Main content

Door middel van deze roadmap wil de productgroep Digikoppeling richting geven aan het product voor de komende jaren en duidelijkheid geven over de toekomst van Digikoppeling.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 5 januari 2021

Versie: 1.0

Achtergrond

Digikoppeling bevordert interoperabiliteit door digitale berichtuitwisseling te standaardiseren. Hierbij maakt Digikoppeling gebruik van internationale open standaarden. Daarmee is Digikoppeling een belangrijke pijler voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die publieke dienstverlening en uitvoering mogelijk maakt.

Digikoppeling bestaat uit een set standaarden die het mogelijk maakt om berichten tussen overheidsinstellingen en organisaties die met of binnen de overheid digitaal informatie willen uitwisselen, op gestandaardiseerde wijze veilig uit te wisselen. Gebruik van deze standaarden wordt ondersteund door de Digikoppeling voorzieningen; de Centrale OIN Raadpleegvoorziening, de Compliance voorzieningen en het CPA Register. Dit ten behoeve van ontwikkeling en implementatie van systemen die Digikoppeling toepassen. Daarmee is Digikoppeling de invulling van de servicegerichte architectuur die de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) voorschrijft.

Door middel van deze roadmap wil de productgroep Digikoppeling richting geven aan het product voor de komende jaren en duidelijkheid geven over de toekomst van Digikoppeling.

Doel roadmap

Dit document is gericht op het voorbereiden van de tactische keuzes voor doorontwikkeling van de Digikoppeling standaard én voorzieningen in de komende jaren. Hierbij is rekening gehouden met de vele ontwikkelingen die spelen rond Digikoppeling zoals

  • het toenemende gebruik van op REST gebaseerde webservices
  • het vernieuwde OIN beleid
  • de behoefte met betrekking tot het anders aanbieden van de informatie over Digikoppeling.

De Roadmap Digikoppeling heeft als doel te beschrijven hoe de Digikoppeling standaard en de voorzieningen in de periode van 2020 t/m 2021 meegroeien met de behoeften van haar gebruikers. Daarnaast wordt er in dit document een terugblik gegeven op de vorige roadmap die liep van 2018 t/m2019.

Totstandkoming Roadmap

De samenstelling van deze Roadmap is opgesteld door de productgroep Digikoppeling van Logius. Hierbij is gekeken naar de (toekomstige) ontwikkelingen rond de Digikoppeling standaard, vragen van het Technisch Overleg Digikoppeling en lopende vragen en wensen vanuit de markt over de voorzieningen. Vervolgens is een aantal onderwerpen benoemd die als project opgepakt zullen worden en is er gerangschikt op prioriteit.

De onderwerpen voor het standaardendeel van de roadmap zijn in maart 2020 besproken door het Technisch Overleg (TO) en de concept roadmap is in september ter vaststelling ingediend. De leden van het TO konden hier zowel mondeling als schriftelijk op reageren en deze reacties zijn meegenomen in voorliggende definitieve versie.

Positionering Digikoppeling

De scope van Digikoppeling zal niet veranderen:

Digikoppeling maakt het mogelijk dat organisaties die, met of binnen de overheid, digitaal informatie willen uitwisselen dit op een gestandaardiseerde wijze veilig kunnen doen. Het is in beginsel geen infrastructuur maar een set aan afspraken over het gebruik van internationale open standaarden. Digikoppeling kent wel ondersteunende voorzieningen maar deze zijn gericht op ondersteuning van het ontwikkelproces bij implementatie van Digikoppeling en niet op directe ondersteuning van productie-situaties zelf.

Interoperabiliteit is gewaarborgd omdat Digikoppeling bestaat uit standaarden die breed in de markt worden ondersteund en omdat voor Digikoppeling specifieke opties zijn gekozen.

Digikoppeling is daarmee een essentiële bouwsteen van de elektronische overheid en vult de door NORA voorgeschreven servicegerichte architectuur in.

