Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi draagt bij aan een beter bereikbare overheid, door product en dienstinformatie van verschillende overheden beter vindbaar en toegankelijk te maken voor  burgers en bedrijven.

Wat is Samenwerkende Catalogi?

Overheidsinformatie nodig, maar u weet niet bij welke overheidsorganisatie u moet zijn? Samenwerkende catalogi biedt hiervoor de oplossing. Samenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van lokale, regionale en landelijke overheidsorganisaties.

Een voorbeeld

U wilt gaan zwemmen in een meer, maar u weet niet of het veilig is in verband met de aanwezigheid van blauwalgen in het water. Via de producten en diensten catalogus van uw gemeente zoekt u naar 'zwemwater'.  Via het verwijsmechanisme van Samenwerkende Catalogi krijgt u dan links naar zwemmen in open water. Deze informatie blijkt niet afkomstig te zijn van de  website van uw gemeente, maar wel op de website van uw provincie. U klikt op een link en wordt doorverwezen naar de productbeschrijving op de website van uw provincie. 

Hoe werkt Samenwerkende Catalogi?

Samenwerkende Catalogi is een standaard voor het publiceren en uitwisselen van metadata over producten- en diensten, zoals het aanvragen van een vergunning of het aanvragen van een reisdocument.

Meer uitleg over Metadata

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. Voorbeelden van producten en diensten die worden gemetadateerd zijn: o.a. afvalinzameling chemisch afval, ambulancevervoer, avondwinkelopenstelling, bedrijfsafvalstoffenheffing en erfpacht.

Het expliciet opslaan van metadata bij de documenten waar het betrekking op heeft, heeft als voordeel dat de documenten makkelijker gevonden kunnen worden door de zoekmachine.

Voor elke product- of dienstenbeschrijving die deelnemers op hun eigen website publiceren wordt metadata gemaakt die wordt aangeboden aan en opgenomen in de collectie van Samenwerkende Catalogi. Deze collectie van metadata over producten en diensten van alle deelnemers is vervolgens doorzoekbaar via de zoekdienst van Logius. 

Deelnemen aan Samenwerkende Catalogi houdt in:

 • Publiceren van metadata over eigen productinformatie conform de Standaard voor Samenwerkende Catalogi.
 • Doorverwijzen naar de producten van andere overheidsorganisaties via een zoekfunctie op de eigen website.

Het verwijsmechanisme wordt gefaciliteerd door KOOP. Behalve op de websites van deelnemende overheidsorganisaties wordt de informatie uit Samenwerkende Catalogi ook getoond op de centrale portalen www.overheid.nl en www.antwoordvoorbedrijven.nl. Samenwerkende Catalogi is dé e-overheidsbouwsteen voor het ontsluiten en vindbaar maken van informatie over producten en diensten. Het wettelijk kader voor Samenwerkende Catalogi is de Dienstenwet, gebaseerd op de Europese Dienstenrichtlijn.

Door deel te nemen aan Samenwerkende Catalogi kunnen burgers en bedrijven de informatie over producten en diensten van verschillende overheden makkelijk en snel vinden. Dit leidt tot minder vragen aan de telefoon of balie. Ook hoeven uw medewerkers niet meer door te verwijzen naar andere overheden of het antwoord op de vraag schuldig te blijven. Kortom u kunt efficiënter werken en betere dienstverlening bieden.

Voordelen

 • Door koppeling van productcatalogi van diverse overheden kunnen burgers en bedrijven snel en simpel de gewenste producten en diensten vinden
 • Medewerkers van uw klantcontactcentrum kunnen Samenwerkende Catalogi gebruiken om sneller door te verwijzen naar producten en diensten van uw organisatie of van andere overheidsinstanties
 • Overheden hoeven niet langer producten te beheren van andere overheden: het ontsluiten van die producten in de eigen catalogus volstaat
 • Samenwerkende Catalogi is een bouwsteen die in toenemende mate wordt gekoppeld aan andere e-overheid bouwstenen. Hierdoor kunnen deelnemende overheidsorganisaties ook makkelijker aansluiten op andere e-overheid initiatieven

Zo is deelname aan Samenwerkende Catalogi inmiddels een randvoorwaarde voor deelname aan het Dienstenloket op het portaal Antwoordvoorbedrijven.nl.  Met deelname aan Samenwerkende Catalogi voldoet u tevens aan een belangrijke voorwaarde van de Dienstenwet:  één loket in Nederland waar ondernemers uit de Europese Unie terecht kunnen voor overheidsinformatie.

Gerelateerde producten

Zoekdienst
Overheid.nl

Samenwerkende Catalogi is een uitwisselstandaard.

