Main content

Het kan soms voorkomen dat er zich een probleem voordoet, waardoor het bericht niet (meteen) aankomt bij de ontvanger. Dan is het handig om te weten welke maatregelen u moet nemen. De volgende hoofdstukken geven inzicht in het verzend- en ontvangstproces via Digipoort en helpen u grip te houden op dit proces.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 8 februari 2022

Versie: 1.6

1. Inleiding

Digipoort is een centrale voorziening waarmee overheden en bedrijven gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door Digipoort is communicatie mogelijk van het systeem van de ene organisatie naar het systeem van de andere organisatie.

Figuur 1 - Digipoort verbindt overheid en bedrijven

Figuur 1 - Digipoort verbindt overheid en bedrijven

Het verzenden en ontvangen van berichten via Digipoort verloopt meestal direct. Toch kan het soms voorkomen dat er zich een probleem voordoet, waardoor het bericht niet (meteen) aankomt bij de ontvanger. Dan is het handig om te weten welke maatregelen u moet nemen. De volgende hoofdstukken geven inzicht in het verzend- en ontvangstproces via Digipoort en helpen u grip te houden op dit proces.

Doelgroep

Dit document is bedoeld voor zowel:

 • ontwikkelaars en beheerders die verantwoordelijk zijn voor de verzend- en ontvangstsoftware waarmee gegevens via Digipoort uitgewisseld worden
 • als voor proceseigenaren die voor hun proces afhankelijk zijn van een tijdige verzending van berichten.

Het uitwisselen van berichten is namelijk een combinatie van proces en techniek, waarbij beide delen goed op elkaar afgestemd moeten zijn.

Leeswijzer

 • Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het verzend-, machtigingen- en ophaalproces via Digipoort en beschrijft de centrale rol die de StatusinformatieService daarin vervult. Dit hoofdstuk is vooral bedoeld voor proceseigenaren of projectleiders, om een algemeen beeld te krijgen.
 • Hoofdstuk 3 benoemt de organisatorische en technische maatregelen die helpen het verzendproces onder controle te krijgen.
 • Hoofdstuk 4 beschrijft de alle mogelijke statussen en foutcodes van Digipoort die een bericht kan hebben tijdens de verwerking. In de metrokaart (de statussenflow) staan alleen de statussen en foutcodes welke van toepassing zijn voor een specifieke berichtstroom. Aan de hand van deze statussen kunnen proceseigenaren en ontwikkelaars afstemmen hoe deze informatie terug moet komen in het proces en wie welke acties moet ondernemen bij uitzonderingen. De statussen en foutcodes zijn gegroepeerd per processtap.

2. Statussen en Digipoort

Digipoort regelt het digitale berichtenverkeer tussen de overheid en het bedrijfsleven. Bij aanlevering van een bericht aan Digipoort krijgt u van de AanleverService terugkoppeling of het bericht door Digipoort goed is ontvangen. Eenmaal binnen Digipoort volgt een bericht een bepaald proces. Deze processen zijn vastgelegd in Statussenfows (metrokaarten). Vervolgens kunt u met behulp van de StatusinformatieService informatie ophalen over de verwerking van uw bericht binnen Digipoort en de aflevering bij de ontvanger.

Berichten volgen met de StatusinformatieService

Op het moment dat de verzender een bericht aanlevert, en dit bericht door de AanleverService succesvol verwerkt wordt, wordt er een kenmerk teruggekoppeld. Dit kenmerk is het bewijs dat Digipoort het bericht ontvangen heeft en dat de geadresseerde van het bericht bekend is*.

*Kan Digipoort het bericht niet aannemen, omdat bijvoorbeeld de envelop van het bericht niet aan de specificaties voldoet, dan zal Digipoort een foutmelding teruggeven en geen kenmerk.

Digipoort kenmerk

Ieder bericht krijgt een uniek kenmerk binnen Digipoort, zodat het bericht gemakkelijk gevolgd kan worden. Dit kenmerk heeft het formaat:

xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (8-4-4-4-12)

Gebruik altijd dit kenmerk in de communicatie over een bericht.

De verzender kan het bericht volgen door de StatusinformatieService te gebruiken. De StatusinformatieService kan op meerdere manieren bevraagd worden. Zie voor informatie hierover het document “Servicebeschrijving Digipoort WUS 2.0 Bedrijven Statusinformatie_v1.2”.

Uiteindelijk kan de verzender via de StatusinformatieService zien dat het bericht succesvol door het proces is gelopen. Afhankelijk van het proces ka dat betekenen dan het afgeleverd is bij de ontvanger of dat bijvoorbeeld een machtiging in Digipoort is geregistreerd. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Digipoort een bericht niet goed heeft kunnen verwerken. De StatusinformatieService geeft dan aan waarom dit niet gelukt is, zodat de verzender dit weet en maatregelen kan nemen.

Uitgangspunten

Het verzendproces via Digipoort kent de volgende algemene uitgangspunten:

 1. De verzender is verantwoordelijk voor het bericht, totdat deze succesvol is verwerkt.
 2. Zodra een ontvanger de succesvolle aflevering van een bericht heeft bevestigd, is de ontvanger verantwoordelijk voor het bericht.
 3. Digipoort biedt een betrouwbare aflevering. Dit betekent dat Digipoort een aangeleverd bericht aflevert bij de ontvanger of duidelijk aangeeft waarom het bericht niet afgeleverd kon worden.

De verzender is dus verantwoordelijk voor het bericht zolang deze onderweg is en zal bij problemen zelf actie moeten ondernemen.

Bij sommige berichtsoorten kunnen deze uitgangspunten afwijken, of gelden er aanvullende regels. Zo is bij een succesvolle aangifte het moment van ontvangst door Digipoort bepalend of een ondernemer aan een aangiftetermijn heeft voldaan.

Functioneel gebruiken van de StatusinformatieService

Bepaal op basis van het type proces hoe de StatusinformatieService moet worden ingezet en gebruik de StatusinformatieService niet overbodig. Heeft een proces een eindstatus bereikt, vraag dan de status niet meer op. Zit een bericht in een retrycyclus van één retry per uur, vraag dan niet elke seconde de status op.

Als interval voor het bevragen van de StatusinformatieService zou het volgende kunnen worden gehanteerd:

 • eerste poging: 15 seconden na het indienen van het request
 • tweede poging: na één minuut
 • derde poging: na 15 minuten
 • vierde poging: na een uur
 • na vierde poging: elke 4 uur

Als binnen het proces een retry zit en deze is gestopt, moet het uitvragen van de status worden gestaakt.

3. Maatregelen

Organisatorische maatregelen

De digitalisering van de informatie-uitwisseling tussen organisaties heeft drie grote veranderingen met zich meegebracht.

 • Ten eerste is er een veel grotere afhankelijkheid van ICT middelen waarvoor voldoende kennis in huis moet zijn om deze effectief te kunnen gebruiken.
 • Ten tweede is de uitwisseling direct, waarbij de werkprocessen hier steeds meer vanuit gaan. Treden er problemen op dan zullen deze ook direct opgelost moeten worden, om het werkproces niet te verstoren.
 • Ten derde is er een veel grotere afhankelijkheid tussen bedrijven. Bij informatie-uitwisseling in de keten van verzender, Digipoort en ontvanger, zullen alle drie de partijen hun werk in samenhang moeten doen en zullen zij bij problemen deze gezamenlijk op moeten lossen.

Deze drie veranderingen vereisen een aantal organisatorische maatregelen om de beschikbaarheid van de informatie-uitwisseling te garanderen. Deze maatregelen worden hieronder benoemd en uitgelegd.

O-1. - Zorg voor voldoende en parate kennis van het proces, het verzend- en ontvangstsysteem (adapter) en de IT-infrastructuur.

De berichten zijn afhankelijk van een juiste vertaling van de bedrijfsgegevens, van de software en van de onderliggende

IT-infrastructuur. Verzeker uzelf dat u snel de mensen met kennis van zaken erbij kunt halen om problemen te analyseren wanneer deze zich voordoen. Vaak gaat het hierbij om combinatie verschillende personen die ieder gespecialiseerd zijn op een ander deel deelgebied.

Maakt u gebruik van de diensten van derden? Maak dan duidelijke afspraken over ondersteuning. Hierbij zijn verschillende constructies mogelijk zoals een uitbesteed beheer van de IT-infrastructuur met het gebruik van een adapter van een software leverancier die ondersteuning biedt. In dat geval komen er al twee verschillende partijen aan te pas.

O-2. - Houd als verzender direct contact met de ontvangende partij en met Logius.