De Digikoppeling Standaard is op dit moment afgebakend op basis van berichtenuitwisseling, op basis van ebMS of WUS. Binnen de Nederlandse Overheid vinden steeds meer ontwikkelingen plaats op het gebied van informatie-uitwisseling op basis van RESTful Api’s. Dit roept mogelijk vragen op wanneer welk protocol gebruikt moet of mag worden. In de roadmap 2020-2021 is veel aandacht voor de wijze waarop Digikoppeling omgaat met deze ontwikkeling.

Onderwerpen Digikoppeling Standaarden

In eerdere edities van de Digikoppeling roadmap liepen de onderwerpen met betrekking tot de Digikoppeling standaarden en aanverwante voorzieningen door elkaar heen. In deze editie heeft de productgroep Digikoppeling ervoor gekozen deze onderdelen afzonderlijk weer te geven. De onderwerpen van de roadmap Digikoppeling voorzieningen staan hier.

1. Update Grote berichten standaard met Push-variant

Wat is het issue of de wens?

Er is door verschillende partijen de behoefte geuit om een Push variant op te nemen in de koppelvlakspecificatie van Grote Berichten. Dit is een uitbreiding van de Standaard die vooralsnog alleen een pull-optie beschrijft.

Wat gaat er gebeuren?

In 2017-2018 is er reeds een Proof of Concept gestart door verschillende partijen. De resultaten hiervan zijn in 2019 verwerkt tot een specificatie.

In 2020 zal die nieuwe specificatie voorgelegd worden aan het TO en na instemming openbaar worden geconsulteerd. Na een gunstig verloop van deze consultatie wordt de nieuwe versie van de standaard gepubliceerd.

Wat is het resultaat?

In 2020 wordt een nieuwe versie van de grote berichten standaarden, waarin de push variant is opgenomen, vastgesteld en gepubliceerd.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Q1 – Q3 2020

2. Toevoegen RESTful API profiel aan Digikoppeling

Wat is het issue of de wens?

Digikoppeling maakt gebruik van EBMS, WUs en GB om informatie uit te wisselen tussen overheden. Al enige jaren is het echter gangbaar om informatie uit te wisselen door bronnen direct te raadplegen/wijzigen door gebruik te maken van een alternatief architectuurpatroon REST (REpresentational State Transfer). REST maakt opgang binnen de Nederlandse overheid.

Wanneer het best welk architectuurpatroon kan worden toegepast en hoe dat zich verhoudt tot de ‘pas toe of leg uit’ –verplichting om Digikoppeling toe te passen, is voor veel partijen nog onduidelijk. Logius ziet het als haar taak om de situatie rondom het gebruik van Digikoppeling en REST voor iedereen inzichtelijk te maken.

Wat gaat er gebeuren?

Digikoppeling gaat in 2020 een Digikoppeling REST API profiel opstellen dat is gebaseerd op de ‘Pas toe of leg uit ‘-standaard: API design Rules. Deze laatste komt van het Kennisplatform API’s en is sinds september 2020 bij Logius in beheer genomen. Bij een positief doorlopen procedure (voorleggen TO en openbare consultatie) zal Digikoppeling eind 2020 een REST API profiel bevatten.

Aanvullend zal Digikoppeling de achitectuurdocumentatie aanpassen zodat inzichtelijk wordt wanneer het best welk koppelvlak kan worden toegepast. (zie ook hoofstuk Revisie Digikoppeling Architectuur).

Wat is het resultaat?

Een Digikoppeling standaard waar, naast ebMS, WUS en GB, dadelijk ook een profiel voor Digikoppeling RESTFul API’s is opgenomen. (zie ook hoofstuk Revisie Digikoppeling Architectuur)

Wanneer gaat dit gebeuren?

Q1 2020 – Q1 2021

3. Revisie Digikoppeling Architectuur: Duidelijkheid verschaffen wanneer het best ebMS, WUS , dan wel API’s kunnen worden toegepast

Wat is het issue of de wens?

