rechtspersoon.
 • Authenticatiedienst: partij die authenticatieprocedures uitvoert waarmee Gebruikers worden geauthentiseerd daarbij gebruikmakend van elektronische Authenticatiemiddelen verstrekt door een Middelenuitgever. De Authenticatiedienst levert op basis van de authenticatieprocedure een Authenticatieverklaring aan de Toegangsdienst.
 • Middelenuitgever: partij die een elektronisch Authenticatiemiddel verstrekt aan de Gebruiker en het middel bij het BSNk activeert voor gebruik in het Publieke domein. De Middelenuitgever biedt de Gebruiker de mogelijkheid om zijn Authenticatiemiddel(en) te beheren en zorgt ervoor dat het BSNk Inzageregister een actuele status van de Authenticatiemiddelen (of de relatie) heeft.
 • Toegangsdienst: partij die verklaring verstrekt over de identiteit van een Gebruiker aan de Dienstverlener. Op basis van deze verklaring besluit de Dienstverlener over toegang van de Gebruiker tot de Dienst. De Toegangsdienst verstrekt de verklaringen op basis van verklaringen van een Authenticatiedienst. De Toegangsdienst biedt de Gebruiker de mogelijkheid een Authenticatiedienst te kiezen.
 • eIDAS berichtenservice: een voorziening in het Nederlandse eIDlandschap die authenticatie van en naar andere lidstaten onder de eIDAS-verordening mogelijk maakt. De eIDAS-berichtenservice treedt hiervoor op als een Authenticatiedienst en Machtigingenregister richting het Nederlandse eID-landschap tbv authenticatie van Gebruikers met een middel uit een andere lidstaat naar Nederlandse Dienstverleners en als Dienstverlener richting het Nederlandse eIDlandschap tbv authenticatie van Gebruikers met een Nederlandse middel naar Dienstverleners in andere lidstaten.
 • Partij: Beheerder of Afnemer.
 • Partijen: Beheerder en Afnemer.
 • Preproductieomgeving: de infrastructuur van Beheerder die vrijwel gelijk is aan de productieomgeving waarbinnen de Afnemer kan Testen.
 • Programmatuur: alle computerprogrammatuur, waaronder de Koppelvlakspecificaties inclusief documentatie, die door Beheerder ten behoeve van het gebruik van de Preproductieomgeving aan Afnemer beschikbaar wordt gesteld.
 • Testen: het vaststellen dat de functionaliteiten van de Afnemer voldoen aan de eisen van Beheerder zoals die zijn opgenomen in de BSNk Checklist Testen.
 • Voorwaarden: deze Voorwaarden Preproductieomgeving BSNk.

2. Toepasselijkheid en Voorwerp

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Beheerder en Afnemer met betrekking tot het Testen.

2.2. Beheerder biedt Afnemer de mogelijkheid gebruik te maken van de Preproductieomgeving en de daarbij behorende Programmatuur. Beheerder zal zich naar beste vermogen inspannen om de Preproductieomgeving beschikbaar te maken en te houden. Beheerder garandeert niet dat de Preproductieomgeving en Programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken. Beheerder zal, voor zover de ondersteuning een directe relatie heeft met het Testen, zich naar beste vermogen hiervoor inspannen.

2.3. Afnemer is verplicht ten behoeve van de Preproductieomgeving een eigen permanente testomgeving in te richten.

2.4. Afnemer is verplicht zich te conformeren aan de door Beheerder vastgestelde Koppelvlakspecificaties.

2.5. Beheerder behoudt zich het recht voor de door haar vastgestelde Koppelvlakspecificaties te wijzigen. Daarbij geeft Beheerder Afnemer een redelijke termijn om de wijzigingen door te voeren.

2.6. Afnemer dient te voldoen aan de BSNk Checklist Testen die onderdeel is van deze Voorwaarden.

2.7. Afnemer dient zich te onthouden van opzettelijke (technische) handelingen die de kwaliteit van de Preproductieomgeving evident negatief zou kunnen beïnvloeden. Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de Preproductieomgeving te gebruiken voor het testen van de performance van BSNk.

2.8. Aan het succesvol doorlopen van het testtraject kan Afnemer geen rechten ontlenen voor het daadwerkelijk aansluiten op BSNk.

2.9. Beheerder wijst Afnemer erop en Afnemer aanvaardt dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van en de toegang tot (digitale) data en informatie, en dat zich hierdoor op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen in (de beschikbaarheid) van de Preproductieomgeving en Programmatuur.

3. Overleg

3.1. Partijen wijzen ieder een contactpersoon aan.

3.2. Indien er een andere contactpersoon wordt aangewezen brengen Partijen elkaar hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte.

4. Toepasselijkheid en beëindiging van Testen

4.1. Deze Voorwaarden zijn op Afnemer van toepassing vanaf het moment van ondertekening door Afnemer van het Aanvraagformulier Preproductieomgeving of door het door Afnemer feitelijk gebruik maken van de Preproductieomgeving of Programmatuur, waardoor acceptatie van deze Voorwaarden door Afnemer plaatsvindt.

4.2. Buiten hetgeen elders in deze Voorwaarden is bepaald, is ieder der Partijen gerechtigd het Testen met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4.3. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het Testen voort te duren, blijven na beëindiging in stand. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: artikel 5 (intellectueel eigendom en documentatie), artikel 7 (geheimhouding), artikel 8 (aansprakelijkheid) en artikel 11 (toepasselijk recht).

