Main content

Beheer van Peppol

Het beheer en onderhoud van het Peppol-stelsel ligt bij de internationale stichting OpenPeppol. Deze stichting is de coördinator van het wereldwijde Peppol-stelsel en de beheerder van de diverse standaarden en bouwblokken die de infrastructuur om gegevens uit te wisselen mogelijk maakt.

OpenPeppol delegeert zijn operationele taken door middel van privaatrechtelijke contracten naar nationale Peppolautoriteiten. Voor Nederland is dat de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa). Het gebruik van Peppol wordt geregeld met een multilaterale overeenkomststructuur: enerzijds tussen de eigenaar OpenPeppol en nationale Peppolautoriteiten en anderzijds tussen een Peppolautoriteit en (private) serviceproviders.

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)

Het beheer van de Nederlandse Peppolautoriteit ligt bij het Ministerie van BZK. Tot 1 oktober 2020 was de stichting Simplerinvoicing hiervoor verantwoordelijk. Logius en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de taken uit die horen bij de NPa. Rijkstoezichthouder Agentschap Telecom (AT) houdt (vooralsnog alleen op aanvraag) onafhankelijk toezicht op het afsprakenstelsel Peppol en werkt hierbij nauw samen met de NPa.

De NPa ziet erop toe dat de afspraken in het Peppol-stelsel over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de Peppol-infrastructuur worden nageleefd. De focus ligt nu vooral op elektronische facturen, maar in 2021 wordt ook gewerkt aan de toepassing van andere berichttypes zoals de e-order en het invoeren van ‘message level’ en ‘invoice response’.

Peppol heeft een eigen berichtenstandaard, de Peppol BIS. De NPa voert regie op en beheert de landspecifieke eisen die aan de Peppol BIS berichttypes toegevoegd kunnen worden om ze op die manier in Nederland toepasbaar te maken. Momenteel beheert de NPa nog de SI-UBL berichtenstandaard die zij heeft overgenomen van de stichting Simplerinvoicing. De NPa is van plan deze standaard zo snel mogelijk uit te faseren omdat de NPa conform het Peppol afsprakenstelsel alleen wil werken met de Peppol BIS-standaard. 

Internationaal

De NPa wil internationaal binnen het netwerk van OpenPeppol een vooraanstaande rol innemen. Hieraan wordt gewerkt door actieve deelname in de diverse overleggen en werkgroepen. Natuurlijk heeft de NPa ook een ambitie die zij op langere termijn wil realiseren.

Zo wil de NPa uiterlijk in 2024 het Peppol-afsprakenstelsel gereed hebben voor alle standaarden voor e-procurement berichten (e-factuur, e-order, e-fulfilment, e-timecards, e-quoting, e-catalogue). Daarbij richt de NPa zich ook op daadwerkelijke uitrol van deze berichten binnen het Peppol-netwerk.

Bovendien kijkt de NPa naar de mogelijkheden om het Peppol-netwerk verder te verbreden middels het onderzoeken van andere domeinen.