Semantiek (betekenis):

 • SC 4.0 maakt gebruik van de Overheid.nl Web Metadata Standaard, een toepassingsprofiel van Dublin Core
 • SC 4.0 maakt gebruik van de lijst met Uniforme Productnamen

Syntax (technische schrijfwijze):

 • SC 4.0 maakt gebruik van XML schema
 • SC 4.0 maakt gebruik van de OWMS ontologie in RDF/OWL

Samenwerkende Catalogi maakt gebruik van de zoekdienst als ondersteunende voorziening voor de collectie. Bevraging van de collectie met de Zoekdienst van Logius geschiedt op basis van Search / Retrieve via URL (SRU webservice):

 • Open standaard
 • Zoekprotocol gebaseerd op XML
 • Gebruikt Contextual Query Language
 • Bevraging via request url

Metadata producten en diensten opnemen in XML bestand

Metadata over alle producten en diensten die in uw catalogus te vinden zijn, dient u in een XML bestand op te nemen conform de uitwisselstandaard van Samenwerkende Catalogi. Denk aan aanvragen paspoortrijbewijs, parkeervergunning, ophalen van grofvuil en aangifte doen van geboorte.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid van productinformatie van overheidsorganisaties is afhankelijk van de inspanningen van de deelnemers. Beschikbaarheid van Samenwerkende Catalogi via de Zoekdienst komt overeen met de beschikbaarheid van de Zoekdienst van Logius (SRU webservice). Deze is 7 dagen in de week 24 uur per dag beschikbaar, Het is mogelijk dat de webservice tijdelijk niet bereikbaar is. U kunt hierop geattendeerd worden. Hiervoor dient u per e-mail een verzoek in via Servicecentrum Logius.

Betrouwbaarheid en beveiliging

Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van uw productinformatie en beveiliging van de website waarop het XML bestand voor Samenwerkende Catalogi wordt gepubliceerd.

Logius is verantwoordelijk voor de beveiliging van de zoekdienst waarmee u informatie over producten en diensten op uw eigen website kunt tonen.

Aansluiten op Samenwerkende Catalogi

Aansluiten op Samenwerkende Catalogi is heel eenvoudig. Veel CMS-leveranciers leveren complete systemen met ingebouwde functionaliteit voor Samenwerkende Catalogi. Werkt u al met een CMS-systeem, dan kunt u een speciale module bijkopen. Dat betekent dat de zoekmachine op uw website automatisch is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi.

Hieronder vindt u een overzicht van leveranciers die al succesvol één of meerdere deelnemers hebben aangesloten op Samenwerkende Catalogi. U kunt ook zelf uw catalogus geschikt maken. Dan moet u uw productencatalogus exporteren. Hoe dat werkt, leest u in het Informatie Publicatie Model (IPM). Hieronder is het proces voor aansluiten op Samenwerkende Catalogi kort samengevat:

 • Zet metadata over uw producten en diensten in een XML bestand conform de geldende landelijke uitwisselstandaard van SC;
 • Publiceer het XML bestand op uw website;
 • Valideer het XML bestand met de online SC validator om te controleren of het XML bestand voldoet aan de standaard. Meer over online validatie is te vinden in het Informatie Publicatie Model;
 • Mail de url naar servicecentrum@logius.nl;
 • Logius meldt de url aan bij de Zoekdienst. Vervolgens zal de harvester van de zoekdienst de url dagelijks uitlezen;
 • Bevraag de zoekdienst van overheid.nl om producten lokaal te tonen.
 • Houdt uw productinformatie up-to-date en informeer Logius bij wijziging van de url van het XML bestand;
 • Logius levert uw productinformatie door aan het Dienstenloket van AntwoordvoorBedrijven. Hiermee voldoet u automatisch aan de Dienstenwet.

Leveranciers

Bij de implementatie van het project Samenwerkende Catalogi zijn verschillende leveranciers betrokken. Hieronder vindt u een overzicht van leveranciers die al succesvol één of meer deelnemers hebben aangesloten op  Samenwerkende Catalogi.

Enige voorzichtigheid bij onderstaand overzicht is geboden. Het gaat slechts om een referentielijst, die als hulpmiddel dient voor onze (potentiële) deelnemers. Ook leveranciers die onvermeld blijven, kunnen u helpen Samenwerkende Catalogi te publiceren volgens de landelijke standaard. Vraag gerust naar de mogelijkheden bij uw huidige leverancier en verwijs die zo nodig naar de documentatie op onze website.

