MijnOverheid

MijnOverheid is de persoonlijke internetpagina voor overheidszaken voor de burger. Op MijnOverheid kan de burger berichten van de overheid ontvangen in de Berichtenbox, overzicht houden over zijn zaken met de overheid in het onderdeel Lopende Zaken en zien welke gegevens de overheid over hem heeft geregistreerd in Persoonlijke Gegevens.

Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid een bouwsteen voor de ontwikkeling en uitbreiding van het mijn-domein binnen de eigen website.

Webpagina en logo van MijnOverheid.

Hoe werkt MijnOverheid?

Een burger kan gebruikmaken van MijnOverheid door met zijn DigiD in te loggen op mijn.overheid.nl en zich vervolgens eenmalig te registreren en de gebruiksvoorwaarden te accepteren. 

MijnOverheid biedt de burger drie functies:

 1. Berichtenbox: de eigen, beveiligde postbus voor de burger voor het ontvangen en bewaren van berichten van de overheid. De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de huidige papieren post.
 2. Lopende Zaken: hier heeft de burger overzicht van zijn zaken bij de overheid, zoals de status van een vergunning- of subsidieaanvraag.
 3. Persoonlijke Gegevens: hier ziet de burger hoe hij geregistreerd is bij de overheid, zoals adres-, werk- of uitkeringsgegevens.

De burger heeft met MijnOverheid al zijn persoonlijke berichten, zaakstatusinformatie en gegevens overzichtelijk op één plek bij elkaar.

Op elk van de 3 functies kunt u als overheidsorganisatie aansluiten en zo uw berichten, zaakstatusinformatie of persoonlijke gegevens via MijnOverheid aan de burger aanbieden.

Waarvoor heeft u MijnOverheid nodig?

U heeft MijnOverheid in de eerste plaats nodig om samen met alle andere overheidsorganisaties de dienstverlening aan de burger beter, sneller, overzichtelijker, toegankelijker en meer op maat gesneden te maken. Door de burger op één plek toegang te bieden tot al zijn persoonlijke berichten, zaakstatusinformatie en gegevens werkt u mee aan het principe van één overheid, één loket gedachte.

U heeft de Berichtenbox nodig als modern en efficiënt alternatief voor de papieren post, waarmee u substantieel en blijvend bespaart op porto- en handlingkosten. De Berichtenbox maakt het ontwikkelen en beheren van een eigen berichten- of e-mailvoorziening overbodig.

U heeft Lopende Zaken en Persoonlijke Gegevens nodig om uw zaak- en dossiergegevens voor de burger beter te ontsluiten en vindbaar te maken, waardoor u bijdraagt aan het transparanter maken van de overheid, de kwaliteit van gegevens verbetert en de kosten van opvragingen verkleint.

Wat zijn de voordelen van MijnOverheid?

 • Besparing op de kosten van papieren post door uw berichten te versturen via de Berichtenbox
 • Betere kwaliteit van de gegevens, omdat burgers hun persoonlijke gegevens en zaakgegevens op MijnOverheid kunnen controleren en zonodig laten corrigeren of wijzigen
 • Minder druk op het papieren, fysieke en telefonische kanaal in uw communicatie met burgers
 • U vergroot de vindbaarheid en het gebruik van uw eigen elektronische diensten door uw berichten, zaakinformatie en persoonlijke gegevensbronnen (ook) via MijnOverheid aan te bieden, omdat burgers hier ook komen voor zaken met andere overheden
 • Verbreding en verrijking van het persoonlijke domein op uw eigen website door ook inzicht te kunnen geven in gegevens en zaken bij andere overheidsorganisaties

Welke overheidsorganisaties gebruiken MijnOverheid?

Overheidsorganisaties die in hun primaire proces gebruik mogen maken van het burgerservicenummer (BSN).

De volgende overheidsorganisaties en gegevenssets zijn aangesloten:

Berichtenbox:

 • Belastingdienst
 • RDW
 • Sociale Verzekeringsbank
 • UWV
 • Amsterdam 
 • Eindhoven 
 • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 
 • Meppel 
 • Rotterdam 
 • Zoetermeer

Lopende Zaken:

 • 54 gemeenten

Persoonlijke Gegevens:

 • GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens)
 • Kadaster
 • LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)
 • RDW (Voertuiginformatie)
 • UWV (Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen)
 • WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

