Afnemersessie Horizon 2008

Jaarlijks organiseert GBO.Overheid een bijeenkomst met haar afnemers om in kaart te brengen wat de wensen zijn ten aanzien van haar dienstverlening. In 2008 vond de afnemersessie plaats op donderdag 9 oktober in Stadskasteel Oudaen te Utrecht.

Inleiding

Herman Holtkamp, directeur Bedrijfsvoering en afdelingshoofd Markt a.i., opent de bijeenkomst met een welkomstwoord. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om het nieuwe afdelingshoofd Markt voor te stellen. Op 1 oktober is Gertie Dullens, ervaren marketingmanager en afkomstig van het Kadaster, gestart bij GBO.Overheid.

Presentatie "Inleiding" (PDF | 106 kB) door Herman Holtkamp (GBO.Overheid) en Erik Jonker (DRI/BZK)

Meerjarige financiering

Vervolgens gaat Holtkamp in op de besluitvorming op het gebied van de financiering van GBO.Overheid. Bij de oprichting van GBO.Overheid is 14 miljoen euro structureel budget beschikbaar gesteld. Al snel bleek dat er een structureel tekort was van 27 miljoen euro. In 2007 is vanuit Financiën aanvullende financiering beschikbaar gesteld met de opdracht aan BZK en Financiën om met een structurele oplossing te komen. Een interne werkgroep (BZK, Financiën en IRF) heeft daarop een voorstel gedaan in de vorm van een Besluitvormingsmemorandum (BVM) dat op 25 april jl. in de Ministerraad is geaccordeerd.

Het memorandum geeft aan dat voor een limitatieve lijst van generieke basisvoorzieningen budgetfinanciering beschikbaar is voor beheerkosten. Kosten voor doorontwikkeling worden gedragen door de opdrachtgever van de desbetreffende basisvoorziening. De werkgroep bestaande uit afgevaardigden van BZK (GBO.Overheid, FEZ en Bureau DGBK) en EZ werken de afspraken uit het memorandum momenteel uit in uitgangspunten hoe om te gaan met de kosten van in beheer name en functioneel en adaptief onderhoud.

Doel van de bijeenkomst

De sessie Horizon 2008 is dan ook in nauwe samenwerking met EZ en BZK georgani-seerd. Het doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk (opdrachtgevers, opdrachtnemer, afnemers) wensen in kaart te brengen ten aanzien van huidige en toekomstige dienstverlening van GBO.Overheid. De resultaten zijn input voor het Jaarplan GBO.Overheid 2009.
Als een van de opdrachtgevers verzorgt afdeling Dienstverlening Regeldruk en Infor-matiebeleid (DRI), in de persoon van beleidsmedewerker Erik Jonker, een presentatie. Jonker gaat in zijn presentatie in het bijzonder in op de stand van zaken ten aanzien van de Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening en MijnOverheid.nl.

Presentatie SVB: DigiD voor niet ingezetenen

Als een van de afnemers van het eerste uur van GBO.Overheid, geeft de heer Kruisbink van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een presentatie. SVB en GBO.Overheid werken nauw samen aan de ontwikkeling van het zogeheten sectormodel "DigiD voor niet ingezetenen". Deze oplossing maakt het ook voor burgers die niet in de gemeentelijke Basisadministratie staan mogelijk een DigiD inlogcode aan te vragen en is een voorbeeld van een klant specifieke vraag die generiek binnen een bestaande voorziening wordt opgelost. Naar verwachting gaat de voorziening in november 2008 in productie.

Presentatie SVB "DigiD voor niet ingezetenen" (PDF | 983 kB) door de heer Kruisbink (SVB)

Break-out sessie Toegang

In de break-outsessie geven afnemers aan wat hun wensen zijn ten aanzien van DigiD. Naast de wensen die reeds bekend waren bij GBO.Overheid, is een aantal aanvullende wensen ingebracht.

Met prioriteit is onder afnemers behoefte aan drie functionaliteiten: Single Sign On (in beheer bij GBO.Overheid in het 1e kwartaal 2009), DigiD niveau Hoog (bijvoorbeeld elektronische Nederlandse Identiteitskaart met PKIoverheid) en DigiD voor Bedrijven. De complete lijst met wensen en eisen is opgenomen in de presentatie.

Presentatie "Toegang" (PDF | 83 kB) door Jean-Paul Bakkers (GBO.Overheid), inclusief wensenlijst 2009 e.v.

