Ontwikkelingen

Op deze pagina leest u over actuele ontwikkelingen rondom Digipoort.

Single Window

Bedrijven in de sector handel en transport moeten jaarlijks veel meldingen doen aan diverse overheden. Bedrijven leveren gegevens vaak nog op verschillende momenten, in verschillende standaarden en op verschillende manieren aan bij meerdere (uitvragende) overheden. Met de komst van het Single Window leveren bedrijven via hun software meldingen enkelvoudig aan en gebruiken overheden deze gegevens meervoudig. Het Single Window maakt gebruik van Digipoort.

Het Single Window is de dienst voor de elektronische berichtuitwisseling tussen bedrijven in de sector handel en transport en overheden. Komende jaren wordt stapsgewijs toegewerkt naar een Single Window voor alle vervoersmodaliteiten: maritiem, lucht, rail, weg, binnenvaart en pijpleiding.

Voordelen

 • Bedrijven gebruiken 1 dienst voor de aanlevering en ontvangst van vereiste informatie.
 • Bedrijven hoeven minder administratieve handelingen te verrichten
 • Bedrijven ervaren in de toekomst bij controles effectiever en sneller optreden van de overheid. 

Gebruik maken van Single Window

Als u gegevens uitwisselt met Douane en/of Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie) over grensoverschrijdend goederenvervoer dan krijgt of heeft u te maken met het Single Window. Gegevensaanlevering aan NCA SafeSeaNet (Rijkswaterstaat) verloopt eveneens via Single Window en de levering wordt door maritieme havenautoriteiten verzorgd.

Nu al aansluiten

U kunt nu al aansluiten op het Single Window voor:

 • Meldingen over vervoersmiddelen (maritiem). Uw havenbedrijf zorgt ervoor dat het havensysteem waarmee u deze meldingen doet is aangepast. U hoeft zelf niks te doen.
 • Meldingen over personen aan boord (PAX). Neem contact op met uw softwareleverancier of sluit als bedrijf zelf aan via Logius.

Vóór 29 december aansluiten

Vóór 29 december 2017 sluit u aan op het Single Window voor:

 • Meldingen over vervoersmiddelen aan Douane (lucht)
 • Douanemeldingen Binnenbrengen en uitgaan (maritiem en lucht)
 • Proviandmeldingen aan Douane (maritiem)

Wat u voor het aansluiten op Single Window moet doen hangt af van de wijze waarop u software gebruikt voor uw meldingen. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

 • HUB/intermediair - Bedrijven die vanuit hun intermediair (HUB) een aansluiting hebben met Digipoort en die hun klanten de mogelijkheid geven om via de intermediair aangiftes te doen.
 • Ondernemer met standaard software - Bedrijven die softwarepakketten van softwareontwikkelaars gebruiken en zelf een aansluiting met Digipoort hebben om aangiftes te doen.
 • Softwareontwikkelaar - Bedrijven die softwarepakketten ontwikkelen en deze ter beschikking stellen aan klanten, maar die zelf geen (operationele) aansluiting hebben met Digipoort.
 • Ondernemer met eigen software - Bedrijven die zelf software ontwikkelen en vanuit hun eigen software een operationele aansluiting met Digipoort hebben om aangiftes te doen.

Bent u niet aangesloten op Single Window, en heeft u wel een aansluiting op Digipoort voor de Douanemeldingen Binnenbrengen, Uitgaan en/of Proviandering? Kijk voor meer informatie over wat u moet doen bij Ondersteuning.

Bent u niet aangesloten op Single Window, en heeft u geen aansluiting op Digipoort voor voor de Douanemeldingen Binnenbrengen, Uitgaan en/of Proviandering? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Single Window op de website van de Douane of neem contact op met de Nationale Helpdesk Douane

Impact Europese eIDAS-verordening op dienstverlening Digipoort

Op 1 juli 2016 is het eIDAS uitvoeringsbesluit van de Europese Unie in werking getreden voor vertrouwensdiensten, met een overgangstermijn van 1 jaar. We informeren u over het gebruik van certificaten binnen Digipoort en de invloed van dit besluit hierop.

Wat houdt het uitvoeringsbesluit eIDAS in?

Europese lidstaten hebben afgesproken dat zij dezelfde begrippen, afspraken en infrastructuur gebruiken wanneer het gaat om toegang tot online dienstverlening. Deze zijn vastgelegd in de eIDAS-verordening. De verordening stimuleert grensoverschrijdende dienstverlening en handel tussen burgers en bedrijven van de Europese lidstaten.

Heeft eIDAS invloed op Digipoort?

Digipoort controleert de authenticiteit van de verzender van berichten. Dit doet Digipoort door middel van PKIoverheid-services-servercertificaten. Het uitvoeringsbesluit eIDAS gaat níet over PKIoverheid-services-servercertificaten, maar heeft wel invloed op persoonsgebonden handtekeningcertificaten.

Digipoort en gebruik certificaten

Digipoort vereist van marktpartijen het gebruik van PKIoverheid-services-servercertificaten. Server certificaten zijn niet-gekwalificeerde certificaten die níet op een gekwalificeerd middel hoeven te staan. Bij gekwalificeerd middel moet u denken aan fysieke voorzieningen zoals een beveiligde USB-stick, smartcard of een Hardware Security Module (HSM).

Wat zegt het uitvoeringsbesluit over de opslag van certificaatgegevens?

Het uitvoeringsbesluit zegt dat  de opslag van certificaatgegevens ("gegevens voor het aanmaken van gekwalificeerde elektronische handtekeningen") op een gekwalificeerd middel (Qualified Electronic Signature Creation Device/QSCD) alleen is toegestaan als dat middel in eigen beheer is, of als dat middel volledig wordt beheerd door een Trusted Service Provider (TSP). De term TSP is een nieuwe term voor dit soort dienstverleners voor handtekeningen (voorheen waren dit CSP's/certificaatleveranciers).

Wel impact voor specifieke berichtstromen Digipoort: getekende accountantsverklaring

Sommige bedrijven die communiceren met Digipoort kunnen wel met deze verordening te maken krijgen. Dit komt omdat bij specifieke berichtstromen er naast het gebruik van de PKIoverheid-services-servercertificaten voor de communicatie er (ook) gebruik wordt gemaakt van een aparte gekwalificeerde elektronische handtekening. Het eerste voorbeeld hiervan is het insturen van een jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring naar de Kamer van Koophandel. Voor het opstellen van een getekende accountantsverklaring is een ander type certificaat nodig: een persoonsgebonden beroepscertificaat dat op een gekwalificeerd middel moet staan.

Voor sommige organisaties is het beheer van persoonsgebonden handtekeningen een issue. De verantwoordelijkheid wil men dan liever niet overlaten aan individuele medewerkers. In die gevallen zou men de hosting van beroepscertificaten handtekeningen centraal kunnen regelen. Dit kan, maar dan alleen als dit onder verantwoordelijkheid van een TSP wordt uitgevoerd. Hoe dit exact is in te vullen zal de betreffende organisatie in overleg met de TSP moeten bepalen.