De volgende leveranciers (in alfabetische volgorde) zijn betrokken bij één of meer succesvolle implementatie(s) van Samenwerkende Catalogi:

Documentatie

Hieronder treft u een korte samenvatting van en verwijzingen naar  documentatie die nodig is voor de implementatie van Samenwerkende Catalogi versie 4.0. De documenten vindt u in de rechterkolom. Het Informatie Publicatie Model van SC 4.0 is in april 2012 door de Begeleidingscommissie officieel vastgesteld en is nu de vigerende, normatieve standaard.

Daarnaast is in de rechterkolom ook nog de documentatie beschikbaar van Informatie Publicatie Model SC 2.1. Deze standaard is inmiddels deprecated maar zal ondersteund worden tot 1 juni 2013. Deelnemers hebben dus tot 1 juni 2013 de tijd om over te stappen op het Informatie Publicatie Model SC 4.0. In Samenwerkende Catalogi, versie 2.1 staan nog oude programmanamen van ICTU. Daar waar u deze programmanamen aantreft dient u uit te gaan van Logius.

Documentatie Samenwerkende Catalogi, versie 4.0 (vigerende standaard)

 • Informatie Publicatie Model 4.0 deel A.
  Dit deel beschrijft Samenwerkende Catalogi vanuit een functioneel oogpunt. U hoeft niet over technische kennis te beschikken om dit document te kunnen lezen.
 • Informatie Publicatie Model 4.0 deel B.
  Dit deel beschrijft op welke  manier overheidsorganisaties hun product- en dienstinformatie dienen te publiceren om te voldoen aan de standaard van Samenwerkende Catalogi. Dit document is met name bestemd voor leveranciers en overheidsorganisaties die zelfstandig aansluiten op de standaard.
 • Impactanalyse.
  Met de komst van Samenwerkende Catalogi 4.0 vinden er wijzigingen plaats die een impact hebben op de aangesloten deelnemers van Samenwerkende Catalogi. Dit document geeft inzicht in deze wijzigingen. Dit document is dan ook bestemd voor reeds aangesloten deelnemers en hun leveranciers.
 • XML schema's van Samenwerkende Catalogi versie 4.0 en bijborende waardelijsten zijn te vinden op de website van StandaardenOverheid.
 • Met de OWMS validator kunt u de XML bestanden die zijn gestructureerd volgens het IPM SC 4.0 valideren. De OWMS validator is te vinden op de website van OWMS Validator.

Ondersteunende documentatie versie 4.0

Ondersteunende documentatie versie 2.1

Aansluitkosten

Niet iedere overheidsorganisatie die wil aansluiten op Samenwerkende Catalogi kan kostenloos gebruik maken van ondersteuning vanuit Logius. Als u wilt aansluiten informeer dan eerst bij Logius.

De kosten voor implementatie van Samenwerkende Catalogi die voor uw rekening komen zijn:

 • Uw project;
 • Het inschakelen van een leverancier om de aansluiting voor u te realiseren;
 • Het aanpassen van uw eigen systemen om op Samenwerkende Catalogi te kunnen aansluiten;
 • De software en hardware die de leverancier in rekening brengt;
 • Het beheer van uw eigen systemen en aansluiting.

Gebruikskosten

Voor eenmaal aangesloten partijen geldt dat ondersteuning vanuit Logius kostenloos is.

Aan het gebruik van Samenwerkende Catalogi zijn geen kosten verbonden. Elke organisatie, ook commerciële partijen, mogen gebruik maken van de zoekfunctie van Samenwerkende Catalogi via de SRU webservice. Graag worden wij wel op de hoogte gehouden van het hergebruik van de productinformatie van Samenwerkende Catalogi door andere partijen dan deelnemers. Wij willen namelijk onze community betrekken en informeren bij wijzigingen van de standaard.

Welke ondersteuning biedt Logius?

 • Ondersteuning bij gebruik Samenwerkende Catalogi: informatie verstrekken, afhandeling wijzigingsverzoeken, storingen en klachten;
 • Product- en aansluitdocumentatie op de website;
 • Beantwoorden van vragen bij aansluiten;
 • Alerteringservice bij storingen.

Servicecentrum Logius

Servicecentrum Logius is uw eerste aanspreekpunt binnen Logius. Het vervult de loketfunctie voor de registratie, bewaking en afhandeling van uw vragen en meldingen over onze producten.

Rol Logius

Logius zorgt voor beschikbaarheid en continuïteit van Samenwerkende Catalogi. Het betreft hier met name de zoekdienst waarmee productinformatie wordt geharvest en kan worden uitgevraagd. Daarnaast is Logius verantwoordelijk voor het bewaken en doorontwikkelen van het Informatie Publicatie Model (IPM) van Samenwerkende Catalogi.