Afhankelijk van de status waarin het bericht verkeert zult u als verzender moeten afstemmen met de ontvanger of met het Logius Servicecentrum. Het is raadzaam om een lijst met contactgegevens bij de hand te hebben, zodat u weet met wie u contact op moet nemen in het geval van problemen.

O-3. - Bepaal wie binnen de verzendende organisatie verantwoordelijk is voor de controle op het verzendproces.

Het is in de eerste plaats aan de bedrijfsvoering die de verzending in gang zet, om deze ook te controleren. Dit is (de medewerker van) de financiële administratie bij een factuur, of (de medewerker van) de inkoopafdeling bij een bestelling. Deze persoon of afdeling dient dan wel over voldoende middelen te beschikken om dit ook uit te kunnen voeren. Leg dit daarom goed vast in de AO/IC en zorg dat de medewerker inzage heeft in de statussen van berichten. 

De verzending kan ook aan een ICT-beheerafdeling gedelegeerd worden, of bij een derde partij worden belegd in het geval van business process outsourcing. Let er op dat ook in dat geval de controle is belegd.

O-4. - Stel procedures op voor iedere berichtstatus die actie nodig heeft.

Het vorige hoofdstuk geeft aan op welk moment er een aanvullende actie nodig is bij het verzendproces. Het is aan te raden om hier duidelijke procedures voor op te stellen, zodat de betrokken medewerkers precies weten wat ze moeten doen en wie ze moeten bereiken.

O-5. - Vermijd massa- en verzamelverzendingen.

Veel processen zijn ingericht om veel informatie in één keer te verzenden. Zo vindt er vaak een batch verwerking plaats, waarbij er veel berichten tegelijk worden geproduceerd, of worden er verzamelberichten gemaakt. Dit is vanuit het perspectief van Digipoort niet nodig en zelfs onwenselijk. Bij de verzending van veel berichten tegelijk is de kans groter Digipoort een bottleneck vormt en de aflevering bij de ontvanger langer op zich laat wachten. Bij verzamelberichten is het lastiger het verzonden bericht te relateren aan het betreffende onderdeel in het bovenliggende proces.

Probeer daarom waar mogelijk de informatie direct te verzenden zodra deze ‘klaar’ is binnen het proces. Heeft u een bestelling geaccordeerd? Stuur deze dan direct door en wacht niet op een dagelijkse of zelfs wekelijkse verzending.

Technische maatregelen

Naast organisatorische maatregelen van het vorige hoofdstuk zijn er ook een aantal technische maatregelen die helpen bij het onder controle houden van het verzendproces.

T-1. - Zorg voor een actuele monitor die afgestemd is op het afhankelijke proces.

Met het aanroepen van de StatusinformatieService heeft de verantwoordelijke voor het verzendproces nog geen inzicht in de actuele verzendingen. Daarvoor dient u de informatie uit de service te vertalen naar een actueel overzicht waarin direct de status van de verzonden berichten is te zien.

Hoe actueel dit overzicht moet zijn en hoe vaak de StatusinformatieService dus geraadpleegd dient te worden is afhankelijk van het proces. Gaat het om het facturatieproces, dan is het doorgaans niet erg als de factuur een dag later aankomt en is een controle per uur voldoende. Bij een spoed bestelling ligt dit anders en dient de StatusinformatieService bijvoorbeeld iedere vijf minuten geraadpleegd te worden.

Uiteraard is dit alles afhankelijk van de verzending en de actuele statussen. Is er geen nieuw bericht verzonden en zijn alle eerdere berichten goed ontvangen (status 400) dan hoeft de StatusinformatieService ook niet te worden geraadpleegd.

T-2. - Houd een sluitende administratie bij van verzending en ontvangst.

Log van ieder verzonden bericht tenminste het eigen (functionele) kenmerk, het kenmerk van Digipoort, het tijdstip van aanleveren, de geadresseerde (OIN of KvK) en een functioneel kenmerk, samen met de actuele status van het bericht.

Van ontvangen berichten kunt u het beste het kenmerk van Digipoort, het tijdstip van afleveren en de teruggegeven respons loggen.

Aan de hand van deze gegevens kunnen verzender, Digipoort en ontvanger snel berichten traceren en nagaan wat hier mee is gebeurd. Let op: Geef bij vragen over het verzendproces altijd het kenmerk en het tijdstip van aanleveren van het betreffende bericht mee aan Logius.

T-3. - Maak handmatige herzending mogelijk.

Wanneer berichten niet succesvol afgeleverd kunnen worden, moet het mogelijk zijn om deze handmatig opnieuw te verzenden. Dit kan echter niet automatisch plaatsvinden, omdat er altijd eerst afstemming plaats moet vinden wanneer een bericht niet goed aankomt.

Let op dat het gebruik afhankelijk is van de berichtsoort. Zo is een herzending bij een spoedbestelling niet relevant en het bij een aangifte zelfs niet toegestaan.

T-4. - Maak functionele ontdubbeling mogelijk.

Het kan voorkomen dat een inhoudelijk bericht, bijvoorbeeld de factuur of de bestelling, twee keer wordt ontvangen. Het kan namelijk voorkomen dat het door technische problemen lijkt alsof het bericht niet goed ontvangen is, waardoor deze nogmaals wordt verzonden. Dit kan een technische herzending zijn met hetzelfde (Digipoort) kenmerk, maar het kan ook een volledige herzending zijn met een nieuw kenmerk (zie ook T-3.). Voor die gevallen zal de ontvanger een dubbele berichten moeten kunnen signaleren en eventueel verwijderen. Dit kan procesmatig (AO/IC) ingericht worden, of met softwarematige controles.

4. Statussen en foutcodes per processtap

Een bericht doorloopt binnen Digipoort een aantal processtappen, afhankelijk van het soort bericht. Iedere processtap heeft vaste statussen en foutcodes. Met de StatusinformatieService kunt u voor ieder aangeleverd bericht nagaan welke processtappen het bericht heeft doorlopen en of deze succesvol was. Is het bericht niet goed verwerkt, dan kunt u aan de eindstatus zien wat er mis is gegaan en welke actie u kunt ondernemen.

Digipoort kent de volgende processtappen. Deze zijn gesorteerd op de statuscodes, van laag naar hoog. In de metrokaart van de berichtstroom kunt u zien welke processtappen / services aangeroepen worden.

Processtap Service Status Foutcode
Aanleveren aan Digipoort AanleverService 1xx ALSxxx
Authenticatie van verzender AuthenticatieService 2xx AUSxxx
Validatie door Digipoort ValidatieService 3xx VASxxx
Afleveren aan ontvanger AfleverService ebMS AfleverService WUS/SOAP AfleverService GB3.0 4xx AFSxxx
Validatie door ontvanger Externe Validatie 5xx  
Controle verzender tegen whitelist WhitelistService 8xx WLSxxx
Controle verzender tegen blacklist BlacklistService 9xx BLSxxx
Berichten opslaan in magazijn BerichtenMagazijnService 10xx BMSxxx
Autorisatie van verzender van MuMa MuMaAutorisatieService 12xx MASxxx
Controle van machtiging door Digipoort MachtigingCheckService 12xx MCSxxx
Validatie van MuMa door Digipoort MuMaValidatieService 13xx MVSxxx
Aanmaken, intrekken of activeren van een machtiging door Digipoort MachtigingMutatieService 14xx 16xx MMSxxx
Aanmaken of verwijderen van een abonnement door Digipoort AbonnementenMutatie- Service 15xx AMSxxx
Controle op consistentie van bijlages door Digipoort BijlageConsistentieControle- Service 20xx CBCxxx
Controle van XAdES handtekening door Digipoort HandtekeningControle- Service 21xx HCSxxx
Controle van certificaat in XAdES handtekening door Digipoort CertificaatControleService 22xx CCSxxx
Controle op Preparer Extensions taxonomie door Digipoort ArchitectuurControleService 23xx ACSxxx
Validatie tegen Filing rules door Digipoort FilingruleValidatieservice 24xx FVSxxx
Validatie van de Preparer Extensions taxonomie door Digipoort TaxonomieValidatieService 25xx TVSxxx
Controle op combinatie berichtsoort, identiteit belanghebbende en periode SelectieControleService 26xx SCSxxx
Opvragen van een VIA door Digipoort bij de Belastingdienst VIAOpvraagservice 41xx VOSxxx
Statussen opvragen bij Digipoort StatusinformatieService - STSxxx
Berichten ophalen bij Digipoort OphaalService - OHSxxx
Machtigingstoestanden raadplegen bij Digipoort MachtigingraadpleegService - MRSxxx
Statussen updaten bij Digipoort StatusupdateService - STUxxx
Abonnementen raadplegen bij Digipoort Abonnementraadpleeg- Service - ARSxxx

Hieronder staan alle status- en foutcodes gegroepeerd per processtap. Bij iedere stap staat het volgende beschreven.

