Main content

De Gebruiksvoorwaarden Digipoort voor de koppelvlakken WUS voor bedrijven / SOAP 2008 bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Gebruikers bij het gebruik van Digipoort. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 15 juli 2013

1. Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis:

Aanlevering: een elektronisch Bericht van de Gebruiker aan de Afnemer.

Afnemer: de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, een college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid die voor de uitoefening daarvan gebruik maakt of zal gaan maken van Digipoort.

Digipoort: een Infrastructuur van Logius met de koppelvlakken WUS voor bedrijven / SOAP 2008 welke op gestandaardiseerde wijze Informatieprocessen uitvoert.

Gebruiker: een overheidsorganisatie; of onderneming of een rechtspersoon die is ingeschreven in het Handelsregister of; natuurlijk persoon die is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), en in deze hoedanigheid gebruikmaakt van Digipoort ten behoeve van het elektronisch verkeer met één of meerdere Afnemers.

Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden in dit document.

Informatieproces: een geordend geheel van activiteiten dat ziet op de verwerking van informatie.

Koppelvlakspecificatie: de beschrijving van het operationele gebruik en de technische eisen voor aansluiting op Digipoort.

Logius: baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Website: website van Logius (www.logius.nl).

 

2. Gebruik van diensten

2.1.Logius draagt zorg voor de uitvoering van informatieprocessen in Digipoort.

2.2.Indien aan de dienstverlening van Logius kosten zijn verbonden, zullen deze worden opgenomen in een apart overeen te komen document.

 

3. Koppelvlakspecificaties

3.1.De Gebruiker is verplicht zich te conformeren aan de toepasselijke door Logius vastgestelde Koppelvlakspecificaties.

3.2.Logius behoudt zich het recht voor de door haar vastgestelde Koppelvlakspecificaties te wijzigen. Daarbij geeft Logius de Gebruiker een redelijke termijn om de aanpassingen door te voeren.

 

4. Inspanningsverplichting

Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om Digipoort in te richten, beschikbaar en in stand te houden.

 

5. Servicecentrum Logius

Het Servicecentrum Logius fungeert als het centrale aanspreekpunt voor de Afnemer en de Gebruiker voor vragen over verstoring in de werking van Digipoort en/of de Koppelvlakspecificaties van Digipoort.Contactgegevens zijn te vinden op de Website.

 

6. Privacy

6.1.Logius verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de elektronische gegevensuitwisseling overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden en in overeenstemming met de Wet beschermingpersoonsgegevens.

6.2.Logius, de Afnemer en de Gebruiker voldoen aan de eisen gesteld bij de Wet bescherming persoonsgegevens, onder meer ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens en informatie tegen verlies, onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik en onrechtmatige verwerking, door passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen.

 

7. Beveiliging

7.1.Technische beveiligingeisen aan de Gebruiker zijn opgenomen in de Koppelvlakspecificaties.

7.2.Gebruiker zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de door Logius bekendgemaakte (technische) eisen, alsmede dat gebruik wordt gemaakt van de door Logius voorgeschreven beveiligingsmiddelen en/of maatregelen.

7.3.Voor het koppelvlak WUS voor bedrijven geldt een Gebruikspolicy waaraan de Gebruiker zich dient te conformeren bij gebruik van Digipoort. De Gebruikspolicy vormt een bijlage bij deze voorwaarden.

7.4.Personeel en de onder de verantwoordelijkheid van zowel Logius als van de Gebruiker werkzame personen zijn voor de gebruikmaking van Digipoort verplicht de door Logius en de Gebruiker aangehouden beveiligingsprocedures in acht te nemen.

7.5.Logius kan te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) de toegang tot Digipoort onderbreken in het geval er sprake is van een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of de beschikbaarheid van Digipoort.

7.6.Logius zal zo mogelijk voorafgaand aan de in het vorige lid genoemde onderbreking de Afnemers en Gebruikers via de Website informeren over de aard en verwachte duur van de onderbreking.

 

8. Storing

8.1.Logius kan (onderdelen van) Digipoort te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen.

8.2.Logius zal zo mogelijk voorafgaand aan de in het vorige lid genoemde onderbreking de Afnemers en Gebruikers via de Website informeren over de aard en verwachte duur van de onderbreking.

 

9. Onderhoud

Logius kan onderdelen van Digipoort na aankondiging tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van gepland onderhoud. Logius zal de Afnemer en de Gebruiker minimaal twee dagen voorafgaand aan het plegen van onderhoud hierover informeren door informatie te plaatsen op de Website. Logius zal de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op minder drukke uren laten plaatsvinden.

 

10. Aansprakelijkheid

In het kader van aansprakelijkheid gelden de algemene regels van het Nederlands recht ten aanzien van de inhoud en omvang van de wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

 

11. Klachten

Bij klachten over Digipoort is de klachtenregeling van Logius van toepassing, te vinden via de Website.

 

12. Beëindiging

Logius is gerechtigd de dienstverlening door Logius met betrekking tot Digipoort te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 

13. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

13.1.Logius heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Uiterlijk twintig werkdagen voorafgaande aan de wijzigingsdatum wordt de Gebruiker hierover via de Website geïnformeerd.

13.2.Logius draagt zorg voor publicatie van de op dat moment geldende versie van de Gebruiksvoorwaarden op de Website, alsmede dat de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en/of gedownload en/of geprint.

 

14. Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.