Overheid.nl

De website Overheid.nl is een eenvoudige en betrouwbare toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Overheid.nl publiceert informatie en stelt informatie beschikbaar voor hergebruik door derden (open data). Overheid.nl is voor iedereen die iets wil weten van de Nederlandse overheid. Overheid.nl telde in 2012 ruim 18 miljoen bezoeken.

Webpagina en logo van Overheid.nl

Hoe werkt Overheid.nl?

De website Overheid.nl werd in 1999 gelanceerd naar aanleiding van het document 'Actieprogramma elektronische overheid', waarin stond dat er één internettoegang voor de hele overheid moest worden gerealiseerd. Overheid.nl stelt overheidsinformatie beschikbaar en maakt overheidsinformatie vindbaar. Daarmee draagt de website bij aan de transparantie van de overheid.

Overheid.nl toont de beschikbare informatie waar mogelijk in samenhang, bijvoorbeeld gegroepeerd rond postcode of plaatsnaam op de Bij-u-in-de-buurt-pagina's. Typ 'Delft' en zie de producten en diensten van deze gemeente, het waterschap en de provincie, de urls naar de gemeentelijke website en de lokale regelingen.

Overheid.nl is bestuurlijk neutraal en kan daardoor als platform dienen voor de informatie van verschillende organisaties over een thema. De informatie van SVB, UWV, CAK, Belastingdienst, MijnOverheid en overige partijen is bijvoorbeeld te vinden onder het thema Bijstandsuitkeringen.

Een voorbeeld

U gaat verhuizen naar een andere gemeente en u wilt weten hoe u zich uitschrijft. U gaat naar Overheid.nl, zoekt op 'verhuizen' en vindt informatie over hoe u een verhuizing doorgeeft plus een link naar de contactgegevens van alle gemeenten. U kunt ook op het landkaartje klikken.

Een ander voorbeeld. Een van de onderdelen van Overheid.nl is Wet- en regelgeving. Elke regeling die is opgenomen in dit raadpleegbestand kent een uniek (onveranderlijk) identificatienummer (het BWB-id). Dit nummer maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op een toekomstvaste manier te deeplinken naar een specifieke regeling. Daarnaast is het mogelijk om een specifiek ingerichte webservice te gebruiken om deze identificatienummers op te vragen en te hergebruiken.

Wat zijn de voordelen?

Overheid.nl is de plek om informatie te zoeken als u niet weet bij welke overheid u moet zijn. Bovendien vindt u er een schat aan officiële juridische publicaties plus uw persoonlijke internetpagina voor zaken die u met de overheid doet (MijnOverheid).

Welke informatie vindt u op Overheid.nl?

Gerelateerde producten

MijnOverheid

Beschikbaarheid

Overheid.nl is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, alle dagen van het jaar beschikbaar.

Betrouwbaarheid

In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van verschillende overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Bij elk onderdeel wordt onder de knop 'Help' informatie gegeven over de bron van de gegevens, over de actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en over de manier waarop deze moet worden gebruikt.

In het algemeen geldt dat er veel zorg en aandacht is voor de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden, maar dat deze desondanks nooit geheel vrij is van gebreken. Hiermee moet u rekening houden. Als de informatie essentieel voor u is, dient u deze bij de verantwoordelijke instantie te verifiëren.

Hoe kunt u informatie via Overheid.nl aanbieden of hergebruiken?

Als u uw informatie op Overheid.nl wilt aanbieden of als u informatie van Overheid.nl wilt hergebruiken vindt u hieronder per onderdeel informatie over de mogelijkheden.

MijnOverheid

MijnOverheid is het digitale loket waar burgers hun persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties kunnen inzien, briefpost van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen op een gemakkelijke en veilige manier. Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken en daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen.

Meer informatie vindt u op de webpagina van MijnOverheid.

Overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties. Van alle gegevens in Overheidsorganisaties (inclusief het ZBO-register) wordt een exportbestand samengesteld. Dit bestand is in XML-formaat en mag vrij worden hergebruikt. Deze exportbestanden zijn beschikbaar onder ftp://oorg.asp4all.nl  en onder http://oorg.asp4all.nl .

