Main content

De Gebruiksvoorwaarden Digipoort voor de koppelvlakken X.400, SMTP, FTP en POP3 bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Gebruikers bij het gebruik van Digipoort. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 15 juli 2013

1. Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis:

 • Aanlevering: een elektronisch Bericht van de Gebruiker aan de Afnemer.
 • Afnemer: de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, een college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid die voor de uitoefening daarvan gebruik kan maken van de diensten van Digipoort van Logius.
 • Bericht: verzameling van gegevens die als één geheel wordt verstuurd. Een Bericht kan een Aanlevering, een Mededeling of een Kennisgeving zijn.
 • Berichtenverkeer: de elektronische uitwisseling van Berichten via Digipoort.
 • Digipoort: een Infrastructuur van Logius, met de koppelvlakken X.400, SMTP, FTP en POP3, ten behoeve van het Berichtenverkeer tussen de Gebruiker en de Afnemer.
 • Gebruiker: een overheidsorganisatie; of onderneming of een rechtspersoon die is ingeschreven in het Handelsregister of; natuurlijk persoon die is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), en in deze hoedanigheid gebruikmaakt van Digipoort ten behoeve van het Berichtenverkeer met één of meerdere Afnemers.
 • Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden in dit document.
 • Kennisgeving: elektronisch bericht van de Afnemer naar de Gebruiker waarvan de inhoud geen rechtsgevolgen meebrengt.
 • Koppelvlakspecificatie: de beschrijving van het operationele gebruik en de technische eisen voor aansluiting op Digipoort.
 • Logius: baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Mededeling: een elektronisch Bericht van de Afnemer naar de Gebruiker waarvan de inhoud rechtsgevolgen kan meebrengen.
 • Postbus: opslagruimte waarin een Kennisgeving en/of Mededeling van een Afnemer wordt geplaatst.
 • Website: website van Logius (www.logius.nl).

2. Gebruik

2.1 Logius zorgt voor de aflevering van Berichten via Digipoort aan de geadresseerde.

2.2 Voor het gebruik van Digipoort brengt Logius geen kosten in rekening.

2.3 Afnemer kan nadere eisen stellen aan het Berichtenverkeer.

2.4 Logius neemt een Aanlevering voor doorzending via Digipoort in ontvangst, dan wel stelt een Mededeling en/of Kennisgeving aan de Gebruiker ter beschikking nadat de Gebruiker op een in de Koppelvlakspecificaties voorgeschreven wijze is geauthenticeerd.

2.5 Logius kan bij ontvangst van de Aanlevering van de Gebruiker bij Digipoort namens de Afnemer een ontvangstbevestiging aan de Gebruiker sturen.

2.6 De ontvangstbevestiging bevat het tijdstip van ontvangst van de Aanlevering bij Digipoort. Dit geldt als het tijdstip waarop een Aanlevering door een Afnemer is ontvangen.

Bepalingen 2.8 t/m 2.13 gelden alleen voor het POP3-koppelvlak.

2.8 Logius stelt Gebruiker één of meerdere Postbus(sen)beschikbaar.

2.9 Gebruiker verkrijgt toegang tot zijn Postbus nadat hij op de voorgeschreven wijze is geauthenticeerd.

2.10 Gebruiker kan een Kennisgeving dan wel een Mededeling ophalen en verwijderen.

2.11 Gebruiker draagt er zorg voor de Kennisgevingen dan wel Mededelingen in zijn Postbus op te halen.

2.12 Aflevering door Logius van een Kennisgeving dan wel Mededeling in de Postbus geldt als ontvangst door Gebruiker.

2.13 Na voorafgaande notificatie door Logius kan Logius de in de Postbus aanwezige Berichten verwijderen.

3 Inspanningsverplichting

Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om Digipoort in te richten, beschikbaar en in stand te houden.

4 Servicecentrum Logius

Het Servicecentrum Logius fungeert als het centrale aanspreekpunt voor de Gebruiker voor vragen over verstoring in de werking van Digipoort en/of de Koppelvlakspecificaties van Digipoort. Contactgegevens zijn te vinden op de Website.

5 Privacy

5.1 Logius verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de elektronische gegevensuitwisseling overeenkomstig artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Logius, de Afnemer en de Gebruiker voldoen aan de eisen gesteld bij de Wet bescherming persoonsgegevens, onder meer ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens en informatie tegen verlies, onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik en onrechtmatige verwerking, door passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen.

6 Beveiliging

6.1 Technische beveiligingseisen aan de Gebruiker zijn opgenomen in de Koppelvlakspecificaties.

6.2 Gebruiker zorgt ervoor dat ten behoeve van het Berichtenverkeer wordt voldaan aan de door Logius bekendgemaakte (technische) eisen, alsmede dat gebruik wordt gemaakt van de door Logius voorgeschreven beveiligingsmiddelen en/of maatregelen.

6.3 Personeel en de onder de verantwoordelijkheid van zowel Logius als van de Gebruiker werkzame personen zijn voor de gebruikmaking van Digipoort verplicht de door Logius en de Afnemer aangehouden beveiligingsprocedures in acht te nemen.

6.4 Logius kan te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) de toegang tot Digipoort onderbreken in het geval er sprake is van een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of de beschikbaarheid van het Berichtenverkeer via Digipoort.

6.5 Logius zal zo mogelijk voorafgaand aan de in het vorige lid genoemde onderbreking de Afnemers en Gebruikers overeenkomstig het bepaalde in de Handreiking dan wel via de Website informeren over de aard en verwachte duur van de onderbreking.

7. Storing

7.1Logius kan (onderdelen van) Digipoort te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen.

7.2 Logius zal zo mogelijk voorafgaand aan de in het vorige lid genoemde onderbreking de Afnemers en Gebruikers overeenkomstig het bepaalde in de Handreiking dan wel via de Website informeren over de aard en verwachte duur van de onderbreking.

8. Onderhoud

Logius kan onderdelen van Digipoort na aankondiging tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van gepland onderhoud. Logius zal de Afnemer en de Gebruiker minimaal twee dagen voorafgaand aan het plegen van onderhoud hierover informeren overeenkomstig het bepaalde in de Handreiking en door informatie te plaatsen op de Website. Logius zal de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op minder drukke uren laten plaatsvinden.

9 Aansprakelijkheid

In het kader van aansprakelijkheid gelden de algemene regels van het Nederlands recht ten aanzien van de inhoud en omvang van de wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

10. Klachten

Bij klachten over Digipoort is de klachtenregeling van Logius van toepassing, te vinden via de Website.

11. Beëindiging

Logius is gerechtigd de dienstverlening door Logius met betrekking tot Digipoort te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

12. Wijziging voorwaarden

12.1 Logius heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Uiterlijk twintig werkdagen voorafgaande aan de wijzigingsdatum wordt de Gebruiker hierover via de Website geïnformeerd.

12.2 Logius draagt zorg voor publicatie van de op dat moment geldende versie van de Gebruiksvoorwaarden op de Website, alsmede dat de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en/of gedownload en/of geprint.

13. Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.