Statussen

Statuscode [De unieke statuscode zoals die wordt teruggegeven door de StatusinformatieService.]
Einde [Ja / Nee. Tijdens de verwerking van het proces kan deze een status krijgen waarna de verwerking eindigt. Na een eindstatus zal Digipoort het bericht niet verder verwerken.]
Status [Korte omschrijving van de status]
Uitleg [Een uitgebreide uitleg van de status en onder welke voorwaarden deze kan optreden.]
Actie [De actie die ondernomen dient te worden.]

Foutcodes

Foutcode [De unieke foutcode. Deze bestaat uit een prefix van drie letters, gevolgd door drie cijfers]
Beschrijving [Een beschrijving van de opgetreden fout.]

Aanlevering aan Digipoort (AanleverService)

Dit betreft de koppelvlakken WUS/SOAP, GB3.0, ebMS

Statussen

Code ---
Status [geen status]
Uitleg Het bericht kon niet aangeleverd worden aan Digipoort. Dit kan gebeuren wanneer Digipoort in z’n geheel niet bereikbaar is, of wanneer Digipoort het bericht niet kan accepteren. In dat laatste geval zal Digipoort een foutcode teruggeven in de vorm ‘ABCxxx’. Let op dat u de statussen goed onderscheidt van de foutcodes.
Actie Bij een foutcode past de verzender het koppelvlak aan de koppelvlakspecificaties en stuurt het bericht nog een keer. Is Digipoort niet bereikbaar dan neemt de verzender contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.
Statuscode 105
Einde Nee
Status Aanleverproces gestart
Uitleg De verzender levert het bericht aan en Digipoort controleert of het bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties. Als Digipoort hier fouten in constateert zal het bericht niet geaccepteerd worden en geeft de AanleverService een foutcode terug.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
Statuscode 100
Einde Nee
Status Aanleveren gelukt
Uitleg Het bericht is succesvol ontvangen door Digipoort en zal worden verwerkt. De AanleverService heeft een uniek kenmerk teruggegeven, waarmee de verzender de status van het bericht kan opvragen bij de StatusinformatieService.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
Statuscode 110
Einde Nee
Status Aanleverproces wordt aangeboden
Uitleg Digipoort start met de interne verwerking van het bericht en zal de verdere processtappen uitvoeren. Deze status volgt altijd op status 100.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]

Foutcodes

Foutcode ALS100
Beschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

De volgende fout is opgetreden: [bijvoorbeeld] <element> niet aanwezig [,of] De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of] <element> bevat een niet toegestane waarde

Foutcode ALS110
Beschrijving Het verzoek is groter dan X MB en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.
Foutcode ALS120
Beschrijing

[alleen voor XBRL documenten]

De context van het instance-document bevat geen identifier waardoor het aanleververzoek niet door Digipoort kan worden verwerkt.

Code ALS130
Beschrijving Het aanleververzoek is niet voorzien van een elektronische handtekening. Hierdoor kan het aanleververzoek niet door Digipoort verwerkt worden.
Code ALS140
Beschrijving De meegegeven berichtsoort komt niet overeen met de berichtsoort in het bestaande verwerkingsproces.
Code ALS150
Beschrijving De meegegeven identiteitBelanghebbende komt niet overeen met de identiteitBelanghebbende in het bestaande verwerkingsproces.
Code ALS160
Beschrijving Er bestaat geen verwerkingsproces voor het meegegeven kenmerk.
Code ALS170
Beschrijving De meegegeven identiteitOntvanger komt niet overeen met de identiteitOntvanger in het bestaande verwerkingsproces
Foutcode ALS400
Beschrijving Er is een technische fout in de AanleverService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

Authenticatie verzender (Authenticatie service)

Statussen

Statuscode 200
Einde Nee
Status Authenticatie [verzender] gelukt
Uitleg Digipoort heeft de identiteit en machtiging van de verzender vast kunnen stellen bij een externe partij aan de hand van het certificaat en zal het bericht verder verwerken.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
Statuscode 210
Einde Ja
Status Authenticatie [verzender] niet gelukt
Uitleg De verzender is niet gemachtigd om het bericht te verzenden. Digipoort kan het bericht niet verder verwerken. Het verzendproces is beëindigd.
Actie De verzender zal in de verzendsoftware (adapter) het meegezonden certificaat moeten controleren. Daarbij kan de verzender contact opnemen met het Logius Servicecentrum voor ondersteuning. Daarna kan de verzender het bericht nogmaals aanleveren aan Digipoort.
Statuscode 230
Einde Ja
Status Technisch probleem bij de Autorisatie Service Provider (AuSP).
Uitleg Digipoort kon niet bij de derde partij controleren of de verzender gemachtigd is het bericht te verzenden. Digipoort kan het bericht niet verder verwerken. Het verzendproces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Foutcodes

Foutcode AUS200
Beschrijving

Er is een technische fout bij de Autorisatie Service Provider (AuSP) opgetreden. Uw identiteit kan niet worden vastgesteld.

Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.   Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.  

< contactgegevens >

Foutcode AUS210
Beschrijving

Uw gegevens komen niet voor in het register van de Autorisatie Service Provider (AuSP). Uw identiteit kan niet worden vastgesteld.

Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode AUS220
Beschrijving

U bent niet geautoriseerd door de Autorisatie Service Provider (AuSP). Uw certificaat is niet (meer) geldig. De geldigheidstermijn ligt buiten de datum waarop het certificaat gecontroleerd is.

Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode AUS230
Beschrijving

U bent niet geautoriseerd door de Autorisatie Service Provider (AuSP). Uw certificaat is ingetrokken. Het staat op de blacklist (CRL) van de desbetreffende CSP.

Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode AUS240
Beschrijving

De endpoint van de Autorisatie Service Provider (AuSP) is niet geregistreerd binnen Digipoort.

Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

Validatie door Digipoort (Validatieservice)

Statussen

Statuscode 301
Einde Nee
Status Validatie [bericht] gelukt
Uitleg

Digipoort heeft gecontroleerd of het bericht voldoet aan de standaard van het soort bericht. De structuur van het bericht en het formaat van de elementen zijn in orde en Digipoort zal het bericht verder verwerken. Let op dat Digipoort alleen de vorm van het bericht controleert en niet de inhoud.

Voor assurance oplossingen wordt naast het hoofddocument (jaarrekening) ook de bijlage (accountantsverklaring) en XML Handtekening gevalideerd.

Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
Statuscode 311
Einde Ja
Status Validatie [bericht] niet gelukt
Uitleg Het inhoudelijke bericht voldoet niet aan de actuele standaard. Dit komt doordat de structuur van het bericht of het formaat van de elementen niet overeenkomen met de specificaties van de ondersteunde versies van de berichtstandaarden of taxonomieën. Het verzendproces is beëindigd. Let op dat deze status op kan treden, wanneer u een te oude versie van de berichtstandaard gebruikt die niet meer geaccepteerd wordt door Digipoort.
Actie De verzender past de structuur aan volgens de actuele berichtstandaarden of taxonomieën en zendt het bericht nogmaals via Digipoort. U kunt op de Aansluit Suite Digipoort website (https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl) individuele testberichten controleren.
Statuscode 321
Einde Ja
Status Technisch probleem bij validatie
Uitleg Digipoort kon het bericht door een intern probleem niet valideren. Het verzendproces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Foutcodes 

Foutcode VAS100
Beschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt. De volgende fout is opgetreden:

<fout omschrijving>

Foutcode VAS400
Beschrijving

Er is een technische fout in de validatieservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

<contactgegevens>

Foutcode VAS500
Beschrijving Het aangeleverde instance document voldoet niet aan de Nederlandse taxonomie. Hierdoor kan het aanleververzoek niet door Digipoort worden verwerkt. Het instance document bevat de volgende fouten: < overzicht van validatiefouten >

Aflevering aan ontvanger (AfleverService) via ebMS

Afleveren aan de ontvangende partij met ebMS adapter

Statussen

StatusCode 400 (ebMS)
Einde Ja / Nee (zie statussenflow/statussenflow/metrokaart)
Status Afleveren uitvragende partij gelukt
Uitleg Digipoort heeft het bericht succesvol afgeleverd bij de ontvanger (=uitvragende partij). De ontvanger heeft dit aan Digipoort bevestigd. Het verzendproces is klaar. Let op dat dit het moment is dat de ontvanger het bericht daadwerkelijk ontvangen en geaccepteerd heeft. Het tijdstip dat bij deze status hoort dient als startpunt voor vervolg van het bovenliggende proces.
Actie De verzender kan het bericht als ontvangen beschouwen en eventuele vervolgacties in het bovenliggende proces opstarten. De ontvanger dient het bericht inhoudelijk verder af te handelen.
StatusCode 405 (ebMS)
Einde Nee
Status Afleveren naar uitvragende partij bezig…
Uitleg

Digipoort is bezig om het bericht af te leveren bij de ontvanger. Er wordt gewacht op een bevestiging of foutmelding vanuit de ontvanger.