De bestanden hebben als naam de datum en tijd van export, dus bijvoorbeeld: ftp://oorg.asp4all.nl/20111207220000.xml is samengesteld op 7 december 2011 om 10 uur 's avonds.

Bekijk de meest recente XSD.

Producten en diensten

In Producten en diensten vindt u de producten van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk voor particulieren en ondernemers. De productencatalogi van overheden worden gekoppeld via Samenwerkende Catalogi. Daardoor vindt u op Overheid.nl de producten van alle overheden en kunt u bij een gemeente ook producten van provincie, waterschap en rijk vinden.

Meer informatie over Samenwerkende Catalogi.

Wet- en regelgeving

Een van de onderdelen van Overheid.nl is Wet- en regelgeving. Elke regeling die is opgenomen in dit raadpleegbestand kent een uniek (onveranderlijk) identificatienummer (het BWB-id). Dit nummer maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op een toekomstvaste manier te deeplinken naar een specifieke regeling. Daarnaast is het mogelijk om een specifiek ingerichte webservice te gebruiken om deze identificatienummers op te vragen.

Meer informatie over de webservice Wet- en regelgeving.

Officiële bekendmakingen

Officiële publicaties worden bekendgemaakt in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Sinds 1 juli 2009 worden officiële publicaties niet meer op papier maar via internet gepubliceerd. Officiële publicaties bestaan uit een website met de bekendmakingen van vandaag, een uitgebreide zoekfunctie en een e-mail-attenderingservice op maat.

Per maand worden vier- tot vijfduizend bekendmakingen gepubliceerd. Een onderdeel van het systeem is een digitaal loket dat aanleveraars van bekendmakingen in staat stelt om documenten en gegevens elektronisch aan te leveren. Daarnaast zijn Officiële publicaties beschikbaar voor derden voor publishing-toepassingen.

Meer informatie over Officiële bekendmakingen.

Lokale bekendmakingen, lokale vergunningen en lokale regelingen

Deelnemers aan Lokale bekendmakingen publiceren hun bekendmakingen in een centrale index op Overheid.nl. Daardoor is een omvangrijke databank met gegevens beschikbaar van bekendmakingen van gemeenten, provincies en waterschappen uit het hele land.

Met de zoekservice Bekendmakingen kunt u lokaal de centrale index met bekendmakingen doorzoeken. Organisaties kunnen op hun eigen website een zoekservice-module plaatsen die direct communiceert met de webservices van Bekendmakingen. Wanneer u op de site van de gemeente zoekt naar bekendmakingen binnen een postcodegebied, vindt u de bekendmakingen van zowel de gemeente als van de provincie en het waterschap. Zo kunt u met één zoekopdracht alle typen organisaties doorzoeken. Bovendien kunt u zich via een e-mailservice laten attenderen op de bekendmakingen in een bepaald postcodegebied.

Ook in Lokale vergunningen, hoewel het aantal deelnemers daaraan nog zeer beperkt is, en in Lokale regelingen kunt u met één zoekopdracht alle typen organisaties doorzoeken. Voor Lokale regelingen geldt daarnaast dat alle gemeentes, provincies en waterschappen na 1 januari 2011 moeten zijn aangesloten.

Meer informatie over bekendmakingen, vergunningen of decentrale regelgeving.

Open data

Data.overheid.nl is het open dataportaal van de Nederlandse overheid. Op dit portaal vindt u onder andere informatie over open overheidsdata en het landelijke register met verwijzingen naar bestaande open datasets. Het portaal richt zich op openbare overheidsinformatie. Voor geografische datasets kunt u ook zoeken in het Nationaal Georegister. Overheden en uitvoeringsorganisaties worden van harte uitgenodigd om openbare datasets aan te melden.

Meer informatie over open data.

Documentatie

Specificatie Gegevensmodel (PDF | 111 kB)

Als u de informatie op Overheid.nl wilt aanbieden of hergebruiken, is dat in principe kosteloos. De kosten van uw project, het eventueel inschakelen van een leverancier en het beheer van uw eigen systemen zijn vanzelfsprekend voor uw rekening.

De kosten van aansluiten op bijvoorbeeld Lokale regelingen (CVDR) vindt u in de informatie die onder Aansluiting staat.

 

Voor vragen of opmerkingen over Overheid.nl kunt u contact opnemen met info@overheid.nl.

Naar boven