Main content

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk

Versiegegevens

Publicatiedatum: 22 december 2021

Versie: 3.4

1 Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen en afkortingen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

 • Aansluitvoorwaarden: de onderhavige Aansluitvoorwaarden Diginetwerk.
 • Afnemer: Een publiekrechtelijke- of privaatrechtelijke organisatie met een publieke taak die, voor de uitoefening van die publieke taak, digitaal verkeer met andere organisaties wenselijk acht en dit verkeer uit oogpunt van informatiebeveiliging via een besloten digitaal communicatienetwerk wil laten plaatsvinden.
 • (Afsprakenstelsel) Diginetwerk: Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken, de zogenoemde Koppelnetwerken. Door onderlinge afspraken en de implementatie volgens de Diginetwerk Architectuur, de Diginetwerk uitgangspunten en Diginetwerk Aansluitvoorwaarden, functioneert het als één logisch netwerk. De Aangesloten Organisaties kunnen elkaar op een veilige wijze via één aansluiting bereiken. Voor de inrichting zie het meest actuele document Diginetwerk Architectuur.
 • Beveiligingsincident: een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of de beschikbaarheid van de gegevensuitwisseling via Diginetwerk.
 • Derde: is een dienstenaanbieder die een dienst aanbiedt via Diginetwerk aan een Afnemer. Afnemer is verplicht om te toetsen of Derde voldoet aan alle eisen die gesteld zijn aan een koppeling met Diginetwerk.
 • Diginetwerk Architectuur: het op de Website te vinden document waarin de inrichting van Diginetwerk is vastgelegd.
 • Diginetwerk-diensten: de diensten die Aanbieder aanbiedt en verleent aan Afnemer(s) en die beschreven zijn in de Dienstbeschrijving Diginetwerkaansluiting.
 • Dienstbeschrijving Diginetwerkaansluiting: het op de Website te vinden document met de beschrijving van de door Aanbieder aan zijn Afnemers te leveren Diginetwerk-diensten waaronder ondersteuning en onderhoud van Diginetwerk.
 • Koppelnetwerkaanbieder: Eindverantwoordelijke voor het aanbieden van een Koppelnetwerk die Diginetwerkdiensten aanbiedt en verleent aan Afnemer(s).
 • Koppelnetwerk: een onafhankelijk besloten elektronisch communicatienetwerk dat een technisch onderdeel vormt van Diginetwerk.
 • Koppelnet Publieke Sector (KPS): De centrale netwerkvoorziening van het Afsprakenstelsel Diginetwerk waarop alle Koppelnetwerken zijn aangesloten.
 • Logius: baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Website: website van Logius (www.logius.nl), onder meer ten behoeve van Diginetwerk (https://logius.nl/domeinen/infrastructuur/diginetwerk). De Website kent een openbaar gedeelte en een afgeschermd gedeelte (aangeduid als besloten Website) waarin o.a. de IP-adressen, contactgegevens en het Dossier Afspraken en Procedures Diginetwerk zijn te raadplegen.

2 Toepasselijkheid Aansluitvoorwaarden

2.1 Deze Aansluitvoorwaarden zijn van toepassing, indien  Aanbieder Diginetwerk-diensten aanbiedt of verleent aan Afnemer(s).

2.2 Door het gebruik van Diginetwerk of de Diginetwerk-diensten aanvaarden Afnemer en de door Afnemer of Logius ingeschakelde derde(n) deze Aansluitvoorwaarden die bindend zijn voor hen. Daar waar in deze Aansluitvoorwaarden wordt gerefereerd aan “Afnemer” wordt naast de Afnemer ook de door Afnemer of Logius ingeschakelde Derde bedoeld.

2.3 Indien Aanbieder en Afnemer een overeenkomst sluiten in het kader van Diginetwerk, zal deze overeenkomst verwijzen naar deze Aansluitvoorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst. Logius is geen partij bij deze overeenkomst tussen Aanbieder en Afnemer.

3 Informatie en documentatie

Logius stelt informatie en documentatie over Diginetwerk voor Aanbieder en Afnemer ter beschikking op de Website en zal zich naar beste vermogen inspannen om de informatie en documentatie actueel te houden.

4 Aanbieden en gebruik van Diginetwerk

4.1 Aanbieder stelt via zijn  Koppelnetwerk een koppeling met Diginetwerk ter beschikking aan Afnemer(s) volgens de Dienstbeschrijving Diginetwerkaansluiting en het Dossier Afspraken en Procedures Diginetwerk (te vinden op de besloten Website).