Deze status kan optreden, doordat:

 1. het bericht technisch niet aangeleverd kan worden, of
 2. het bericht wel aangeleverd is maar de ontvanger nog geen afleverbevestiging heeft teruggestuurd aan Digipoort.

Ad. 1.: Digipoort zal overgaan naar status 420 en op basis van een retry schema proberen het bericht nogmaals af te leveren. Zie status 420 voor een uitleg van het retry schema.

Actie

In principe is er geen actie vereist. Digipoort zal zelfstandig proberen het bericht alsnog af te leveren. Is het bovenliggende proces tijdgebonden, dan kan de verzender contact opnemen met de ontvanger om de consequenties van de vertraagde aflevering af te stemmen.

Blijft het bericht langer dan het standaard retry schema van Digipoort in status 405 dan dient de verzender contact op te nemen met de ontvanger of Logius om na te gaan of het bericht wel is ontvangen en waarom er technisch geen afleverbevestiging is gestuurd. Default wordt 72 uur geretried.

StatusCode 410 (ebMS)
Einde Ja
Status Afleveren uitvragende partij niet gelukt
Uitleg Er is een fout binnen Digipoort opgetreden, waardoor het bericht niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger, of het bericht voldeed niet aan de koppelvlakspecificaties van de AfleverService van de ontvangende (/uitvragende) partij. Het verzendproces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden. Daarnaast is het verstandig als de verzender de ontvanger op de hoogte stelt van de situatie, als deze op het bericht zit te wachten voor het vervolg van het bovenliggende proces.
StatusCode 420 (ebMS)
Einde Nee
Status Technisch probleem bij de AfleverService van de uitvragende partij
Uitleg Deze status kan in twee gevallen voorkomen.
 1. Digipoort kon het bericht niet direct afleveren bij de ontvanger en probeert dit een aantal malen opnieuw volgens een retry schema.

De foutbeschrijving bevat in dit geval de tekst “Afleveren EBMS mislukt.”

Retry Schema ebMS: Blijft het bericht langer dan het standaard retry schema van Digipoort in status 420 dan dient de verzender contact op te nemen met de ontvanger of Logius om na te gaan of het bericht wel is ontvangen en waarom er technisch geen afleverbevestiging is gestuurd. Default wordt 72 uur geretried.

 1. De ontvanger heeft het inhoudelijke bericht afgekeurd. In het laatste geval wordt er niet geprobeerd om het bericht opnieuw af te leveren. De foutbeschrijving bevat in dit geval de foutmelding zoals gegeven door de ontvanger.

Bij een status 420 stuurt Digipoort automatisch een e-mail naar het technisch beheer van de ontvanger, mits dit aangevraagd is door de ontvanger, zodat deze op de hoogte is van het probleem.

Actie
 1. Wanneer het bericht niet middels het retryschema afgeleverd kan worden bij de ontvanger, neemt de verzender contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.
 1. De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt eventueel de consequenties van de vertraagde aflevering af.
StatusCode 425 (ebMS)
Einde Ja
Status Maximaal aantal afleverpogingen bereikt.
Uitleg

Let op: Deze status treedt in dit geval alleen op bij afleveringen aan de Belastingdienst in het kader van SBR. Zie de statussenflow of deze status voor het aanleverproces van toepassing is.

Digipoort kon het bericht technisch niet afleveren, ook niet na het maximaal aantal afleverpogingen van het retry schema. Het verzendproces is beëindigd. Deze status volgt op status 420.

Actie De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt de consequenties af voor het bovenliggende proces.

 

Foutcodes

FoutCode AFS100 (ebMS)
Beschrijving Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt. De volgende fout is opgetreden: <melding>
FoutCode AFS400 (ebMS)
Beschrijving Er is een technische fout opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>
FoutCode AFS600 (ebMS)
Beschrijving De verantwoordingsinformatie kan niet worden afgeleverd bij de betreffende uitvragende partij.
  De volgende fout is geconstateerd: < foutmelding uitvragende partij > Neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

Foutcodes voor ontvangende partij

Code AFO100 (ebMS)
Beschrijving <vrij tekst, wordt genegeerd>
Toelichting Deze foutmelding, gegeven door de AfleverService van de ontvangende partij, genereert een AFS400 foutcode bij Digipoort. In de StatusinformatieService van een aanleverende partij wordt alleen de AFS400 code getoond.
Code AFO400 (ebMS)
Beschrijving <vrij tekst, wordt opgenomen in AFS600>
Toelichting Deze foutmelding, gegeven door de AfleverService van de ontvangende partij, genereert een AFS600 foutcode bij Digipoort. In de StatusinformatieService van een aanleverende partij wordt alleen de AFS600 code getoond.

Aflevering aan ontvanger (AfleverService) via WUS/SOAP

Afleveren aan de ontvangende partij met WUS aansluiting.​​​​​​

Statussen

StatusCode 400 (WUS/SOAP)
Einde Ja / Nee (zie metrokaart)
Status Afleveren uitvragende partij gelukt
Uitleg Digipoort heeft het bericht succesvol afgeleverd bij de ontvanger (=uitvragende partij). De ontvanger heeft dit aan Digipoort bevestigd. Het verzendproces is klaar. Let op dat dit het moment is dat de ontvanger het bericht daadwerkelijk ontvangen en geaccepteerd heeft. Het tijdstip dat bij deze status hoort dient als startpunt voor vervolg van het bovenliggende proces.
Actie De verzender kan het bericht als ontvangen beschouwen en eventuele vervolgacties in het bovenliggende proces opstarten. De ontvanger dient het bericht inhoudelijk verder af te handelen.
StatusCode 405 (WUS/SOAP)
Einde Nee
Status Afleveren naar uitvragende partij bezig…
Uitleg Digipoort is bezig om het bericht af te leveren bij de ontvanger. Er wordt gewacht op een bevestiging of foutmelding vanuit de ontvanger.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 410 (WUS/SOAP)
Einde Ja
Status Afleveren uitvragende partij niet gelukt
Uitleg Er is een fout binnen Digipoort opgetreden, waardoor het bericht niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger, of het bericht voldeed niet aan de koppelvlakspecificaties van de AfleverService van de ontvangende (/uitvragende) partij. Het verzendproces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden. Daarnaast is het verstandig als de verzender de ontvanger op de hoogte stelt van de situatie, als deze op het bericht zit te wachten voor het vervolg van het bovenliggende proces.
StatusCode 420 (WUS/SOAP)
Einde Nee
Status Technisch probleem bij de AfleverService van de uitvragende partij
Uitleg Digipoort kon het bericht niet direct afleveren bij de ontvanger en probeert dit een aantal malen opnieuw volgens een retry schema. Retry Schema WUS/SOAP: Digipoort zal 72 uur lang ieder uur proberen het bericht af te leveren. Waarbij strikt genomen de eerste poging onder status 405 plaatsvindt en de overige 72 pogingen onder status 420. Let op dat een bericht aan een bedrijf dus tot 72 uur vertraging kan oplopen als deze niet direct kan worden afgeleverd. Bij een status 420 stuurt Digipoort automatisch een e-mail naar het technisch beheer van de ontvanger, mits dit aangevraagd is door de ontvanger, zodat deze op de hoogte is van het probleem.
Actie De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt eventueel de consequenties van de vertraagde aflevering af.
StatusCode 425 (WUS/SOAP)
Einde Ja
Status Maximaal aantal afleverpogingen bereikt.
Uitleg Digipoort kon het bericht technisch niet afleveren, ook niet na het maximaal aantal afleverpogingen van het retry schema. Het verzendproces is beëindigd. Deze status volgt op status 420.
Actie De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt de consequenties af voor het bovenliggende proces.

Foutcodes

FoutCode AFS100 (WUS/SOAP)
Beschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

De volgende fout is opgetreden:

<melding>

FoutCode AFS400 (WUS/SOAP)
Beschrijving

Er is een technische fout opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

<contactgegevens>

FoutCode AFS600 (WUS/SOAP)
Beschrijving De verantwoordingsinformatie kan niet worden afgeleverd bij de betreffende uitvragende partij. De volgende fout is geconstateerd: < foutmelding uitvragende partij > Neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

Foutcodes voor ontvangende partij

Code AFO100 (WUS/SOAP)
Beschrijving <vrij tekst, wordt genegeerd>
Toelichting

Deze foutmelding, gegeven door de AfleverService van de ontvangende partij, genereert een AFS400 foutcode bij Digipoort.