Eigenschappen van MijnOverheid

 1. Webapplicatie (een programma dat op een webserver draait en via de webbrowser benaderd kan worden) voor digitale dienstverlening van overheden aan burgers
 2. Drie functionaliteiten:
  • Berichtenbox
  • Lopende Zaken
  • Persoonlijke Gegevens
 3. Ondersteunende functies:
  • Profielservice (legt de voorkeuren en contactgegevens van de gebruiker vast),
  • Notificatieservice (verzorgt de attendering per e-mail aan de gebruiker als er een statuswijziging in Berichtenbox of Lopende Zaken is)
  • Leveranciersportaal (hiermee kan de dienstaanbieder zijn aansluiting op de Berichtenbox beheren)
 4. Ondersteuning aan burgers met algemene vragen via Postbus 51

Functionaliteiten

Berichtenbox

Iedere burger die voor MijnOverheid registreert, krijgt een eigen Berichtenbox. Daarin kan hij op een veilige manier persoonlijke digitale post van overheidsorganisaties ontvangen. De overheid kan hem via de Berichtenbox snel en gemakkelijk informeren. Alle post wordt via een beveiligde verbinding en versleuteld verstuurd, waardoor deze niet toegankelijk is voor derden. Ook vertrouwelijke gegevens of berichten met rechtsgevolgen kunnen veilig worden verstuurd.

De Berichtenbox bespaart u veel porto- en handlingkosten wanneer u briefpost vervangt. Bovendien maakt de Berichtenbox nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk die via de papieren post niet mogelijk, te ingewikkeld of te duur zijn.

Voor het verzenden van berichten volstaat het BSN van de betreffende burger en de bijbehorende berichtinhoud. Over nieuwe berichten in de Berichtenbox wordt de burger geïnformeerd via een notificatiebericht per e-mail.

De Berichtenbox van MijnOverheid voorkomt dat de burger voor elke overheidsorganisatie een aparte berichtenvoorziening krijgt. Zo houdt hij overzicht en regie over zijn berichten. Ook hoeft hij zijn contactgegevens (e-mailadres) maar op één plek op te geven en bij te houden. Burgers kunnen berichten bewaren door ze op te slaan op de eigen computer.

Voorbeelden berichten

 • Uitnodiging tot het doen van belastingaangifte
 • Notificatie bewoners over het opbreken van hun straat
 • Melding aan uitkeringsgerechtigden dat de uitkering is gestort
 • Herinnering aan voertuigbezitters over de periodieke APK
 • Bekeuringen
 • Afschrift van een aanvraag voor een vergunning

Voordelen Berichtenbox

Voor u als dienstaanbieder

 • Verlaging portokosten.
 • Verlaging transactiekosten (zoals printstraat, verzending, retourpost).
 • Grotere snelheid, hogere attentiewaarde (berichten worden onmiddellijk na verzending bezorgd).
 • Mogelijkheid van integratie van berichten in het persoonlijk elektronisch dossier.
 • Mogelijkheden voor het management van berichten (statistiek, monitoring, herstelacties).
 • Vermindering van de belasting voor het milieu.

Voor de burger

 • De burger heeft één berichtenbox voor al zijn berichten van de hele overheid (in plaats van meerdere berichtenvoorzieningen).
 • Hij hoeft maar op één plek zijn contactgegevens en communicatievoorkeuren bij te houden (e-mail, sms).
 • De Berichtenbox maakt nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk, waarvoor papieren post te traag en/of te duur is (bijvoorbeeld attenderingen).
 • Berichten worden elektronisch gearchiveerd voor onbeperkte tijd.
 • Berichten kunnen makkelijker worden gesorteerd, gearchiveerd en teruggezocht dan bij papieren post.
 • De inhoud van berichten kan elektronisch worden doorgezonden en/of hergebruikt.

Ten opzichte van e-mail

 • De Berichtenbox werkt op basis van het BSN, dat uniek en langdurig gekoppeld is aan de burger, terwijl e-mailadressen snel wisselen.
 • Berichten hebben een gegarandeerde en aantoonbare aflevering (e-mail niet).
 • De Berichtenbox garandeert (in tegenstelling tot e-mail) een veilig communicatieverkeer tussen de dienstaanbieder, de Berichtenbox en de burger.
 • De Berichtenbox kan in tegenstelling tot e-mail in de meeste gevallen als formeel alternatief voor fysieke post worden gebruikt, zelfs voor berichten met rechtsgevolgen.

