Main content

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt de manier waarop burgers en bedrijven zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Burgers en bedrijven hebben na de invoering van de wet het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid.

Ingangsdatum

Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2025 in werking. Met de inwerkingtreding wordt ook de Algemene Wet Bestuursrecht op een aantal punten gewijzigd. Lees meer over de Wmebv op de website van Digitale Overheid.

De WMEBV over Berichtenboxen

Met de inwerkingtreding van de Wmebv gelden er ook nieuwe regels voor het verzenden van elektronische notificaties en berichten:

 1. De inhoud van de notificatie moet aan een aantal eisen voldoen:
  • De aard en rechtsgevolg van de boodschap moet vermeld worden.
  • Er moet duidelijk vermeld worden dat er een reactie van de geadresseerde verwacht wordt (bijv: betalen, informatie verstrekken).
  • Wanneer een bericht een termijn bevat waarbinnen de geadresseerde moet reageren, moet deze termijn ook vermeld worden in de notificatie. 
 2. Als de verzender ziet dat een notificatie niet aankomt moet het nog een keer geprobeerd worden.
 3. Als de verzender ziet dat notificeren structureel niet lukt moet de verzender  proberen het contact te herstellen. Bijvoorbeeld door de ontvanger hiervan op de hoogte te brengen.
 4. De verzender moet achteraf gegevens kunnen verstrekken over de verzending van het bericht (en over de notificatie) en over de raadpleging hiervan door de ontvanger. De verzender moet aan de ontvanger van het bericht een afschrift met deze gegevens kunnen geven.

Impact op de Berichtenbox van MijnOverheid

Om aan de Wmebv te voldoen moeten er verschillende wijzigingen aan de Berichtenbox worden doorgevoerd. Een deel hiervan is inmiddels al geïmplementeerd. Bekijk hier het overzicht van oplossingen en de voortgang daarop:

 1. Ten aanzien van de inhoud van notificaties:
  • Aard en rechtsgevolg: dit is al geïmplementeerd in het huidige MijnOverheid; er zijn voorstellen voor extra notificatietemplates;
  • Noemen van termijn in notificaties: Dit vraagt om een aanpassing in het koppelvlak tussen u als afnemer en de Berichtenbox. Het koppelvlak en de verwerkingsprocessen van de Berichtenbox moeten om kunnen gaan met een termijn die in voorkomende gevallen opgenomen moet worden in de notificatie. Bovendien worden de notificaties aangepast: we nemen een alinea op waarin de reactietermijn wordt genoemd.
 2. Voor het opnieuw verzenden van een niet aangekomen notificatie past Logius MijnOverheid aan.
 3. Om contact op te kunnen nemen met de geadresseerde als deze structureel niet via e-mail bereikbaar is, moet MijnOverheid eveneens worden aangepast. Hiervoor richt Logius ook een administratief proces in.
 4. Gegevens over bezorging worden momenteel al gelogd. De logging van gegevens over de notificatie breidt Logius uit en de manier waarop de logging wordt ontsloten aan afnemers wordt verbeterd.

Wat gaat er veranderen voor u als afnemer?

Logius streeft er naar om u als afnemer van onze dienstverlening zo veel mogelijk te ontzorgen wat betreft de komst van de Wmebv. Hieronder de concrete uitwerking van de veranderingen die doorgevoerd gaan worden t.b.v. de inwerkingtreding van de Wmebv:

1. Koppelvlak om berichten aan te leveren (Berichten Verwerkservice)

U kunt voor elk afzonderlijk bericht een 'einddatum handelingstermijn' opnemen. Het bestaande ebMS koppelvlak voor het aanleveren van berichten wordt hiervoor uitgebreid met een optioneel element EindDatumHandelingsTermijn per bericht.

Voor verzending wordt er een formaatcontrole uitgevoerd op de 'einddatum handelingstermijn'. Indien deze niet correct is ingevoerd zal de batch worden afgekeurd. Het is de verantwoordelijkheid van de verzender van het bericht om een correcte 'einddatum handelingstermijn' aan te leveren.

U kunt de nieuwe XSD’s downloaden via de pagina ‘MijnOverheid documentatie’. Deze XSD’s zijn in productie te gebruiken vanaf 1 juli 2024.

2. Nieuwe en gewijzigde notificatietemplates

Er komen nieuwe templates met notificatieteksten aan, die passen bij de verschillende handelingsperspectieven voor gebruikers van MijnOverheid. Bijvoorbeeld een betaling of informatie aanleveren.

Elk notificatietemplate bevat een alinea met de variabele 'einddatum handelingstermijn'. Tijdens het versturen van de notificatie wordt deze variabele ingevuld met de waarde die is ingevoerd bij 'EindDatumHandelingsTermijn'. Er is ook een alternatieve alinea in elke notificatietemplate voor het geval er geen 'einddatum handelingstermijn' is ingevoerd.

Bij de intreding van de wet Wmebv dienen organisaties die berichten verzenden deze nieuwe notificatietemplates te gebruiken.

3. Retrymechanisme en contactherstelproces bij mislukken notificatie

Logius implementeert een ‘retrymechanisme’ en ‘contactherstelproces’ voor de gevallen een notificatie mislukt. Het is van belang dat u weet dat dit proces tijdig geïmplementeerd wordt, maar hoeft hier zelf geen actie op te ondernemen.

Punten 4 en 5 zijn momenteel nog niet volledig uitgewerkt. Zodra hier meer duidelijkheid over is en wat de consequenties voor u als afnemers zijn, wordt de onderstaande informatie uitgebreid. 

4. Aanpassing in het verwerkingsverslag

5. Berichtverwerking Leveranciersportaal