In de StatusinformatieService van een aanleverende partij wordt alleen de AFS400 code getoond.

Code AFO400 (WUS/SOAP)
Beschrijving <vrij tekst, wordt opgenomen in AFS600>
Toelichting

Deze foutmelding, gegeven door de AfleverService van de ontvangende partij, genereert een AFS600 foutcode bij Digipoort.

In de StatusinformatieService van een aanleverende partij wordt alleen de AFS600 code getoond.

Aflevering aan ontvanger (AfleverService) via GB3.0

Statussen

StatusCode 400 (GB3.0)
Einde Ja / Nee (zie metrokaart)
Status Afleveren uitvragende partij gelukt
Uitleg Digipoort heeft het bericht succesvol afgeleverd bij de ontvanger (=uitvragende partij). De ontvanger heeft dit aan Digipoort bevestigd. Het verzendproces is klaar. Let op dat dit het moment is dat de ontvanger het bericht daadwerkelijk ontvangen en geaccepteerd heeft. Het tijdstip dat bij deze status hoort dient als startpunt voor vervolg van het bovenliggende proces.
Actie De verzender kan het bericht als ontvangen beschouwen en eventuele vervolgacties in het bovenliggende proces opstarten. De ontvanger dient het bericht inhoudelijk verder af te handelen.
StatusCode 405 (GB3.0)
Einde Nee
Status Afleveren naar uitvragende partij bezig…
Uitleg Digipoort is bezig om het bericht af te leveren bij de ontvanger. Er wordt gewacht op een bevestiging of foutmelding vanuit de ontvanger.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 410 (GB3.0)
Einde Ja
Status Afleveren uitvragende partij niet gelukt
Uitleg Er is een fout binnen Digipoort opgetreden, waardoor het bericht niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger, of het bericht voldeed niet aan de koppelvlakspecificaties van de AfleverService van de ontvangende (/uitvragende) partij. Het verzendproces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden. Daarnaast is het verstandig als de verzender de ontvanger op de hoogte stelt van de situatie, als deze op het bericht zit te wachten voor het vervolg van het bovenliggende proces.
StatusCode 415 (GB3.0)
Einde Nee
Status Afleveren volbracht; wacht op ontvangstbevestiging uitvragende partij.
Uitleg Het bericht is afgeleverd bij de ontvanger. Digipoort wacht nu op een ontvangstbevestiging.
Actie In principe is er geen actie vereist. Wanneer het bericht langer dan 4 uur in status 415 blijft staan dan dient de verzender contact op te nemen met de ontvanger, om na te gaan of het bericht wel is ontvangen en waarom er geen afleverbevestiging is verstuurd.
StatusCode 420 (GB3.0)
Einde Nee
Status Technisch probleem bij de AfleverService van de uitvragende partij
Uitleg

Digipoort kon het bericht niet direct afleveren bij de ontvanger en probeert dit een aantal malen opnieuw volgens een retry schema.

Retry Schema GB3.0: Digipoort zal 72 uur lang ieder uur proberen het bericht af te leveren. Waarbij strikt genomen de eerste poging onder status 405 plaatsvindt en de overige 72 pogingen onder status 420. Let op dat een bericht aan een bedrijf dus tot 72 uur vertraging kan oplopen als deze niet direct kan worden afgeleverd.

Bij een status 420 stuurt Digipoort automatisch een e-mail naar het technisch beheer van de ontvanger, mits dit aangevraagd is door de ontvanger, zodat deze op de hoogte is van het probleem.

Actie De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt eventueel de consequenties van de vertraagde aflevering af.
StatusCode 425 (GB3.0)
Einde Ja
Status Maximaal aantal afleverpogingen bereikt.
Uitleg Digipoort kon het bericht technisch niet afleveren, ook niet na het maximaal aantal afleverpogingen van het retry schema. Het verzendproces is beëindigd. Deze status volgt op status 420.
Actie De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt de consequenties af voor het bovenliggende proces.

Foutcodes

FoutCode AFS100 (GB3.0)
Beschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

De volgende fout is opgetreden:

<melding>

FoutCode AFS400 (GB3.0)
Beschrijving

Er is een technische fout opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

<contactgegevens>

FoutCode AFS600 (GB3.0)
Beschrijving

De verantwoordingsinformatie kan niet worden afgeleverd bij de betreffende uitvragende partij.

De volgende fout is geconstateerd:

< foutmelding uitvragende partij >

Neem contact op met de beheerder van Digipoort.

<contactgegevens>

Validatie door ontvanger

Statussen

StatusCode 500
Einde Ja
Status Validatie [bericht] bij uitvragende partij gelukt
Uitleg

De ontvanger heeft het bericht gecontroleerd op vorm en inhoud en kan het bericht verder verwerken.

Let op: Deze status is afhankelijk van de beschikbaarheid van de omgeving van de uitvragende partij. Op preproductie zal deze status daarom niet altijd worden gegeven. Op de Aansluit Suite Digipoort kan het volledige statusverloop getest worden.

Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 510
Einde Ja
Status Validatie [bericht] bij uitvragende partij niet gelukt
Uitleg

De ontvanger heeft het bericht inhoudelijk afgekeurd. In de statusomschrijving is een uitleg opgenomen van de afkeuring. Het verzendproces is beëindigd.

Let op: Deze status is afhankelijk van de beschikbaarheid van de omgeving van de uitvragende partij. Op preproductie zal deze status daarom niet altijd worden gegeven. Op de Aansluit Suite Digipoort kan het volledige statusverloop getest worden.

Actie De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht was afgekeurd.

Controle verzender tegen whitelist (WhitelistService)

Statussen

StatusCode 800
Einde Nee
Status Controle whitelist gelukt.
Uitleg De verzender staat op de whitelist voor deze berichtsoort. De identiteit van de verzender wordt bepaald aan de hand van het subject.SERIALNUMBER in het gebruikte PKIoverheid certificaat.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 810
Einde Ja
Status Controle whitelist niet gelukt.
Uitleg Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden. Eventueel dient de verzender eerst op de whitelist gezet te moeten worden. Geef hierbij aan welke berichtsoort verzonden moet worden en stuur het publieke deel van het PKIoverheid certificaat mee.

Foutcodes

FoutCode WLS250
Beschrijving Uw identiteit komt niet voor op de whitelist. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.
FoutCode WLS400
Beschrijving Er is een technische fout in de WhiteListService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

Controle verzender tegen blacklist (BlacklistService)​​​​​​

Statussen

StatusCode 900
Einde Nee
Status Controle blacklist gelukt.
Uitleg De verzender staat niet op de blacklist voor deze berichtsoort. De identiteit van de verzender wordt bepaald aan de hand van het subject.SERIALNUMBER in het gebruikte PKIoverheid certificaat.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 910
Einde Ja
Status Controle blacklist niet gelukt.
Uitleg Op basis van het gebruikte certificaat is vastgesteld dat deze aanleveraar op de Blacklist staat. Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden. Eventueel dient de verzender eerst van de blacklist gehaald moeten worden. Geef hierbij aan welke berichtsoort verzonden moet worden en stuur het publieke deel van het PKIoverheid certificaat mee.

Foutcodes

FoutCode BLS260
Beschrijving

Het identificerend nummer in het certificaat waarmee het verzoek getekend is komt voor op de blacklist.

Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

FoutCode BLS400
Beschrijving Er is een technische fout in de BackListService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

Berichten opslaan in magazijn (BerichtenMagazijnService)

Statussen

StatusCode 1000
Einde Nee
Status Opslag in berichtenmagazijn gelukt.
Uitleg Het bericht is succesvol in het berichtenmagazijn opgeslagen.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1010
Einde Ja
Status Opslag in berichtenmagazijn niet gelukt.
Uitleg Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.
StatusCode 1050
Einde Ja / Nee
Status Ophalen gelukt.
Uitleg Het bericht is succesvol opgehaald.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1070
Einde Ja
Status Verwijderen uit berichtenmagazijn gelukt
Uitleg Het bericht is uit het berichtenmagazijn verwijderd en kan niet meer opgehaald worden.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1080
Einde Ja
Status Verwijderen uit berichtenmagazijn niet gelukt
Uitleg Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]

Foutcodes

FoutCode BMS100
Beschrijving Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.\n\nDe volgende fout is opgetreden: <Aanvullende melding met betrekking tot koppelvlak fout>
FoutCode BMS400
Beschrijving Er is een technische fout in de berichtenmagazijnservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

Autorisatie van verzender van MuMa (MuMaAutorisatieService)

Statussen

StatusCode 1200
Einde Nee
Status Autorisatie gelukt
Uitleg De vulling van identiteitBelanghebbende uit het AanleverRequest moet gelijk zijn aan de vulling van het element Gemachtigde van de berichtinhoud. Zodra deze check succesvol is verlopen, is de autorisatie gelukt.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1210
Einde Ja
Status Autorisatie mutatiemachtigingsbericht niet gelukt
Uitleg De vulling van identiteitBelanghebbende uit het AanleverRequest moet gelijk zijn aan de vulling van het element Gemachtigde van de berichtinhoud. Wanneer dit niet het geval is, zal de autorisatie falen.
Actie De verzender past de elementen identiteitBelanghebbende en Gemachtigde aan en verzendt het bericht nogmaals.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode MAS210
Beschrijving

Autorisatie niet gelukt. De identiteit belanghebbende is niet gelijk aan de identiteit gemachtigde uit het bericht. Een belanghebbende mag dit bericht niet indienen voor een ander.

Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

FoutCode MAS400
Beschrijving Er is een technische fout in de MuMaAutorisatieService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

Controle van machtiging door Digipoort (MachtigingCheckService)​​​​​​​

Statussen

StatusCode 1250
Einde Nee
Status Autorisatie gelukt
Uitleg De autorisatie is succesvol afgerond.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1260
Einde Ja
Status Autorisatie niet gelukt
Uitleg Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.
StatusCode 1270
Einde Ja
Status Technische problemen bij autorisatie
Uitleg Digipoort kon de controle niet uitvoeren door een technisch probleem.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode MCS210
Beschrijving U bent niet gemachtigd.
FoutCode MCS220
Beschrijving De belanghebbende uit het aanleververzoek is ongelijk aan de gemachtigde in het VIAverzoek.
FoutCode MCS230
Beschrijving Combinatie berichtsoort uit het verzoek met de dienst uit de machtiging is niet toegestaan.
FoutCode MCS400
Beschrijving Er is een technische fout in de machtigingCheckservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

Validatie van MuMa door Digipoort (MuMaValidatieService)​​​​​​​

Statussen

StatusCode 1300
Einde Nee
Status Validatie mutatiemachtigingsbericht gelukt
Uitleg De opgegeven nummers (voor gemachtigde en vertegenwoordigde) in het mutatiemachtigingsbericht worden gecontroleerd met de elfproef. Daarnaast wordt gecontroleerd of de opgegeven dienst bestaat. Wanneer alle drie correct zijn, is de validatie gelukt.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1310
Einde Ja
Status Validatie mutatiemachtigingsbericht niet gelukt
Uitleg De opgegeven nummers (voor gemachtigde en vertegenwoordigde) in het mutatiemachtigingsbericht komen niet door de elfproef of de opgegeven dienst bestaat niet.
Actie De verzender past de gegevens van het bericht aan en verstuurt het bericht nogmaals.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode MVS400
Beschrijving Er is een technische fout in het valideren van het machtigingsbericht van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.
FoutCode MVS500
Beschrijving De semantische validatie is mislukt. Het machtigingsbericht bevat de volgende fout: <specifieke foutbeschrijving (elfproef niet geluk, dienst bestaat niet, dienst niet meer geldig)>

Aanmaken, intrekken of activeren van een machtiging door Digipoort (MachtigingMutatieService)

Statussen

StatusCode 1400
Einde Nee
Status Opvoeren machtigingsclaim gelukt
Uitleg Het opvoeren van de machtigingsclaim is gelukt.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1410
Einde Ja
Status Opvoeren machtigingsclaim niet gelukt
Uitleg Het opvoeren van de machtigingsclaim is niet gelukt, omdat deze reeds bekend is of omdat er reeds een andere gemachtigde is voor deze dienst.
Actie De verzender neemt contact op met de vertegenwoordigde partij om de juiste gegevens af te stemmen en verstuurt het bericht zo nodig nogmaals.
StatusCode 1450
Einde Nee
Status Intrekken machtigingsclaim gelukt
Uitleg Het intrekken van de machtigingsclaim is gelukt.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1460
Einde Ja
Status Intrekken machtigingsclaim niet gelukt
Uitleg Het intrekken van de machtigingsclaim is niet gelukt, omdat de machtiging niet bekend of niet actief is.
Actie De verzender neemt contact op met de vertegenwoordigde partij om de juiste gegevens af te stemmen en verstuurt het bericht zo nodig nogmaals.
StatusCode 1600
Einde Ja
Status Activatie gelukt.
Uitleg De machtiging is geactiveerd naar aanleiding van het verlopen van de vooraf geconfigureerde termijn (opt-out) ofwel het opvoeren van de activatietoken (opt-in).
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1610
Einde Ja
Status Activatie niet gelukt.
Uitleg De activatie is niet gelukt.
Actie De verzender neemt contact op met de vertegenwoordigde partij om de juiste gegevens af te stemmen en verstuurt het bericht zo nodig nogmaals.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode MMS210
Beschrijving Deze machtiging is reeds bekend: de combinatie van gemachtigde, vertegenwoordigde en dienst is reeds bekend in het machtigingsregister. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.
FoutCode MMS220
Beschrijving Deze machtiging is reeds “niet actief” c.q. “afgekeurd” of in behandeling: de gegeven combinatie van gemachtigde, vertegenwoordigde en dienst kan daarom niet worden ingetrokken. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.
FoutCode MMS230
Beschrijving Er is reeds een machtiging voor een andere gemachtigde. Het is niet mogelijk om voor eenzelfde dienst dezelfde vertegenwoordigde aan meerdere gemachtigden toe te kennen. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.
FoutCode MMS240
Beschrijving Deze machtiging is niet bekend: de combinatie van gemachtigde, vertegenwoordigde en dienst is niet bekend in het machtigingsregister en kan daarom niet worden ingetrokken. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.
FoutCode MMS250
Beschrijving Deze machtiging kan niet (meer) geactiveerd worden.
FoutCode MMS260
Beschrijving Het maximaal aantal activeringspogingen per dag is overschreden.
FoutCode MMS270
Beschrijving De opgegeven activatietoken is incorrect.
FoutCode MMS280
Beschrijving Deze dienst kan niet via opt-in geactiveerd worden.
FoutCode MMS290
Beschrijving De machtiging is reeds geactiveerd.
FoutCode MMS400
Beschrijving Er is een technische fout in het muteren van de machtigingsclaim van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van de Digipoort.

Aanmaken of verwijderen van een abonnement door Digipoort (AbonnementenMutatieService)

Statussen toevoegen abonnement

StatusCode 1500
Einde Ja
Status Toevoegen abonnement gelukt
Uitleg Het abonnement is succesvol toegevoegd. Aan de hand van een abonnement kan een overheidspartij zien of er een mededeling gedaan kan worden.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1510
Einde Ja
Status Toevoegen abonnement niet gelukt
Uitleg Het toevoegen van het abonnement is niet gelukt vanwege een technische fout of omdat deze reeds bekend is.
Actie

Abonnement bestaat reeds: Geen aanvullende actie nodig.

Technische fout: De verzender neemt contact op met servicecentrum Logius om te verifiëren of de machtiging en het abonnement goed aangemaakt zijn, en of er aanvullende acties nodig zijn.

​​​​​​​Statussen verwijderen abonnement

StatusCode 1550
Einde Ja
Status Verwijderen abonnement gelukt
Uitleg Het abonnement is succesvol verwijderd. De partij die voorheen gemachtigd was volgens de ingetrokken machtiging, is nu niet meer in staat om berichten voor deze dienst op te halen voor de vertegenwoordigde partij uit de ingetrokken machtiging
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 1560
Einde Ja
Status Verwijderen abonnement niet gelukt
Uitleg Het verwijderen van het abonnement is niet gelukt vanwege een technische fout of omdat deze niet bekend is.
Actie

Abonnement bestaat niet: Geen aanvullende actie nodig.

Technische fout: De verzender neemt contact op met Logius om te verifiëren of de machtiging en het abonnement goed verwijderd zijn, en of er aanvullende acties nodig zijn.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode AMS210
Beschrijving

Abonnement bestaat reeds.

De combinatie van vertegenwoordigde en dienst is reeds bekend in het abonnementenregister. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

FoutCode AMS240
Beschrijving

Abonnement bestaat niet.

De combinatie van vertegenwoordigde en dienst is niet bekend in het abonnementenregister en kan daarom niet worden verwijderd. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

FoutCode AMS400
Beschrijving

Technische fout.

Er is een technische fout in het muteren van het abonnementenregister van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van de Digipoort.