Het Digikoppeling Architectuur document beschrijft het onderscheid tussen bevragingen en meldingen en het gebruik van WUS en ebMS. In de praktijk is dit onderscheid niet zo hard en kunnen beide gebruikt worden voor beide type uitwisseling. Een aantal partijen hebben de wens geuit om in de Digikoppeling documentatie duidelijk(er) te maken dat gebruikers zelf de afweging kunnen maken wanneer men welk koppelvlak gebruikt.

Daarnaast wordt gewerkt aan het opnemen van een Digikoppeling API-profiel in de standaard (zie 1.2). Dit betekent dat er in de toekomst nog meer opties zijn om binnen de standaard de gegevensuitwisseling in te vullen. Het dient duidelijk te zijn wanneer het best welk koppelvlak kan worden toegepast. Tegelijk dient dit niet dwingend te worden voorgeschreven.

Wat gaat er gebeuren?

In 2020 zal Digikoppeling de gehele architectuurdocumentatie herzien, waarbij enerzijds de koppeling bevragingen/meldingen en WUS/ebMS wordt losgelaten en anderzijds de optie voor het gebruikt van het Digikoppeling API-profiel wordt toegevoegd. De nieuwe documentatie zal niet hard voorschrijven wanneer welk koppelvlak gebruikt dient te worden. Wel zullen gebruikers aan de hand van een aantal beschreven use-cases worden geholpen bij hun keuze voor een koppelvlak.

Wat is het resultaat?

Een nieuwe versie van het architectuurdocument Digikoppeling.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Q1 2020 – Q1 2021

4. Update OIN-beleid

Wat is het issue of de wens?

Het OIN Beleid – beschreven in de Voorwaarden Digikoppeling - geeft nu alleen aan rechtspersonen met een publiekrechtelijke rechtsvorm de mogelijkheid om SubOIN’s aan te vragen. In de praktijk zijn er echter ook privaatrechtelijke partijen met een publieke taak (zoals stichtingen) en private partijen die diensten leveren aan publieke partijen, die graag subOIN’s willen gebruiken om op een ordentelijke wijze gegevens uit te kunnen wisselen.

Wat gaat er gebeuren?

Digikoppeling zal inzetten op een aanpassing van het OIN-beleid, zodat:

Private partijen met een publieke taak kunnen SubOIN’s kunnen aanvragen en private partijen ten behoeve van (SAAS-)dienstverlening aan hun publieke klanten SubOIN’s kunnen aanvragen.

Aanvullend zal de OIN-documentatie worden bijgewerkt op een aantal punten:

  • Geen vermelding meer ten behoeve van e-factureren in de COR
  • Vermelding van organisatiecodes in de COR
  • reikwijdte van de compliancevoorziening,
  • functioneren conform de Digikoppelingstandaarden
  • Voorwaarden DK en Gebruiksvoorwaarden DK in lijn gebracht
  • Tekstueel her en der een en ander verbeterd of consistent gemaakt

Wat is het resultaat?

Een nieuwe versie van de Digikoppeling voorwaarden en de Gebruikersvoorwaarden Digikoppeling waarin bovengenoemde wijzingen zijn opgenomen.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Q3 2020 – Q1 2021

5. Aanvulling Digikoppeling governance

Wat is het issue of de wens?

Traditioneel bestond de governance van Digikoppeling uit drie lagen: Operationeel (het Technisch Overleg), tactisch en strategisch. Door een reorganisatie bij Logius en het verdwijnen van de Digicommissaris zijn die laatste twee lagen weggevallen. Om effectief beheer te kunnen voeren is een complete governancestructuur noodzakelijk.

Wat gaat er gebeuren?

Digikoppeling zal een nieuwe tactische en strategische laag inrichten om de huidige governance aan te vullen. Het kan dat deze taken belegd worden bij reeds bestaande gremia, maar als dit geen optie is, kan Digikoppeling ook zelf nieuwe gremia optuigen en faciliteren.

Wat is het resultaat?