Verder biedt Logius dienstverlening bij de implementatie van Samenwerkende Catalogi of migratie naar een nieuwe versie van de standaard. Er worden geen Serviceniveau Overeenkomsten (SNO) gesloten met deelnemers aan Samenwerkende Catalogi.

Actuele informatie over wijzigingen aan het IPM of releases, onderhoudsmomenten en storingen van de zoekdienst vindt u onder Actueel.  

Beheer van de standaard

Om de stabiliteit van de standaard voor Samenwerkende Catalogi ook voor de toekomst te kunnen garanderen wordt een beheermodel opgericht. Deze beheerorganisatie houdt zich met name bezig met de technische evaluatie en ontwikkeling van de standaard.

Voor ontwikkeling van SC 4.0 standaard is gebruik gemaakt van een adviescommissie waarin hergebruikers, leveranciers en deelnemers zitting hebben. Daarnaast is er een begeleidingscommisie die de standaard formeel vaststelt. Hierin hebben de volgende partijen zitting:

 • De opdrachtgever van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
 • Vertegenwoordiger van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger van het Interprovinciaal Overleg
 • Vertegenwoordiger van het Waterschapshuis

Wat is de rol van een deelnemer aan Samenwerkende Catalogi?

 • Zorg voor beschikbaarheid van het XML bestand met productinformatie. Dit betekent ook dat de harvester van de zoekdienst toegang moet hebben tot uw XML bestand.
 • Zorg voor beveiliging van uw website en de webpagina waarop het XML bestand is gepubliceerd.
 • Zorg voor een actueel en inhoudelijk correct XML bestand met productinformatie. Zorg voor een valide XML bestand. Controleer uw bestand na aanpassing regelmatig via de validator van SC.
 • Zorg voor een werkende en duidelijk zichtbare zoekfunctie op uw website die informatie over producten en diensten van andere overheidsorganisaties teruggeeft.
 • Informeer Servicecentrum Logius over wijzigingen in de url van het XML bestand.
 • Informeer Servicencentrum Logius over gewijzigde contactpersonen bij uw organisatie of leverancier van uw systeem.

Aanvragen implementatie Samenwerkende Catalogi of migreren naar nieuwe versie van de standaard

Neem hiervoor contact op met Servicecentrum Logius voor informatie over de geldende versie van de standaard van Samenwerkende Catalogi en over de dienstverlening van Logius bij implementatie van de standaard.

0900 555 4555 (10 ct p/m)
servicecentrum@logius.nl

Openingstijden: werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

Moeten gemeenten een nieuwe catalogus opzetten?

Nee, het project is er op gericht om bestaande catalogi zo aan te passen dat ze kunnen communiceren met andere catalogi en gebruikers beter naar elkaar kunnen doorverwijzen.

Wat zijn de voordelen van Samenwerkende Catalogi?

De grootste voordelen zijn voor burgers en bedrijfsleven. Als producten- en dienstencatalogi van overheden aan elkaar zijn gekoppeld, kunnen burgers en ondernemers bij elke overheid terecht. Zij vinden snel en eenvoudig de diensten en producten die ze nodig hebben. Voor deelnemende overheden biedt Samenwerkende Catalogi een kans om een goede dienstverlening te realiseren. Zo kan een gemeentelijk call center ook gebruikmaken van de samenwerkende catalogus om vragen te beantwoorden. Ook hoeven overheden voortaan geen informatie meer over andere overheden in hun catalogus op te nemen en bij te houden. Samenwerkende Catalogi zorgt ervoor dat deze informatie automatisch wordt ontsloten. En tot slot biedt Samenwerkende Catalogi een manier om uw eigen informatie beter te ontsluiten.

Kost het veel tijd?

Nee, het project streeft naar een oplossing waarbij elke gemeente deze met minimale inspanningen kan implementeren. Na implementatie kan een gemeente haar burgers en bedrijven extra van dienst zijn doordat ze niet alleen online naar informatie over hun eigen producten verwijzen, maar ook naar veel gevraagde producten van andere overheden zoals provincies, waterschappen en het rijk.

Hoe sluit Samenwerkende Catalogi aan op andere e-overheid projecten?

Als u meedoet met Samenwerkende Catalogi, sluit u zich automatisch aan bij Antwoord voor bedrijven. SC 4.0 maakt gebruik van de Overheid.nl Web Metadata standaard die op de pas-toe-of-leg-uit lijst van het College en Forum Standaardisatie staat.

Binnen welke overheden kan ik zoeken?