5. Intellectueel eigendom en documentatie

5.1. Alle intellectuele (eigendoms-)rechten op de Preproductieomgeving en Programmatuur, die Beheerder in het kader van het Testen aan Afnemer ter beschikking stelt, blijven berusten bij Beheerder of bij de derde van wie Beheerder het recht heeft verkregen om (delen van) de Preproductieomgeving en Programmatuur aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot daarvoor in aanmerking komende (delen van) de Preproductieomgeving en Programmatuur, verleent Beheerder hierbij aan Afnemer voor de duur van de testperiode een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Afnemer is gerechtigd de door Beheerder ter beschikking gestelde documentatie slechts voor intern gebruik te reproduceren.

5.2. Beheerder kan in het kader van het BSNk (elektronische) documentatie ter beschikking stellen aan Afnemer. Beheerder spant zich in om deze documentatie actueel te houden. Indien deze documentatie onjuiste informatie bevat of anderszins onvolledig, onduidelijk of verouderd is, zal Afnemer Beheerder schriftelijk of elektronisch hierop wijzen.

5.3. Indien naar het oordeel van Beheerder aannemelijk is dat komt vast te staan dat de door Beheerder ter beschikking gestelde (delen van de) Preproductieomgeving of Programmatuur inbreuk maken op enig intellectueel (eigendoms-)recht of een ander recht van een derde, is Beheerder gerechtigd, naar eigen keuze: (i) ervoor te zorgen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van het ter beschikking gestelde, of (ii) terbeschikkingstelling van de desbetreffende (delen van de) Preproductieomgeving of Programmatuur te staken, of (iii) naar het redelijke oordeel van Beheerder gelijkwaardige (delen van de) Preproductieomgeving of Programmatuur ter beschikking te stellen aan Afnemer, het voorgaande zonder dat Afnemer recht heeft op enige schadevergoeding. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Beheerder terzake is hiermee uitgesloten.

5.4. Afnemer mag aanduidingen van de Beheerder of andere rechthebbenden met betrekking tot intellectuele (eigendoms-)rechten en andere herkomstaanduidingen niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

6. Bescherming van persoonsgegevens

6.1. Gebruik van persoonsgegevens in de Preproductieomgeving is niet toegestaan.

7. Geheimhouding

7.1. Indien bij het Testen vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij, zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van het Testen en de toegang tot die vertrouwelijke informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat Partijen en deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Ook over informatie aangaande de beveiliging van de Preproductieomgeving en de Programmatuur zal Afnemer strikte vertrouwelijkheid betrachten.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Partijen zijn jegens elkaar in geen geval aansprakelijk voor schade, tenzij er sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van één der Partijen.

9. Overmacht

9.1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen uit de Voorwaarden, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van Beheerder.

9.2. Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan één maand zal duren, heeft de andere Partij het recht om het Testen met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10. Beveiliging en techniek

10.1. Afnemer zorgt ervoor dat ter uitvoering van het Testen wordt voldaan aan de door Beheerder bekendgemaakte (technische) eisen en gebruik wordt gemaakt van de door Beheerder voorgeschreven beveiligingsmiddelen en beveiligingsmaatregelen. Deze voorgeschreven (technische) eisen, beveiligingsmiddelen en beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen in de Koppelvlakspecificaties en de BSNk Checklist Testen.

10.2. Indien naar het redelijke oordeel van Beheerder door Afnemer niet wordt voldaan aan de door Beheerder gestelde (technische) eisen, beveiligingsmiddelen of beveiligingsmaatregelen, heeft Beheerder het recht de toegang van Afnemer tot de Preproductieomgeving en de Programmatuur tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

10.3. Beheerder heeft het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot de Preproductieomgeving of Programmatuur tijdelijk op te schorten indien er sprake is van een (mogelijk) beveiligingsincident.

10.4. Beheerder heeft het recht na aankondiging de toegang tot de Preproductieomgeving of Programmatuur tijdelijk op te schorten indien onderhoud of aanpassing plaatsvindt aan de Preproductieomgeving en/of Programmatuur.

11. Toepasselijk recht

11.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12. Algemeen

12.1. Algemene leverings-, betalings-, of inkoopvoorwaarden, dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van Partijen (met uitzondering van de Algemene Voorwaarden Logius die van toepassing zijn) worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing.

12.2. De bepalingen in deze Voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Beheerder ter zake van het Testen.

12.3. Voor zover ten aanzien van het beschikbaar stellen van BSNk afspraken met betrekking tot onderhoud en/of dienstenniveau’s worden gemaakt, zijn deze vastgelegd in de bij deze Voorwaarden BSNk behorende Service Niveau Overeenkomst (zie bijlage 3).

12.4. Beheerder is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt uiterlijk twintig werkdagen voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld via de internetsite van Beheerder) geïnformeerd.

12.5. In het geval Afnemer een wijziging van de Voorwaarden niet aanvaardt, heeft Beheerder het recht de toegang van Afnemer tot de Productieomgeving en/of de Programmatuur tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat Afnemer recht heeft op enige schadevergoeding.

12.6. Beheerder mag bij de uitvoering van het Testen naar eigen inzicht derden inschakelen.

12.7. Beheerder mag rechten en verplichtingen in het kader van het Testen overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan vooraf op de hoogte stellen. Afnemer is bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Beheerder rechten en verplichtingen in het kader van het Testen over te dragen aan derden.

13. Bijlagen

De volgende bijlagen, die Afnemer heeft ontvangen van Beheerder en waarvan de laatste versies altijd leidend en beschikbaar zijn via de Confluence omgeving van BSNk, maken onlosmakelijk deel uit van de Voorwaarden:

 • Bijlage 1: BSNk Checklist Testen;
 • Bijlage 2: BSNk Technische Interfaces;
 • Bijlage 3: Service Niveau overeenkomst voor Afnemers BSNk PP.