Een optimale governancestructuur die weer bestaat uit drie lagen.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Q2 2020 – Q2 2021

6. Nieuwe wijze van Publiceren

Wat is het issue of de wens?

De documentatie van de Digikoppeling standaard bestaat momenteel uit 32 pdf-documenten. Dit maakt het lastig voor gebruikers om overzicht te hebben en houden over het gebruikt van de standaard en welke versie geldig is. Tegelijk is het aan de beheerderskant omslachtig om bij een aanpassing van de standaard alle documentatie te moeten nalopen op wijzigingen en deze opnieuw in PDF te moeten publiceren.

Daarbij is het wenselijk dat gebruikers laagdrempelig en open opmerkingen kunnen maken bij de documentatie en suggesties kunnen toen ter verbetering.

Wat gaat er gebeuren?

Digikoppeling zal de beheerdocumentatie en standaardspecificaties bijhouden op Github en publiceren in HTML op logius.nl

Github is goed doorzoekbaar en maakt het bovendien eenvoudiger om laagdrempelig issues aan te maken bij de documentatie. Doordat dit op GitHub gebeurt en niet meer alleen via de mail, hebben andere gebruikers de mogelijkheid om direct op het issue te reageren. Daarnaast is het voor gebruikers inzichtelijk wat de status van het issue is en wat Digikoppeling hiermee gedaan heeft.

Het streven is om alle Digikoppeling documentatie en functionaliteit die nu nog beschikbaar is op Logius.nl en de Digikoppeling Pleio (plaats van de TO stukken en forumfunctie) dadelijk op te nemen in de nieuwe omgeving.

Wat is het resultaat?

Een ingerichte (Github) pagina waar alle documentatie m.b.t. de Digikoppeling standaard online (in HTML) beschikbaar is.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Q2 2020 – Q1 2021

7. Best Practice Identificatie van Organisaties, Organisatieonderdelen en voorzieningen

Wat is het issue of de wens?

Het OIN-beleid is sinds 2016 op het punt van het gebruik van SubOIns voor organisatieonderdelen en –voorzieningen verduidelijkt en uitgebreid. Het lijkt erop dat het steeds belangrijker wordt om entiteiten in een uitwisselketen te kunnen identificeren. Er bestaat tussen organisaties verschil in inzicht in de toepassing van identificatie.

Er is behoefte aan inzicht in hoe nu wordt en moet worden omgaan met identificatie in uitwisselketens tussen en met overheden.

Wat gaat er gebeuren?

Inventarisatie hoe organisaties omgaan met identificatie van onderdelen in de uitwisselketen. Bepalen welke practices kunnen worden aangeduid als best practices voor het omgaan met identificatie.

Wat is het resultaat?

Best practice beschrijving van Identificatie van Organisaties, Organisatieonderdelen en voorzieningen.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Q1-Q3 2021

8. Analyse knelpunten Routering en Intermediairs in gegevensverkeer

Wat is het issue of de wens?

Het is binnen overheidsketens steeds gebruikelijker om gebruik te maken van dienstverlening vanuit de Cloud, en diensten af te nemen van SAAS leveranciers. Dit heeft impact op vragen als wat is het endpoint in een keten, wie is de oorspronkelijker aanbieder of uiteindelijke ontvanger, hoe herken ik die en hoe weet ik dit zeker. Digikoppeling biedt met signing en encryptie tools aan, sommige sectoren hebben voorzieningen ontwikkeld, die bovenstaande vragen deels beantwoorden, andere partijen zijn zoekende hoe om te gaan met de nieuwe situatie.

Wat gaat er gebeuren?

In kaart brengen wat de knelpunten zijn bij uitwisselketens met transparante en niet-transparante intermediairs. Inventariseren welke oplossingen in de praktijk toegepast worden.  Onderzoeken welke oplossingen uitgewerkt dienen te worden en vervolgens kunnen worden toegepast in Digikoppeling.

Wat is het resultaat?