Lopende Zaken

Met Lopende Zaken houdt u burgers op de hoogte van de status van zaken die u voor een burger in behandeling heeft. Op deze manier kan de burger elke stap van het proces volgen en zullen er minder vragen zijn.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een aanvraag voor een parkeervergunning, het vernieuwen van een paspoort of de afhandeling van een ingediend bezwaar. Op basis van statuswijzigingen van de verschillende organisaties genereert MijnOverheid automatisch een totaaloverzicht van de status van alle lopende zaken. Wil de burger het integrale zaakdossier inzien, dan leidt MijnOverheid hem via een weblink naar de vindplaats op de website van de betreffende overheidsorganisatie. Het overzicht van zaken blijft ook na het sluiten van een dossier voor de burger beschikbaar. Over wijzigingen in de status van een zaak wordt de burger geïnformeerd via een notificatiebericht per e-mail.

Wil een overheidsorganisatie kunnen aansluiten op Lopende Zaken, dan moet het zogenoemde zaakgericht werken zijn ingevoerd en moet zaakinformatie klantgericht zijn te ontsluiten. Als zaakinformatie op de eigen website kan worden getoond, is het aansluiten op Lopende Zaken meestal een zeer beperkte inspanning.

Voordelen Lopende Zaken

Voor u als dienstaanbieder

 • Het vergroten van de kwaliteit en actualiteit van zaakdossiers, door terugkoppeling uit eerste hand van de burger zelf over onjuistheden of wijzigingen.
 • Een verlaging van de transactiekosten (geautomatiseerd verstrekken van zaakinformatie in plaats van via balie, telefoon of fysieke post).
 • Betere en soepelere afhandeling van zaken, het voorkomen van gevolgschade (door het actiever en eerder betrekken van de klant bij de te volgen overwegingen en processtappen).
 • Verbetering van de interne organisatie, volgens het principe "vreemde ogen dwingen".
 • Vergroting van de vindbaarheid van zaakinformatie over de eigen zaken, ook als deze ook al op de eigen website wordt getoond.

Voor de burger

 • Overzicht en en regie over alle persoonlijke zaken met de overheid.
 • Inzicht in de voortgang van een zaak en alle relevante overwegingen ten aanzien van de besluitvorming over deze zaak.
 • De mogelijkheid om de overheid te controleren en over dezelfde informatie te beschikken als de overheid zelf (symmetriebeginsel).
 • Het kunnen (laten) corrigeren van zaakgegevens die onjuist of gewijzigd zijn.

Persoonlijke Gegevens

In Persoonlijke Gegevens kan de burger inzien hoe hij geregistreerd staat bij diverse overheidsorganisaties. Daardoor kan hij tijdig constateren dat bepaalde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn. Daarmee ziet de burger toe op een correct beheer van persoonsgegevens door de overheid en draagt hij bij aan een betere kwaliteit van de gebruikte gegevens, wat uiteindelijk resulteert in betere dienstverlening en handhaving. Verder heeft Persoonlijke Gegevens het praktische nut dat veelgebruikte gegevens (WOZ-waarde, kentekengegevens, dienstverbanden, pensioenrechten, enzovoort) altijd bij de hand zijn.

Het accent bij het tonen van Persoonlijke Gegevens ligt (voorlopig) bij de grote landelijke gegevensbronnen, zoals GBA, Kadaster en voertuiggegevens bij de RDW. Aansluiting van individuele gemeenten, provincies of waterschappen is daarom nu nog niet aan de orde.

Bij elk van de getoonde gegevensbronnen staat aangegeven hoe de burger met de bronhouder contact kan opnemen voor het doorgeven van fouten of wijzigingen in de gegevens.

Voordelen Persoonlijke Gegevens

Voor u als dienstaanbieder

 • Het vergroten van kwaliteit en actualiteit van gegevens door terugkoppeling uit eerste hand over onjuistheden of wijzigingen.
 • Verlaging van de transactiekosten voor het verstrekken van persoonlijke gegevens (nu via balie, telefoon of fysieke post).
 • Vergroten van de vindbaarheid van de eigen persoonsgegevens, ook als deze (ook) al op de eigen website worden getoond.

Voor de burger

 • Overzicht en regie over zijn persoonlijke gegevens bij de overheid.
 • Praktisch nut door veelgebruikte gegevens snel bij de hand te hebben (WOZ-waarde, kentekengegevens, dienstverbanden, pensioenrechten, vroeger woonadres).
 • Het kunnen constateren of gegevens juist of actueel zijn en deze zonodig kunnen laten wijzigen.
 • Over dezelfde informatiepositie beschikken als de overheid zelf (symmetriebeginsel).
 • Kunnen controleren hoe de overheid omgaat met persoonsgegevens.

