Main content

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. KOOP en Logius werkten mee aan de invoering van de Omgevingswet en het Omgevingsloket. Het doel van de nieuwe wet is de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Dit verbetert de kwaliteit van de leefomgeving en versnelt de procedures voor vergunningen en planvorming.  

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Om de Omgevingswet in te kunnen voeren is een uitgebreid digitaal landschap ingericht: Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO. Overheden moeten systemen aansluiten op een onderdeel van het DSO om de uitwisseling van documenten en gegevens uit te wisselen met het Omgevingsloket

Nieuw omgevingsloket

Een belangrijk onderdeel van dat digitale landschap is het nieuwe omgevingsloket. Dit vervangt een aantal bestaande loketten, zoals het oude omgevingsloket online. Via dit centrale omgevingsloket kunnen burgers en bedrijven nu alle omgevingsvergunningen aanvragen en omgevingsplannen bekijken. Het loket is voor bedrijven, adviesbureaus, burgers, gemeenten, waterschappen en het kadaster. Rijkswaterstaat (RWS) verzorgt het nieuwe omgevingsloket: zie omgevingswet.overheid.nl.

Omgevingsloket draait zonder problemen

Het omgevingsloket draait op het Standaard Platform (SP) van Logius. Omdat we na 1 januari hoge aantallen bezoekers verwachtten op het omgevingsloket, waren alle betrokken partijen extra oplettend. RWS leverde de eerste cijfers over het gebruik van het omgevingsloket. Die geven aan dat het aantal bezoekers tot nu toe meevalt en het loket zonder problemen draait. Het Informatiepunt Leefomgeving ondersteunt bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet en ontving rond 700 vragen of opmerkingen per week. Daardoor zijn de eerste aanpassingen al doorgevoerd, zoals een duidelijker tekst in het loket voor aanvragers. Logius monitort om te zorgen dat het loket goed blijft werken.

Betrokkenheid Logius bij DSO en Omgevingsloket

Logius-onderdeel KOOP is deel van de operationele beheerorganisatie van de DSO. Zij publiceert alle omgevingswet-documenten op de portalen wetten.nl en lokaleregelgeving.overheid.nl. Om te kunnen werken binnen het DSO heeft KOOP de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen, het LVBB, ontwikkeld. Via dit nieuwe platform worden de omgevingsdocumenten gepubliceerd. Ook zorgt KOOP ervoor dat buitenplanse omgevingsplanactiviteiten gepubliceerd kunnen worden. Als laatste is KOOP verantwoordelijk voor twee relevante standaarden: de STOP-standaard en die van het bronhouderkoppelvlak (BHKV).

Andere Logius-voorzieningen zijn betrokken bij de invoering van het nieuwe omgevingsloket: DigiD, Standaard Platform (SP), COR API, Logius Private Cloud (LPC) platform, Logius API Management Platform (LAMP), Centraal Aansluitpunt (CA) en eHerkenning (waar Logius regiepartij is). Burgers, bedrijven of overheden gebruiken DigiD en eHerkenning om in te loggen op het nieuwe omgevingsloket.

Meer informatie

Meer weten hoe je als overheidsorganisatie aan de slag kunt met de Omgevingswet? Aan de slag met de Omgevingswet. Het programma is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Gerelateerde dienst(en)