Een analyse van de knelpunten en oplossingsrichtingen, met de impact ervan op Digikoppeling.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Q1-Q3 2021

9. Verkennen mogelijk gebruik ebMS3/AS4

Wat is het issue of de wens?

De ebMS2 standaard wordt niet verder doorontwikkeld. Het ligt daarom voor de hand om te kijken of ebMS2 vervangen kan worden ebMS3. En dan met name het AS4 profiel hierop. Dit is ook onderdeel van de EU eDelivery standaard voor gegevensuitwisseling over landsgrenzen heen.

In 2018 heeft Digikoppeling laten onderzoeken of en wanneer het zinnig is om ebMS2 vervangen door de nieuwe versie. Naar aanleiding van dat onderzoek besloot het TO dat er voorlopig geen directe aanleiding is om ebMS2 actief te vervangen.

Begin 2020 is in het TO besloten om ebMS2 weliswaar nog niet actief te vervangen, maar dat het wel zinnig is om als Digikoppeling bij te houden hoe de ondersteuning van ebMS2, vanuit leveranciers, zich ontwikkeld en als eens te verkennen welk ebMS3 profiel eventueel bruikbaar zal zijn binnen de Digikoppeling standaard.

Wat gaat er gebeuren?

Digikoppeling gaat verkennen of het eDelivery ebMS3 AS4 profiel geschikt is voor gebruik binnen Digikoppeling en wat daar nog eventueel aan toegevoegd dient te worden.

Daarnaast zal Digikoppeling partijen, die ervaring hebben met het opstellen van een eigen ebMS3 profiel, uitnodigen om in het TO te komen vertellen hoe dit proces is verlopen.

Wat is het resultaat?

Met bovengenoemde acties heeft Digikoppeling in de 2e helft van 2021 een goed beeld van moeilijkheden en mogelijkheden van het gebruik van de ebMS3 standaard zodat eind 2021 met het TO opnieuw besproken kan worden of en op welke termijn het zinnig is om over te gaan op de nieuwe versie.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Q1-Q4 2021

Tijdlijn Roadmap Digikoppeling Standaarden

Activiteit Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021
1. Update Grote Berichten std. met Push-variant X X X          
2. Toevoegen RESTful API profiel aan DK X X X X X      
3. Revisie Digikoppeling Architectuur X X X X X      
4. Update OIN beleid     X X X      
5. Aanvulling Digikoppeling governance   X X X X X    
6. Nieuwe wijze van Publiceren   X X X X      
7. Best Practice Identificatie van Org. en voorzieningen         X X X  
8. Analyse knelpunten Routering en Intermediairs         X X X  
9. Verkennen mogelijk gebruik ebMS3/AS4         X X X X

Onderwerpen Digikoppeling Voorzieningen

Omdat het voorzieningendeel eind 2020 is toegevoegd aan de roadmap is dit deel opgesplitst in twee delen: ‘Afgerond in 2020’ en ‘Roadmap 2021’

Afgerond in 2020

1. Functionaliteit tijdreizen COR API ontwikkeld.

Dit is een wens van DSO om waardes, in dit geval gemeentecodes, terug te kunnen op een datum in het verleden. Dit is een belangrijke stap in de processen van DSO bij een omgevingsaanvraag. De functionaliteit wordt in december naar productie gebracht.  Daarnaast zijn er dit jaar op verzoek van gebruikers verschillende gegevens aan de COR API toegevoegd zoals gemeente-codes, Provincie-codes en Ministerie-codes.

2. Omzetten van COR naar microservices.

Er is gestart om het OIN register op te knippen in microservices. Hiermee kan het register in 2021 overgaan naar het Logius private cloud platform. Daarnaast biedt dit voordelen om de Cor via de Marktplaats van Overheidsgegevens aan te bieden. De planning is dat het in 2021 gerealiseerd is.