Prestaties, performance en capaciteit

Afspraken over prestaties, performance en de capaciteit van DigiD zijn vastgelegd in een Service Niveau Overeenkomst (SNO). 

Beschikbaarheid

24 uur per dag, 7 dagen per week, alle dagen van het jaar. MijnOverheid kan tijdelijk buiten gebruik gesteld worden bij het verhelpen van storingen en het plegen van onderhoudswerkzaamheden. Lees meer hierover in de SNO.

Betrouwbaarheid en beveiliging

MijnOverheid vervult de functie van vertrouwde en beveiligde intermediair tussen de overheidsorganisaties en burgers. Rondom MijnOverheid is een stelsel van beveiligingsmaatregelen getroffen. Dankzij DigiD is de burger de enige die toegang heeft tot zijn eigen persoonlijke domein. MijnOverheid versleutelt alle communicatie met andere systemen met behulp van PKIoverheid-certificaten. En er vindt gegevensuitwisseling plaats met gebruik van de veilige en betrouwbare Digikoppeling standaarden. Hiermee zijn de toegang en het dataverkeer optimaal beveiligd.

 

Hoe kunt u aansluiten op MijnOverheid?

De aansluitdocumentatie voor Berichtenbox is op deze pagina beschikbaar.

Specifiek voor gemeenten werkt Logius op dit moment samen met KING aan een aansluitstrategie voor gemeenten. Meer informatie vindt u binnenkort op deze website en op de website van KING: www.kinggemeenten.nl/operatie-nup.

Hulpmiddel implementatie MijnOverheid

Om het aansluittraject makkelijker te maken, is het Dashboard MijnOverheid ontwikkeld.

Wat is het?

Het Dashboard MijnOverheid helpt u als aansluitende partij bij de implementatie van de BerichtenBox en Lopende Zaken en biedt u inzicht in de status van het implementatietraject. 

Wat kunt u met het Dashboard?

 • U houdt overzicht op uw aansluiting op de Berichtenbox en op Lopende Zaken;
 • U kunt de voortgang van het aansluiten zichtbaar maken voor uw organisatie;
 • U krijgt zicht op overheden met vergelijkbare vraagstukken.

Aanmelden

Als gemeente kunt u zich aanmelden in het dashboard met uw KING-account. Voor overige organisaties verstrekt Servicecentrum Logius de inloggegevens.

Het Dashboard MijnOverheid is ontwikkeld door Operatie NUP (KING/VNG) en Logius.

Intentieverklaring

Aanvraagformulier

Checklist testen

Algemene voorwaarden

Aansluitkosten

De kosten voor het aansluiten op MijnOverheid zijn afhankelijk van de functie(s) waarop u aansluit:

 • Berichtenbox: geen aansluitkosten in 2013. Over eventuele kosten in 2014 volgt besluitvorming in tweede kwartaal.
 • Lopende Zaken: geen aansluitkosten
 • Persoonlijke Gegevens: offerte op basis van nacalculatie

Houd ook rekening met kosten voor het inschakelen van een leverancier om de aansluiting voor u te realiseren en eventuele aanpassingen aan uw systemen.

Geen gebruikskosten

Voor het gebruik van Lopende Zaken en Persoonlijke Gegevens worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor het gebruik van Berichtenbox worden tot 2014 geen gebruikskosten gerekend. Voor provincies en waterschappen is ook het gebruik vanaf 2014 kosteloos. Met uitvoeringsorganisaties en gemeenten worden nog afspraken gemaakt over de gebruikskosten voor de Berichtenbox vanaf 2014.

Welke ondersteuning biedt Logius u?

 • Ondersteuning bij gebruik MijnOverheid: informatie verstrekken, afhandeling wijzigingsverzoeken, storingen en klachten.
 • Beantwoorden van vragen bij aansluiten, testen en hertesten van aansluitingen.
 • Product- en aansluitdocumentatie op de website.
 • Diverse communicatemiddelen voor voorlichting over MijnOverheid binnen uw organisatie en om gebruik door burgers te stimuleren.
 • Alerteringservice bij storingen.

Wat doet Servicecentrum Logius?

Servicecentrum Logius is uw eerste aanspreekpunt binnen Logius. Het vervult de loketfunctie voor de registratie, bewaking en afhandeling van uw vragen en meldingen over onze producten.

Onderhoud en beheer van MijnOverheid

Wat is de rol van Logius?

 • Het aanbieden van een voorziening waarin uw berichten, zaakinformatie of persoonlijke gegevens aan de burger kunnen worden aangeboden.
 • Zorgen voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van MijnOverheid, zoals is vastgelegd in de Service Niveau Overeenkomst (SNO).
 • Bewaken en doorontwikkelen van de architectuur van de producten en diensten.
 • Bieden van dienstverlening zoals is vastgelegd in de SNO.