Controle op consistentie van bijlages door Digipoort (BijlageConsistentieControleService

Statussen

StatusCode 2000
Einde Nee
Status Bijlagen zijn consistent
Uitleg De combinatie van bijlagen is toegestaan of de verplichte bijlagen zijn aanwezig en alle bijlages zijn van het juiste type. De inhoud van de bijlage wordt niet gecontroleerd.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 2010
Einde Ja
Status Bijlagen zijn niet consistent
Uitleg Eén of meerdere bijlagen zijn niet aanwezig of niet consistent. De meegegeven foutcode geeft verdere toelichting over de gevonden fout.
Actie De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.
StatusCode 2020
Einde Ja
Status Technisch probleem bij controle bijlagen.
Uitleg Digipoort kon de bijlagen door een intern probleem niet valideren. Het proces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode CBC100
Beschrijving

Het bericht bevat een bijlage welke niet wordt herkend:

<bestandsnaam>

FoutCode CBC110
Beschrijving

Het bericht bevat een bijlage waarvan de mimetype niet overeen komt met de gespecificeerde mimetype:

<mimetype>

FoutCode CBC200
Beschrijving

Er ontbreekt een type bijlage welke verplicht is bij deze berichtsoort:

<bijlage>

FoutCode CBC210
Beschrijving

Het bericht bevat een type bijlage welke niet is toegestaan bij deze berichtsoort:

<bestandsnaam>

FoutCode CBC300
Beschrijving Het bericht bevat bijlagen waarvan de entrypoints geen toegestane combinatie zijn.
FoutCode CBC400
Beschrijving Er is een technische fout in de consistente bijlage controle service van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

Controle van XAdES handtekening door Digipoort (HandtekeningControleService)

Statussen

StatusCode 2100
Einde Nee
Status Handtekening is correct
Uitleg Digipoort heeft gecontroleerd of de (XAdES) handtekening in de bijlage correct is. Deze is correct bevonden, oftewel de handtekening is correct gezet, volgens de juiste methoden, met het opgegeven certificaat. Het certificaat zelf is hiermee nog niet gecontroleerd.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 2110
Einde Ja
Status Handtekening is incorrect
Uitleg Eén of meerdere onderdelen van de handtekening zijn niet correct. De meegegeven foutcode geeft verdere toelichting over de gevonden fout.
Actie De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.
StatusCode 2120
Einde Ja
Status Technisch probleem bij controle handtekening.
Uitleg Digipoort kon de handtekening door een intern probleem niet controleren. Het proces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode HCS100
Beschrijving Handtekening voldoet niet aan de specifieke eisen gesteld aan het gebruik van dit proces: <specifieke foutmelding>
FoutCode HCS200
Beschrijving In de handtekening ontbreekt het certificaat waarmee de handtekening is gezet.
FoutCode HCS210
Beschrijving In de handtekening wordt een algoritme gebruikt welke niet voorkomt in op de lijst met toegestane algoritmen: <specifieke foutmelding>
FoutCode HCS220
Beschrijving De handtekening verwijst naar een bijlage welke niet gevonden kan worden: <bestandsnaam>
FoutCode HCS230
Beschrijving De handtekening bevat een ongeldige digest. Zie referentie: <referentie>
FoutCode HCS240
Beschrijving De handtekening is niet geldig: <specifieke foutmelding>
FoutCode HCS250
Beschrijving Het bericht bevat een document welke niet is opgenomen in de handtekening. <bestandsnaam>
FoutCode HCS260
Beschrijving Het bericht bevat een niet toegestane signature policy <specifieke foutmelding>
FoutCode HCS400
Beschrijving Er is een technische fout in de handtekeningcontrole van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

Controle van certificaat in XAdES handtekening door Digipoort (CertificaatControleService)

Statussen

StatusCode 2200
Einde Nee
Status Certificaatcontrole succesvol.
Uitleg Digipoort heeft gecontroleerd of het certificaat (correct) in de handtekening aanwezig is en of het voldoet aan alle eisen. Hiermee is de bijlage met daarin de handtekening volledig correct bevonden. Het bericht inclusief bijlagen is nu gereed voor afleveren.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 2210
Einde Ja
Status Certificaat voldoet niet aan de eisen.
Uitleg Het certificaat is niet (correct) aanwezig of niet valide bevonden. De meegegeven foutcode geeft verdere toelichting over de gevonden fout.
Actie De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.
StatusCode 2220
Einde Ja
Status Technisch probleem bij controle certificaat.
Uitleg Digipoort kon het certificaat door een intern probleem niet controleren. Het proces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode CCS100
Beschrijving

Het certificaat ontbreekt in de handtekening.  IN DUO Ass staat: Het certificaat voldoet niet aan specifieke eisen gesteld aan het gebruik in dit proces: 

<specifieke foutmelding>

FoutCode CCS110
Beschrijving

Het certificaat is uitgegeven onder een root welke niet is toegestaan voor deze berichtsoort. Geen issuer met naam <uitgever> gevonden. Betreffend bestand

<bestandsnaam>.

FoutCode CCS120
Beschrijving

De tijdstempel van de signature valt niet binnen de geldigheidsduur van het gebruikte certificaat.

<specifieke foutmelding>

FoutCode CCS130
Beschrijving

Het certificaat staat op de CRL van de certificaatautoriteit.

<specifieke foutmelding>

FoutCode CCS140
Beschrijving

Het certificaat betreft geen geldig en toegestaan beroepscertificaat.

<specifieke foutmelding>

FoutCode CCS400
Beschrijving

Er is een technische fout in de CertificaatcontroleService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

<contactgegevens>

Controle op Preparer Extensions taxonomie door Digipoort (ArchitectuurControleService)

Statussen

StatusCode 2300
Einde Nee
Status Architectuurcontrole is gelukt.
Uitleg De meegeleverde Preparer Extensions taxonomie voldoet aan de NTA-PE architectuureisen.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 2310
Einde Ja
Status Architectuurcontrole is niet gelukt.
Uitleg De meegeleverde Preparer Extensions taxonomie voldoet niet aan de NTA-PE architectuureisen. De aanlevering wordt niet verder verwerkt.
Actie De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.
StatusCode 2320
Einde Ja
Status Technisch probleem bij architectuurcontrole.
Uitleg Er is een onbekende technische fout opgetreden. De meegeleverde Preparer Extensions taxonomie kan niet gecontroleerd worden.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode ACS100
Beschrijving De architectuur van de Preparer Extensions voldoet niet aan de eisen van NTA-PE
FoutCode ACS400
Beschrijving Er is een technische fout in de architectuurcontroleservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

Validatie tegen Filing rules door Digipoort (FilingruleValidatieservice)

Statussen

StatusCode 2400
Einde Nee
Status Validatie is gelukt.
Uitleg Het instance document voldoet aan de geldende Filingrules (FRIS).
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 2410
Einde Ja
Status Validatie is niet gelukt.
Uitleg Het instance document voldoet niet aan de geldende Filingrules. Het bericht mag niet verder verwerkt worden.
Actie De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in. U kunt de Aansluit Suite (aansluiten.procesinfrastructuur.nl) gebruiken om de bijlage te valideren.
StatusCode 2420
Einde Ja
Status Technische fout bij FVS.
Uitleg Er is een onbekende technische fout bij de FilingruleValidatieservice opgetreden. Het instance document kan niet gevalideerd worden.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Foutcodes

FoutCode FVS110
Beschrijving Validatie combinatie kan niet bepaald worden. Er kan niet worden vastgesteld aan welke eisen het aangeleverd document moet voldoen. Entrypoint ontbreekt of is onbekend.
FoutCode FVS400
Beschrijving

Er is een technische fout in de FVS van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort:

<contactgegevens>

FoutCode FVS500
Beschrijving

Het aangeleverde bericht voldoet niet aan de gestelde eisen en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt. De volgende fouten zijn gevonden:

<specifieke foutmelding>

Validatie van de Prepare Extensions taxonomie door Digipoort (TaxonomieValidatieService)

Statussen

StatusCode 2500
Einde Nee
Status Validatie taxonomie is gelukt.
Uitleg De validatie van de Preparer Extensions taxonomie is geslaagd.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 2510
Einde Ja
Status Validatie taxonomie is niet gelukt.
Uitleg Er is een onjuiste Preparer Extensions taxonomie geconstateerd.
Actie De verzender past de Preparer Extensions taxonomie aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.
StatusCode 2520
Einde Ja
Status Technisch probleem bij validatie taxonomie.
Uitleg Er is een onbekende technische fout opgetreden. De Preparer Extensions taxonomie kan niet gevalideerd worden.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode TVS100
Beschrijving