3. Omzetten compliance voorziening naar downloadbare versie.

De compliance voorziening wordt aangeboden als downloadbare versie. Hiermee kan een gebruiker de verbinding zelf testen vanaf zijn eigen omgeving. Het inlog-gedeelte verdwijnt hiermee. De realisatie is eind 2020. Mogelijk dat de compliance voorziening ook verder opgeknipt gaat worden in losse testen die aangeboden kunnen worden op de Marktplaats voor Overheidsgegevens.

4. (Verkenning) nieuwe registers aan COR toevoegen.

Er is o.a. gesproken met DUO om het RIO-register te koppelen aan OIN’s. Daarnaast geldt hetzelfde voor de koppeling met het UZI-register van de zorgsector. Begin 2021 wordt gestart met de realisatie van de koppeling van deze registers met de COR.

5. COR API via NLX beschikbaar maken op productie-omgeving.

De COR API is (december 2020) op verzoek van VNG beschikbaar gemaakt via NLX.

6. Digikoppeling marktscan publicatie.

Er is een nieuwe versie van de Digikoppeling marktscan gepubliceerd. De marktscan wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft inzicht in het aanbod van Digikoppeling leveranciers.

7. Minimal Viable Product (MVP) opleveren API managementplatform.

 Vanuit verschillende wensen binnen Logius is er en MVP beschreven met een aantal bouwblokken om mee te starten. In 2021 zal dir MVP worden neergezet.

8. Nieuwe oplevering CPA register (obv klantwensen).

In december is een nieuwe versie van het CPA register opgeleverd. In de nieuwe versie zitten met name gebruikerswensen om CPA-wissels te vergemakkelijken.

Roadmap 2021

9. Het opknippen van de Digikoppeling voorzieningen in microservices

Wat is het issue of de wens?

Om in te kunnen spelen op snelle veranderingen en de overgang naar een nieuw (container) platform bij Logius zullen de Digikoppeling voorzieningen worden opgeknipt in microservices.

Wat gaat er gebeuren?

De COR (incl. API) wordt opgeknipt in losse microservices. De compliance voorziening wordt als downloadbare versie aangeboden.

Wat is het resultaat?

In 2020 zijn deze werkzaamheden gestart en de realisatie zal in Q2 2021 zijn. Hiermee zijn de voorzieningen ruim op tij voorbereid voor de migratie naar het nieuwe platform.

10. Opleveren Minimal Viable Product (MVP) API managementplatform naar productie

Wat is het issue of de wens?

Het in 2020 beschreven MVP van het API managementplatform wordt naar productie gebracht. Vanuit verschillende wensen binnen Logius wordt dit MVP opgeleverd.

Wat gaat er gebeuren?

Een minimale versie van een API managementplatform wordt naar productie gebracht. Een aantal bouwblokken wordt in eerst instantie neergezet en zal vervolgens verder worden uitgebreid.

Wat is het resultaat?

Het beschreven MVP wordt in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Dit betekent bijvoorbeeld voor de COR API dat er API-keys uitgegeven kunnen worden en er eenvoudiger nieuwe versies gepubliceerd kunnen worden. Ook worden de Logius API’s vanuit één plek aangeboden. Verwachte realisatie is Q1.

11. Registers aansluiten op COR

Wat is het issue of de wens?

Vanuit DUO is de behoefte geuit om het RIO-register (Registratie Instellingen en Opleidingen) aan te sluiten op de COR. Datzelfde geldt vanuit BSN koppelregister voor het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register ) vanuit de zorgsector. Hiervoor zijn in 2020 al verkennende gespreken gevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

Vanuit de COR API vindt er een koppeling plaats tussen het UZI, RIO en COR. Hierdoor kan bij een zoekopdracht in het UZI en RIO het OIN worden getoond.

Wat is het resultaat?

Vanuit de genoemde registers kunnen via API’s bijbehorende OIN’s opgevraagd worden bij RIO -en UZI-codes. De realisatie zal in Q1 2021 gerealiseerd worden.

12. Tabellen van KOOP en Rvig ontsluiten via webservice voor de COR

Wat is het issue of de wens?