Actuele informatie over ingeplande releases, onderhoudsmomenten en storingen vindt u onder Actueel.

Wat is uw rol?

 • U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de berichten, zaakinformatie of persoonlijke gegevens die via MijnOverheid aan de burger worden aangeboden.
 • Beheer van uw aansluiting:
  • Zorgen voor beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van uw aansluiting en website.
  • Zorgen dat uw webdienst voldoet aan de gestelde technische, communicatieve eisen.
 • Ondersteuning inrichten voor uw eigen medewerkers met kennis van uw diensten, processen en techniek.
 • Nakomen van de overige overeengekomen afspraken in de Aansluitvoorwaarden.
 • Informeren van Servicecentrum Logius over wijzigingen in uw contactgegevens of aan uw webdiensten.

Aansluiten op MijnOverheid

Bent u geïnteresseerd in aansluiten op MijnOverheid? Neem dan contact op met Servicecentrum Logius

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
t. 0900 555 4555 (10 cent p/m)
e. servicecentrum@logius.nl

Openingstijden: werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur

Veelgestelde vragen over MijnOverheid

Hoe ondersteunt Logius gemeenten die willen aansluiten op Berichtenbox en Lopende Zaken?

Op dit moment werkt Logius samen met KING aan een aansluitstrategie voor gemeenten. Meer informatie vindt u binnenkort op deze website en op de website van KING: www.kinggemeenten.nl/operatie-nup.

Is MijnOverheid een alternatief voor een persoonlijk domein op de eigen website?

Verreweg de meeste overheidsorganisaties die op MijnOverheid aansluiten, ontwikkelen zelf een eigen mijn-omgeving, waar een of meer MijnOverheid-functies een bouwsteen voor of uitbreiding op zijn. Sommige organisaties kiezen er echter voor géén eigen mijn-omgeving te ontwikkelen en MijnOverheid te gebruiken als het enige elektronische kanaal naar de burger als het gaat om zaakinformatie of persoonlijke gegevens.

Is aansluiting op MijnOverheid voor overheidsorganisaties verplicht?

Organisaties binnen het Rijk moeten voor hun berichtenverkeer gebruik maken van Berichtenbox (ICBR-besluit). De grote uitvoeringsorganisaties hebben zich als Manifestgroep gecommitteerd aan aansluiting. De gemeenten hebben zich als onderdeel van iNUP verplicht om vóór 1 januari 2015 aan te sluiten op Berichtenbox en Lopende Zaken.

Kunnen burgers worden verplicht om gebruik te maken van MijnOverheid?

Nee, burgers kunnen niet worden gedwongen om van een digitaal kanaal gebruik te maken. Dat geldt ook voor MijnOverheid. Wel kan kanaalsturing worden toegepast om burgers zoveel mogelijk te verleiden om van MijnOverheid gebruik te maken.

Kan de Berichtenbox worden gebruikt voor het verzenden van berichten met rechtsgevolgen?

Ja, dat kan. Door het accepteren van de gebruiksvoorwaarden accepteert de burger dat hij zijn berichten niet meer per papieren post ontvangt en verplicht hij zich regelmatig in te loggen op MijnOverheid en zijn berichten te lezen. Een uitzondering geldt voor berichtverkeer waarop wetgeving van toepassing is die specifieke eisen stelt aan de manier waarop de communicatie met de burger plaatsvindt (bijvoorbeeld door persoonlijke overhandiging).

Kan de Berichtenbox ook worden gebruikt als alternatief voor e-mail?

Ja, dat is ook nadrukkelijk de bedoeling en heeft een aantal belangrijke voordelen. De Berichtenbox voldoet in tegenstelling tot e-mail in bijna alle gevallen aan de betrouwbaarheidseisen die de wet aan elektronische communicatie stelt. Bovendien hoeft u voor de Berichtenbox geen e-mailadressen te verzamelen en actueel te houden. Voordeel voor de burger is dat hij alle berichten van de overheid op één plek ontvangt (de Berichtenbox).

Heeft u vragen of opmerkingen over MijnOverheid? Neem dan contact op met Servicecentrum Logius:

t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)
e. mailto:servicecentrum@logius.nl

Openingstijden: werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

Voor het melden van incidenten en calamiteiten buiten openingstijden verwijzen we u naar de Serviceniveau-overeenkomst.

Naar boven