Samenwerkende Catalogi stuurt geen queries toe. De gemeente kan de webservice bevragen waarin ze de keuze kan maken om te zoeken binnen de eigen catalogus, de eigen catalogus en over andere overheden heen, of alleen over andere overheden heen. Met 'over andere overheden heen' betekent: zoeken bij het bij Samenwerkende Catalogi aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen en een aantal uitvoeringsorganisaties die Rijksproducten leveren.

Hoe weet ik of mijn XML-feed correct is?

Met de validatieservice kunt u de aangeleverde XML-feed testen.
Uitgebreide technische specificaties staan beschreven in IPM deel B

Kunnen we bij het bevragen van de centrale index onze lokale zoekinterface gebruiken?

Ja, u kunt uw leverancier vragen de bestaande zoekinterface op uw site uit te breiden met het bevragen van de centrale index. Er zijn verschillende manieren om dit te implementeren. Alle aansluitmogelijkheden staan beschreven in IPM deel B.

Kunnen we voor onze eigen website onze eigen zoekmachine nog gebruiken?

Ja, u kunt uw eigen zoekfunctie blijven gebruiken voor uw eigen zoekcatalogus. Voor het zoeken in andere overheden gebruikt u de zoekmogelijkheden van Samenwerkende Catalogi. Een andere mogelijkheid is om de zoekfunctie van Samenwerkende Catalogi te gebruiken om zowel binnen uw eigen catalogus als over andere overheden heen. Doordat de technische zoekmogelijkheden zeer uitgebreid zijn kan dit een goede oplossing zijn.

Hoe gaat de webservice om met een time-out of incomplete XML?

We stellen alles in het werk om de webservice zo goed en betrouwbaar mogelijk te laten functioneren. Desondanks blijft een time-out of incomplete XML zo nu en dan mogelijk. Wij raden aan voor deze onoverkomelijke situaties een error-handling mechanisme toe te voegen aan uw webserver, zodat uw klanten begrijpen wat er aan de hand is.

Is de Uniforme Productnamenlijst al beschikbaar?

Ja, de Uniforme Productnamenlijst (UPL) is gepubliceerd op standaarden.overheid.nl. Hier is ook ondersteunende documenten te vinden:

Uniforme Productnamenlijst 

De UPL wordt technisch beheerd door OWMS. Inhoudelijk beheer is op dit moment niet belegd. Samenwerkende Catalogi heeft wel de mogelijkheid om nieuwe productnamen toe te voegen.

Is er een koppeling met de Thema-indeling Overheid beschikbaar?

Ja, vanaf versie SC 4.0 willen wij de Uniforme Productnamenlijst gaan gebruiken als verbindende factor tussen de productinformatie en de Thema-indeling Overheid. De mapping is beschikbaar op de website van StandaardenOverheid.

Waar kan ik de nieuwe documentatie vinden?

De documentatie voor SC 4.0 kunt u vinden onder het tabje documentatie.

Is er een overzicht met de verschillen tussen SC 2.1 en SC 4.0?

Dit overzicht is inmiddels gepubliceerd onder de noemer impactanalyse en is te vinden in de sectie documentatie

Kan ik nu wel of niet XHTML opnemen in een nieuwe SC 4.0 feed?

Ja, dit is mogelijk. Speciaal hiervoor is het nieuwe element 'ProductHTML' opgenomen naast het element 'Samenvatting'. De XHTML dient wel valide te zijn. HTML tags kunnen direct worden opgenomen dat wil zeggen zonder escaping.

Hoe lang blijft SC 2.1 nog werken?

SC2.1 wordt ondersteund tot juni 2013. Tot die datum worden XML bestanden in SC2.1 gewoon verwerkt. Ook zoekvragen kunnen tot die datum zowel in SC4.0 als in SC2.1 worden gesteld.  Daarna zullen XML bestanden aangeleverd in SC2.1 niet meer worden opgenomen in de collectie. De zoekdienst zal deze niet meer indexeren en de informatie zal dan niet meer doorzoekbaar zijn.

Tot eind 2012 zullen de standaard zoekschermen van SC2.1worden ondersteund. In 2013 zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Maakt uw organisatie hier nog gebruik van. Zorgt u er dan voor dat u op tijd overstapt en een eigen zoekformulier ontwikkelt op basis van SC 4.0. Hiervoor hoeft u overigens zelf nog niet in SC 4.0 aan te leveren.  

Heeft u vragen of opmerkingen over Samenwerkende Catalogi? Neem dan contact op met Servicecentrum Logius:

0900 555 4555 (10 ct p/m)
servicecentrum@logius.nl

Openingstijden: werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

Naar boven