Op dit moment worden deze gegevens (gemeentecodes, Ministerie-codes, etc) nog handmatig ingevoerd in de COR. Vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet is de behoefte geuit om de gegevens via webservices in te laden zodat deze up-to-date zijn.

Wat gaat er gebeuren?

Er worden gesprekken gevoerd met KOOP en RvIG om de mogelijkheden te verkennen deze gegevens te ontsluiten. Vervolgens zullen de oplossingen geïmplementeerd worden.

Wat is het resultaat?

De gegevens van de bronhouders (KOOP en RvIG) worden automatisch ingeladen en de wijzigingen worden daarmee ook doorgevoerd. Dit betekent dat de COR de gegevens up-to-date weergeeft. De gesprekken zijn gaande. De realisatie is afhankelijk van de gekozen oplossing (Q1-Q4).

13. De COR API zal verder doorontwikkeld worden op basis van klantwensen

Wat is het issue of de wens?

Vanuit verschillende gebruikers van de COR API komen er behoeften naar voren om functionaliteiten toe te voegen aan de COR API.

Wat gaat er gebeuren?

Nog niet bekend.

Wat is het resultaat?

Nog niet bekend. (Q1-Q4)

14. Nieuwe versie CPA register

Wat is het issue of de wens?

Ook in 2021 zullen er weer nieuwe wensen worden opgehaald bij gebruikers van het CPA-register en een nieuwe versie worden gerealiseerd.

Wat gaat er gebeuren?

Nog niet bekend.

Wat is het resultaat?

Realisatie Q4.

15. Migratie naar Logius Private Cloud platform

Wat is het issue of de wens?

Alle Logius voorzieningen, waaronder de Digikoppeling voorzieningen, worden gemigreerd naar het Logius Private Cloud platform.

Wat gaat er gebeuren?

Zie hierboven.

Wat is het resultaat?

Door de migratie zijn de voorzieningen op het nieuwe platform beschikbaar en is het voor afnemers bijvoorbeeld ook makkelijker om aan te sluiten op diensten van Logius. Er zal gewerkt worden met nieuwe technieken zoals Kubernetes en Docker containers. De realisatie zal plaatsvinden in Q4.

16. Aansluiting met Marktplaats voor Overheidsgegevens

Wat is het issue of de wens?

In 2021 wordt er meer samengewerkt met de Marktplaats. Dit is een nieuwe plek waar alle Stelselvoorzieningen bij elkaar komen en ondersteuning biedt aan de gebruikers. Alle services en processen zullen straks bij elkaar komen op deze plek.

Wat gaat er gebeuren?

De Digikoppeling voorzieningen ontsloten worden via de Marktplaats en in verschillende processen geïntegreerd worden.

Wat is het resultaat?

Door het ontsluiten van de Digikoppeling voorzieningen (en andere Stelseldiensten) op de Marktplaats zullen deze makkelijker vind- en bruikbaar zijn voor afnemers. Verwachte realisatie is Q4.

Tijdlijn Roadmap Digikoppeling Voorzieningen

Activiteit Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021
1. Functionaliteit tijdreizen COR API ontwikkelen X     X        
2 en 9. Omzetten COR naar microservices X X X X X X X  
3. Ombouwen compliance voorziening naar downloadbare versie     X X        
4 en 12. (Verkenning) nieuwe registers aan COR toevoegen     X X X      
5. COR API via NLX beschikbaar maken     X X        
6. Update Digikoppeling marktscan       X        
7. Mvp opleveren voor API management platform       X        
8. Oplevering nieuw CPA register (obv klantwensen)       X        
10. API management platform eerste versie naar productie         X X    
11. Aansluiten registers op COR       X X      
13. COR API verbeteren     X X        
14. Nieuwe versie CPA register 2021       X X      
14. Vernieuwde versie CPA register 2020       X X      
15. Voorzieningen overzetten naar Logius Private Cloud?         X X X  
16. Aansluiting met Marktplaats voor Overheidsgegevens         X X X X