4.2 Afnemer kan een Derde inschakelen om haar te ondersteunen bij de in artikel 1.3 bedoelde uitoefening van haar taak. Deze Derde kan hiervoor namens Afnemer diensten verlenen via Diginetwerk.

4.3 Logius kan een Derde inschakelen om Afnemers te ondersteunen bij de in artikel 1.3 bedoelde uitoefening van hun taak. Deze Derde kan hiervoor namens Afnemer diensten verlenen via Diginetwerk.

4.4 Afnemer en de door Afnemer of Logius ingeschakelde derde(n) zijn hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van hun aansluiting op Diginetwerk tot aan het  demarcatie/aansluitpunt van Aanbieder.

4.5 Afnemer sluit haar elektronische communicatienetwerk rechtstreeks aan op het aansluitpunt van het Koppelnetwerk van Aanbieder zodanig dat de goede werking van dit aansluitpunt en Koppelnetwerk niet gestoord wordt en er geen Beveiligingsincident plaatsvindt.

4.6 Afnemer zorgt ervoor dat haar aansluitpunt op het Koppelnetwerk niet gebruikt wordt voor het leveren van Diginetwerk-diensten anders dan die door de Aanbieder van het aansluitpunt worden geleverd.

4.7 Indien Afnemer haar aansluiting op Diginetwerk gebruikt voor het leveren van diensten, dan is Afnemer verplicht een voorziening in te richten waarmee de goede werking van de diensten getest kan worden door zowel Aanbieder als alle andere Afnemers van Diginetwerk. Afnemer zal in relatie tot genoemde testvoorziening alle redelijke instructies van Aanbieder en Logius opvolgen. Deze instructies zijn te vinden op de besloten Website in het Dossier Afspraken en Procedures Diginetwerk.

5 Vergoeding

Aanbieder is gerechtigd een vergoeding te vragen aan de Afnemer voor de geleverde Diginetwerk-diensten en Aanbieder en Afnemer zullen de hoogte van deze vergoeding nader overeenkomen en schriftelijk of elektronisch vastleggen.

6 Helpdesk

De helpdesk van Logius fungeert als informatiepunt voor Afnemer voor algemene vragen over de opzet en werking van Diginetwerk in generieke zin. De helpdesk van Aanbieder fungeert als informatiepunt voor Afnemer voor specifieke vragen over de opzet en werking van de door Aanbieder geleverde Diginetwerk-diensten alsmede voor het melden van verstoringen van Diginetwerk(-diensten).

7 Beveiliging

7.1 Afnemer zal zijn elektronische communicatienetwerk en zijn aansluiting op het Koppelnetwerk en Diginetwerk beveiligen conform de BIO, en met de Statement of compliance, of deel-ICV, met toepasselijke reikwijdte en aangevuld met Artikel 13 uit de BIO (Communicatiebeveiliging) en de Aansluitvoorwaarden Diginetwerk.

7.2 Afnemer zal ervoor zorgen dat zijn aansluiting op het Koppelnetwerk en Diginetwerk en het door hem verstuurde  elektronische verkeer via dit Koppelnetwerk of Diginetwerk  gescheiden is van het internet. Afnemer dient er zorg voor te dragen dat dataverkeer aangeboden aan Diginetwerk geen verkeer bevat dat de goede werking van de netwerkapparatuur of software van Diginetwerk of  Koppelnetwerk(en) kan storen of kan leiden tot een Beveiligingsincident.

7.3 Afnemer is verantwoordelijk voor de monitoring en filtering van het inkomend dataverkeer vanuit Diginetwerk  of Koppelnetwerk(en) ter beveiliging van het elektronische communicatienetwerk van Afnemer.

7.4 Afnemer informeert Aanbieder direct indien dataverkeer wordt   aangeboden of ontvangen dat kan leiden tot een Beveiligingsincident.

7.5 Aanbieder heeft het recht om de in artikel 7.1 bedoelde eisen aan  beveiligingsmaatregelen  voor haar aansluiting op Diginetwerk te wijzigen. Aanbieder stelt Afnemer voor het  voldoen aan deze gewijzigde eisen een redelijke termijn. Indien naar het redelijk oordeel van Aanbieder Afnemer  niet voldoet aan deze gewijzigde eisen, heeft Aanbieder het recht het gebruik van onderdelen van Diginetwerk en/of de Diginetwerk-diensten tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Een dergelijk besluit wordt door Aanbieder met redenen omkleed en geschiedt schriftelijk.

7.6 Aanbieder heeft het recht zonder nadere aankondiging het gebruik van Diginetwerk door Afnemer tijdelijk op te schorten indien er sprake is van een Beveiligingsincident.