De Preparer Extensions voldoet niet aan de meegeleverde taxonomie validatie-eisen. De volgende fouten zijn gevonden:

<specifieke foutmeldingen>

FoutCode TVS400
Beschrijving

Er is een technische fout tijdens de validatie van de Preparer Extensions opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort:

<contact_gegevens>

Controle op combinatie berichtsoort, identiteit belanghebbende en periode (SelectieControleService)

Statussen

StatusCode 2600
Einde Nee
Status Selectie is gelukt
Uitleg Combinatie van berichtsoort, identiteit belanghebbende en periode is toegestaan
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 2610
Einde Ja
Status Selectie is niet gelukt.
Uitleg Een of meerdere parameters berichtsoort, en/of identiteit belanghebbende en/of periode zijn niet toegestaan voor deze selectie.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.
StatusCode 2620
Einde Ja
Status Technisch probleem bij Selectiecontrole.
Uitleg Er is een onbekende technische fout opgetreden. De aangeleverde gegevens kunnen niet gevalideerd worden.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Foutcodes

FoutCode SCS110
Beschrijving Combinatie bericht en controle-element(en) niet gevonden.
FoutCode SCS120
Beschrijving Combinatie bericht en controle-element niet toegestaan.
FoutCode SCS400
Beschrijving Er is een technische fout in de Selectie Controle Service van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort: <contact_gegevens>

Opvragen van een VIA door Digipoort bij de Belastingdienst (VIAOpvraagservice)

Statussen

StatusCode 4100
Einde Ja
Status Opvragen VIA gelukt.
Uitleg De VIA is opgevraagd bij de Belastingdienst, ontvangen en succesvol doorgegeven aan de interne AanleverService. Het kenmerk om de VIA op te halen is opgenomen in het element statusdetails van de status 4100.
Actie De verzender kan het kenmerk uit de statusdetails halen en deze gebruiken om het VIA bericht op te halen.
StatusCode 4140
Einde Nee
Status Aanvraag VIA in wachtrij geplaatst.
Uitleg De VIA aanvraag is in de wachtrij geplaatst om in behandeling genomen te worden door de Belastingdienst.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
StatusCode 4105
Einde Nee
Status VIA wordt opgevraagd.
Uitleg Het proces om de VIA op te vragen is gestart.
Actie [Er is geen aanvullende actie nodig.]
Code 4110
Einde Ja
Status Functionele fout bij opvragen VIA.
Uitleg De VIA is reeds in aanvraag of staat nog klaar in het berichtenmagazijn of er is een functionele fout van de Belastingdienst ontvangen
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt verdere acties af.
StatusCode 4120
Einde Nee
Status Opvraag time-out.
Uitleg Het opvragen van de VIA bij de Belastingdienst geeft een time- out.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt verdere acties af.
StatusCode 4125
Einde Ja
Status Technische fout bij opvragen VIA.
Uitleg Er is een technische fout opgetreden bij het opvragen van de VIA. Geen VIA beschikbaar of Maximaal aan pogingen bereikt. Proces beëindigd of Maximale tijd in wachtrij verstreken. Proces beëindigd of Technische fout (Digipoort of Belastingdienst).
Actie De verzender probeert het later opnieuw of neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Foutcodes

FoutCode VOS210
Beschrijving VIA is reeds in aanvraag.
FoutCode VOS220
Beschrijving Deze VIA staat reeds klaar bij de OphaalService; <kenmerk van VIA bericht>
FoutCode VOS230
Beschrijving De VIA is niet beschikbaar. <specifieke foutmelding van Belastingdienst>
FoutCode VOS240
Beschrijving Maximaal aantal pogingen bereikt. Proces beëindigd.
FoutCode VOS400
Beschrijving Er is een technische fout opgetreden: <melding>. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

Statussen opvragen bij Digipoort (StatusinformatieService)

Statussen

StatusCode 000
Einde nvt
Status U BENT NIET GERECHTIGD
Uitleg

Alleen de aanleveraar van het bericht mag de statussen van het bericht inzien. Deze melding treedt op wanneer u niet wordt gezien als de aanleveraar van het bericht.

De identiteit van de aanleveraar wordt bepaald aan de hand van het subject.SERIALNUMBER in het certificaat waarmee het aanleverRequest ondertekend is. Dezelfde waarde moet in het certificaat staan waarmee de status opgevraagd wordt.

Actie Controleer of het certificaat waarmee u berichten aanlevert hetzelfde subject.SERIALNUMBER bevat als het certificat waarmee u de statussen opvraagt.

​​​​​​​Foutcodes

FoutCode STS100
Beschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

De volgende fout is opgetreden:

<element> niet aanwezig [,of] De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of] <element> bevat een niet toegestane waarde

Code STS130
Beschrijving

Het statusinformatieverzoek is niet voorzien van een elektronische handtekening.

Hierdoor kan het verzoek niet door Digipoort worden verwerkt.

FoutCode STS300
Beschrijving Het proces behorend bij het meegegeven kenmerk is niet aanwezig.
FoutCode STS400
Beschrijving

Er is een technische fout in de StatusinformatieService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

<contactgegevens>

Berichten ophalen bij Digipoort (OphaalService)

Foutcodes

FoutCode OHS100
Beschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

De volgende fout is opgetreden: <element> niet aanwezig [,of] De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of] <element> bevat een niet toegestane waarde

FoutCode OHS130
Beschrijving Het ophaalverzoek is niet voorzien van een elektronische handtekening. Hierdoor kan het verzoek niet door Digipoort worden verwerkt.
FoutCode OHS210
Beschrijving U bent niet gemachtigd om het bericht op te halen.
FoutCode OHS240
Beschrijving Machtiging bestaat niet.
FoutCode OHS260
Beschrijving Het identificerend nummer in het certificaat waarmee dit bericht getekend is komt voor op de blacklist.
FoutCode OHS300
Beschrijving Het proces behorende bij het meegegeven kenmerk is niet aanwezig.
FoutCode OHS310
Beschrijving Er is geen bericht opgeslagen bij het proces van het meegegeven kenmerk.
FoutCode OHS320
Beschrijving Het bericht is eerder reeds opgehaald.
FoutCode OHS400
Beschrijving

Er is een technische fout in de OphaalService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

< contactgegevens>

Machtigingstoestanden raadplegen bij Digipoort (MachtigingraadpleegService)

Foutcodes

FoutCode MRS100
Beschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

De volgende fout is opgetreden: <element> niet aanwezig [,of] De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of] <element> bevat een niet toegestane waarde

Code MRS130
Beschrijving Het machtiging raadpleegverzoek is niet voorzien van een elektronische handtekening. Hierdoor kan het verzoek niet door Digipoort worden verwerkt.
FoutCode MRS210
Beschrijving U bent niet geautoriseerd om de toestand van de machtiging te raadplegen. Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt. Aanvullende melding: <specifieke foutmelding>
FoutCode MRS240
Beschrijving Deze machtiging is niet bekend: de combinatie van gemachtigde, vertegenwoordigde en dienst is niet bekend in het machtigingenregister. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.
FoutCode MRS400
Beschrijving Er is een technische fout in de machtigingraadpleegservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contact_gegevens>

Statussen updaten bij Digipoort (StatusupdateService)

Foutcodes

FoutCode STU100
Beschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

De volgende fout is opgetreden: <element> niet aanwezig [,of] De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of] <element> bevat een niet toegestane waarde

FoutCode STU160
Beschrijving Er bestaat geen verantwoordingsproces voor het meegegeven Kenmerk.
FoutCode STU180
Beschrijving Het aanleverbericht voor het meegegeven bericht kenmerk behoort niet bij het meegegeven verwerkingsproces.
FoutCode STU190
Beschrijving De opgegeven statuscode is niet bekend bij Digipoort.
FoutCode STU260
Beschrijving

Het identificerend nummer in het certificaat waarmee het verzoek getekend is komt voor op de blacklist.

Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

FoutCode STU400
Beschrijving

Er is een technische fout in de statusupdateservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

<contact_gegevens>

Abonnementen raadplegen bij Digipoort (AbonnementraadpleegService)

Foutcodes

FoutCode ARS100
Beschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

De volgende fout is opgetreden: <element> niet aanwezig [,of] De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of] <element> bevat een niet toegestane waarde

FoutCode ARS220
Beschrijving

De validatie van het verzoek is mislukt. Het verzoek bevat de volgende fouten:

<specifieke foutmeldingen>

FoutCode ARS240
Beschrijving

De validatie van het verzoek is mislukt. Het verzoek bevat de volgende fouten:

<specifieke foutmeldingen>

FoutCode ARS400
Beschrijving

Er is een technische fout in de abonnementraadpleegservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

<contact_gegevens>