Break-out sessie Gegevensuitwisseling

De break-outsessie Gegevensuitwisseling start met een korte inleiding van productma-nager Gegevensuitwisseling Ron Joosten. De volgende voorzieningen zijn onderdeel van de productlijn: Overheidstransactiepoort (OTP), Haagse Ring (HR), Koppelnet Publieke Sector (KPS) en Overheidsdienstenplatform (ODP). ODP bestaat uit de voorzieningen: Overheidsservicebus (OSB), Terugmeldfaciliteit (TMF) en de Gemeenschappe-lijke Ontsluiting van de Basisadministraties (GOB).

Presentatie "Gegevensuitwisseling" (PDF | 189 kB) door Jacques de Wit (GBO.Overheid)

In de sessie geven twee afnemers een presentatie over actuele ontwikkelingen: de heer Bijman van het CIOT en de heer De Vries van de Belastingdienst/Douane.

Jacques de Wit, accountmanager, leidt vervolgens een discussie onder de deelnemers. In de discussie komt naar voren dat de toegevoegde waarde van GBO.Overheid te onbekend is, daar mag de organisatie meer bekendheid aan geven. Ook blijkt dat er nadrukkelijke behoefte is bij afnemers en het bedrijfsleven om te inventariseren welke informatiestromen er zijn en wie de regierol heeft over die stromen. Het bedrijfsleven moet nog altijd dezelfde informatie bij meerdere overheidsorganisaties aanleveren. Dat kan een juridische reden hebben, maar kost de ondernemer tijd en geld.

Terugkoppeling

Na de break-outsessies komen de deelnemers bij elkaar voor een terugkoppeling. Ook worden vragen van deelnemers beantwoord. Hieronder zijn enkele van die vragen met bijbehorend antwoord opgenomen.

DigiD voor Bedrijven

Vanuit de zaal komt een vraag over de stand van zaken DigiD voor Bedrijven. Jeroen van Bergenhenegouwen, beleidsmedewerker bij EZ, geeft aan dat men (naar verwachting voor het einde van het jaar) met een voorstel komt op welke wijze men in de toekomst authenticatie van bedrijven kan verzorgen.

EZ denkt aan een voorziening waarbij de inzet van marktmiddelen ook tot de mogelijkheden behoort. Op 12 november is de eerstvolgende vergadering van het college Standaardisatie waar dit onderwerp staat geagendeerd. Intussen vindt een aantal proeven plaats, grootschalige uitrol is verwacht in de loop van 2009, waarna afnemers kunnen aansluiten.

Steven Luitjens, directeur GBO.Overheid, licht toe dat GBO.Overheid op verzoek van DG Belastingdienst onderzoekt in hoeverre een koppelmodel kan worden toegepast. Dat voorstel wordt op 12 november in hetzelfde college besproken. In november wordt dat ook besproken met de drie betrokken staatssecretarissen (Heemskerk/EZ, Bijleveld/BZK, De Jager/FIN). Een structurele oplossing kan nog even op zich laten wach-ten. Tot die tijd blijft DigiD voor Bedrijven in haar huidige vorm beschikbaar.

DigiD voor Ambtenaren

Vanuit de zaal komt een vraag over DigiD voor Ambtenaren. Aangegeven wordt dat er door BZK / GBO.Overheid niet gewerkt wordt aan een DigiD voor ambtenaren of een DigiD voor werkgerelateerde handelingen. Voor dit vraagstuk wordt met belangstelling gekeken naar de ontwikkelingen omtrent DigiD voor Bedrijven / organisaties. Verder biedt het programma Uniforme Toegangspas Rijksoverheid ‘De Rijkspas’ mogelijk in de toekomst een oplossing als fysieke toegangspas en “logische” toegangscontrole (toegang tot ICT-netwerken).

Afsluiting

Steven Luitjens, Directeur GBO.Overheid, sluit de dag af met een dankwoord aan alle deelnemers. De bijeenkomst heeft interessante informatie opgeleverd en is zeker voor herhaling vatbaar. Luitjens geeft aan dat de afnemers op strategisch niveau zijn vertegenwoordigd in de zogeheten Programmaraad. Op operationeel niveau kent GBO.Overheid een Afnemersoverleg waar in zij operationele zaken bespreekt met af-nemers op operationeel niveau. De sessie van vandaag geeft aan dat een afstemming op tactisch niveau zeer interessante informatie kan opleveren. Mogelijk dat er bij de betrokken partijen behoefte is aan een tactisch overleg, bijvoorbeeld eens in de 6 maanden in de vorm van een Gebruikersraad.