7.7 Aanbieder zal zo mogelijk voorafgaand aan de in artikel 7.6 genoemde onderbreking Afnemer informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

7.8 Afnemer zal aan Aanbieder en Logius alle medewerking verlenen (waaronder het toegang verlenen tot de kantoren, administratie en elektronische communicatienetwerken van Afnemer) bij een controle door een door Aanbieder of Logius aan te wijzen auditor na het optreden van een Beveiligingsincident.

8 Onderhoud

8.1 Aanbieder kan (onderdelen van) Diginetwerk te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik (laten) stellen voor het opheffen van storingen.

8.2 Aanbieder kan onderdelen van Diginetwerk na aankondiging tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van gepland onderhoud dat zoveel mogelijk in overleg  tussen Aanbieder en Afnemer zal plaatsvinden.

9 Geheimhouding

9.1 Aanbieder en Afnemer nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie over elkaars organisaties en over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere partij zou schaden, voor zover deze informatie niet al behoort tot het publieke domein.

9.2 Indien en voor zover voor de gebruikmaking van Diginetwerk vertrouwelijke informatie van de Afnemer of Aanbieder ter kennis komt van de ander, zal de ander deze informatie alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor Diginetwerk. De toegang tot deze informatie wordt beperkt tot de personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De Afnemer en Aanbieder staan ervoor in dat deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Over informatie die de beveiliging van Diginetwerk betreft, neemt Afnemer strikte geheimhouding in acht.

9.3 De in artikelen 9.1 en 9.2 beschreven geheimhoudingsplicht geldt tevens voor ingeschakelde derden of onderaannemers.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Aanbieder en Logius zijn niet aansprakelijk  voor enige schade die ontstaan is door het gebruik van Diginetwerk, waaronder ook begrepen is schade ten gevolge van het niet, niet juist of onveilig toepassen van informatiebeveiligingsstandaarden.

10.2 Afnemer vrijwaart Aanbieder en Logius voor alle vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, ten gevolge van het gebruik van Diginetwerk of het niet, niet juist of onveilig toepassen van de informatiebeveiligingsstandaarden.

11 Intellectuele eigendomsrechten

Aanbieder en Afnemer garanderen dat het toegang verlenen tot respectievelijk het gebruik van Diginetwerk geen inbreuk maakt op enig geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, alsmede anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. Aanbieder en Afnemer vrijwaren elkaar voor vorderingen van derden op grond van vermeende inbreuk op genoemd recht.

12 Duur en beëindiging

12.1 Onverminderd hun overige wettelijke rechten, zijn Aanbieder en Afnemer  gerechtigd om de Diginetwerk-diensten schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden.

12.2 Aanbieder heeft het recht zonder nadere aankondiging het gebruik van Diginetwerk door Afnemer tijdelijk op te schorten indien er sprake is van niet voldoen aan de gestelde eisen.

12.3 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging voort te duren, blijven na beëindiging in stand. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval de verplichtingen in artikel 9 (Geheimhouding),  artikel 10 (Aansprakelijkheid) en artikel 14 (Geschillenbeslechting).

13 Wijziging van de Aansluitvoorwaarden

13.1 Logius heeft het recht de aansluitvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Aanbieder en Afnemer worden hierover  geïnformeerd via de Website.

13.2 In het geval de Afnemer een wijziging in de Aansluitvoorwaarden niet aanvaardt, kan zij de Diginetwerk-diensten schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden.

14 Geschillenbeslechting

14.1 Op deze Aansluitvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 In geval zich een geschil met betrekking tot Diginetwerk voordoet tussen Aanbieder en Afnemer en dit geschil niet na deugdelijk gevoerd onderling overleg tot oplossing kan worden gebracht, zullen de betrokken partijen een commissie benoemen van onafhankelijke deskundigen waarbij elke Partij daartoe een deskundige aanwijst, terwijl deze aldus aangewezen deskundigen de derde aanwijzen, die als voorzitter van de commissie zal fungeren. De commissie van deskundigen brengt een voor Aanbieder en Afnemer bindend advies uit. Alle onzekerheden of geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Aansluitvoorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden vastgesteld of beslecht door bindend advies overeenkomstig dit artikel 14.2. Indien Afnemer een publiekrechtelijke organisatie is, kan dit bindende advies terzijde worden gesteld door een besluit van de ministerraad.

15 Slotbepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze Aansluitvoorwaarden in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, dan zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zullen Aanbieder en Afnemer overleg plegen omtrent de formulering van een nieuwe vergelijkbare en rechtens toelaatbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de vervallen bepaling in acht wordt genomen. Het hiervoor genoemde laat de toepasselijkheid van het overige in deze Aansluitvoorwaarden onverlet.